بیمارستان شهید دکتر محمد علی رهنمون
شرح وظايف

I. جمع آوري اطلاعات و برنامه ريزي

بررسي وضعيت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعيين مشكلات مرتبط با ارائه خدمات و كيفيت مراقبت

تعيين خط مشي جهت واحد مربوطه در راساي اهداف كلي سازمان

برنامه ريزي در جهت اجراي استانداردهاي مراقبتي

تنظيم برنامه كار كاركنان تحت نظارت در شيفت هاي مختلف

تعيين وظايف كاركنان تحت نظارت (تقسيم كار)

برنامه ريزي جهت ثبت و ارائه گزارش كامل از وضعيت هر بيمار/مددجو در هر شيفت بر بالين بيمار

برنامه ريزي جهت آگاه سازي كاركنان جديد الورود به مقررات اداري ، استاندارهاي مراقبتي و شناخت كامل نسبت به واحد از نظر محيط فيزيكي ، وسايل وتجهيزات و آشنايي با ساير قسمت هاي مركز

برنامه ريزي جهت ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده توسط كادر تحت سرپرستي

پيش بيني نيازهاي واحد مربوطه از نظر امكانات ، تجهيزات موجود و لوازم مصرفي و پيگيري جهت تامين آن

برنامه ريزي جهت تحويل و تحول تجهيزات واحد مربوطه در هر شيفت كاري

برنامه ريزي جهت كنترل عملكرد تجهيزات مورد استفاده در بخش در هر شيفت

II. سازماندهي:

تشكيل جلسات گروهي و جلب مشاركت كاركنان در جهت حل مشكلات واحد مربوطه (كاركنان ، مددجويان / بيماران و...)

توجه به نيازهاي كاركنان و ايجاد انگيزه جهت افزايش رضايت شغلي

برقراري حسن تفاهم بين كاركنان واحد مربوطه و ساير واحدها

انجام مراقبت هاي پرستاري در مواقع اورژانس

ايجاد هماهنگي و همكاري بين كادر پرستاري و ساير واحدها

شركت در جلسات مديران و ارائه نيازهاي كاركنان، مددجويان / بيماران جهت بهبود وضعيت

همراهي با پزشك به هنگام ويزيت بيماران و ارائه گزارش لازم

ثبت و گزارش كليه امور واحدهاي مربوطه به مسئولين ذي ربط (شامل : درخواست ها، وقايع غيرمترقبه حوادث ، كمبود و نقايص ، نيازهاو...)

مشاركت و همكاري در برنامه هاي آموزش ضمن خدمت ، بازآموزي و... كاركنان

مشاركت و همكاري در آموزش دانشجويان پرستاري و ساير كارآموزان در واحد مربوطه

مشاركت و همكاري در پژوهش ها و تحقيقات كاربردي پرستاري

برپايي كنفرانس هاي داخلي جهت افرايش سطح دانش و مهارت حرفه اي پرستاران

III. هدايت و رهبري : كنترل هدايت و ارزشيابي

كنترل حضور و غياب پرسنل تحت سرپرستي

تكميل فرم ارزشيابي كاركنان جهت پرسنل تحت سرپرستي

ارزشيابي مستمر خدمات ارائه شده توسط كادر تحت سرپرستي از طريق : بررسي رضايت مندي مددجويان ، بيماران ، همكاران با ابزار مناسب (مشاهده ، چك ليست و...)

نظارت و ارزشيابي مستمر بر عايت معيارهاي رفتار شغلي و اخلاقي كاركنان و انطباق امور پزشكي با موازين شرع مقدس

ارزشيابي اثر بخشي آموزش هاي داده شده به كاركنان ، مددجويان ، خانواده و دانشجويان

كنترل و پي گيري ثبت و اجراي دستورات پزشك و نظارت اجراي آن

مشاركت و همكاري با كميته هاي بيمارستان بنابه صلاحديد سرپرست مربوطه

نظارت بر حسن اجراي تعرفه هاي پرستاري

نظارت مستمر بر اقدامات ضروري به منظور پيشگيري از عفونت ها

همكاري وهمراهي و ارائه گزارش هنگام بازديد مسئولين مافوق و گروه هاي بازرسي

نظارت بر حسن اجراي كليه خدمات پرستاري در واحد مربوطه

تاریخ به روز رسانی:
1397/06/07
تعداد بازدید:
306
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal