۱۴۰۰ يکشنبه ۱۹ ارديبهشت
درآمد
نام و نام خانوادگی: سید احمد طباطبایی
سمت: مسئول درآمد
 
شرح وظایف:
1-آشنایی کامل با آئین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاه وسایر مقررات وقوانین مربوط با امور مالی .
2-رسیدگی به اسناد درآمد وکنترل آنها با صورت حسابها .
3-کنترل وثبت عملیات درآمد مراکز تابعه در دفاتر ویا نرم افزار رایانه مربوطه . 
4-دریافت فیشهای واریزی درآمد نقدی از متصدیان پذیرش( صندوق) مراکز وسایر واریزیها برابر جداول زمانبندی شده وثبت سند مربوطه.
5-دریافت صورتحساب بانکی حساب در آمد شبکه از بانک وکنترل ومطابقت با فیشهای واریزی وتهیه صورت مغایریت بانکی حساب درآمد.
6-کنترل آمار ماهانه و روزانه، مراکز بررسی وانطباق با دفاتر بخشهای مختلف ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی مرکز وکنترل آمار درآمد ماهیانه با وجوه واریزی نقدی به حساب درآمد شبکه.
7-ارسال در آمد تفکیک شده شبکه به حساب در آمد دانشگاه بصورت ماهیانه وثبت دربرنامه پرسن. 
8-تهیه وتنظیم صورتحساب وتراز مالی درآمد ماهیانه شبکه وارسال به امور مالی دانشگاه.
9-تهیه آمار ماهیانه وسالیانه درآمد شبکه ، محاسبه درصد افزایش ویا کاهش درآمد وپیگیری علت کاهش وافزایش در آمد مربوطه .
10-نظارت بر تنظیم صورتحساب های بیمه ای وارسال به موقع به سازمانهای بیمه گر طرف قرار داد وثبت در دفاتر ویا رایانه. 
11-پیگیری دریافت مطالبات از سازمانهای بیمه گر وسایر موسسات طرف قرار داد. 
12-بررسی علل کسورات اعمال شده توسط سازمانهای بیمه گر وبرنامه ریزی در جهت رفع نواقص مربوطه وکسب اطلاعات روز از مقررات سازمانهای بیمه گر، تعرفه های درمانی وبهداشتی واعلام به موقع به مراکز تابعه جهت اجرا.
نظارت، کنترل داخلی وسرکشی بر عملکرد متصدیان پذیرش وسایر پرسنل مراکز که در انجام خدمات به نحوی در افزایش یا کاهش درآمدها موثر میباشند.
13-نظارت براجرای دقیق مقررات و قوانین درآمدی .
14-پیگیری قراردادها ی اجاره وخرید خدمات بهداشتی .
15-کنترل بر گردش امور مراکزی که دارای سیستم رایانه ای بوده ومکاتبه با دانشگاه جهت اعمال سطح دسترسی برای کاربران پذیرش ( صندوق ) مراکز ونظارت بر عملکرد آنان.
16-اعلام تغییر نرخ خدمات وتعرفه ها درچارچوب قوانین جاری .
17-به روز رسانی نرم افزار درآمد وپیگیری درجهت رفع عیوب آن .
18-نظارت برثبت کلیه درآمدها دربرنامه نویان.
19-ثبت درآمدها مطابق برنامه نویان دربرنامه های مختلف اعم از نظام نوین مالی، سجاد، بیمه های طرف قراداد.
20-آموزش پزشکان، تهیه مهر پزشکان وتکمیل فرمهای مربوطه جهت معرفی پزشکان به بیمه های طرف قراداد.
21-پاسخگویی به مکاتبات اداری وانجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق .
تاریخ به روز رسانی:
1399/08/17
تعداد بازدید:
149
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه