دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اهداف

اهداف كلي :

 

 X        تشكيل ساختار و سيستم ارزشيابي مستمر در دانشكده ها و گروههاي آموزشي

X        نظارت بر عملكرد سيستم ارزشيابي دانشكده ها

X        تهيه فرمهاي ارزشيابي متناسب با فعاليت هاي آموزشي دانشكده ها با همكاري كميته ارز شيابي دانشكده ها

X        تجزيه و تحليل علمي نتايج ارزشيابي اعضاي هيات علمي

X        انعكاس نتايج استخراج شده ارزشيابي به مراجع ذيصلاح در صورت نياز

X        تدوين و بازنگري شرح وظايف اعضاي هيات علمي آموزشي به تفكيك گروههاي آموزشي

X        امكان سنجي انجام ارزشيابي اعضاي هيات علمي توسط تمامي منابع نظردهنده (دانشجو ، معاون آموزشي ،مديرگروه ، همكار هيات علمي ،پرسنل و خود ارزيابي) به روش الكترونيكي

 

اهداف كوتاه مدت :

 

X       اصلاح و بازنگري فرمهاي نظرسنجي از دانشجو ، معاون آموزشي ،مديرگروه ، همكار هيات علمي ،پرسنل و خود ارزيابي به تفكيك دانشكده ها

X        تشكيل كميته ارزشيابي و تدوين شاخصهاي ارزشيابي در حيطه هاي مختلف فرآيند آموزشي.     

X        تثبيت نظام ارزشيابي اعضاي هيات علمي درفرآيندهاي جاري دانشگاه و دانشكده ها

X        استفاده از نرم افزار ارزشيابي اعضاي هيات علمي جهت اجراي ارزشيابي الكترونيكي

X        رفع نواقص و ايرادات نرم افزار ارزشيابي اعضاي هيات علمي

X        اجراي ارزشيابي كيفيت آموزشي اعضاي هيات علمي به روش الكترونيكي توسط دانشجويان ترمي

X        تهيه پمفلت جهت آشنايي اساتيد و دانشجويان با واحد و فرايند هاي ارزشيابي

X        ارتباط مستمر با مسوولين كميته ارزشيابي دانشكده ها

X        طراحي بانك اطلاعاتي در زمينه نتايج ارزشيابي اعضاي هيات علمي

X        همكاري با كميته هاي ارزشيابي دانشكده ها براي فعال كردن هر چه بيشتر روندهاي ارزشيابي

 

 

اهداف ميان مدت:

 

X        تجزيه و تحليل داده هاي بدست آمده از ارزشيابي هلي مختلف و ثبت نتايج در بانك اطلاعاتي ارزشيابي

X         ارائه گزارشات جامع بصورت مستمر بر اساس نتايج بدست آمده از ارزشيابي هاي صورت گرفته و ارسال آنها به افراد ذينفع

X        سازماندهي و آماده سازي مقدمات لازم براي ارزشيابي تمامي مدرسين توسط مديران گروه ، همكاران ،معاونين آموزشي، خود سنجي به روش دستي يا الكترونيكي به صورت ساليانه

X        سازماندهي و آماده سازي مقدمات لازم براي ارزشيابي اساتيد باليني به صورت دستي يا الكترونيكي توسط دستياران باليني به صورت ساليانه

X        سازماندهي و آماده سازي مقدمات لازم براي ارزشيابي اساتيد باليني به صورت دستي يا الكترونيكي توسط دانشجويان باليني در سال 89 به صورت مستمر

X        تدوين ، مستندسازي، اطلاع رساني و ارتقاي فرايندهاي ارزشيابي اعضاي هيات علمي ( دانشجو باليني ، دستيار ، مديرگروه ، معاون آموزشي ، همكار ، خودسنجي ، پرسنل  به روش دستي)

X        ارتقا و به روز رساني مستمر بانك اطلاعاتي اعضاي هيات علمي در زمينه نتايج ارزشيابي ايشان بطور مستمر

X        بررسي شيوه هاي ارزشيابي اعضاي هيات علمي در ساير دانشگاه ها و تهيه ليست انتظارات از نرم افزار ارزشيابي

X        راه اندازي و نصب نرم افزار ارزشيابي جامع اعضاي هيات علمي و ارتقاي مستمر آن

X        تدوين كتابچه راهنماي ارزشيابي اعضاي هيات علمي

X    بررسي و تحليل نتايج ارزشيابي به روش تحت وب در مقايسه با روش كاغذي ( انجام پروژه پژوهشي)

X طراحي چك ليست هاي ارزشيابي مديران آموزشي (شامل: مديرگروه، معاون آموزشي دانشگاه و دانشكده و بيمارستان)

X تدوين و بازنگري شرح وظايف اعضاي هيات علمي آموزشي به تفكيك گروههاي آموزشي

X آشنا كردن بيشتر دانشجويان و اعضاي محترم هيات علمي از اهداف ارزشيابي و نحوه نتيجه گيري از آن در ارتقاء آموزش

 

    اهداف بلند مدت:

 

Xبازنگري شيوه ارزشيابي اعضاي هيات علمي ( بررسي مدلهاي جهاني و طراحي مدلهاي بومي)

X تهيه گزارشات ادواري از نتايج ارزشيابي اعضاي هيات علمي و ارسال به واحدهاي مربوطه

X ارزشيابي جامع اعضاي هيات علمي در تمامي زمينه هاي فعاليت ايشان (آموزشي ، پزوهشي ، خدماتي و درماني)

تاریخ به روز رسانی:
1397/10/13
تعداد بازدید:
108
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal