بیمارستان شهید دکتر محمد علی رهنمون
شرح وظايف

1. نظارت و سرپرستي كليه امور بهداشتي ، درماني ، آموزشي و اداري مركز

2. تعيين خط مشي هاي لازم به رؤساي واحدها ي مديريت داخلي ، مديريت خدمات پرستاري و ساير واحدها

3. نظارت و سرپرستي بر تنظيم بودجه سالانه و امضاء اسناد مالي پس از رسيدگي

4. تصويب يا تعيين خط مشي و يا مقررات مربوط به خدمات درماني ، آموزشي و تحقيقاتي مركز

5. نظارت بر اجراي قانون واگذاري بخشي از امور مركز مثل امو ر خدماتي و تأسيساتي به بخش خصوصي

6. ايجاد هماهنگي لازم با مقامات دانشگاه در مورد امور درماني ، آموزشي و تحقيقاتي و تأمين نيازمنديهاي مركز .و همچنين ايجاد هماهنگي بين كليه واحدهاي بين بخشي مركز بمنظور ارائه خدمات بهتر به بيماران

7. ارائه پيشنهادات لازم جهت تأسيس يا توسعه بخشهاي مركز به مقامات ذيربط و پيگيري آنها

8. مطالعه و بررسي وضعيت نيروي انساني و تجهيزات بيمارستاني بمنظور تأمين نيازمنديهاي مركز

9. سرپرستي جلساتي كه بمنظورهاي مختلف از قبيل كميته هاي پرستاري مدارك پزشكي آموزشي ارتقاءكيفيت و غيره تشكيل مي شود

10. فراهم كردن امكان برگزاري آموزشهاي لازم به كادر فني مركز بمنظور ارائه خدمات مطلوب و بهتر به بيماران

11. شركت در برنامه هاي آموزشي و تحقيقاتي پزشكي بمنظور ارتقاء سطح علمي ارائه آمار و گزارشات مداوم به مقامات ذيربط دانشگاه

12. نظارت و كنترل و مراقبت از وضع دارو و لوازم فني و تجهيزاتي مركز جهت تأمين كسري آنها

13. شركت در برنامه هاي آموزشي كارورزان و دستياران و دانشجويان دانشكده هاي پزشكي و تدريس به آنان طبق برنامه هاي تعيين شده

14. ارزيابي فعاليت واحدهاي تابعه مركز بمنظور تسريع و بهبود درانجام امور مربوطه وبرنامه ريزي صحيح تردربخش ها

15. امضاء كليه نامه ها، احكام و مكاتبات اداري و مالي مركز

16. نظارت و سرپرستي بر كار كليه كاركنان مركز

17. تاييد نهايي ارزشيابي كليه كاركنان مركز

18. اجراي دستورالعمل هاي سيستم مديريت كيفيت

19. شركت در دوره هاي لازم مديريتي ومعرفي كاركنان مركز به آموزشهاي لازم بمنظور ارتقاء مهارتهاي شغلي

20. اجراي ساير دستورات مقامات ذيربط دانشگاه در مركز

تاریخ به روز رسانی:
1397/06/06
تعداد بازدید:
420
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal