بیمارستان شهید دکتر محمد علی رهنمون
شرح وظايف

1. ارزيابي سريع اوليه از نظر شرايط تهديدكننده حيات در مددجويان با وضعيت بحراني با آسيب ديده

2. ارزيابي سيستماتيك وسريع(ثانويه)بيماران از سر تا پا براي شناسايي كليه آسيبهاي احتمالي

3. ثبت موارد ارزيابي شده با توجه به مشكل اساسي بيمار

4. برآوردن نيازهاي فوري مددجو

5. قرار دادن بيمار در يكي از رده هاي طبقه بندي فوريتي و اعلام كد در صورت نياز

6. بررسي مجدد و متناوب بيماران

7. تكميل فرم بررسي ترياژ

8. برقراري ارتباط مناسي و موثر با خانواده مددجويان در اتاق انتظار و اطلاع وضعيت مددجويان به آنها

9. اطلاع به پزشك جهت ويزيت مددجو

10. راهنمايي وانتقال بيماران به اورژانس در صورت نياز به بستري

11. اطمينان از عملكرد صحيح وسايل و تجهيزات اتاق CPR

12. اطمينان از كفايت داروها و سرم هاي اتاقCPR

13. تحيل سربع و بدو ن و قفه بيمار بحراني و بدحال

14. بررسي راه هوائي بيمار و اطمينان از برقراري راه هوائي مناسب

15. بررسي نبض محيطي

16. بررسي سطح هوشياري بيمار

17. انجام اقدامات مقدماتي احياء

18. انجام اقدامات پيشرفته احياء شامل:برقراري راه هوائي مناسب,لوله گذاري در صورت عدم حضور پزشك , D.C, شوك و...

19. گرفتن نمونه خون شرياني

20. مانيتورينگ قلبي و تشخيص ديس ريتمي هاي خطرناك و انجام اقدامات لازم جهت رفع آنها

21. مانيتورينگ تخصصي بيمار و انجام پالس اكسي متري وتشخيص مشكلات تنفسي خطرناك و انجام اقدامات لازم جهت رفع آنها

22. اكسيژن تراپي به روش هاي غير تهاجمي(بكارگيري انواع ماسك و كانولاها)

23. ساكشن كردن مددجو(دهاني,بيني حلقي,اندوتراكئال و تراكئوستومي)

24. ست كردن واتصال بيمار به دستگاه تهويه مكانيكي

25. فلبو تومي درماني با تجويز پزشك

26. گرفتنEKG12, 15 و18 ليد

27. اندازه گيري قندخون مددجو با استفاده از دستگاه گلكومتر

28. برقراري راه وريدي از طريق وريد ژگولار خارجي,داخلي و وريد ساب كلاوين و...ثبت گزارش و عملكرد تيم احياء

29. تحويل بيمار از پرستار ترياژ يا پرستارCPR

30. برقراري ارتباط مناسب و موثر با بيمار و همراهان وي

31. كنترل وضعيت تنفس,قلب و عروق و هوشياري و ... بيمار

32. ثبت موارد غير عادي نظير نابينائي يا كم كم بينائي از يك چشم يا هردم چشم-ناشنوائي-اختلال اخلاقي و... در پرونده بيمار

33. كنترل موارد حساسيت هاي دارويي يا صرف دارو هاي خاص و ثبت در پرونده

34. كنترل وثبت بيماري گذشته

35. كنترل وثبت موارد مربوط به آزار واذيت كودكان-زنان-سالمندان و معلولين ذهني و گزارش به مقام مسئول در بيمارستان

36. كنترل عملكرد و تعداد مناسب تجهيزات مورد استفاده در بخش در هر شيفت

37. هماهنگي با واحد هاي مختلف جهت انجام اقدامات كلينيكي و پاراكلينيكي

38. گرفتن نمونه خون شرياني

39. مانيتورينگ قلبي و تشخيص ديس ريتمي هاي خطرناك و انجام اقدامات لازم جهت رفع آنها

40. مانيتورينگ تنفسي بيمار و انجام پالس اكسي متري وتشخيص مشكلات تنفسي خطرناك و انجام اقدامات لازم جهت رفع آنها

41. اكسيژن تراپي به روش هاي غير تهاجمي(بكارگيري انواع ماسك و كانولاها)

42. بكارگيري دستگاه تهويه مكانيكي

43. ساكشن كردن مددجو(دهاني,بيني حلقي,اندوتراكئال و تراكئوستومي)

44. فلبو تومي درماني با تجويز پزشك

45. گرفتنEKG12, 15 و18 ليد

46. اندازه گيري قندخون مددجو با استفاده از دستگاه گلكومتر

47. برقراري راه وريدي از طريق وريد ژگولار خارجي

48. اندازه گيريCVP

49. بكارگيري نبولايزر

50. انجام CPRپيشرفته(بكارگير ي دستگاه فيبريلاتور-لوله گذاري و ...)

51. گذاشتن پيس ميكر موقت خارجي

52. اندازه گيري فشارخون شرياني به روش تهاجمي

53. كنترل و مراقبت ازEVD (كاتتر داخلي بطن مغز)

54. اندازه گيري فشار داخل مغزي

55. گذاشتن NGTو OGT

56. گارواژ ولاواژ معده

57. بكارگيري دستگاه همودياليز و انجام همودياليز در موارد اورژانس

58. انجام دياليز صفاقي در صورت نياز

59. اجراي پروتكل انفوزيون ترمبوليتك(استرپتوكيناز TPA, و...),مخدرو سداتيوبا تجويزپزشك

60. اجراي پروتكل بحران در بخش اورژانس

61. لاواژ معده

62. دادن داروهاي آنتي دوت برطبق دستور پزشك

63. درمان تشنج بيمار برحسب دستور پزشك

64. اندازه گيري گازهاي خون شرياني وph

65. دادن شاركول فعال يا مسهل

66. بررسي بيماري هاي همراه

67. سم زدايي فوري بر حسب نوع مسموميت (استنشاقي,پوستي,خوراكي و غيره)

68. كنترل اختلالات دماي بدن(هيپوترمي, هيپرترمي)

تاریخ به روز رسانی:
1397/06/07
تعداد بازدید:
428
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal