دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
بیوتکنولوژی مواد غذایی

مولف

عنوان

شماره فهرست بندی

ردیف

Taylor & Francis

Eco crime and genetically modified food

Mifh-0-203-84415-7

1)

VictorianoValpuesta

Fruit and Vegetable

Biotechnology

Mifh-1-85573-467-2

2)

Stanislaw Bielecki et al.

Food

Biotechnology

Mifh-0-444-505-19-9

3)

KalidasShetty et al.

Food Biotechnology

Mifh-0-8247-5329-1

4)

Byong H. Lee

Fundamentals of Food Biotechnology

Mifh-978-1-118-38495-4

5)

Fidel Toldra

Meat Biotechnology

Mifh-978-0-387-79381-8

6)

Robert E. Evenson

Consumer acceptance of genetically modified foods

Mifh-0-85199-747-3

7)

Yves Bertheau

Genetically modified and non-genetically modified food supply chains

978-1-4443-3778-5Mifh-

8)

Colin A. Carter

Genetically Modified Food and Global Welfare

Mifh-978-0-85724-757-5

9)

Taylor & Francis

Genetically modified foods _ basics_ applications_ and controversy

Mifh-13: 978-1-4822-4282-9

10)

V.A.Tutelyan

Genetically modified food sources_ safety assessment and control-2013

978-0-12-405878-1-Mifh

11)

Lisa H. Weasel

Inside the Controversy over Genetically Modified Food

Mifh-13: 978–0-8144–0164–4

12)

Holger Zorn • Peter Czermak

Biotechnology of Food

and Feed Additivesy

Mifh-978-3-662-43760-5

13)

Conrad g. BrunkAnd

Harold coward

Acceptable Genes__ Religious Traditions and Genetically Modified Foods

Mih-978-1-4384-2895-6

14)

Robert E. Evenson

Consumer Acceptance of Genetically Modified Foods

Mifh-0-85199-747-3

15)

تاریخ به روز رسانی:
1400/02/04
تعداد بازدید:
104
یزد، صفائیه، میدان عالم، بلوار شهدای گم نام، پردیس علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا
 
03538209144 Email: rcfhs.ssu@gmail.com
Powered by DorsaPortal