شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت
واحد بهداشت خانواده

نام و نام خانوادگي: ايران السادات طباطبايي

سمت: كارشناس مسئول بهداشت خانواده

سابقه خدمتي:24 سال

پست الكترونيك: i.tabatabaei@iran.ir

داخلي:231
 
شرح وظايف:
1-تهيه و تدوين برنامه عملياتي و ارسال جداول گانت آموزشي به مراكز و خانه هاي بهداشت جهت آموزش به گروههاي هدف
2-نظارت و بازديد از واحدهاي بهداشتي تابعه و تهيه و ارسال پسخوراند
3-همكاري با ساير ارگانها جهت آموزش به گروههاي هدف
4-جمع آوري نمونه هاي پاپ اسمير ارسالي از مراكز و ارسال به پاتولوژي و پيگيري جواب ها
5-نظارت بر نحوه درخواست هاي دارويي و پيگيري جهت تحويل داروهاي واحد بهداشتي
6-تشكيل كميته هاي شير مادر، مرگ ومير كودكان زير 5سال، مانا و كودك سالم
7-همكاري با واحد بهورزي در برگزاري سمينارهاي بهورزي مرتبط با واحد بهداشت خانواده
8-جمع بندي و كنترل آمار ماهيانه و فصلي واحد و استخراج شاخص هاي مربوطه
9-نظارت بر واحد تسهيلات زايماني
10-ترويج زايمان طبيعي و كاهش سزارين
11-ترويج تغذيه با شير مادر
12-تشكيل كميسيون شير مصنوعي شهرستان و نظارت بر تجويز شير مصنوعي در واحدهاي بهداشتي تابعه
13-نظارت بر اجراي برنامه هاي باروري سالم با هدف كاهش حاملگي هاي ناخواسته و پر خطر
14-نظارت بر اجراي مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادران با هدف كاهش مرگ و مير مادران باردار و حاملگي هاي پر خطر
15-نظارت بر اجراي برنامه كودكان با هدف ارتقا سلامت كودكان زير 8سال
16-مشاوره زوجين
17-نظارت بر اجراي برنامه سالمندان (آموزش شيوه زندگي سالم در دوران سالمندي)
18-نظارت براجراي برنامه ميانسالان ( كاهش معلوليت وناتواني ناشي ازباربيماريها ونيزكاهش مرگ وميروبهبودكيفيت زندگي گروه هدف )

 

نام و نام خانوادگي: سميرا فرح پور

سمت: كارشناس برنامه ميانسالان و نوزادان

سابقه خدمتي: 19 سال

پست الكترونيك: samirafarahpour@iran.ir
داخلي:232
 
شرح وظايف:
1-تهيه برنامه عملياتي ميانسالان
2-گزارش عملكرد برنامه سلامت ميانسالان به صورت فصلي و سالانه
3-تنظيم و هماهنگي جهت اجراي برنامه هاي سلامت ميانسالان
4-بررسي آمارهاي واحدهاي ارائه دهنده خدمت
5-تهيه و جمع بندي و تحليل شاخص ها به صورت فصلي و سالانه
6-نظارت بر عملكرد واحدهاي محيطي در زمينه اجراي برنامه سلامت ميانسالان
7-ارسال پسخوراند به واحدهاي ارائه دهنده خدمت
8-آموزش پرسنل محيطي در خصوص برنامه هاي سلامت ميانسالان
9-برگزاري هفته هاي سلامت زنان و مردان
10-انجام فعاليت هاي مرتبط با برنامه نوزادان
11-پايش بيمارستان دوستدار كودك

 

نام و نام خانوادگي: مريم عسكري نژاد

سمت: كارشناس بهداشت عمومي

سابقه خدمتي: 13سال

پست الكترونيك:m.askarinegad@iran.ir
داخلي: 233
 
شرح وظايف: 
1-آموزش پرسنل سطوح مختلف در مورد ارائه خدمات باروري سالم
2-افزايش بارداري ارادي و برنامه ريزي شده
3-كاهش ميانگين فاصله زماني ميان ازدواج و تولد فرزند اول و كاهش ميانگين فاصله زماني بين فرزندان
4-كاهش بارداري پر خطر
5-كاهش سقط غير قانوني و غير شرعي
6-آموزش پرسنل سطوح مختلف در مورد ارائه خدمات باروري سالم بر مبناي حقوق سلامت باروري
 
 

نام و نام خانوادگي:فهيمه السادات موسوي

سمت: كارشناس برنامه كودكان و سالمندان

سابقه خدمتي:9 سال

پست الكترونيك:  fs.mousavi@iran.ir

داخلي: 233

 
شرح وظايف كارشناس سالمندان:
1-نظارت بر عملكرد واحدهاي محيطي در زمينه اجراي برنامه سلامت سالمندان
2-تهيه و تنظيم برنامه عملياتي ساليانه سلامت سالمندان
3-تنظيم و هماهنگي جهت اجراي برنامه هاي روز جهاني سالمندان
4-تهيه و تنظيم گزارش عملكرد برنامه سلامت سالمندان به صورت فصلي و ساليانه
5-دريافت آمار ارسالي از مراكز ،پايگاه ها و خانه هاي بهداشت 
6-آموزش پرسنل محيطي ،ستادي رابطين بهداشت ادارات در زمينه سلامت سالمندان طبق برنامه عملياتي ويا بر اساس مناسبت هاي تقويمي
7-هماهنگي با واحد سالمندان گروه سلامت خانواده و جمعيت دانشگاه و كارشناس مسئول برنامه
8-گزارش گيري از سامانه سيب به صورت فصلي
 
شرح وظايف كارشناس كودكان:
1-اجرا و ثبت پيشرفت برنامه عملياتي كودكان و ارزشيابي ميزان دسترسي به اهداف مد نظر
2-بررسي و برنامه ريزي و تعيين اهداف و خط مشي هاي اجرائي در زمينه برنامه هاي كودكان و در قالب سياست هاي وزارت بهداشت؛درمان و آموزش پزشكي
3-تشكيل كميته هاي كاهش مرگ و مير كودكان و طراحي و اجراي مداخلات مناسب در جهت كاهش مرگ و مير و ارتقاء سلامت كودكان زير5 سال
4-تشكيل كميته شير مادر
5-تنظيم و اجراي برنامه هاي مداخله اي كودكان
6-همكاري در آموزش ضمن خدمت كاركنان رده هاي مختلف
7-هماهنگي وهمكاري با ساير واحدهاي درون بخشي در راستاي اهداف برنامه هاي كودكان
8-همكاري و هماهنگي برون بخشي با سازمان ها ،موسسات ،نهادها به منظور برنامه ريزي وپيشبرد اهداف برنامه كودكان
9-تهيه و تنظيم گزارش از نحوه عملكرد و پيشرفت برنامه هاي كودكان و ارائه آن به مسئولين ذيربط
10-بهره گيري از اطلاعات و آمارهاي حياتي بهداشتي كودكان دربرنامه ريزي هاي منطقه اي
11-پايش و ارزشيابي نحوه اجراي برنامه هاي كودكان و گزارش نارسائي ها و تنگنا ها همراه با پيشنهاد راه حل هاي آن
12-تلاش براي دستيابي به روش هاي مناسب جلب مشاركت جامعه درسطوح اجرايي برنامه هاي كودكان
13-تعيين و اعلام به موقع ملزومات و اعتبارات مورد نياز در سطح اجرايي برنامه هاي كودكان
14-جمع آوري ،ثبت و تجزيه و تحليل اطلاعات،آمار و شاخص هاي مرتبط با برنامه و انعكاس آن به اداره كودكان
15-هماهنگي در خصوص تهيه ،چاپ و تكثير و توزيع جزوات و كتابچه برنامه كودكان
16-همكاري و هماهنگي جهت برگزاري هفته جهاني كودك و هفته جهاني شير مادر
17-ابلاغ دستورالعمل هاي بهداشتي و مواد كمك آموزشي 
18-پيگيري اعتبارات برنامه وانجام هزينه بر اساس دستورالعمل
19-انجام ارزيابي بيمارستان هاي دوستدار كودك
20-نظارت بر نحوه درخواست و توزيع مصرف شير مصنوعي در شهر و روستا مطابق با شاخص كشوري
21-جمع بندي آمار دقيق مرگ ومير كودكان 1 تا 59 ماهه و ارسال گزارش طبق برنامه كشوري نظام مراقبت از مرگ و مير كودكان 1 تا 59 ماهه
22-نظارت بر كميت و كيفيت خدمات و برنامه هاو مقايسه آن با ضوابط و معيارهاي تعيين شده
23-تهيه و تنظيم برنامه ها و مطالب آموزشي حين خدمت براي سطوح مختلف و نظارت بر اجراي آنها
24-انجام ساير وظايف مربوطه ارجاعي
 تلفن : 18-32633012
تاریخ به روز رسانی:
1398/06/16
تعداد بازدید:
1024
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal