دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
مسئول واحد
 
شرح وظايف :
1- نظارت بر انعقاد و نحوه اجراي قراردادهاي مربوط به شركتهاي خدماتي 
2- كسب خط مشي و دستورالعمل هاي و مصوبات مربوط به اداري .
3- اجراي صحيح مقررات و آئين نامه ها و دستورالعمل ها و مصوبات مربوط به امور اداري .
4-تهيه و تنظيم برنامه هاي مختلف  بمنظور هماهنگ نمودن فعاليتهاي كاركنان تحت سرپرستي .
5- مطالعه و بررسي پرونده هاي پرسنلي در زمينه هاي مورد نظر .
6- رسيدگي به پيشنهادات و تقاضاهاي واصله به كليه مسائل اداري .
7- نظارت مستمر بر نحوه اجراي قوانين، مقررات، آئين نامه ها و بخشنامه هاي صادره از مراجع ذيصلاح .
8- انجام امور استخدامي و نظارتكلي بر اقدامات پرسنلي از قبيل استخدام آزمايش، انصاب، ترفيع، اضافه حقوق، ارزشيابي كار مستمر كاركنان، مرخصيها و ... برابر آئين نامه هاي مربوطه .
9- تنظيم ساعات كار كاركنان با نظر مقام مافوق مربوطه .
10 نظارت بر نحوه نگهداري اسناد و مدارك مربوط به واحد .
11- مطالعه و بررسي گزارشات تهيه شده توسط كاركنان تحت سرپرستي .
12- بررسي روش هاي مناسب و ساده كردن مراحل انجام كار ها به طريق حذف مراحل زائد و كنترل فرم ها و تهيه فرمهاي جديد . 
13- شركت در كميسيونهاي مختلف و جلسات در صورت لزوم .
14- رسيدگي و امضاء مكاتبات اداري . 
15- پيشنهاد انتصاب و انتقال كاركنان به مقام مافوق بمنظور اتخاذ تصميم و همچنين تصميم گيري در خصوص مرخصيها، ماموريتها و ساير مسائل اداري .
16- تهيه گزارش فعاليتها، پيشرفتها، مشكلات و ارائه راه حلهاي مناسب به سرپرست مربوطه  .
17- نظارت بر حسن انجام امورات كارگزيني- دبيرخانه - ماشين نويسي - انبار - خدمات نقليه و پيگيري مسائل مربوط به هر يك از واحدهاي مربوطه و ايجاد هماهنگي بين آنها .
18- شركت فعال در دوره هاي كارآموزي، مهارتي و آموزشي در جهت ارتقاء معلومات و توانمنديهاي شغلي و بكارگيري نتايج آن در انجام وظايه محوله .
19 - انجام ساير امور مربوط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات . 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/03/11
تعداد بازدید:
697
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/02/31
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal