دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
معرفي

معرفي واحد آموزش

واحد آموزش بيمارستان ضيايي بعنوان يكي از واحدهاي اصلي مديريت منابع انساني، وظيفه خطير توسعه سرمايه هاي انساني بيمارستان را به عهده دارد. رسالت اين واحد توانمند‌سازي پرسنل شاغل در بيمارستان از طريق ارتقاء سطح علمي آنان و آموزش‌هاي حرفه‌اي مي‌باشد. اين واحد زير نظر سوپروايزر آموزش سلامت بيمارستان اداره مي‌شود. در هر كدام از بخش‌هاي بيمارستان نيز رابطين آموزشي همسو با سياست‌هاي اين واحد به فعاليت مي‌پردازند.

 

شرح وظايف سوپروايزر آموزشي

 سوپروايزر آموزشي، پرستاري است كه مسؤوليتهاي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي پرستاري و مامائي مركز آموزشي درماني وتوانبخشي تحت نظارت مديرپرستاري وجهت اهداف سازمان رابه عهده دارد .

 شرح وظايف سوپروايزرآموزشي براسا س اصول مديريت با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زيرميباشند :

1) تعيين اهداف آموزشي ( كوتاه مدت ، ميان مدت ، بلند مدت )

2) تعيين نيازهاي آموزشي ( مددجو و خانواده ، رده هاي مختلف كادر پرستاري و مامائي و كاركنان جديد الورود )

3) تعيين اولويتهاي آموزشي و تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نيازهاي آموزشي

4) اجراي برنامه هاي آموزشي با همكاري ومشاركت ساير گروهها

5) تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد و فعاليت هاي آموزشي بخشهاي مرتبط

6) تهيه و تنظيم ابزار مناسب ارزيابي خدمات پرستاري و مامائي مورد نياز مددجويان

7) هماهنگي در اجراي برنامه كارورزي دانشجويان و كارآموزان گروههاي پرستاري و مامائي

8) پيشنهاد تهيه كتب ، مجلات ، جزوات و وسايل كمك آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي كاركنان گروه پرستاري و مامائي

9) تشكيل كميته آموزش پرستاري

10) هماهنگي جهت تشكيل و شركت در كلاسهاي آموزش مداوم و برنامه جامع آموزشي واحد ذيربط

11) پيشنهاد ايجاد زمينه‌هاي تشويقي جهت مشاركت فعال پرسنل در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي

12) همكاري و مشاركت در نظارت و كنترل واحدها جهت نياز سنجي آموزشي كاركنان و مددجويان

13) همكاري و هماهنگي با سوپروايزر باليني و كنترل عفونت در امر آموزش

14) همكاري و هماهنگي با سرپرستاران و مربيان در جهت ارتقاء سطح آموزش

15) برنامه ريزي و شركت فعال در سمينارها ، كنگره ها جهت ارائه روشهاي اثر بخش و موثرتر در ارائه خدمات پرستاري و مامائي

16) ارائه تازه ها و نتايج تحقيقات جديد ( به شكل كنفرانس ، جزوات / پمفلت و ... )

17) همكاري و مشاركت در انجام طرح هاي پژوهشي

18) هدايت و آموزش كاركنان در راستاي :

الف حسابرسي كيفي خدمات پرستاري

ب ارزشيابي عملكردكاركنان درارائه خدمات

ج- ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه آموزش به مددجو و خانواده

19- هدايت و آموزش كاركنان در اجراي برنامه هاي آموزشي واحدهاي ذيربط

20- هدايت و آموزش در جهت تهيه جزوات ، پوسترها ، فيلم ها و پمفلت هاي آموزشي جهت كاركنان و مددجويان

21- ثبت و گزارش و پاسخگويي كليه فعاليت هاي آموزشي به مدير خدمات پرستاري

22- كنترل و نظارت بر آموزش هاي انجام شده در واحدهاي ذيربط با استفاده از ابزار مناسب

23- كنترل و نظارت بر وجود امكانات و شرايط آموزشي در واحدها

24- ارزيابي اثربخشي آموزش هاي انجام شده از طريق :

- كنترل حسابرسي كيفي خدمات ارائه شده

- بررسي رضايتمندي مددجويان

- بررسي رضايتمندي كاركنان پرستاري

25- كنترل و نظارت بر شركت فعال رده هاي مختلف پرستاري ( در شيفت ها ي مختلف ) در برنامه هاي آموزشي براساس سرانه آموزش پرستاري

26- مشاركت در كميته ارزشيابي كاركنان

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/05/10
تعداد بازدید:
932
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal