دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
دانشگاه های علوم پزشکی کشور

نام دانشگاه

آدرس سايت

دانشكده علوم پزشكي آبادان

http://abadanums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي اراك

http://www.arakmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

http://www.arums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي اروميه 

http://www.umsu.ac.ir

دانشكده علوم پزشكي اسفراين 

http://esfrums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

http://www.mui.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي اهواز

http://www.ajums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي ايران

http://www.iums.ac.ir/

دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر

http://www.irshums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي ايلام

http://www.medilam.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي بابل 

http://www.mubabol.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي بجنورد

http://www.nkums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي بم

http://www.mubam.ac.ir/

دانشكده علوم پزشكي بهبهان

http://www.behums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

http://www.bpums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

http://www.bums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي تبريز 

http://www.tbzmed.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه 

http://www.thums.ac.ir/

دانشكده علوم پزشكي تربت جام 

http://www.trjums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي تهران 

http://www.tums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي جيرفت

http://www.jmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

http://www.jums.ac.ir/

دانشكده علوم پزشكي خلخال 

http://khalums.ac.ir/fa

دانشكده علوم پزشكي خمين 

http://khomeinums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي خوي 

https://khoyfaculty.umsu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي دزفول 

http://www.dums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 

http://www.rums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي زابل 

http://www.zbmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

http://www.zaums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي زنجان

http://www.zums.ac.ir/

دانشكده علوم پزشكي ساوه

http://savehums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

http://www.medsab.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي سمنان 

http://www.semums.ac.ir/

دانشكده علوم پزشكي سيرجان 

http://sirums.ac.ir/index.php/fa/

دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

http://www.shmu.ac.ir/

دانشكده علوم پزشكي شوشتر

http://shoushtarums.ac.ir/fa/

دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

http://www.skums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي

http://www.sbmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

http://www.sums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي فسا

http://www.Fums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي قزوين 

http://www.qums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي قم 

http://www.muq.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي كاشان

http://www.kaums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي كرج (البرز)

http://www.abzums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي كردستان

http://www.muk.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي كرمان 

http://www.kmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

http://www.kums.ac.ir/

دانشكده علوم پزشكي گراش

http://gerums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي گلستان

http://www.goums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي گناباد

http://www.gmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي گيلان

http://www.gums.ac.ir/

دانشكده علوم پزشكي لارستان

http://larnurse.sums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي لرستان

http://www.lums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

http://www.mazums.ac.ir/

دانشكده علوم پزشكي مراغه

http://mrgums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

http://www.mums.ac.ir/

دانشكده علوم پزشكي نيشابور

http://www.nums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

http://www.hums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي همدان

http://www.umsha.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

http://www.yums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي يزد

http://www.ssu.ac.ir/

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

http://www.uswr.ac.ir/

 مرکز قلب شهید رجایی

http://www.rhc.ac.ir

سازمان انتقال خون کشور

http://www.ibto.ir/

 

تاریخ به روزرسانی:
1399/12/23
تعداد بازدید:
77
يزد، احمدآباد، كيلومتر 5 جاده قديم بافق، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد واحد پرديس بين الملل
38367671 - 035
Powered by DorsaPortal