دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
استاد ابوالقاسم عباسی

 

برنامه هفتگی استاد ابوالقاسم عباسی  نیمسال اول01-1400

 

10-8

12-10

15-13

17-15

شنبه

آناتومی عمومی داروسازی

)نظری(

آناتومی عمومی ارشد

فیزیک پزشکی)نظری(

آناتومی عمومی داروسازی

)عملی( 2 گروه

جلسه گروه

علوم تشریح اسکلتی

عضلانی پزشکی )عملی(

مشاوره دانشجویی

یکشنبه

علوم تشریحی

2 دندانپزشکی

)نظری( بین الملل

علوم تشریحی 2 دندانپزشکی

)عملی( بین الملل

علوم تشریحی 2

دندانپزشکی

)عملی( بین الملل

علوم تشریحی سر و گردن

پزشکی)عملی( بین الملل

دوشنبه

علوم تشریحی سر و گردن پزشکی

پزشکی)نظری( بین الملل

علوم تشریحی سر و گردن ارشد

)نیمه دوم ترم(

علوم تشریحی سر و گردن پزشکی

پزشکی)نظری ( بین الملل

علوم تشریحی سر و گردن ارشد

)نیمه دوم ترم(

علوم تشریحی سر و

گردن

پزشکی)عملی(

بین الملل

علوم تشریحی سر و گردن

پزشکی)عملی( بین الملل

سه شنبه

آناتومی عمومی

کارشناسی فناوری اطلاعات

سلامت)نظری(

)دانشکده بهداشت(

آناتومی عمومی

کارشناسی فناوری اطلاعات

سلامت)عملی(

)دانشکده بهداشت(

آناتومی عمومی

ارشد علوم تشریح

)نیمه دوم ترم(

علوم تشریح اسکلتی

عضلانی پزشکی )عملی(

چهارشنبه

علوم تشریح اسکلتی عضلانی پزشکی

)نظری( گروه 24 خانم ها

مشاوره دانشجویی )نیمه دوم ترم)

علوم تشریح اسکلتی عضلانی

پزشکی )نظری( گروه 23 آقایان

علوم تشریحی سر و گردن ارشد

)نیمه دوم ترم(

تشریح اندامها و تنه

دستیار جراحی فک

)نظری وعملی(

علوم تشریح اسکلتی

عضلانی پزشکی )عملی(

پنج شنبه

-

-

-

 

-

تاریخ به روز رسانی:
1400/06/27
تعداد بازدید:
24
یزد، صفاییه، بلوار شهید قندی، خیابان ابن سینا، بیمارستان شهید صدوقی، کتابخانه مرکزی
31833408 - 035     
تاریخ بروزرسانی: 1400/09/01
Powered by DorsaPortal