بیمارستان شهید دکتر محمد علی رهنمون
کارگروه داخلی آموزش به بیمار

آیین نامه کارگروه آموزش سلامت

بیمارستان شهید دکتر رهنمون

مقدمه:

آموزش سلامت فرایندی است هدفمند،سیستماتیک،منظم وطراحی شده که به موجب آن یادگیری اتفاق میافتدوباعث تغییردرآگاهی،نگرش،مهارت مددجو،افزایش صلاحیت توانایی مددجودرمراقبت ازخود،افزایش سطح سلامت ورفاه جامعه میشودکه دربرگیرنده تمام فعالیتهای آموزشی مربوط به بیماری شامل آموزش های درمانی،بهداشتی وارتقای سلامت بالینی میباشد.

به عبارت دیگرآموزش سلامت یکی ازابعادمهم مراقبتهای پزشکی وپرستاری وازنقشهای کلیدی پزشکان وپرستاران درارائه خدمات بهداشتی ودرمانی به شمارمیرود . پرستاردرنقش آموزش دهنده به بیماروخانواده ویکمک میکندتاتوانایی آنان درمراقبت ازخودافزایش یابدودرنتیجه سلامتی ارتقاءیافته وازبیماریهاپیشگیری شود.

میتوا گفت که دوامرمراقبت ازبیماروآموزش به بیماردرجهت دستیافتن به اهداف پرستاری،لازم وضروری ودرواقع متمم یکدیگرهستند

اهداف کمیته آموزش سلامت :

ü افزایش رضایتمندی یمار

ü کاهش اضطراب بیماروهمراه

ü کاهش دوره بستری

ü افزایش نتایج درمان باپایبندی بیشتربیماران به اقدامات مراقبتی

ü مشارکت بیمارستان درکاهش سرانه هزین های سلامت کشورازطریق پیشگیری وارتقاءسلامت

ü افزایش اثربخشی درمانومراقبت ازطریق بهبودروش زندگی بیماران

ü کاهش بروزعوارض بیماری

ü افزایش توانمندی ومشارکت مددجودربرنامه های درمانی ومراقبتی

ü افزایش استقلال بیماردرفعالیتهای روزمره

ü تکمیل برنامه های درمانی

ü کاهش پذیرش مجددبیماران

ü توسعه فرهنگ پیشگیری درسطح بیمارستان وایفای نقش بیمارستان درارتقای سلامت

· سوپروایزرآموزش سلامت مرکزبه عنوان دبیرکمیته آموزش همگانی،بیماروخانواده خواهدبود.

· تهیه صورتجلسه کمیته وارسال آن به اعضاءکمیته ودبیرکمیته بهبودکیفیت مرکز توسط دبیر کمیته صورت می گیرد.

· زمانتشکیل کمیته هر 3 ماه یکبارویابرحسب شرایط بیمارستان،توسط رئیس کمیته تعیین میگردد.

· جلسات کمیته آموزش باحضور اعضاءتشکیل شد ومصوبات آن بانصف به اضافه یک قابل اجرامی باشد.

· براساس موضوعات قابل طرح درهرجلسه،سایرگروههابرحسب نیازمیتوانندبه جلسات کمیته دعوت شوند.

اعضاءکارگروه آموزش سلامت بیمارستان شهیددکتر رهنمون

اعضا کمیته

پست سازمانی

دکتر محمد حسین دهقانی

رئیسبیمارستان / رئیسکمیته

دکتر فرزانه السادات دهقان

مسئول ایمنی و معاوندرمانبیمارستان

دکتر عباسعلی دهقانی

مدیربیمارستان

دکتر مجید حاجی مقصودی

معاونآموزشیبیمارستان

آقای قادریان

مدیرپرستاری

نجمه باقیان

مسئولبهبودکیفیت

عباس حافظیه

سوپروایزر آموزشی

طیبه فدایی

سوپروایزرآموزشسلامت(بهبیمار / مددجووخانواده ) ودبیرکمیته

داوود شایق

مسئولروابطعمومی

علی اکبرحاجی اسدی

مسئول بخش

عصمت کاظمی

مددکار بیمارستان

مهدی کریمی

روانشناس بیمارستان

مسئولیتهاووظایف کارگروه آموزش سلامت

ü برنامه ریزی وفراهم سازی زمینها جرای دستورالعملهای ابلاغ شده ازطرف کمیته آموزش به بیماروخانواده ازدانشگاه

ü نیازسنجی وبرنامه ریزی جهت تهیه محتوای آموزشی استانداردبراساس پروتکل استاندارد

ü تهیه محتوای آموزشی ابلاغ شده به بیمارستان متناسب باتشخیصهای شایع واولویتهای خاص نیازهای آموزشی درهربیمارستان

ü تعامل باکمیته آموزش به بیماروخانواده دانشگاه درخصوص موانع موجوددرارائه خدمات

ü آموزش ومشاوره دربیمارستان وبرنامه ریزی جهت برطرف سازی موانع

ü نظارت برحسن ارائه خدمات آموزش ومشاوره دربخشهای بیمارستان یازطریق بررسی نحوه ثبت ارائه خدمات آموزش ومشاوره درفرم ثبت ابلاغ شده توسط کمیته آموزش به بیماردانشگاه،نظارت برعملکردآموزشی کارکنان بهداشتی

ü تهیه گزارش عملکردازنحوه ارائه خدمات آموزش ومشاوره دربیمارستان مربوطه وارائه آن به کمیته آموزش به بیماروخانواد ه دانشگاه

ü همکاری باناظرین کمیته آموزش به بیماروخانواده دانشگاه درجهت بررسی کیفیت ارائه خدمات آموزش ومشاوره دربیمارستان

ü تدوین برنامه مدون آموزش به بیمارجهت حداقل 5 بیماری شای درهربخش

ü ارتقاءمستمردانش ومهارتهای آموزش ومشاوره کارکنان ازطریق برگزاری کارگاههای آموزش به بیماروتعامل بابیماربرای همه ردههای شغلی کارکنان علوم پزشکی واحدآموزش سلامت

ü برنامه ریزی جهت درنظرگرفتن کیفیت عملکردآموزشی ومشاوره کلیه رده ها یشغلی کارکنان علوم پزشکی درارزشیابی عملکردآنان

ü تعامل باکمیته آموزش به بیماروخانواده دانشگاه درخصوص اجرای روشهای روزآمدوموثرآموزشی باتوجه به امکانات وشرایط هربیمارستان .

ü برنامه ریزی درزمینه اجرای حیطه های حوزه متمرکزشبکه بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت شامل:

Ø ارتقاءسلامت بیماران

Ø ارتقاءسلامت کارکنان

Ø تغییرسازمان به مکانی جهت ارتقای سلامت

Ø ارتقای سلامت جامعه درمحیط بیمارستان

تاریخ به روز رسانی:
1400/02/22
تعداد بازدید:
383
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal