دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
مديريت خطر حوادث و بلايا
معرفي كميته:
هدف:
اين كميته به منظور آماده سازي بيمارستان براي مقابله با بحرانهاي ناخواسته و مديريت آن به منظور كاهش عوارض و تبعات ناشي از آن تشكيل مي گردد.
رئيس كميته:
رئيس بيمارستان
دبير كميته :
اعضاي ثابت كميته:
رئيس بيمارستان - مدير بيمارستان - مدير خدمات پرستاري - مسئول بهبود كيفيت – سوپروايزرآموزشي - تعدادي از روساي بخش هاي مختلف با نظر رئيس بيمارستان - مسئول حراست 
 
 
 شرح وظايف كميته:
* كميته ي بحران و بلايا ،بحران ها و بلاياي محتمل در منطقه را شناسايي و مستند نموده است.( مستندات مربوط به شناسايي بحران ها و بلاياي محتمل در منطقه و برنامه مدون مقابله با بحرا نها و بلاياي محتمل شناسايي شده)
* كميته بحران و بلايا با هماهنگي مديران ارشد، برنامه مقابله با بحرا نها و بلاياي محتمل شناسايي شده را تدوين نموده و به تاييد مديران ارشد رسانده است.
* كميته بحران و بلايا برنامه فراخواني اعضاي تيم پاسخ اضطراري و جانشين هاي آنان را تدوين نموده و به افرا د مرتبط اطلاع رساني كرده است.( برنامه فراخواني اعضاي تيم پاسخ اضطراري و جانشين هاي آنان)
* نظارت بر انجام وظايف، مسئوليت ها و اختيارات اعضاي تيم پاسخ اضطراري در زمان بروز بحران
* فعال سازي برنامه در زمان بروز بحران(كاركنان مرتبط از نحوه فعال سازي برنامه در زمان بروز بحران اطلاع دارند.)
* نظارت بر برگزاري مانورهاي فرضي، مانور آتش نشاني و تخليه
* نظارت بر آموزش كامل تمامي كاركنان بيمارستان به تناسب نقش ها و مسئوليت ها در برنامه مربوطه
* كميته كنترل بحران و بلايا حداقل يك بار در ماه تشكيل جلسه مي دهد.
* كميته تعيين تكليف بيماران مطابق با بخشنامه شماره 142448 مورخ 15 / 4/ 89 به عنوان زيرمجموعه اي از كميته بحران و بلايا، فعاليت مينمايد.
* كميته ترياژ بيمارستاني مطابق با بخشنامه 582 / 100 مورخ 21 / 4/ 90 به عنوان زيرمجموعه اي ازكميته بحران و بلايا، فعاليت مينمايد.
توالي برگزاري كميته:
حداقل هر ماه يكبار تشكيل جلسه داده و مستندات نگهداري مي گردد
توضيح:
اين كميته جايگزين كميته سوانح، فوريت هاي پزشكي و حوادث غيرمترقبه در ضوابط فعلي ارزشيابي مي گردد.
زير شاخه هاي كميته ي مديريت خطرحوادث و بلايا:
1. ترياژ 2. تعيين تكليف بيماران
**براي دريافت فايل برنامه زمانبندي تشكيل جلسات كميته اينجا كليك كنيد 
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/20
تعداد بازدید:
1179
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal