دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اهداف

اهداف کلی :

 

 X        تشکیل ساختار و سیستم ارزشیابی مستمر در دانشکده ها و گروههای آموزشی

X        نظارت بر عملکرد سیستم ارزشیابی دانشکده ها

X        تهیه فرمهای ارزشیابی متناسب با فعالیت های آموزشی دانشکده ها با همکاری کمیته ارز شیابی دانشکده ها

X        تجزیه و تحلیل علمی نتایج ارزشیابی اعضای هیات علمی

X        انعکاس نتایج استخراج شده ارزشیابی به مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

X        تدوین و بازنگری شرح وظایف اعضای هیات علمی آموزشی به تفکیک گروههای آموزشی

X        امکان سنجی انجام ارزشیابی اعضای هیات علمی توسط تمامی منابع نظردهنده (دانشجو ، معاون آموزشی ،مدیرگروه ، همکار هیات علمی ،پرسنل و خود ارزیابی) به روش الکترونیکی

 

اهداف کوتاه مدت :

 

X       اصلاح و بازنگری فرمهای نظرسنجی از دانشجو ، معاون آموزشی ،مدیرگروه ، همکار هیات علمی ،پرسنل و خود ارزیابی به تفکیک دانشکده ها

X        تشکیل کمیته ارزشیابی و تدوین شاخصهای ارزشیابی در حیطه های مختلف فرآیند آموزشی.     

X        تثبیت نظام ارزشیابی اعضای هیات علمی درفرآیندهای جاری دانشگاه و دانشکده ها

X        استفاده از نرم افزار ارزشیابی اعضای هیات علمی جهت اجرای ارزشیابی الکترونیکی

X        رفع نواقص و ایرادات نرم افزار ارزشیابی اعضای هیات علمی

X        اجرای ارزشیابی کیفیت آموزشی اعضای هیات علمی به روش الکترونیکی توسط دانشجویان ترمی

X        تهیه پمفلت جهت آشنایی اساتید و دانشجویان با واحد و فرایند های ارزشیابی

X        ارتباط مستمر با مسوولین کمیته ارزشیابی دانشکده ها

X        طراحی بانک اطلاعاتی در زمینه نتایج ارزشیابی اعضای هیات علمی

X        همکاری با کمیته های ارزشیابی دانشکده ها برای فعال کردن هر چه بیشتر روندهای ارزشیابی

 

 

اهداف میان مدت:

 

X        تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از ارزشیابی هلی مختلف و ثبت نتایج در بانک اطلاعاتی ارزشیابی

X         ارائه گزارشات جامع بصورت مستمر بر اساس نتایج بدست آمده از ارزشیابی های صورت گرفته و ارسال آنها به افراد ذینفع

X        سازماندهی و آماده سازی مقدمات لازم برای ارزشیابی تمامی مدرسین توسط مدیران گروه ، همکاران ،معاونین آموزشی، خود سنجی به روش دستی یا الکترونیکی به صورت سالیانه

X        سازماندهی و آماده سازی مقدمات لازم برای ارزشیابی اساتید بالینی به صورت دستی یا الکترونیکی توسط دستیاران بالینی به صورت سالیانه

X        سازماندهی و آماده سازی مقدمات لازم برای ارزشیابی اساتید بالینی به صورت دستی یا الکترونیکی توسط دانشجویان بالینی در سال 89 به صورت مستمر

X        تدوین ، مستندسازی، اطلاع رسانی و ارتقای فرایندهای ارزشیابی اعضای هیات علمی ( دانشجو بالینی ، دستیار ، مدیرگروه ، معاون آموزشی ، همکار ، خودسنجی ، پرسنل  به روش دستی)

X        ارتقا و به روز رسانی مستمر بانک اطلاعاتی اعضای هیات علمی در زمینه نتایج ارزشیابی ایشان بطور مستمر

X        بررسی شیوه های ارزشیابی اعضای هیات علمی در سایر دانشگاه ها و تهیه لیست انتظارات از نرم افزار ارزشیابی

X        راه اندازی و نصب نرم افزار ارزشیابی جامع اعضای هیات علمی و ارتقای مستمر آن

X        تدوین کتابچه راهنمای ارزشیابی اعضای هیات علمی

X    بررسی و تحلیل نتایج ارزشیابی به روش تحت وب در مقایسه با روش کاغذی ( انجام پروژه پژوهشی)

X طراحی چک لیست های ارزشیابی مدیران آموزشی (شامل: مدیرگروه، معاون آموزشی دانشگاه و دانشکده و بیمارستان)

X تدوین و بازنگری شرح وظایف اعضای هیات علمی آموزشی به تفکیک گروههای آموزشی

X آشنا کردن بیشتر دانشجویان و اعضای محترم هیات علمی از اهداف ارزشیابی و نحوه نتیجه گیری از آن در ارتقاء آموزش

 

    اهداف بلند مدت:

 

Xبازنگری شیوه ارزشیابی اعضای هیات علمی ( بررسی مدلهای جهانی و طراحی مدلهای بومی)

X تهیه گزارشات ادواری از نتایج ارزشیابی اعضای هیات علمی و ارسال به واحدهای مربوطه

X ارزشیابی جامع اعضای هیات علمی در تمامی زمینه های فعالیت ایشان (آموزشی ، پزوهشی ، خدماتی و درمانی)

تاریخ به روز رسانی:
1399/10/03
تعداد بازدید:
370
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal