بیمارستان شهید دکتر محمد علی رهنمون
شرح وظايف

1. پيگيري و نظارت بر حسن اجراي برنامه HIS (سيستم اطلاع رساني بيمارستاني)

2. تعيين و آموزش منشي بخش هاي مختلف بيمارستاني در جهت ثبت كليه خدمات انجام شده به بيمار و واحد هاي سرپايي و بستري

3. پيگيري در خصوص مطالبات از بيمه ها با جلسات مكرر با سازمان ها و نمايندگان آنها

4. پيگيري در خصوص علل كسورات و شناسايي علل آنها و بازگشت آنها به مسئولين هر بخش در كاهش هر چه بيشتر كسورات

5. تهيه گزارش ماهانه كاركرد پزشكان و پروسيجرها و خدمات انجام شده براي بيماران

6. تهيه گزارش تخفيفات

7. برنامه بازديد از بخشهاي بيمارستان و نظارت بر حسن اجراي عملكرد منشي بخشها

8. جلسات مداوم با واحدها ي مختلفي همچون داروخانه ، آزمايشگاه ، انبار و كارپردازي ،آشنايي با برنامه HIS انبارها و بكارگيري از برنامه فوق در ارتقا كمي و كيفي انبار داروئي و لوازم مصرفي

9. كنترل و نظارت بر به روز كردن قيمت داروها و تجهيزات مصرفي بر اساس قيمت هاي ارائه شده كه در سايت سازمان هاي بيمه گر است

10. دريافت مابه التفاوت از بيمار در خصوص دارو و لوازم مصرفي كه در تعهد سازمان هاي بيمه گر نمي باشد برگزاري جلسات آموزش با منشي ها و مددكاري و نمايندگان مقيم بيمه

11. بازديد از واحد درآمد بيمارستان ها و بررسي علل كسورات و پيگيري و نظارت بر اجرائي شدن مقررات

12. تهيه جداول هزينه و درآمد بخشهاي بيمارستاني

13. ساماندهي بخشهاي آزمايشگاه ، داروخانه، راديولوژي و اتاق عمل ها ، با ايجاد واحدي به نام كنترل كيفي كه كنترل ونظارت بر واحد هاي فوق را بعهده دارد.

14. تهيه درصد كسورات به صورت ماهانه بوسيله ثبت در سامانه مخصوص و تجزيه و تحليل آن

15. ارسال صورتحسابها به سازمان هاي بيمه گر در فرصت تعيين شده

16. كنترل اسناد بيمه اي به منظور جلوگيري از كسورات و افزايش درآمدي

17. نظارت بر حسن اجراي قوانين شوراي عالي بيمه با بررسي كسورات سازمان هاي بيمه گر

18. سازمان دهي فعاليتهاي مربوطه به واحد درآمد و تقسيم مسئوليت

19. اتخاذ راه كارهاي عملياتي به منظور افزايش درآمد

20. ارسال آمارهاي مالي (بصورت دوره هاي 1 ماهه و 6 ماهه مثل مصدومين ترافيكي ، تبصره 15 ،و نيازمندان به معاونت درمان و وزارتخانه)

تاریخ به روز رسانی:
1397/06/12
تعداد بازدید:
412
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal