دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
فيزيوپاتولوژي