دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اهداف و وظايف

 اهداف شورا

   ü      آسيب شناسي فرهنگي و شناسايي مشكلات و ارائه راهكارهاي عملي در جهت رفع آنها

ü      ايجاد بستري جهت تعامل بهتر و موثرتر بين مسئولان دانشكده و دانشجويان

ü      ايجاد حس مشاركت پذيري در دانشجويان و ارتباط مناسب بين فعالين فرهنگي

ü      ترغيب دانشجويان، اساتيد و كاركنان به انجام فعاليت هاي فرهنگي

ü      تشويق و حمايت از دانشجويان فعال فرهنگي

  ü جلوگيري از بروز مشكلات و موازي كاري در انجام فعاليت هاي فرهنگي 

 
 شرح وظايف شورا

 ü      نياز سنجي و اولويت بندي برنامه هاي فرهنگي دانشجويان، اساتيد و كاركنان دانشكده

ü      برنامه ريزي و تدوين تقويم فرهنگي در راستاي ايجاد هماهنگي براي انجام فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي و ورزشي در دانشكده

ü      استعداديابي از دانشجويان، اساتيد و كاركنان و استفاده از ظرفيت آنان در برنامه هاي مختلف فرهنگي در سطح دانشكده

ü   شناسايي مشكلات فرهنگي، آسيب شناسي و ارزيابي مستمر وضع فرهنگي دانشكده و ارائه گزارش هاي دوره اي به رياست دانشكده و معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه و ارائه راهكارهاي عملي جهت رفع آنها

ü      همكاري براي ايجاد پيوند فعال ميان دانشكده ها و دانشگاه با برگزاري سمينارها، جلسات و برنامه هاي آموزشي و فرهنگي مشترك

ü      نظارت و ارزيابي فعال و مستمر در چگونگي اجراي مصوبات شورا، مطابق با اهداف مورد انتظار

ü   بحث و تبادل نظر در خصوص دستورالعمل صيانت از حقوق شهروندي و نحوه اجراي آئين نامه در دانشكده و ارائه گزارش به رياست دانشكده و معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه

ü   بحث و تبادل نظر در خصوص دستورالعمل حجاب و عفاف و نحوه اجراي آئين نامه در دانشكده و ارائه گزارش به رياست دانشكده و معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه

ü   بحث و تبادل نظر در خصوص دستورالعمل ياوران معروف و نحوه اجراي آئين نامه در دانشكده و ارائه گزارش به رياست دانشكده و معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه

ü   بحث و تبادل نظر در خصوص آئين نامه انطباق و نحوه اجراي آئين نامه در دانشكده و ارائه گزارش به رياست دانشكده و معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه

ü     برگزاري منظم جلسات و ارسال مستندات مربوطه به معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه 

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/06/23
تعداد بازدید:
370
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal