بیمارستان شهید دکتر محمد علی رهنمون
شرح وظايف

I. جمع آوري اطلاعات و برنامه ريزي

o بررسي وضعيت موجود در بخش تحت نظارت به منظور تعيين مشكلات مرتبط با ارائه خدمات و كيفيت مراقبت

o تعيين خط مشي جهت واحد مربوطه در راساي اهداف كلي سازمان

o برنامه ريزي در جهت اجراي استانداردهاي مراقبتي

o تنظيم برنامه كار كاركنان تحت نظارت در شيفت هاي مختلف

o تعيين وظايف كاركنان تحت نظارت (تقسيم كار)

o برنامه ريزي جهت ثبت و ارائه گزارش كامل از وضعيت هر بيمار/مددجو در هر شيفت بر بالين بيمار

o برنامه ريزي جهت آگاه سازي كاركنان جديد الورود به مقررات اداري ، استاندارهاي مراقبتي و شناخت كامل نسبت به واحد از نظر محيط فيزيكي ، وسايل وتجهيزات و آشنايي با ساير قسمت هاي مركز

o برنامه ريزي جهت ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده توسط كادر تحت سرپرستي

o پيش بيني نيازهاي واحد مربوطه از نظر امكانات ، تجهيزات موجود و لوازم مصرفي و پيگيري جهت تامين آن

o برنامه ريزي جهت تحويل و تحول تجهيزات واحد مربوطه در هر شيفت كاري

o برنامه ريزي جهت كنترل عملكرد تجهيزات مورد استفاده در بخش در هر شيفت

II. سازماندهي

o تشكيل جلسات گروهي و جلب مشاركت كاركنان در جهت حل مشكلات واحد مربوطه (كاركنان ، مددجويان / بيماران و...)

o توجه به نيازهاي كاركنان و ايجاد انگيزه جهت افزايش رضايت شغلي

o برقراري حسن تفاهم بين كاركنان بخش مربوطه و ساير واحدها

o انجام مراقبت هاي پرستاري در مواقع اورژانس

o ايجاد هماهنگي و همكاري بين كادر پرستاري و ساير واحدها

o شركت در جلسات مديران و ارائه نيازهاي كاركنان، مددجويان / بيماران جهت بهبود وضعيت

o همراهي با پزشك به هنگام ويزيت بيماران و ارائه گزارش لازم

o ثبت و گزارش كليه امور واحدهاي مربوطه به مسئولين ذي ربط (شامل : درخواست ها، وقايع غيرمترقبه حوادث ، كمبود و نقايص ، نيازهاو...)

o مشاركت و همكاري در برنامه هاي آموزش ضمن خدمت ، بازآموزي و... كاركنان مشاركت و همكاري در آموزش دانشجويان پرستاري و ساير كارآموزان در واحد مربوط

o مشاركت و همكاري در پژوهش ها و تحقيقات كاربردي پرستاري

o برپايي كنفرانس هاي داخلي جهت افرايش سطح دانش و مهارت حرفه اي پرستاران

III. هدايت و رهبري : كنترل هدايت و ارزشيابي

o كنترل حضور و غياب پرسنل تحت سرپرستي

o تكميل فرم ارزشيابي كاركنان جهت پرسنل تحت سرپرستي

o ارزشيابي مستمر خدمات ارائه شده توسط كادر تحت سرپرستي از طريق : بررسي رضايت مندي مددجويان ، بيماران ، همكاران با ابزار مناسب (مشاهده ، چك ليست و...)

o نظارت و ارزشيابي مستمر بر عايت معيارهاي رفتار شغلي و اخلاقي كاركنان و انطباق امور پزشكي با موازين شرع مقدس

o ارزشيابي اثر بخشي آموزش هاي داده شده به كاركنان ، مددجويان ، خانواده و دانشجويان

o كنترل و پي گيري ثبت و اجراي دستورات پزشك و نظارت اجراي آن

o مشاركت و همكاري با كميته هاي بيمارستان بنابه صلاحديد سرپرست مربوطه

o نظارت بر حسن اجراي تعرفه هاي پرستاري

o نظارت مستمر بر اقدامات ضروري به منظور پيشگيري از عفونت ها

o همكاري وهمراهي و ارائه گزارش هنگام بازديد مسئولين مافوق و گروه هاي بازرسي

o نظارت بر حسن اجراي كليه خدمات پرستاري در واحد مربوطه

تاریخ به روز رسانی:
1397/06/07
تعداد بازدید:
335
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal