۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۹ ارديبهشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
پايش و سنجش كيفيت
معرفي كميته: 
هدف:
هدف از كميته بهبود كيفيت، ارتقاء كيفيت خدمات ارئه شده به مراجعين و نيز ارتقاء كيفي عملكرد كاركنان با مشاركت فعال مراجعين و پرسنل مي باشد تا بدين ترتيب موجبات رضايت كاركنان و مشتريان فراهم گردد.
رئيس كميته:
رئيس بيمارستان
دبير كميته :
مسئول بهبود كيفيت
اعضاي ثابت كميته :
رئيس بيمارستان - مدير بيمارستان - مدير خدمات پرستاري - مسئول دفتربهبود كيفيت - سوپروايزرآموزشي - رابط ارزشيابي
همه ي مسئولين بخش ها/واحدهاي باليني و اداري و پشتيباني- مسئول فني ايمني بيمار
 
 
شرح وظايف كميته:
* هماهنگي و يكپارچه سازي فعاليتهاي بهبود كيفيت در كل بيمارستان(فهرست تمام بخشها/واحدهاي بيمارستان وصورتجلسات ومستندات هماهنگي باتمامي واحدها / بخشهاي مختلف براي تدوين وپيشبرد برنامه بهبودكيفيت بيمارستان و مستندات برنامه يكپارچه ونهايي بهبودكيفيت كه بخشها/ واحدهاي مختلف درآن ديده شده اند.)
* تدوين فهرست اولويتها و شاخص هاي بهبود كيفيت بيمارستان(مستندات گزارشهاي ارائه شده به تيم مديريت ارشدباذكرنام ومحل خدمت افرادي كه در تهيه آن مشاركت داشته اند وصورتجلسات تاييداولويتها وشاخصهاي بهبودكيفيت و فهرست اولويتهاوشاخصهاي بهبودكيفيت كل بيمارستان)
* آموزش مباحث مربوط به بهبودكيفيت به تمام كاركنان بيمارستان شامل آموزشهاي مفهومي وكاربردي درزمينه بهبودكيفيت(نتايج نيازسنجي آموزشي مبتني بركيفيت براي كل كاركنان بيمارستان و فهرست زمانبندي شده دوره هاي آموزشي طراحي شده باذكرمخاطبان هردوره و مستندات آموزشهاي انجام شده)
* پيگيري اجراي مصوبات كميته ها،صورت مي پذيرد). صورتجلسات كميته ها وبرنامه پايش و گزارش ارسالي به كميته هاي مرتبط وتيم مديريت اجرايي)
* بازنگري و تحليل داده هاي حاصل از پايش نتايج اجراي فرايندها و تدبير اقدامات اصلاحي
* پايش و ارزشيابي برنامه بهبود كيفيت بيمارستان
* تدوين مراتب اجرايي پياده سازي استانداردهاي اعتباربخشي در سطح بيمارستان
* پيگيري موارد ارجاعي از واحد بهبود كيفيت بيمارستان
توالي برگزاري كميته:
حداقل هر دو ماه يكبار تشكيل جلسه و مستندات نگهداري گردد.  
 **براي دريافت فايل برنامه زمانبندي تشكيل جلسات كميته اينجا كليك كنيد
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/20
تعداد بازدید:
642
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal