دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
الويت هاي پژوهشي

اولويتهاي پژوهشي گروه

 

1-     بررسي اثر گياهان دارويي بر روي انگلهاي تك ياخته اي (مانند ليشمانيا، توكسوپلاسما، ژياردياو ..) در شرايط In vivo  و In vitro 

2-     بررسي اثر گياهان دارويي بر روي انگلهاي پر ياخته اي(كرمها) در شرايط In vivo  و In vitro 

3-     بررسي اثر گياهان دارويي  در درمان عفونتهاي قارچي ( مانند كانديدا، درماتوفيتها و ..) در شرايط In vivo  و In vitro

4-     تعيين تنوع درون گونه اي تك ياخته ها و بررسي پلي مورفيسم ايزوله هاي انساني انگلهاي تريكوموناس، ژيارديا ، كريپتوسپوريديوم در استان يزد 

5-     بررسي پلي مورفيسم و population structure  در ايزوله هاي ليشمانيا ( تروپيكا و ماژور) از زخمهاي سالك در كشور 

6-      تخليص و ارزيابي ايمونوژنيسيتي آنتي ژنهاي دفعي - ترشحي توكسوپلاسما و كيست هيداتيد در محيط In vivo  و vitro IN

7-     تعيين سيماي اپيدميولوژيك كنوني ليشمانيوز جلدي در استان يزد با تاكيد بر تعيين منابع ، مخازن و ناقلين بيماري 

8-     بررسي و مقايسه القاء آپوپتوز در تومور ملانوماي ايجاد شده در موش با تزريق سلولهاي بنيادي مزانشيمي بيان كننده سيتوكينهاي TRALL ، اينترفرون گاما و سلولهاي بنيادي بيان كننده همزمان هر دو سيتوكين

9-     تعيين وضعيت كنوني آلودگي به انگلهاي روده اي در روستاهاي استان يزد 

10- تعيين تنوع درون گونه اي اكينوكوكوس گرانولوزوس بر اساس ايزوله هاي انساني به روش مولكولي و سيستماتيك

11- بررسي آلودگي گندم مصرفي استان يزد به قارچهاي فوزاريوم مولد سم زرالنون

12- بررسي آلودگي گندمهاي سيلو و آردهاي توزيعي در شهر يزد به قارچهاي مولد آفلاتوكسين 

13- تعيين گونه هاي كانديدا جدا شده از نمونه هاي باليني بيماري كانديديازيس شهر يزد

تاریخ به روز رسانی:
1397/11/02
تعداد بازدید:
121
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal