دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
مرگ و مير و عوارض،آسيب شناسي و نسوج
معرفي كميته:
هدف:
اين كميته براي بررسي علل مرگ و مير، روند مرگ و مير، جلوگيري از موارد مرگ و مير قابل اجتناب، ابعاد قانوني موضوع، عوارض بيمارستاني و روند آنها، تجزيه و تحليل و بررسي عوارض بيمارستاني و روند آنها، تجزيه و تحليل و بررسي عوارض اتفاق افتاده، اتخاذ تدابير براي جلوگيري از بروز عوارض ناخواسته و پيشگيري از عوارض قابل اجتناب و ... تشكيل ميگردد.
رئيس كميته:
رئيس بيمارستان
دبير كميته:
مسئول آموزش كاركنان
اعضاي ثابت كميته:
رئيس بيمارستان - مدير بيمارستان - مسئول بهبود كيفيت – سوپروايزرآموزشي - رابط ارزشيابي -يك نفر از پزشكان متخصص بعنوان آشنا به امور پزشكي قانوني و ضوابط مرتبط 
 
 
شرح وظايف كميته:
* بررسي منظم همه موارد مرگ ومير (به ويژه موارد غير منتظره) (تهيه فهرست مرگ و مير بيمارستان در 6 ماهه اخير و مستندات تعيين مرگ و مير ها به ويژه مرگ و مير هاي غير منتظره)
* خط مشي بررسي دوره اي عوارض(تهيهخط مشي و روش پيگيري و بررسي دوره اي عوارض ايجاد شده براي بيماران، با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده است، افراد دخيل در اجراي خط مشي و روش مذكور،در تهيه آن شركت داشته و كاركنان مربوطه از آن آگاهي داشته و براساس آن عمل مي نمايند.)
* خط مشي پيگيري موارد قانوني و همكاري با پزشكي قانوني(خط مشي و روش پيگيري موارد قانوني و همكاري با پزشكي قانوني، با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده است، افراد دخيل در اجراي خط مشي و روش مذكور، در تهيه آن شركت داشته و كاركنان مربوطه از آن آگاهي داشته و براساس آن عمل مي نمايند.)
* اتخاذ تدابير به منظور كاهش عوارض مرگ و مير در بيمارستان(مستندات اقدامات اصلاحي لازم و پيشگيرانه و برنامه پايش مستمر و تصادفي انجام مداخلات اصلاحي توسط اين كميته وگزارش پايش هاي انجام شده به افراد ذيربط)
* برگزاري كنفرانس هاي مرتبط(كميته مرگ و مير و عوارض بيمارستاني، كنفرانس هاي مرتبط با مرگ و مير و عوارض بيمارستاني را با هدف اطلاع رساني و آگاه ساختن كاركنان دراين زمينه، در بيمارستان برگزار مي نمايد.)
* بررسي علل مرگ و مير در بيمارستان
* گزارش تمام بيماريها در صورت نياز (با توجه به مقررات وزارت بهداشت)
توالي برگزاري كميته:
حداقل هر يك ماه يكبار تشكيل جلسه داده و مستندات نگهداري مي گردد.
زير شاخه هاي كميته ي مرگ ومير:
1. مرگ و مير كودكان 1-59ماهه 2. مرگ مادران 3. مرگ پرينتال 4. احياء نوزادان
با توجه به نوع خاص اين بيمارستاني وتخصصي بودن در حيطه روانپزشكي كميته هاي 1. زير شاخه كميته مرگ ومير در اين بيمارستان در نظر گرفته نشده است. 
**براي دريافت فايل برنامه زمانبندي تشكيل جلسات كميته اينجا كليك كنيد 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/20
تعداد بازدید:
608
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal