بیمارستان شهید دکتر محمد علی رهنمون
شرح وظايف

I. جمع آوري اطلاعات و برنامه ريزي :

o بررسي وضعيت موجود در واحد تحت نظارت بمنظور تعيين مشكلات مرتبط با ارائه خدمات و كيفيت مراقبت

o تعيين خط مشي جهت واحد مربوطه در راستاي اهداف كلي

o برنامه ريزي در جهت اجراي استانداردهاي مراقبتي

o تنظيم برنامه كار كاركنان تحت نظارت در شيفت هاي مختلف

o تعيين وظايف كاركنان تحت نظارت ( تقسيم كار )

o برنامه ريزي جهت ثبت و ارائه گزارش كامل از وضعيت هر بيمار / مددجو در هر شيفت بر بالين بيمار

o برنامه ريزي جهت آگاه سازي كاركنان پرستاري جديدالورود به مقررات اداري ، استانداردهاي مراقبتي و شناخت كامل نسبت به واحد از نظر محيط فيزيكي ، وسايل تجهيزات و آشنايي با ساير قسمت هاي مركز

o برنامه ريزي جهت آموزش به مددجويان / بيماران ، خانواده و ... ( مراقبت از خود و توانبخشي) و ...

o پيش بيني نيازهاي واحد مربوطه از نظر امكانات ، تجهيزات موجود و لوازم مصرفي و پيگيري جهت تامين آن

o برنامه ريزي جهت تحويل و تحول تجهيزات واحد مربوطه در هر شيفت كاري

o برنامه ريزي جهت كنترل عملكرد تجهيزات مورد استفاده در بخش در هر شيفت

II. سازماندهي :

o تشكيل جلسات گروهي و جلب مشاركت كاركنان در جهت حل مشكلات واحد مربوطه ( كاركنان ، مددجويان / بيماران ) و ...

o توجه به نيازهاي كاركنان ، ايجاد انگيزه جهت افزايش رضايت شغلي

o برقراري حسن تفاهم بين كاركنان واحد مربوطه و ساير واحدها

o انجام مراقبت هاي پرستاري در مواقع اورژانس

o ايجاد هماهنگي و همكاري بين كادر پرستاري و ساير واحدها

o شركت در جلسات مديران و ارائه نيازهاي كاركنان ، مددجويان / بيماران و پيشنهاد جهت بهبود وضعيت همراهي با پزشك به هنگام ويزيت بيماران و ارائه گزارش لازم

o ثبت و گزارش كليه امور واحدهاي مربوطه به مسئولين ذي ربط ( شامل : درخواست ها ، وقايع غيرمترقبه حوادث ، كمبودها و نقايص ، نيازها ) و...

o مشاركت و همكاري در برنامه هاي آموزش ضمن خدمت ، بازآموزي و ... كاركنان

o مشاركت و همكاري در آموزش دانشجويان پرستاري و ساير كارآموزان در واحد مربوطه

o مشاركت و همكاري در پژوهش ها و تحقيقات كاربردي پرستاري

o برپايي كنفرانس هاي داخلي جهت افزايش سطح دانش و مهارت حرفه اي پرستاران

III. هدايت و رهبري : كنترل هدايت و ارزشيابي

o كنترل حضور و غياب پرسنل تحت سرپرستي

o تكميل فرم ارزشيابي مصوبه كاركنان جهت پرسنل تحت سرپرستي

o ارزشيابي مستمر خدمات ارائه شده توسط كادر تحت سرپرستي از طريق : بررسي رضايتمندي مددجويان ، همكاران با ابزار مناسب ( مشاهده ، چك ليست و ... )

o نظارت و ارزشيابي مستمر بر رعايت معيارهاي رفتار شغلي و اخلاقي كاركنان و انطباق امور پزشكي با موازين شرع مقدس ارزشيابي اثربخشي آموزش هاي داده شده به كاركنان ، مددجويان / بيماران ، خانواده و دانشجويان ...

o كنترل و پيگيري ثبت و اجراي دستورات پزشك و نظارت بر اجراي آن

o مشاركت و همكاري با كميته هاي بيماران بنا بر صلاحديد سرپرست مربوطه

o نظارت بر حسن اجراي تعرفه هاي پرستاري

o نظارت مستمر بر اقدامات ضروري بمنظور پيشگيري از عفونت ها

o همراهي و ارائه گزارش دقيق هنگام بازديد مسئولين مافوق

o نظارت بر حسن اجراي كليه خدمات پرستاري در واحد مربوطه

تاریخ به روز رسانی:
1397/06/07
تعداد بازدید:
384
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal