شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت
واحد گسترش شبكه

نام و نام خانوادگي: فرزانه دهقاني

سمت:كارشناس مسئول گسترش

سابقه خدمتي: 21 سال

پست الكترونيك: fdehghani@ssu.ac.ir

داخلي: 246
 

شرح وظايف:

1-راه اندازي وايجاد واحدهاي بهداشتي ودرماني جديد نظيرخانه بهداشت پايگاه بهداشتي .مراكز بهداشتي ودرماني شهري وروستائي

2-نظارت بر اجراي ضوابط گسترش شبكه وفعاليتهاي واحدهاي بهداشتي ودرماني موجود.نظام ارجاع و اجراي دستورالعمل ها

3-مشاركت دربرآورد.تامين وتوزيع نيروي انساني مورد نيازواحدهاي بهداشتي ودرماني

4-مشاركت در آموزش دانشجويان گروه پزشكي وپيراپزشكي كه به واحدهاي بهداشتي ودرماني اعزام مي شوند.

5-تعيين اولويت ها ونيازها ونظارت درتوزيع منابع مورد نياز واحدهاي بهداشتي ودرماني موجود

6-جمع آوري و ورود اطلاعات ماهانه و فصلي آمار جامع برنامه پزشك خانواده

7-بررسي و جمع آوري آمارهاي ماهانه وفصلي و ارسال به استان

8-بررسي و تطبيق شرايط جغرافيايي و جمعيتي منطقه با امكانات فني و پوشش واحدهاي بهداشتي و پيشنهاد اصلاح طرحهاي گسترش يا تبديل واحدها و تعداد پرسنل لازم .

9-بررسي و تطبيق نيروي انساني منظور شده براي واحدها و پيشنهاداصلاح تشكيلات آن

10-تامين و توزيع نيروي انساني .

11-پيشنهاد ايجاد ، احداث و استاندارد سازي و يا اجاره فضاهاي فيزيكي مورد نياز به مسئولان ذيربط.

12-هماهنگي و همكاري با برنامه هاي جاري بهداشتي در منطقه .

13-پايش فعاليتهاي اجرايي مربوط به گسترش شبكه

14-تامين نيروي انساني و تجهيزات پزشك خانواده

15-همكاري در نظارت و ارزشيابي تيم سلامت

16-نظارت بر فعاليتهاي خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي و درماني .

17-انجام ساير امورات محوله طبق دستور مافوق مطابق مقررات . درخواست مجوز خريد تجهيزات از معاونت بهداشتي

18-هماهنگي در اجراي برنامه آموزشي پزشك خانواده

19-هماهنگي در اجراي برنامه آموزشي پزشكان بدو ورود

20-نظارت بر تشكيل كلاسهاي آموزشي رابطان بهداشت

21-برگزاري كلاس هاي باز آموزي مربيان رابطان بهداشت

22-برگزاري كلاس هاي آموزشي جهت رابطان بهداشت

23-برگزاري جلسات هماهنگي با كارشناسان ستاد مناطق در زمينه فعاليتهاي واحد 

 
نام و نام خانوادگي: محمد علي تقوي ندوشن
سمت: كارشناس گسترش
سابقه خدمتي: 7 سال
پست الكترونيك: ali.65chmail.ir
داخلي: 246
 
شرح وظايف:

1-برنامه ريزي وآموزش تيم پزشك خانواده
2-تشكيل كميته آموزش به منظور نيازسنجي آموزشي تيم پزشك خانواده
3-فراخوان پزشكان وماماها، ثبت نام ومصاحبه باآنان جهت تعيين وگزينش پزشك خانواده
4-توزيع حق الزحمه پرسنلي واحدهاي ستادي ومحيطي بيمه روستايي
5-پايش از مراكز بهداشتي درماني / پايش از مراكز مجري بيمه روستايي / پايگاههاي بهداشتي / خانه هاي بهداشتي / پايگاههاي مشاركت سلامت
6-عقد و تمديد قرارداد با مراكز پاراكلينيك و داروخانه هاي ها طرف قرارداد با بيمه روستايي
7-برآورد و توزيع تجهيزات اداري وپزشكي مورد نياز واحدهاي تابعه
8-بررسي و به روز نمودن تشكيلات مركز بهداشت وطرح گسترش شبكه
9-برآورد اطلاعات جمعيتي وارسال به مناطق ومراكز
10-تهيه گزارش عملكرد واحد گسترش به صورت فصلي ويك ساله
11-تامين وتوزيع نيروي انساني
12-گسترش وراه اندازي واحدها
13-نظارت برتكميل پروژه هاي عمراني
14-پيشنهاد احداث ، تعمير و تجهيز مراكز بهداشتي درماني ، پايگاه ها و خانه هاي بهداشت
15-نظارت برانجام تعميرات واحدهاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي درماني
16-برگزاري همايش داوطلبان سلامت به منظور قدرداني ازايشان
17-پايش مشترك با اداره بيمه سلامت از مراكز مجري پزشك خانواده

تلفن : 18-32633012
تاریخ به روز رسانی:
1398/06/20
تعداد بازدید:
683
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal