دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
همکاری های ملی

مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا به منظور گسترش همکاری­ های دوجانبه با مراکز تحقیقاتی، آموزشی و اجرائی مرتبط، اقدام به انعقاد تفاهم­ نامه همکاری رسمی با برخی از مراکز و واحدهای دانشگاهی کشور به شرح زیر کرده است و لذا زمینه برای فعالیت­های علمی دوجانبه فراهم شده است.

 

1.  دانشگاه آزاد اسلامی کرج       


طرف قرار داد: دکتر فرزاد پاکنژاد (ریاست محترم همایش سلامت غذا)

تاریخ عقد قرارداد: 14/04/93

2. گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

طرف قرار داد: دکتر رسول صالحی (قائم مقام معاون آموزشی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

تاریخ عقد قرارداد: 17/04/93

3. مرکز ژنتیک پزشکی ژنوم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

طرف قرار داد: دکتر منصور صالحی (سرپرست محترم مرکز ژنتیک پزشکی ژنوم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

تاریخ عقد قرارداد: 14/05/93

4. مرکز تحقیقات پژشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

طرف قرار داد: دکتر کیانوش ملک (ریاست محترم مرکز هرمزگان)

تاریخ عقد قرارداد: 31/06/93

5. معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز

طرف قرار داد: دکتر احمد عریان( معاون محترم پژوهشی دانشگاه شیراز)

تاریخ عقد قرارداد: 05/07/93

6. گروه گیاه‌پزشکی و بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

طرف قرار داد: دکتر محمد دهستانی(مدیر گروه محترم گروه گیاه‌پزشکی و بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد)

تاریخ عقد قرارداد: 29/07/93

7. دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

طرف قرار داد: دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده (معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان)

تاریخ عقد قرارداد: 05/08/93

8. گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

طرف قرار داد: دکتر علی فتاحی بافقی (مدیر گروه محترم گروه انگل شناسی و قارچ شناسی)

تاریخ عقد قرارداد: 09/02/94

9. گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

طرف قرار داد: دکتر هنگامه زندی (مدیر گروه محترم گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی)

تاریخ عقد قرار داد: 3/3/94

10. معاونت پژوهشی انستیتو تغذیه ای و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

طرف قرار داد: دکتر فاطمه محمدی نصرآبادی(سرپرست محترم معاونت پژوهشی انستیتو تغذیه ای و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )

تاریخ عقد قرار داد: 1/5/94

11. مرکز تحقیقات میکروبیولوژی مواد غذایی

طرف قرار داد: دکتر محمد مهدی سلطان دلال (ریاست محترم مرکز تحقیقات میکروبیولوژی مواد غذایی)

تاریخ عقد قرار داد: 21/5/94

12. گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

طرف قرار داد: دکتر علی فتاحی بافقی (مدیر گروه محترم گروه انگل شناسی و قارچ شناسی)

تاریخ عقد قرار داد: 30/6/94

13. مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی مواد غذایی

طرف قرار داد: دکتر امین صالحی (معاون محترم پژوهشی مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی مواد غذایی)

تاریخ عقد قرار داد: 5/7/94

14. مرکز تحقیقات علوم دارویی

طرف قرار داد: دکتر عباس شفیعی (ریاست محترم مرکز تحقیقات علوم دارویی)

تاریخ عقد قرار داد: 20/7/94

15. پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

طرف قرار داد: دکتر نیراعظم خوش خلق سیما (ریاست محترم پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران)

تاریخ عقد قرار داد: 5/8/94

16. دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

طرف قرار داد: دکتر سید علی یاسینی (مدیر گروه محترم علوم و صنایع غذایی)

تاریخ عقد قرار داد: 1/10/94

17. گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

طرف قرار داد: دکتر علی فتاحی بافقی (مدیر گروه محترم گروه انگل شناسی و قارچ شناسی)

تاریخ عقد قرار داد: 28/2/95

18. کمیسیون ویژه استعداد درخشان و المپیاد پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

طرف قرار داد: دکتر گیلدا اسلامی(دبیر محترم کمیسیون ویژه استعداد درخشان و المپیاد)

تاریخ عقد قرار داد: 22/4/95

19. انستیتو تحقیقات تغذیه ای صنایع غذایی کشور

طرف قرار داد: دکتر سید هدایت حسینی (ریاست محترم انستیتو تحقیقات تغذیه ای صنایع غذایی کشور)

تاریخ عقد قرار داد: 1/6/95

20. شبکه هپاتیت ایران

طرف قرار داد: دکتر سید موید علویان (ریاست محترم شبکه هپاتیت ایران)

تاریخ عقد قرار داد: 23/11/95

21. مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

طرف قرار داد: دکتر محمد اسماعیل اکبری (رئیس مرکز تحقیقات سرطان)

تاریخ عقد قرار داد: 8/5/96

23. گروه میکروب شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

طرف قرار داد: دکتر هنگامه زندی (مدیر گروه میکروبشناسی پزشکی)

تاریخ عقد قرار داد: 24/8/96

24. کمیسیون ویژه استعداد درخشان و المپیاد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

طرف قرار داد: دکتر گیلدا اسلامی (دبیر کمیته)

تاریخ عقد قرار داد: 7/9/96

25. کمیسیون ویژه استعداد درخشان و المپیاد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

طرف قرار داد: دکتر گیلدا اسلامی (دبیر کمیته)

تاریخ عقد قرار داد: 7/9/96

26. مرکز تحقیقات مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

طرف قرار داد: مهندس پریسا زیارتی (ریاست مرکز)

تاریخ عقد قرار داد: 1/10/97

27. گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

طرف قرار داد: دکتر گیلدا اسلامی(مدیر گروه)

تاریخ عقد قرار داد: 17/11/97

28. گروه میکروب شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

طرف قرار داد: دکتر هنگامه زندی (مدیر گروه)

تاریخ عقد قرار داد: 17/11/97

29. گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

طرف قرار داد: دکتر گیلدا اسلامی(مدیر گروه)

تاریخ عقد قرار داد: 1/5/99

30. گروه میکروب شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

طرف قرار داد: دکتر هنگامه زندی (مدیر گروه)

تاریخ عقد قرار داد: 22/5/99

31. گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

طرف قرارداد: دکتر بهادر حاجی محمدی (مدیر گروه)

تاریخ عقد قرارداد: 1/6/99
32. گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

طرف قرارداد: دکتر جلال صادقی زاده (مدیر گروه)

تاریخ عقد قرارداد: 1/6/99

33. مرکز تحقیقاتی درمانی دیابت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

طرف قرارداد: دکتر نسیم نمیرانیان (معاون پژوهشی)

تاریخ عقد قرارداد: 13/6/1400

34. مرکز مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

طرف قرارداد: دکتر فاطمه رجعتی (رئیس مرکز)

تاریخ عقد قرارداد: 23/6/1400

35. مرکز تحقیقات بهداشت تغذیه دانشگاه علوم پزشکی لرستان

طرف قرارداد: دکتر فرزاد ابراهیم زاده (رئیس مرکز)

تاریخ عقد قرارداد: 6/9/1400

36. مرکز تحقیقات بیماری های مشترک انسان و حیوان (زئونوز) دانشگاه علوم پزشکی تهران

طرف قرارداد: دکتر غلامرضا حسن پور (رئیس مرکز)

تاریخ عقد قرارداد: 10/9/1400

37. مرکز تحقیقات سقط دانشگاه علوم پزشکی یزد

طرف قرارداد: دکتر نسرین قاسمی (رئیس مرکز)

تاریخ عقد قرارداد: 11/9/1400

38. مرکز تحقیقات پایش سلامت دانشگاه علوم پزشکی یزد

طرف قرارداد: دکتر محمود وکیلی (رئیس مرکز)

تاریخ عقد قرارداد: 1/10/1400

39. گروه میکروب شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

طرف قرار داد: دکتر احمد مصدق (مدیر گروه)

تاریخ عقد قرار داد: 12/11/1400

40. مرکز تحقیقات علوم و فناوری های محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

طرف قرار داد: دکتر علی اصغر ابراهیمی (رئیس مرکز)

تاریخ عقد قرار داد: 1/12/1400

تاریخ به روز رسانی:
1401/03/03
تعداد بازدید:
209
یزد، صفائیه، میدان عالم، بلوار شهدای گم نام، پردیس علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا
 
03538209144 Email: rcfhs.ssu@gmail.com
Powered by DorsaPortal