۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۹ ارديبهشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
كنترل عفونت
معرفي كميته:
هدف:
كاهش نرخ عفونت هاي بيمارستاني و كاهش هزينه هاي ناشي از بروز اين عفونت ها ( براي بيمارستان و بيماران) و ارتقاء و حفظ سلامتي كاركنان ، بيماران و كليه كاركنان.
رئيس كميته:
رئيس بيمارستان
دبير كميته:
مسئول كنترل عفونت
اعضاي ثابت كميته:
رئيس بيمارستان - مدير بيمارستان - مسئول بهبود كيفيت – سوپروايزرآموزشي - پزشك متخصص عفوني - كارشناس بهداشت محيط 
 
 
شرح وظايف كميته:
* جمع آوري منظم و تحليل داد ههاي نظام مراقبت عفون تهاي كسب شده از بيمارستان و اثربخشي برنامه(جمع آوري، تحليل و اثر بخشي برنامه داد ههاي عفونت بيمارستاني با استفاده از نرم افزار مراقبت عفونت هاي بيمارستاني ارائه شده از سوي مركز مديريت بيماري ها)
* نظارت بر اجراي خط مشي ها و روشهاي تاييد شده در كميته، در تمامي بخشها / واحد هاي مربوطه(خط مشي و روش نظارت، بر اجراي تمامي خط مشي ها و روش هاي تاييد شده در كميته، در تمامي بخشها / واحد هاي مربوطه با رعايت حداقل هاي مورد انتظار، تدوين شده است، افراد دخيل در اجراي خط مشي و روش مذكور، در تهيه آن شركت داشته و كاركنان مربوطه از آن آگاهي داشته و براساس آن عمل مي نمايند.)
* به روز رساني و مرور منظم خط مشي ها و روش هاي كنترل عفونت
* نظارت بر انتقال نتايج اطلاعات عفونت هاي بيمارستان به مديران و واحدها(مستندات ارايه نتايج اطلاعات عفونت هاي بيمارستاني به مديران ارشد و مسئولين بخشها / واحدها ي مربوطه
*گزارش عفونت هاي بيمارستاني به سازمانهاي مرتبط) سازما نهاي سلامت و بهداشت عمومي خارج از بيمارستان )در چارچوب قوانين و مقررات((فهرست سازما نهايي كه نتايج عفونت هاي بيمارستاني بايد به آ نها گزارش شود با ذكر فواصل زماني مربوطه و مستندات ارايه گزارش عفونت هاي بيمارستاني به سازمان هاي سلامت و بهداشت عمومي خارج از بيمارستان)
* گزارش بيماريهاي واگير و غير واگير و موارد جديد مطابق دستورالعمل وزارت متبوع(فهرست بيماري هايي كه بايد گزارش شود با ذكر نام سازمان هاي مربوطه و فواصل زماني و مستندات گزارش بيماري هاي واگير و غيرواگير)
* پايش و كنترل انجام صحيح ضدعفوني محيطهاي بيمارستاني و روشهاي صحيح استريليزاسيون در بيمارستان
توالي برگزاري كميته:
به صورت ماهانه تشكيل جلسه داده و مستندات نگهداري ميگردد.
**براي دريافت فايل برنامه زمانبندي تشكيل جلسات كميته اينجا كليك كنيد
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/20
تعداد بازدید:
767
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal