دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
واحدحسابداري
نام مسئول واحد: ابوالفضل مرتضايي
كارشناسان: سميه ذوالفقاري
رقيه السادات صحافي
 
اهم وظايف:
1- گردآوري كليه آيين نامه ها ؛ دستورالعملها و مقرارت مربوط به شاغلين و بازنشستگان و به روز نمودن آنها
2- نظارت و تهيه و تنظيم ليستهاي مكانيزه حقوق شاغلين و بازنشستگان و ارائه آن به اداره حسابداري وجوه و تامين اعتبار
3-همكاري با واحد كارگزيني جهت تسهيل در تنظيم گواهي انجام كار ماهانه پرسنل و تكميل پرونده بازنشستگان جديد دانشگاه
4- اخذ گواهي انجام كار ماهانه شاغلين از كارگزيني و نظارت بر بايگاني كردن يك نسخه از آن به نحو مطلوب
5- اخذ ليست ماهانه حقوق و دستمزد از سيستم حقوق و ارائه آن به اداره حسابداري وجوه و تامين اعتبار
6-نظارت بر تسليم ديسكت و ليست حقوق و ليست تغييرات حقوق ماهانه به سازمانهاي ذيربط
7-ارائه گزارش هاي پرسنلي مقطعي مورد نياز مسئولين مافوق
8- نظارت و به روز نمودن اطلاعات مكانيزه پرونده پرسنلي هريك از كاركنان
9- نظارت و تهيه و تنظيم ليست و محاسبه حق ماموريت شاغلين اعزامي به شهرستانها
10- نظارت و تهيه ليست محاسبه تسويه حساب شاغلين
11-نظارت و تهيه ليستهاي ذخيره مرخصي استفاده نشده ؛ بازخريد سنوات خدمت و ساير مطالبات شاغلين در پايان سال
12- نظارت و صدور اسناد حسابداري حقوق و دستمزد و ساير هزينه هاي مربوط به شاغلين از جمله سنوات خدمت و ....
13- نظارت و صدور اسناد حسابداري ذخاير و مطالبات كاركنان در پايان سال مالي
14- نظارت بر بايگاني يك نسخه از ليستهاي مكانيزه حقوق و مستمري
15- نظارت و تهيه ليست تعديل مالياتي حقوق شاغلين در پايان سال مالي
16-انجام ساير وظايف مرتبط محوله از جانب معاون حسابداري مالي كه با توجه به نوع وظايف؛ انجام آن توسط شخص امكان پذير نباشد
تاریخ به روز رسانی:
1397/11/23
تعداد بازدید:
239
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal