دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اعضاء گروه
 
 
نام و نام خانوادگی: دکتر مسعود شبانی

مدرک: متخصص رادیوتراپی

مرتبه علمی:  استادیار

رزومه

پست الکترونیک:shabanimasood@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                           

نام و نام خانوادگی: دکتر سید کاظم رضوی

مدرک: متخصص پزشکی هسته ای

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

پست الکترونیک:razavi822@gmail.com
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی: دکتر ابوالفضل نیک فرجام

مدرک: دکترای فیزیک پزشکی

مرتبه علمی: دانشیار

رزومه

پست الکترونیک:  nickfarjam6262@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی:دکتر حسنعلی واحدیان

مدرک:  فوق تخصص هماتولوژی آنکولوژی

مرتبه علمیاستادیار

رزومه

پست الکترونیک: drvahedian@ssu.ac.ir

 
 
 
 
 

                                    نام و نام خانوادگی: دکتر رضا نفیسی مقدم                    

                      مدرک: دکترای تخصصی پزشکی/ پرتونگاری (رادیولوژی)

                                              مرتبه علمیدانشیار                                 

                           پست الکترونیکی: nafisi@ssu.ac.ir

 رزومه