دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
شيوه نامه اجرايي
شيوه نامه اجرايي انضباطي دانشجويان

   انقلاب اسلامي كه به بركت نفس قدسي حضرت امام (ره) و خون مطهر شهداي والا مقام به ثمر نشست ،  حاصل دگرگوني فرهنگي و بيداري و احساس مسئوليت آحاد جامعه و به خصوص قشرجوان و دانشجو بود . جوانان با الهام از معنويت و روشنگري برخاسته از تفكر انقلاب اسلامي كه در انديشه و كلام امام (ره) آشكار است، ساختار فرهنگي ، سياسي و اجتماعي كشور را دگرگون نموده و عرصه جديدي را در تاريخ فرهنگ بشري گشودند.

    دانشگاهها ، به تحقيق ، يكي ازاركان مؤثر در حركت انقلاب و تنوير افكار مردم محسوب مي شوند و اهميت نقش دانشجويان به عنوان نخبگان نسل جوان در مراحل مختلف پيروزي انقلاب ، تثبيت نظام و دفاع از آن انكار ناپذير است . از اين روي ، مسائل فرهنگي دانشگاهها و صيانت از جايگاه و منزلت رفيع آنها همواره به عنوان يكي از محورهاي اصلي در كلام امام (ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري ( مدّ ظلّه ) مورد عنايت خاص بوده است .

    پاسداري از جايگاه رفيع دانشگاه و كمك به سالم نگهداشتن محيطهاي آموزشي و پژوهشي و تأمين حقوق عمومي دانشگاهيان، از طريق ترغيب دانشجويان به حفظ كرامت دانشجويي و مقابله با بي نظمي ، هنجار شكني و ناديده گرفتن حقوق فردي و اجتماعي ديگران از اهداف مهمي محسوب مي شوندكه كميته هاي انضباطي در راستاي كمك به تحقق آنها تشكيل مي گردد . بديهي است باوجود اعضاي دانشمند و دانشجو در تركيب شوراي كميته ها ، توجه به شيوه هاي برخوردصحيح و عالمانه با تخلفات دانشجويي و رعايت تقوا در امر قضاوت و تصميم گيري ، جزواصول اساسي و خدشه ناپذير اين شورا ها تلقي مي شوند.

    برخورد سطحي با تخلفات دانشجويان و صدور حكم بدون توجه به اثرات تبعي آن بر روابط خانوادگي و اجتماعي دانشجو و تأثير تربيتي و فرهنگي آن در افراد مختلف يا ديگر دانشجويان ، پيامد مثبتي در راستاي رسيدن به جامعه اي با تخلفات كمتر به همراه نخواهد داشت . بنا بر اين ،ضروري است كه در صدور احكام انضباطي ، آثار تبعي اجراي احكام نيز مد نظر قرار گرفته وبه گونه اي تصميم گيري و عمل شود كه اثرات منفي برخوردها به حداقل كاهش يابد . اتخاذ شيوه هاي تربيتي و تذكر آميزدر كنار صدور احكام مناسب و مؤثر ظرافت خاصي را مي طلبد كه در اين رابطه صدور احكام تعليقي نقش مهمي در نيل به اهداف تربيتي  كميته هاي انضباطي ايفا خواهد نمود.

    پرهيز از استفاده ابزاري ازكميته هاي انضباطي در واكنش به اعتراضات و ناخرسندي دانشجويان نيز مورد تأكيد است . ايجاد و حفظ جوّ صميميّت ، تفاهم و اعتماد ، از طريق حل و فصل مسائل دانشجويان و پاسخگويي به مشكلات و پرسشهاي آنان ، نيازمند سعه صدر و پذيرش فضاي انتقاد و گفتگواست. در نتيجه ، گريز از پاسخگويي به دانشجو و توسل به برخورد انضباطي صرف ، نتايج زيانباري را به همراه داشته و موجب كاهش اعتماد دانشجو به اين نهاد ارزشمند خواهد شد .

    در هرحال ، شوراي كميته انضباطي كه از اين پس به اختصار شوراي انضباطي ناميده مي شود ، به عنوان نهادي حساس در مجموعه مديريت دانشگاه ، موظف است كه ضمن انجام مسؤ ليت خود در رسيدگي به تخطي دانشجويان از منش دانشجويي و اخلاق متعالي ، وظايف اساسي دانشگاه در راستاي رشد استعدادهاي دانشجويان و تقويت روحيه استقلال و اعتماد به نفس در آنان را مد نظر داشته و ازهرگونه برخوردي كه موجبات تحقير و توهين به دانشجو را فراهم مي كند ، اجتناب ورزد . هر چند ، در مواردي ، تنبيه ، اجتناب ناپذير است . اما ، با تأكيد به پرهيز از هرگونه تجسس وتفتيش ، ضرورت دارد كه اين برخورد ، توأم با حفظ آبرو و حيثيت اجتماعي دانشجو باشد .از اولين مراحل تذكر و ارشاد آغاز شده و زمينه اجتناب از تخلف و ميل به اصلاح را درفرد خاطي و محيط ايجاد نمايد.

   با ضرورتي كه هم اكنون درجهت دهي هر چه بيشتر اين نهاد به سمت قانون گرايي وجود دارد ،  به منظور تنظيم دقيقتراحكام انضباطي ، بر اساس آيين نامه انضباطي مصوب جلسه 358 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تاريخ 14/6/74 كه به اختصار « آيين نامه » ناميده مي شود ، و به استناد بند اول ازمصوبات جلسات 429 و 430 آن شورا به تاريخ 21/7/77 و 5/8/77 ،‌ « شيوه نامه » حاضر ، باهدف تفكيك جزئي تر تخلفات و رفع ابهام از تداخل و كليت در آنها ، تطبيق و ايجاد تناسب ميان تخلفات و تنبيهات ، و در نتيجه ، وحدت رويه بيشتر در احكام صادره ، و نيز، تعيين مراجع صالحه براي تشخيص وقوع برخي تخلفات ، به شرح زير ، تدوين شده است :

بخش 1 :                         

تركيب اعضاي شوراهاي انضباطي دانشجويان

ماده 1- به استناد بند اول از مصوبات 429 و 430 مورخ 21/7/77 و 5/8/77 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و با تكيه بر تجربه هاي پيشين از عملكرد شورا هاي انضباطي و نيز ضرورت تمايز ميان اعضاي شوراهاي بدوي و تجديد نظر دانشگاه ها ، پيرو ابلاغيه مورخ 29/12/1378 ، تركيب اعضاي شورا هاي انضباطي دانشگاه ها و شوراي مركزي انضباطي و شرايط عضويت آنها به شرح زير اصلاح و تعيين مي شود . ضروري است رييس دانشگاه ، پيش از هرگونه اتخاذ تصميم در شوراهاي انضباطي دانشگاه ، نسبت به ترميم و تكميل اعضاي آن ها اقدام كند .

   ضمناً ، تشكيل شوراهاي انضباطي در مجموعه هاي آموزش عالي جديد التأسيس و يا مجموعه هايي كه عضوي از اعضاي تعيين شده را ندارند ، منوط به تأييد شوراي مركزي انضباطي وزارتين ذي ربط و يا ترتيبي كه تعيين مي نمايند ، مي باشد و چنانچه ، شرايط تأييد لازم را احراز ننمايند ، شوراهاي انضباطي يكي از دانشگاه هاي همجوار ، جهت رسيدگي به تخلفات انضباطي دانشجويان آنان تعيين مي گردد .

الف تركيب اعضاي شوراي انضباطي بدوي دانشگاه

1- معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ، به عنوان رييس شوراي بدوي

2- يكي از اعضاي هيأت علمي گروه معارف يا حقوق دانشگاه و يا معاونان دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه به انتخاب مسئول دفتر يادشده

3- يكي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه ، به انتخاب شوراي دانشگاه از ميان اعضاي هيأت علمي معرفي شده توسط دانشكده ها

4- دو نفر دانشجوي دانشگاه ، به انتخاب شوراي فرهنگي دانشگاه از ميان دانشجويان معرفي شده توسط دانشكده ها

5- دبير شوراي انضباطي بدوي به پيشنهاد رييس شوراي بدوي و انتخاب رييس دانشگاه ، بدون داشتن حق رأي

تبصره 1- تعيين كليه اعضاء تركيب فوق الزامي بوده ، جلسات با حضور رييس و دبير شوراي انضباطي بدوي و حداقل دو عضو ديگر تشكيل مي شود و احكام آن با سه رأي موافق معتبر است .

تبصره 2- چنانچه ، معاونت دانشجويي و معاونت فرهنگي دانشگاه ، به صورت مجزا تشكيل شده باشند ، معاون دانشجويي به عنوان رييس شوراي بدوي است .

تبصره 3- تركيب اعضاي شوراهاي بدوي اقماري در دانشگاه هاي گسترده ، به پيشنهاد شوراي تجديد نظر دانشگاه و تأييد شوراي مركزي انضباطي تعيين مي شود .

تبصره 4- دانشگاه ها مي توانند حسب تشخيص شوراي انضباطي تجديد نظر خود ، نسبت به تشكيل شوراي حل اختلاف و ارشاد دانشجويي در زير مجموعه شوراي انضباطي بدوي ، متشكل از دبير شوراي بدوي يا جانشين وي به عنوان رييس هيأت ، مسئول دفتر مشاوره يا جانشين وي ، يك نفر از اعضاي هيأت علمي ترجيحاً از گروه حقوق و يكي از معاونان دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ، براي بررسي مقدماتي و تلاش براي حل مشكل يا اختلاف گزارش هاي انضباطي ارجاع شده توسط رييس شوراي انضباطي بدوي ، از بعد ارشادي و تنبهي با تفويض اختيار تعيين تنبيه تا بند 3 اقدام نمايند .

 ب- تركيب اعضاي كميته انضباطي تجديد نظر دانشگاه

1- رييس دانشگاه ، به عنوان رييس شوراي تجديد نظر

2- مسئول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه

3- دو نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه ، به انتخاب شوراي دانشگاه ، از ميان اعضاي هيأت علمي معرفي شده توسط دانشكده ها

4- يك نفر دانشجوي دانشگاه به انتخاب شوراي فرهنگي دانشگاه ، از ميان دانشجويان معرفي شده توسط دانشكده ها

5- معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ، به عنوان دبير شوراي تجديد نظر ، بدون داشتن حق رأي

تبصره 1- تعيين كليه اعضاي تركيب فوق ، الزامي بوده ، جلسات شوراي تجديد نظر ، با حضور رييس و دبير شورا و حداقل دو عضو ديگر تشكيل شده و احكام آن با سه رأي موافق قابل اجراست .

 تبصره 2- چنانچه ، معاونت دانشجويي و معاونت فرهنگي دانشگاه ، به صورت مجزا تشكيل شده باشند ، معاون دانشجويي ، به عنوان دبير شوراي تجديد نظر و معاون فرهنگي ، به عنوان يكي از دو عضو هيأت علمي دانشگاه است .

 

تبصره 3- اعضاي داراي رأي در شوراي تجديد نظر ، نبايد عضو داراي رأي شوراي بدوي باشند .

ج تركيب اعضاي شوراي مركزي انضباطي دانشجويان

1- معاون دانشجويي وزارت علوم يا معاون دانشجويي و فرهنگي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، حسب مورد ، به عنوان رييس شورا

2- مدير كل دانشجويان داخل وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، حسب مورد

3- يكي از مسؤولان دفاتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها ، به پيشنهاد رييس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها و حكم وزير علوم ، تحقيقات و فناوري يا بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، حسب مورد

4- يك نفر حقوقدان از بين اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها ، به پيشنهاد رييس شوراي مركزي انضباطي و حكم وزير علوم ، تحقيقات و فناوري يا بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، حسب مورد

5- يك نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها ، به پيشنهاد رييس شوراي مركزي انضباطي و حكم وزير علوم ، تحقيقات و فناوري يا بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، حسب مورد

6- يك نفر دانشجو از ميان اعضاي دانشجويي شوراهاي انضباطي دانشگاه ها به پيشنهاد رييس شوراي مركزي انضباطي و حكم وزير علوم ، تحقيقات و فناوري يا بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، حسب مورد

7- معاون دانشجويي و فرهنگي يكي از دانشگاه ها ، به پيشنهاد رييس شوراي مركزي انضباطي و حكم وزير علوم ، تحقيقات و فناوري يا بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، حسب مورد

8- دبير شوراي مركزي انضباطي دانشجويان ، ، به پيشنهاد رييس شوراي مركزي انضباطي و حكم وزير علوم ، تحقيقات و فناوري يا بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، حسب مورد ، بدون داشتن حق رأي

تبصره 1- تعيين كليه اعضاي تركيب فوق ، الزامي بوده ، جلسات شوراي مركزي انضباطي با حضور 5 عضو صاحب رأي رسميت مي يابد و تصميمات جلسه با حداقل 4 رأي موافق از بين اعضاي حاضر معتبر بوده و احكام قطعي آن ، لازم الاجراست .

تبصره 2- اعضاي شوراهاي بدوي ، تجديد نظر يا مركزي ، در هيچيك از موضوعاتي كه خود طرف دعوا بوده يا در آن موضوع قبلاً رأي داده باشند ، حق رأي ندارند ؛ البته ، صرفاً ارائه توضيح يا اعلام نظر در بعد شكلي پرونده مانعي ندارد .

تبصره 3- عضويت عضو دانشجويي در شوراهاي انضباطي دانشگاه ، با ابلاغ حكم عضويت در شوراي مركزي لغو مي گردد .

د شرايط عضويت و روش انتخاب

كليه اعضاي شوراهاي انضباطي كه به لحاظ شخصيت حقيقي انتخاب مي شوند ، بايد در تقوي ، امانتداري و استقلال نظر از حسن شهرت برخوردار بوده ، مورد وثوق و فاقد سوء سابقه باشند . علاوه بر آن ، هر يك از اعضاي منتخب بايد داراي شرايط خاص باشند كه شرايط عضويت و روش انتخاب آن ها به شرح زير است :

1-اعضاي هيأت علمي :

1/1 - اعضاي هيأت علمي منتخب، بايد متأهل باشند .

2/1 - در دانشگاه هايي كه رشته حقوق تدريس مي شود ؛ بايد دست كم يكي از اعضاي هيأت علمي شوراهاي بدوي يا تجديد نظر از بين اعضاي هيأت علمي مدرس در زمينه حقوق انتخاب شود .ساير دانشگاه ها مي توانند براي اين منظور ، يكي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي ديگر را كه در زمينه حقوق تخصص دارند ، به عضويت يكي از شوراهاي انضباطي خود در آورند .

3/1 - شوراي دانشگاه ، هر دو سال يك بار ، اعضاي شوراهاي انضباطي دانشگاه را از ميان اعضاي هيأت علمي كه شوراهاي دانشكده ها معرفي مي كنند ، انتخاب مي نمايد .

2-دانشجويان :

1/2 - متأهل و در صورت وجود دوره هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه ،  از دانشجويان دوره كارشناسي ارشد يا دكتري باشند .

2/2 - حداقل ، نيمي از واحدهاي آموزشي دوره تحصيلي خود را گذرانده باشند ، مگر آنكه ، يكي از مقاطع تحصيلي پيشين خود را در همان دانشگاه به پايان رسانده باشند .

3/2 - در طي مدت تحصيل خود در دانشگاه ، مشروط نشده باشند .

4/2 - سابقه تنبيه انضباطي نداشته باشند .

5/2 شوراي فرهنگي دانشگاه ، دانشجويان منتخب را از ميان 2 نفر معرفي شدگان از هر دانشكده انتخاب مي كند .

3-دبير شوراهاي بدوي و شوراي مركزي :

1/3 - دبير شوراي انضباطي بدوي دانشگاه ها ، از بين كاركنان حوزه دانشجويي ، ترجيحاً امور انضباطي دانشگاه ، كه واجد پست سازماني كارشناسي يا بالاتر هستند و در غير اينصورت ، از اعضاي هيأت علمي دانشگاه انتخاب مي شود ؛ مشروط بر آن كه متأهل و داراي حسن شهرت در برخورد مناسب با دانشجويان باشد. ضمناً ارسال مدارك صلاحيتهاي فردي و طي دوره هاي آموزشي لازم جهت شروع به كار دبيران جديد به شوراي انضباطي مركزي و اخذ تأييد آن مراجع الزامي است .

2/3 دبير شوراي مركزي انضباطي از ميان كاركنان واجد پست سازماني كارشناسي يا بالاتر دبيرخانه شوراي مركزي يا اعضاي هيأت علمي متأهل دانشگاه ها يا وزارت انتخاب مي شود .

4- به منظور انتخاب اعضاي هيأت علمي در شوراهاي انضباطي دانشگاه ، لازم است رييس دانشگاه ، حداقل ، دو ماه پيش از پايان دوره عضويت ايشان ، فهرست اعضاي هيأت علمي معرفي شده توسط دانشكده ها را اخذ و به شوراي دانشگاه ارائه كند . معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ، همين مسؤوليت را در معرفي دانشجويان معرفي شده توسط دانشكده ها به شوراي فرهنگي دانشگاه به عهده دارد .

      5- اعضاي منتخب شوراهاي انضباطي ، به مدت دو سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد بلامانع است .

      6- رييس شورا مي تواند در هر يك از موارد زير نسبت به جايگزيني اعضاي منتخب اقدام كند :

     1/6- سه جلسه متوالي يا شش جلسه متناوب غيبت غير موجه ، به تشخيص شورا

2/6- عدم امكان حضور در جلسات شوراي انضباطي به مدت يك نيمسال يا بيشتر

3/6- از بين رفتن شرايط عمومي يا خاص عضويت در شورا

      7- دبير شورا مي تواند به ترتيبي كه آيين نامه انضباطي دانشجويان مشخص مي كند ، با هماهنگي رييس شوراي انضباطي ، حسب مورد ، از افراد مطلع ، براي شركت در جلسات شوراي انضباطي ، بدون داشتن حق رأي ، دعوت كند .

8- تأييد و ابلاغ احكام عضويت اعضاي شوراي مركزي به امضاي وزير ، شوراهاي بدوي و تجديد نظر به امضاي رييس دانشگاه و شوراي حل اختلاف و ارشاد دانشجويي به امضاي رييس شوراي بدوي در دانشگاه انجام مي شود . عزل يا عدم تأييد اعضاء ، به تشخيص رييس شوراي تجديد نظر مي باشد .

9- پس از تعيين اعضاي شوراها ، معرفي فرد جايگزين جهت حضور در جلسات به عنوان نماينده ، جانشين يا هر عنوان ديگر ، برابر ضوابط ، امكان پذير نبوده و موجب عدم وجاهت آراي صادره مي گردد .

10- چنانچه ، هر يك از اعضاي شورا ، فاقد يكي از شرايط تعيين شده در اين شيوه نامه باشد و دانشگاه ناگزير به استفاده از نامبرده باشد ، لازم است در مورد وي از شوراي مركزي استعلام نمايد

بخش 2 :                                                   

تخلفات و تنبيهات

ماده 1- تفكيك تنبيهات

    به منظور استناد و تطبيقدقيق تر احكام انضباطي تنبيهات ماده 7 آيين نامه به صورت زير تفكيك مي شوند :

الف- تنبيهاتي كه باحكم شوراهاي انضباطي دانشگاه يا شوراي مركزي انضباطي نسبت به دانشجويان مي توانداعمال شود :

1-     احضار و اخطار شفاهي

2-     تذكر كتبي بدون درج درپرونده دانشجو

3-     اخطار كتبي بدون درج درپرونده دانشجو

4-     تذكر كتبي و درج درپرونده دانشجو

5-     توبيخ كتبي و درج درپرونده دانشجو

6-      دادن نمره 25/. در درسيا امتحان مربوط به تخلف

7-     محروميت از تسهيلات رفاهيدانشگاه و يا ايجاد تغيير در آنها ، از قبيل وام ، خوابگاه و غيره ، از يك ماه تا مدت زمان باقيمانده ازتحصيل

8-     دريافت خسارت از دانشجو ، در مواردي كه تخلف منجر به ايجاد ضرر و زيان شده باشد .

9-     منع موقت از تحصيل به مدتيك نيمسال ، بدون احتساب سنوات

10-منع موقت از تحصيل بهمدت يك نيمسال ، با احتساب سنوات

11-منع موقت از تحصيل بهمدت دونيمسال ، بدون احتساب سنوات

12-منع موقت از تحصيل بهمدت دو نيمسال ، با احتساب سنوات

ب -  تنبيهاتي كه فقط با حكم شوراي مركزي انضباطي نسبت به دانشجو مي تواند اعمال شود :

13-منع موقت از تحصيل بهمدت سه نيمسال ، بدون احتساب سنوات

14-منع موقت از تحصيل بهمدت سه نيمسال ، با احتساب سنوات

15-منع موقت از تحصيل بهمدت چهار نيمسال ، بدون احتساب سنوات

16- منع موقت از تحصيل به مدت چهار نيمسال ، با احتساب سنوات

17-تغيير محل تحصيل دانشجو(همراه با تغيير رشته تحصيلي در صورت لزوم )

18-تبديل دوره تحصيليدانشجو از روزانه به شبانه

19-اخراج دانشجو از دانشگاه، با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي

20- اخراج و محروميت ازتحصيل در كليه دانشگاهها ، از 1 تا 5 سال با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي

 تبصره 1- صدور احكام تركيبي در مورد يك تخلف، تنها به صورت تركيب تنبيهات بندهاي 6 تا 8 با يكي از ديگر بندها و نيز تركيب تنبيهاتبندهاي 17 و 18 با هر يك از بندهاي 9 تا 16 مجاز است .

 تبصره 2- تركيب احكام تعليقي با ساير تنبيهات مندرج دركليه بندها و تعليق بخشي از احكام نهايي با رعايت تبصره 8 بند ب ماده 7 آيين نامه مجاز است .

تبصره 3- شروع به تخلف : در مواردي كه قصد ارتكاب تخلف محرز باشد و دانشجو شروع به انجام آن نمايد وليكن ، تخلف به طور كامل واقع نشود ، چنانچه اقدامات انجام گرفته عنوان تخلف خاصي داشته باشد ، محكوم به تنبيه همان تخلف مي شود ؛ و در غير اين صورت ، حداقل تنبيه مقرر در مورد تخلف اعمال مي گردد . مجرد قصد ارتكاب تخلف و اقداماتي كه صرفاً مقدمه تخلف بوده و ارتباط مستقيم با وقوع تخلف نداشته باشد ، شروع به تخلف نبوده و از اين حيث ، قابل رسيدگي نخواهد بود .

تبصره 4- تعدد تخلف : هرگاه فعل واحد ، داراي عناوين متعدده تخلف باشد ، چنانچه تخلفات ارتكابي مختلف نباشد ، تنها شديدترين تنبيه مربوط به يكي از تخلفات واقع شده در آن موضوع اعمال مي شود .و اعمال تنبيهات مربوط به ساير تخلفات مجاز نيست ؛ و چنانچه تخلفات ارتكابي مختلف باشد ، براي هر يك از تخلفات ، تنبيه جداگانه تعيين مي شود ؛ و اگر مجموع تخلفات ، عنوان تخلف خاصي در شيوه نامه داشته باشد ، خاطي به تنبيه مقرر در آن بند محكوم مي گردد .     

   ياد آوري مي شود گروه هاي الف تا د عناوين چهارگانه تخلفات ماده 6 آيين نامه مي باشد .بخش هاي اصلي هر يك از اين گروه ها يك بند اصلي ناميده مي شود . بندهاي فرعي ، تقسيم بندي اين بندهاي اصلي بوده و ارتكاب آنها تخلف از يك نوع تلقي مي شود .

تبصره 5- تكرار تخلف : در صورت محكوميت دانشجو به يكي از تنبيهات مقرر در شيوه نامه ، بعد از ابلاغ حكم قطعي يا تعليقي شوراي تجديد نظر ، در حين اجراي حكم قطعي يا بعد از اجراي آن ، مجدداً مرتكب همان تخلف شود ، شوراي انضباطي مي تواند با عنوان تكرار تخلف ، تنبيه را تشديد نمايد .

تبصره 6- چنانچه متخلف مسبوق به سابقه تخلف انضباطي در دانشگاه محل تحصيل خود باشد ، سابقه انضباطي قبلي ، به نسبت نوع تخلف و تنبيه تعيين شده از عوامل تشديد تنبيه خواهد بود .

تبصره 7- در هر يك از بندهاي 11 الي 16 مي توان برخي از نيمسالهاي منع موقت از تحصيل را با احتساب سنوات و برخي را بدون احتساب سنوات در نظر گرفت .

تبصره 8- صدور حكم انضباطي بند 17 در خصوص دانشجوياني كه كليه واحدهايدرسي خود را گذرانده اند موضوعيت ندارد و بندهاي 9 تا 16 به صورت منع موقت از اعطاي مدرك تحصيلي ، با صدور گواهي يا بدون صدور گواهي گذراندن واحدهاي درسي يا منع صدور مدرك تحصيلي و گواهي گذراندن واحدهاي درسي صادر و اعمال مي گردد.

تبصره 9- محروميت از ارائه خدمات و تسهيلات دانشجويي به دانشجوياني كه به يكي از تنبيهات بندهاي 9 تا 16 محكوم شده اند و نيز حق ورود دانشجو به محيط دانشگاهي در زمان اجراي تنبيه ، با صلاحديد شورا مي باشد . 

تبصره 10- تنبيهاتي كه با محروميت از تحصيل همراه است ، بهتر است به خانواده دانشجوي متخلف اطلاع داده شود .

تبصره 11- به لحاظ تصويب آيين نامه انضباطي توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي ؛ آيين نامه ها ، مقررات ، مصوبات و بخش نامه هاي داخلي كه مغاير با آيين نامه انضباطي باشند ، از درجه اعتبار ساقط و تصميم شوراي انضباطي براي كليه قسمتهاي دانشگاه لازم الاتباع است.         

ماده 2- تفكيك تخلفات و تخصيص تنبيهات

 در راستاي تعميم اجرايتبصره 3 ماده 7 آيين نامه انضباطي دانشجويان ، تخلفات مندرج در ماده 6 اين آيين نامهبا قيد تنبيهات متناسب بر اساس ماده 2  از اين بخش ، به شرح زيـر تفصيـل داده مي شوند :          

الف-رسيدگي به جرائم عمومي دانشجويان ( از قبيل تهديد ، تطميع ، توهين ، ضرب و جرح ، ‌جعل،سرقت ، رشوه، اختلاس ، قتل )

1/الف- تهديد ، تطميع ، توهين ، فحاشي ،  هتاكي ، افترا

 1/1/الف تهديد يا ارعاب يا سلب امنيت

 2/1/الف-اخاذي يا تطميع برايارتكاب جرائم يا تخلفات مندرج در اين شيوه نامه يا اخاذي

 3/1/الف -توهين يا فحاشي ياهتك حرمت

4/1/الف-افترا يا نشر اكاذيب

مرتكب هريك از بندهاي فوق بهيكي از بندهاي 3 تا 9 و در صورت تكرار تا بند 12 ماده 2 اين شيوه نامه محكوم مي شود .

تبصره 1- در صورتي كه شاكي ، يكي ازاعضاي هيأت علمي يا مسؤولان يا كارمندان دانشگاه و يا مسؤولان دستگاه هاي دولتي باشد ، تنبيه مي تواند از بندهاي9تا 12 صادر شده و در صورت تكرار تا  بند 14  تشديد  شود.

تبصره 2- در خصوص تخلفات عمومي كه مجازات آنها در قانون مجازات اسلامي يا قوانين موضوعه تصريح گرديده ، شوراي انضباطي مي تواند در ضمن رسيدگي انضباطي ، شاكي را جهت احقاق حقوق خود به طرح دعواي قضايي ( از طريق شورا ) راهنمايي نمايد .

2/الف- ضرب و جرح

1/2/الف ضرب و شتم : مرتكب بهيكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 4 تا 9 ( به جز بند 6 ) محكوم  مي شود .

تبصره 1- در صورتيكه مضروب يكي از اعضاي هيأت علمي يا مسؤولان يا كارمندان دانشگاه باشد ، يا در صورت تكرار ، تنبيه مي تواند تا بند 13 تشديد شود .

تبصره 2- در صورتي كه نزاع به صورت دسته جمعي باشد ، به تناسب ، مورد تنبيه مي تواند تا بند 13 تشديد گردد .

2/2/الف جرح :ضرب و شتمي كه منتهي به جرح شده باشد ، در صورتيكه ضرب و جرح بسيار شديد باشد يا شاكي خصوصي وجود داشته باشد ، تنبيه مي تواند متناسب با مورد ،تا بند 16 تشديد شود .

3/الف- جعل و تزوير

جعل و تزوير عبارت از ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص حقيقي يا حقوقي ، خراشيدن ، تراشيدن ، قلم بردن ، الحاق ، محو ، اثبات ، سياه كردن ، تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا بكار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها ، به قصد متقلبانه

1/3/الف-جعل اسناد دولتي خارج از دانشگاه

در صورت محكوميت قضايي ،دانشگاه مي تواند متخلف را متناسب با احكام قضايي كه در مورد وي صادر شده باشد ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 5 تا 12 ( به جز بند6 ) محكوم كند .

2/3/الف-جعل امضاي اساتيد يامسؤولان دانشگاه

 متخلف ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 3 تا 5 محكوم مي شود . در صورتي كه جعل منجر به تحصيل نمره قبولي دردروس دانشگاهي نيز شده  باشد ،  متخلف به بند 6 و  يكي از تنبيهات بندهاي 7 تا 10 نيزمحكوم مي شود .

چنانچه ، جعل منتهي به پذيرش در دانشگاه شده باشد ، دانشجو به يكي از تنبيهات بند 13 تا 20 محكوم و به هيأت گزينش استاد و دانشجو معرفي مي گردد .

     تبصره- در صورتيكه جعل منتهي به خسارت شده باشد ، متخلف ملزم به جبران خسارت وارده نيز خواهد بود .

3/3/الفارائه اسناد جعلي به دانشگاه

 متخلف ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 3 تا 5 محكوم مي شود . در صورتي كه ارائه سند جعلي منجر به قبولي در دروس دانشگاهي يا تغيير در نمره شده باشد ، متخلف ، به تنبيه بند 6 و يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 7 تا 10 محكوم مي شود و در صورتيكه ارائه سند جعلي منجر به پذيرفته شدن و يا جزئي از شرايط پذيرش وي در دانشگاه باشد ، علاوه بر گزارش به هيأت مركزي گزينش دانشجو ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 13 تا 20 محكوم مي شود .

 

4/3/الفجعل اسناد دانشگاه واستفاده از آن ( اعم از اسناد مكتوب يا نرم افزاري )

متخلف ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 3 تا 5 محكوم مي شود و در صورتيكه مدرك مجعول گواهي گذراندن واحدهاي درسي دانشگاه باشد ، علاوه بر اجراي بند 6 در مورد آن دروس ، متخلف به يكي ازتنبيهات مندرج در بندهاي 7 تا 10 محكوم مي شود .

در صورتيكه ، متخلف ، گواهي مبني بر فراغت از تحصيل را جعل نمايد ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 11 الي 18 محكوم مي شود .

5/3/الفجعل عنوان

چنانچه ، متخلف ، عنوان يكي ازمسؤولان دانشگاه يا دستگاههاي دولتي را به طور شفاهي يا كتبي جعل و مورد استفاده قرارداده باشد ، به يكي از بند هاي 3 تا 5 و در صورتيكه متخلف ، از جعل عنوان منتفع شده باشد ، به يكي از بندهاي 7 تا 10 محكوم مي شود .

4/الف- سرقت

1/4/الفسرقت اموال غيرمتعلق به دانشگاه

متخلف ، به يكي از بندهاي 2 تا5و بند 8 محكوم مي شود .

اگر ارتكاب سرقت با مشاركت باندهاي سرقت و با نقشه قبلي صورت گرفته يا داراي شاكي خصوصي باشد ، تنبيه مي تواند تا بند 20 تشديد شود .

 همچنين ، در صورت كتمان اطلاعات درباره وجود باند سرقت با نقشه قبلي نيز يكي ازتنبيهات مندرج در بندهاي1 تا 9 ( به جزبند6 ) اعمال مي شود .

2/4/الف  –سرقت اموال دانشگاه

 علاوه بر محكوميت به جبران خسارت وارده طبق بند 8 ، متناسب با وسعت و دفعات وقوع جرم ، يكي از تنبيهات مندرج دربندهاي 9 تا 19 اعمال مي شود . به علاوه ، اعمال تنبيه بند 7 نيز چنانچه تخلف درخوابگاه واقع شده باشد ، مجاز است .

3/4/الف  –سرقت و يا خريد ، فروش يا افشاي سؤالات يا ورقه هاي امتحاني.

متخلف ، علاوه بر محكوميت به بند6 ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 9 تا 12 محكوم مي شود .

4/4/الف  –سرقت و يا استفاده بدون اجازه اطلاعات و داده ها

از هر طريق ، نظير كپي برداري بدون ذكر منبع ، سرقت اطلاعات و داده هاي نوشتاري يا سرقت مطالب پايان نامه و رساله دكتري و ... كه متخلف علاوه بر بند 8 به يكي از تنبيهات بند 9 تا 18 محكوم خواهد شد و در صورتيكه با استفاده از آن مطالب ، براي خود ارزش علمي ايجاد كرده باشد ، به نحو مقتضي ، محكوميت متخلف به مراجع ذي ربط اعلام خواهد گرديد .

5/الف- ارتشاء ، كلاهبرداري ، اختلاس

1/5/الف  –اخذ يا دادن رشوه يا كلاهبرداري از شخصيت هاي حقيقي يا حقوقي درخارج از دانشگاه

 كلاهبرداري ، عبارت است از اينكه فردي با توسل به وسايل متقلبانه و با فريب ديگران ، مالي را از يد او خارج و مورد استفاده قرار دهد .

در صورت محكوميت قضايي ،متخلف ، به يكي از بندهاي 1 تا 5 محكوم مي شود .

2/5/الفاخذ يا دادن رشوه از يا به يكي از دانشگاهيان

 متخلف ، به يكي از بندهاي 1 تا5محكوم مي شود . در صورتيكه ارتكاب جرم منجر به نمره قبولي متخلف در يكي از دروس دانشگاهي شده باشد ، به تنبيه بند 6 و يكي از تنبيهات بندهاي 9 تا 10 نيز محكوم مي شود .

3/5/الف  –كلاهبرداري در دانشگاه

 علاوه بر محكوميت به جبران خسارت وارده طبق بند 8 ، متخلف به يكي از بندهاي 3 تا 5 محكوم مي شود .

4/5/الف  –اختلاس

اختلاس عبارت است از برداشتن مال غير ، از راه خدعه كه مرتكب كارمند دولت باشد و قصد متقلبانه داشته باشد و مورد اختلاس ، مال منقول يا وجه نقد باشد . با اين تعريف ، اختلاس در مورد كارمندان دولت مصداق پيدا مي كند .

در صورت محكوميت قضايي ،متخلف به تناسب اموال مورد اختلاس و ميزان مشاركت در آن ، علاوه بر جبران خسارت طبق بند 8 ، به يكي از بندهاي 3 تا 5 يا 9 تا 13 محكوم مي شود .

در صورتيكه اختلاس با معاونت و يا همكاري دانشجويي صورت پذيرد ، علاوه بر بند 8 ، به يكي از تنبيهات 9 تا 12 محكوم مي گردد .

5/5/الف  –فعاليت در شركتهاي هرمي و امثال آن

متخلف ، ضمن جبران خسارت ، به يكي از تنبيهات بند 7 تا 12 محكوم ميگردد كه در صورت تكرار ، تنبيه تا بند 20 قابل تشديد است .

6/الف- نگهداري ، حمل ، خريد و فروش

1/6/الف  –نگهداري ، حمل ، خريد و فروش

 در صورت نگهداري ، حمل و خريد و فروش اسلحه گرم يا سرد ، به تناسب مورد ، متخلف به يكي از تنبيهات بندهاي 5 تا 14 محكوم مي گردد .

2/6/الف  –تهديد با استفاده از سلاح

 در صورت تهديد با اسلحه ، مرتكب به يكي از بندهاي 9 تا 16 محكوم مي گردد و چنانچه ، از سلاح استفاده نمايد ، به تناسب تخلف ، به يكي از بندهاي 9 تا 20 محكوم مي گردد .

7/الف- قتل

1/7/الف  –ارتكاب قتل عمد  

 در صورت محكوميت قضايي ،تنبيه بندهاي 19 يا 20 در خصوص وي لازم الاجراست .

2/7/الف  –شركت يا مشاركت يا معاونت در قتل عمد

در صورت محكوميت قضايي، يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 15 الي 20 اعمال مي شود .

3/7/الف  – قتل غيرعمد يا مشاركت در آن

چنانچه ، دانشجويي به دليل قتل غير عمد ، به حبس محكوم شده باشد ، مدت حبس ، مرخصي تحصيلي محسوب مي شود و شوراي تجديد نظر مي تواند نسبت به ارائه پيشنهاد تغيير محل تحصيل نامبرده به شوراي مركزي انضباطي اقدام نمايد .

ب - رسيدگي به تخلفات آموزشي و اداري

1/ب- تقلب در امتحان يا تكاليف مربوط

تقلب عبارت است از استفاده دانشجو از اطلاعات ، تجهيزات و يا امكانات ، به صورتيكه مجاز نباشد ، با قصد قبلي براي ارائه نتيجه يك فعاليت آموزشي يا پژوهشي موظف .

متخلف ، چنانچه ، از تقلب منتفع شده باشد به تنبيه مندرج دربند 6 در خصوص امتحان يا تكاليف مربوط و متناسب با نوع تقلب به يكي از تنبيهات بندهاي 1تا 5 محكوم مي شود . در صورت تكرار تخلف ، تنبيه به يكي از بندهاي 9 تا 12 قابل تشديد است .

تبصره 1- تقلب در جلسه آزمون با گزارش مراقبين جلسه و نظر مدرس يا دانشكده و تأييد معاونت آموزشي به شوراي انضباطي ارسال مي گردد .

تبصره 2- پاسخ اشتباهي كه نتيجه استفاده محرز دانشجو از تقلب باشد نيز مشمول موضوع انتفاع مي گردد .

تبصره 3- تقلب در پايان نامه و رساله دكتري ، علاوه بر تكرار درس ، مشمول بند 4/4/الف نيز مي گردد .

تبصره 4- تعليق تنبيه بند 6 براي تقلب ، معادل حذف درس يا تكاليف مربوط ، با الزام در تكرار آن مي با شد .

تبصره 5- دانشجوي همكاري كننده در انجام تقلب ، مشمول يكي ا ز بندهاي 1 تا 5 و بند 6 به صورت تعليقي مي گردد .

2/ب- فرستادن شخص ديگري به جاي خود به امتحان يا شركت به جاي ديگري در امتحان.

1/2/ب  –فرستادن ديگري به جاي خود در امتحان.

متخلف ، به تنبيه مندرج دربند6 در درس مربوط و يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 9  تا 12 محكوم مي شود .

2/2/ب  –شركت به جاي ديگري در امتحان.

متخلف ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 9 تا 12 محكوم مي شود .

تبصره 1- كليه آزمون هايي كه از سوي دانشگاه ، به عنوان آزمون رسمي به دانشجويان اعلام مي شوند ، مشمول بندهاي 1/ب و 2/ب مي شوند .

تبصره 2- نقض مقرات جلسه امتحان ، بدون ارتكاب فعلي از جانب متخلف يا وجود قرائن ديگر كه عامل معنوي در تخلف تقلب را محرز نكند ، مشمول بندهاي 1/ب و 2/ب نمي شود .

تبصره 3- ارتكاب هر نوع تخلف در جلسه آزمون ، به تناسب مورد مي تواند موجب تشديد تنبيه انضباطي تا2 بند بالاتر از سقف تنبيه گردد .

3/2/ب  –فرستادن ديگري به جاي خود در كلاس درس يا شركت به جاي ديگري در كلاس درس

متخلف ، در نوبت اول ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 3 محكوم مي شود . چنانچه ، اين تخلف در يك درس بيش از حد مجاز غيبت تعيين شده در مقررات آموزشي استمرار يافته باشد ، علاوه بر اجراي ضوابط آموزشي در قبال غيبتهاي مذكور براي دانشجوي دارنده درس ، هر يك از متخلفين ، به يكي از بندهاي 5 يا 9 محكوم مي گردد .

3/ب- ارتكاب هرفعلي از سوي اشخاص حقيقي كه موجب اخلال يا وقفه يا مزاحمت در اجراي برنامه هاي دانشگاه يا خوابگاه شود .

1/3/ب  –اخلال يا ايجاد وقفه يا ايجاد مزاحمت براي برنامه ها يا نظم خوابگاه

 متخلف ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 8 ( به جزبند6 ) محكوم مي شود .

2/3/ب  –اخلال يا ايجاد وقفه دربرنامه ها يا نظم دانشگاه

متخلف ‌به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 9 ( به جزبند6 ) محكوم مي شود .

تبصره 1- در صورتيكه ، اخلال در نظم، منجر به ايجاد آشوب و اغتشاش در سطح دانشگاه يا خوابگاه شود ، متخلف ، به يكي ازتنبيهات مندرج در بندهاي 7 تا 10 محكوم مي شود .

تبصره 2- در صورتيكه ، اخلال ، منجر بهاغتشاش با تحريك ديگران يا تشكيل گروه همراه باشد ، متخلف ، به يكي ازتنبيهات بندهاي 11 تا 13 محكوم مي شود .        

تبصره 3- در صورتيكه ، اخلال يا اغتشاش، همراه با ضرب و جرح باشد ، تنبيه مي تواند تا بند 15 تشديد  شود .

تبصره 4- هر گونه تجمع دانشجويان ، بدون مجوز و هماهنگي با مراجع ذي صلاح دانشگاه ، مشمول بند 2/3/ب بوده و تنبيه آن مي تواند تا بند 16 تشديد گردد .

3/3/ب  –عدم رعايت مقررات دانشگاه

علاوه بر اعمال تنبيهات مندرج در آيين نامه هاي مربوط ( مشروط به عدم تناقض آنها با آيين نامه انضباطي وشيوه نامه اجرايي آن ) ،‌ متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 5  محكوم ميشود و در صورت تكرار ، تنبيه تا بندهاي 3 تا 5 و 7 تا 10 قابل تشديد است .

4/3/ ب  –عدم رعايت مقررات خوابگاه

 علاوه بر اعمال تنبيهات مندرج در آيين نامه هاي مربوط ( مشروط به عدم تناقض آنها با آيين نامه انضباطي وشيوه نامه اجرايي آن ) ، متخلف ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 5  محكوم ميشود و در صورت تكرار ، تنبيه از بندهاي 3 تا 7  قابل تشديد است .

5/3/ ب – دادن اطلاعات ناصحيح به دانشگاه يا كتمان حقايق

چنانچه ، دادن اطلاعات ناصحيح يا كتمان حقايق ، اعم از شفاهي يا كتبي ، باعث انتفاع دانشجو يا اختلال در برنامه هاي دانشگاه شود ، علاوه بر اعمال تنبيهات مندرج در آيين نامه هاي مربوط ، متخلف به يكي از تنبيهات بندهاي 1 تا 8 (به جز بند 6 ) محكوم مي شود .

4/ب- ايراد خسارت به اموال عمومي ياخصوصي و يا خيانت در امانت

1/4/ بايراد خسارت به اموال عمومي و يا خيانت در امانت داري از اموال عمومي

 مرتكب ، علاوه بر محكوميت به جبران خسارت وارده طبق بند 8 ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 10 ( به جزبند6 )محكوم مي شود .

2/4/ بايراد خسارت به اموال شخصي يا خيانت در امانت داري از اموال شخصي

 در صورت شكايت صاحب مال ،علاوه بر محكوميت به جبران خسارت طبق بند 8 ، يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا5اعمال مي شود .

ج-رسيدگي به تعرضات ديني –  تخلفات سياسي و يا امنيتي

1/ج - دادن اطلاعات خلاف واقع يا كتمان واقعيات از روي عمد نسبت به خود يا  گروهك هاي محارب يا مفسد يا افراد وابسته به آنها

متخلف ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 5 محكوم مي شود . اگر تخلف ، منجر به انتفاع گروهك هاي مذكور گردد ، تنبيه وي مي تواند از بندهاي 9 تا 14 صادر شود .

2/ج - عضويت درگروهكهاي محارب يا مفسد يا ملحد يا  هواداري و انجام دادن هرعملي به نفع آنها

1/2/ ج – عضويت ياهواداري از گروه هاي غيرقانوني منحله (گروه هايي كه به موجب احكام قضايي ، فعاليت آنها ممنوع شده باشد )

 متخلف ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 5 محكوم مي شود .

2/2/ ج – انجام اعمالي كه به نفع گروه هاي غير قانوني باشد

تنبيه متخلف ، از تنبيهات مندرج در بندهاي 8 تا 12 تعيين مي شود .

3/ج - فعاليت و تبليغ به نفع گروهك ها ومكاتب الحادي يا غيرقانوني

متخلف ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 5 محكوم مي شود. در صورتي كه فعاليتي به نفع گروهك هاي محارب ومعاند نظام جمهوري اسلامي ايران باشد ، متخلف ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 9تا 14 محكوم مي شود .

4/ج - توهين به شعائر و مقدسات اسلامي يا ملي ، اديان رسمي كشور و يا ارتكاب اعمالي برضد نظام جمهوري اسلامي(مانند تظاهر به روزه خواري ، توهين به حجاب ، فحاشي ، شعارنويسي ، پخشاعلاميه و نظاير آن )

متخلف ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 8 ( به جز بند 6 ) محكوم مي شود و در صورت محكوميت قضايي ، تنبيه تا بند 16 قابل تشديد است .

تبصره -در صورتيكه ارتكاب عمل به صورت جمعي و به قصد بلوا و آشوب صورت گيرد يا به طور مكرر و بدون توجه به تنبيهات قبلي واقع شود ، يكي از بندهاي 11 تا 20 صادر شود .

5/ج - ايجاد بلواوآشوب در محيط دانشگاه

تنبيه متخلف ، از تنبيهات مندرج در بندهاي 5 تا 13 ( به جز بند 6 ) تعيين مي شود . اگر بلوا ، در جهت ضربه زدن به اركان نظام و با هماهنگي و برنامه ريزي قبلي يا با هدايت از گروه هاي غير قانوني خارج از دانشگاه باشد ، متخلف ، به يكي از تنبيهات بندهاي 14 تا 20 محكوم و در صورت صلاحديد شورا ، موضوع به مراجع قضايي ارجاع مي گردد .

 د - رسيدگي به تخلفات اخلاقي

1/د - استعمال مواد اعتياد آور ( مخدر ، توهم زا ، روان گردان و ... ) يا شرب خمر يا قمار يا مداخله در خريد و فروش و توزيع اين گونه موارد

1/1/ داستعمال دخانيات در دانشگاه و اماكن مرتبط

متخلف ، به يكي از تنبيهات بندهاي 2 تا 5 محكوم مي گردد و در صورت تكرار تا بند 12 قابل تشديد است .

2/1/ د – استفاده از مواد اعتياد آور

متخلف ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 4 تا 10 ( به جز بند 6 ) محكوم مي شود كه در صورت تكرار تا بند 12 قابل تشديد است .

 3/1/ داعتياد به مواد اعتياد آور

متخلف ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 3 تا 5 و در صورت عدم توجه به تنبيهات قبلي ، به يكي از بندهاي 8 تا 18 محكوم مي شود.

تبصره- اخذ آزمايش اعتيادبه صورت محرمانه ، از افراد مشكوك ، با اجازه معاون دانشجويي مجاز است كه در صورت مثبت بودن آزمايش اعتياد ، به خانواده دانشجو اطلاع داده مي شود ؛ به علاوه ، ادامه تحصيل دانشجوي معتاد كه به يكي از بندهاي 9 تا 18 محكوم شده باشد ، منوط به منفي بودن آزمايش مذكور ، پس از پايان دوره محروميت است .

4/1/ د – نگهداري ، خريد و فروش يا توزيع مواد اعتيادآور

متخلف ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 8 تا 13 محكوم مي شود و در صورتي كه از اماكن وابسته يا مربوط به دانشگاه،

5/1/ د – تشكيل جلسه يا همكاري براي استعمال مواد اعتيادآور

متخلف ، در صورت استفاده ازاماكن وابسته به دانشگاه ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 8 تا 16 محكوم مي شود .

6/1/ د – استفاده از مشروبات الكلي

متخلف ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 3 تا 5 محكوم مي شود .

اگرتخلف ، در اماكن وابسته يا مربوط به دانشگاه رخ داده و آثار سوء عمومي داشته باشد ، تنبيه وي  مي تواند از تنبيهات مندرج دربندهاي 7 تا 9 صادر شود .

7/1/ د – نگهداري ، خريد وفروش و توزيع مشروبات الكلي

 متخلف ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 8 تا 12 محكوم مي شود . در صورتي كه از اماكن وابسته به دانشگاه براي اين منظور بهره برداري شده باشد ، علاوه بر اعمال بند 7 ، تنبيه وي تا بند 18 قا بل تشديد است .

8/1/ د – تشكيل يا مشاركت در جلسه يا جلسات براي استفاده از مشروبات الكلي و دعوت از ديگران براي شركت در آن

چنانچه ، متخلف ، مرتكب يك مورد از تخلفات شود ، به يكي از تنبيهات بندهاي 10 تا 16 و در صورت ارتكاب همه موارد تنبيه تا بند 18 قابل تشديد است .

9/1/ د – ارتكاب قمار ، تجاهر به قمار يا خريد و فروش و نگهداري آلات و وسايل قمار

قمار عبارت است از انجام بازي همراه با شرط برد و باخت كه در آن بازنده موظف به تأديه شرط به نفع برنده باشد . چنانچه ، اين عمل به شكل مكرر ، علني و با جسارت انجام گردد ، تجاهر به قمار است .

در صورتيكه ، متخلف ، صرفاً مرتكب قمار گردد ، به يكي از تنبيهات بندهاي 4 تا 7 و چنانچه ، مرتكب ، تجاهر به قمار داشته باشد ، يكي از تنبيهات بندهاي 7 تا 10 اعمال مي گردد ؛ و چنانچه ، اقدام به خريد و فروش و نگهداري ابزار و آلات قمار نمايد ، مرتكب ، به يكي از تنبيهات بندهاي 5 تا 12 ( به جز بند 6 ) محكوم مي گردد .

2/د -  استفاده از فرآورده هاي نمايشي ، گويشي يا نوشتاري غير مجاز يا مداخله در خريد و فروش يا تكثير و توزيع اين گونه محصولات

1/2/د – استفاده از فرآورده هاي نمايشي ، گويشي يا نوشتاري غير مجاز ، نظير عكس ، نشريات ، فيلم يا فرآورده هاي رايانه اي حاوي تصاوير مستهجن

متخلف ، ضمن جبران خسارت ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 3 تا 9 محكوم مي شود .

2/2/دخريد و فروش ، تكثير و توزيع فرآورده هاي نمايشي ، گويشي يا نوشتاري غير مجاز ، نظير عكس ، فيلم يا فرآورده هاي رايانه اي حاوي تصاوير مستهجن

متخلف ، ضمن جبران خسارت ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 5 تا 16 محكوم مي شود .

تبصره- تخلفاتي نظير سوء استفاده از محصولات صوتي و تصويري شخصي كه منجر به عدم رعايت حريم شخصي ديگران گردد ؛ مانند پيامك ، پيام نگار و ... مي تواند مشمول تنبيهات بندهاي 1/2/د يا 2/2/د گرديده و در صورت صلاحديد ، به محاكم قضايي ارجاع شود .

3/2/د – تخلفات رايانه اي و الكترونيكي

حك كردن ، ويروسي كردن ، سابوتاژ رايانه اي ( تغيير ، محو ، متوقف سازي و ... ) ، تخريب رايانه ( نرم افزاري يا سخت افزاري ) از طريق نفوذ به سيستم ، جاسوسي كردن و دستيابي غير مجاز به اطلاعات ، شنود غير قانوني ، تهيه سايت ها و وبلاگ هاي غير اخلاقي و ضد امنيت ملي ، هتك حرمت اشخاص و كليه جرايم عمومي در فضاي وب ، وارد شدن به حريم خصوصي افراد ( از طريق ايميل هاي شخصي و ... ) ، نفوذ به سايت هاي دولتي ، ارسال ايميل هاي مخرب ، اخلال در سطح دسترسي افراد ، دانلودهاي غير علمي در سايت هاي دانشگاه كه باعث اخلال در استفاده ديگران شود ، نقض حق مالكيت معنوي از طريق كپي برداري غير قانوني بدون ذكر منبع و كليه جرايم مربوط به رايانه و اينترنت .

متخلف ، به تناسب تخلف ، به يكي از تنبيهات بندهاي 4 تا 10 ( غير از بند 6 ) محكوم مي شود .

تبصره- در صورتيكه ، تخلف داراي ابعاد گسترده اي باشد ، به نسبت سطح تأثير تخلف و در صورت تكرار ، تنبيه مي تواند تا بند 20 تشديد گردد .

3/د -  عدم رعايت پوشش اسلامي و استفاده از پوشش غيرمنطبق با شؤون دانشگاه  يا  آرايش مبتذل

متخلف ، ‌به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 5 و در صورت اصرار و تكرار، متناسب با عرف حاكم برمحيط ، به يكي از بندهاي 7 تا 9 محكوم مي شود.

تبصره- براي اعمال بند 7 در مورد دانشجويان دختر ، اخذ نظر دفتر مشاوره و اطلاع رساني به خانواده الزامي است .

4/د -  استفاده از ابزار نمايشي ، گويشي يا نوشتاري غير مجاز يا مداخله در خريد و فروش يا توزيع و تكثير اين گونه ابزار

1/4/د – استفاده از ابزار نمايشي ، گويشي يا نوشتاري غير مجاز ، نظير عكس ، كتب ، نشريات ، نوار ويدئو ، لوح هاي فشرده يا آلات لهو و لعب

 چنانچه ، متخلف ، از محيط يا امكانات دانشگاهي براي اين منظور استفاده كرده باشد ، به يكي از تنبيهات بندهاي 3تا 10 محكوم مي شود.

2/4/د – ترويج ، توزيع يا تكثير ابزار نمايشي ، گويشي يا نوشتاري غير مجاز ، نظير عكس ، كتب ، نشريات ، نوار ويدئو ، لوح هاي فشرده يا آلات لهو و لعب

 متخلف ، به يكي از بندهاي 5 تا 12 ( به جز بند 6 ) محكوم مي شود .

5/د - عدم رعايت شؤون دانشجويي

1/5/د – ارتكاب اعمال يا رفتاري كه خلاف منزلت دانشجويي محسوب مي شود ( مانند عدمرعايت حقوق ديگران ، پرخاشگري ، ايجاد درگيري و ... )

 متخلف ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 4 محكوم مي شود.

تبصره- رسيدگي به تخلفاتي كه خارج از محيط دانشگاه صورت گيرد ، چنانچه ، به حيثيت و شؤون دانشگاهيان لطمه واردآورد ، مشمول اين بند خواهد بود كه بنا به شدت تخلف مطرح شده ، تنبيه مي تواند تا بند 12 تشديد گردد .

2/5/د – عدم رعايت موازين محرزشرعي در ارتباط با نامحرم

متخلف ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 5 و در صورت تكرار ، تا بند9 ( به جز بند 6 ) محكوم مي شود.

تبصره- تظاهر به عدم رعايت موازين شرعي در انظار و اماكن عمومي كه منجر به جريحه دار شدن و هتك حرمت عمومي شود ، تنبيه تا بند 12 ( به جز بند 6 ) تشديد مي گردد .

3/5/د – ايجاد مزاحمت

در صورت وجود شاكي خصوصي و ياچنانچه ، احتمال تجري و ادامه مزاحمت يا بروز آثار نامطلوب در دانشگاه وجود داشته باشد ، متخلف ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 5 محكوم مي شود.

6/د - داشتن رابطه نامشروع

رابطه نامشروع ، عبارت است از برقراري ارتباط هاي مكرر و هدفمند با زمينه قبلي كه شرعي ( اسلامي ) نبوده يا بدون طي مراحل شرعي و يا قانوني لازم صورت گرفته و عفت عمومي را خدشه دار نمايد .

در صورتيكه ، تخلف ، آثار علني ومشهود داشته باشد ، متخلف ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 4 تا 10 ( به جز بند 6 )محكوم مي شود .

تبصره 1- چنانچه ، تخلف ، در موارد مختلف واقع شده و يا متخلف ، داراي سابقه سوء انضباطي در تخلفات اخلاقي باشد ، تنبيه مي تواند تا بند 12 تشديد گردد .

 تبصره 2- چنانچه ، تخلف ، علاوه بر مورد تبصره 1 داراي شاكي خصوصي با دليل اغفال ، اكراه ، اضطرار يا اجبار باشد ، تنبيه مي تواند تا بند 18 تشديد گردد .

7/د تشكيل ياشركت در جلسات نامشروع

جلسه نامشروع ، عبارت است از گرد هم آمدن گروهي به قصد انجام اعمالي كه شرع ( اسلام ) آن را نفي كرده و جايز نمي داند ؛ نظير ميهماني هاي مختلط يا قوادي

1/7/د – شركت در جلسه نامشروع

 متخلف ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 3 تا10(به جز بند 6 ) محكوم مي شود .

تبصره 1- همچنين ، درصورت وجود سابقه سوء انضباطي در زمينه تخلفات اخلاقي ، تنبيه مي تواند تا بند 18 تشديد شود .

2/7/د – تشكيل يا همكاري در تشكيل جلسه نامشروع

تنبيه متخلف ، از بين تنبيهات مندرج در بندهاي 7 تا 14 و در صورت وجود سابقه سوء انضباطي در زمينه تخلفات اخلاقي ، تا بند 18 تعيين مي شود .

8/د - انجام عمل منافي عفت( زنا ، لواط و يا مساحقه )

 تنبيه متخلف ، از بين تنبيهات مندرج در بندهاي 5 تا 16 (به جز بند 6 ) و در صورت محكوميت در مراجع قضايي ، يكي از تنبيهات بندهاي 13 تا 20 تعيين مي شود .

تبصره 1- اثبات جرايم منافي عفت در حيطه وظايف شوراي انضباطي نمي باشد .

 

بخش 3 :                                       

نحوه رسيدگي و صدور احكام ( موضوع مواد 7 ، 9 و 12 آيين نامه انضباطي )          

 ماده 4- شوراهاي انضباطي دانشگاه ها مي توانند به كليه گزارش هاي رسيده در مورد دانشجويان ، از سوي هر يك از اشخاص حقيقي يا حقوقي در داخل يا خارج از دانشگاه رسيدگي و در صورت احراز وقوع تخلف در حد اختيارات خود حكم صادر نمايند .

تبصره 1- چنانچه ، تخلف توسط اعضاي تشكل ها يا نشريات واقع شده باشد ، اخذ نظر كميته هاي ناظر بر تشكل ها يا نشريات دانشجويي نيز ، حسب مورد ، براي آغاز رسيدگي ضروري است .

تبصره 2- شوراي انضباطي دانشگاه ، مجاز به رسيدگي به تخلفاتي كه در مقطع تحصيلي قبلي دانشجو در دانشگاه ديگر صورت گرفته باشد ، نيست و در اينگونه موارد ، نظر شوراي مركزي انضباطي ملاك عمل خواهد بود .

تبصره 3- صدور احكام تركيبي اجرايي يا تعليقي ، مشروط بر رعايت محدوده تنبيهات تعيين شده براي تخلفات مجاز است .

تبصره 4- رسيدگي به هر يك از تخلفات يا جرايم ارتكابي ، اعم از داخل و يا خارج از دانشگاه و يا محيط هاي وابسته و يا دعاوي مربوط به دانشجو در محاكم قضايي ، مانع از رسيدگي انضباطي دانشگاه نخواهد بود.

تبصره 5- در تمامي جرايم ، در صورت محكوميت قضايي كه منتهي به بازداشت موقت يا حبس گرديده باشد ، چنانچه ، حكم انضباطي محروميت از تحصيل صادر نشود ، مدت بازداشت يا حبس ، جزء سنوات دانشجو محسوب نگرديده و پس از پايان مدت محكوميت مي تواند ادامه تحصيل نموده و دانشگاه بايد به نحو مقتضي نسبت به ادامه تحصيل دانشجو مساعدت نمايد . چنانچه ، مدت محكوميت ، از مدت مجاز مقطع تحصيلي بيشتر باشد ، دانشگاه موظف است نحوه ادامه تحصيل را با موقعيت جديد آموزشي تطبيق دهد .

تبصره 6- چنانچه ، در گزارش ها و شكايات اشخاص حقيقي يا حقوقي نتوان از طريق شوراي انضباطي احقاق حق نمود ، شورا مي تواند شخص را به طرح دعوي در محاكم قضايي همراهي و ارشاد نمايد . اين موضوع ، مانع از رسيدگي شوراي انضباطي نخواهد بود .انعكاس موضوع در مراجع قانوني خارج از دانشگاه ، تنها از طريق شوراي انضباطي و با هماهنگي و مشاوره دفتر حقوقي دانشگاه صورت مي پذيرد .

تبصره 7- در صورت ارسال گزارش از طرف مراجع رسيدگي كننده ، از جمله محاكم قضايي يا نيروي انتظامي و احراز ارتكاب تخلف دانشجو توسط شوراي انضباطي ، حسب صلاحديد شورا ، براي تشديد يا تخفيف تنبيه تخلف ( در صورت مجازات متخلف در محاكم قضايي ) ، عمل شده و ممكن است سابقه در پرونده دانشجو نگهداري و پرونده انضباطي مختومه گردد .

تبصره 8- صدور احكام انضباطي در خصوص دانشجويان ، تنها از طريق شوراهاي انضباطي صورت مي گيرد و ساير نهادها يا مسؤولان دانشگاه ، جز در مقام اجراي احكام صادر شده از سوي شوراهاي انضباطي ، مجاز به صدور يا اجراي مفاد هيچيك از تنبيهات انضباطي نمي باشند . رييس دانشگاه موظف است اين موضوع را به كليه قسمتهاي دانشگاه ، جهت اطلاع و اقدام ابلاغ نمايد . هرگونه اقدام از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي دانشگاه ، كه بر خلاف اين تبصره باشد ، خود تخلف اداري محسوب شده و در مراجع ذي صلاح قابل پيگيري است .

تبصره 9- بر اساس تعليمات اسلامي و اصول قانوني امنيت و مصونيت شهروندان و منع تجسس ( اصول 22 و 25 قانون اساسي ) ، اعضاي شورا و كاركنان دبيرخانه شوراي انضباطي ، مجاز به تجسس در زندگي خصوصي دانشجويان نبوده و موظفند كليه اطلاعات مربوط به تخلف دانشجو را محرمانه تلقي نموده و از افشاي آن ( به جز همسر و والدين با رعايت مصالح دانشجو ) خودداري نمايند . در صورت تخلف هر يك از اعضاء يا كاركنان ، موضوع از طريق شوراي تجديد نظر يا شوراي مركزي انضباطي قابل پيگيري است .

تبصره 10- پاسخگويي به مراجع ذي صلاح استعلام كننده ، نظير مراجع قضايي ، گزينش سازمان ها و امثال آ« ، در خصوص سوابق انضباطي دانشجويان و دانش آموختگان در دانشگاه ، توسط دبيرخانه شوراي مركزي انضباطي يا شوراي انضباطي دانشگاه ، به عنوان تنها مرجع مجاز انجام مي گيرد و روش آن تابع ترتيبي است مه شوراي مركزي به عنوان رويه عملكرد مشخص مي نمايد .

تبصره 11- شوراهاي انضباطي بايد در موارد ضروري از جمله تخلفات اخلاقي ، با دعوت از مسوؤل مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه ، ضمن بهره مندي از نظرات مشورتي آن مركز ، كليه حساسيت هاي لازم در زمينه روحيات فردي و مسايل خانوادگي و اجتماعي را معمول داشته و تبعات مختلف احكام صادره را مد نظر قرار دهند .

ماده 5 -:شوراهاي انضباطي دانشجويان ، پس از ابلاغ و تفهيم كتبي و يا شفاهي تخلفات مورد اتهام ، طبق ماده 6 آيين نامه و بخش 1 از اين شيوه نامه به دانشجو و پيش از صدور حكم ، بايد از وي مصاحبه حضوري به عمل آورده و دفاعيات كتبي دانشجو را اخذ و مورد توجه قرار دهند .

تبصره-:انجام امور لازم جهت طرح موضوع در جلسات شوراهاي انضباطي از قبيل تدوين مستندات ، ابلاغ و تفهيم موارد تخلف ، مصاحبه حضوري و مانند آن و نيز حفظ و بايگاني و امانتداري نسبت به پرونده هاي انضباطي به عهده دبير شوراست .

ماده 6-:در جريان رسيدگي به پرونده هاي انضباطي ، از بدو تا پايان رسيدگي ، اخذ تعهد بنا به صلاحديد     هر يك از شوراها مجاز مي باشد و مي تواند به عنوان عامل تخفيف يا تعليق در تنبيه و يا مختومه شدن پرونده ، بدون درج در سوابق انضباطي لحاظ گردد .

ماده 7-: در صورت درخواست دانشجو براي دفاع حضوري در جلسه شورا ، دبير شوراي انضباطي بدوي دانشگاه مي تواند از وي براي حضور در جلسه شوراي بدوي دعوت به عمل آورد و متناسب با موضوع مورد رسيدگي براي دفاع از خود به وي فرصت دهد . در صورت عدم حضور دانشجو در زمان مقرر براي حضور در جلسه ، شوراي انضباطي مي تواند در غياب دانشجو به پرونده رسيدگي نمايد.

تبصره-:چنانچه ، دانشجو تا 10 روز پس از رؤيت ابلاغ رسمي دوم دعوت به مصاحبه يا دفاع حضوري ، از حضور و ارائه دفاعيات امتناع ورزد ، شورا مي تواند نسبت به رسيدگي و صدور حكم غيابي اقدام نمايد . ضمناً ، در هر حال ، صدور حكم شورا ، بدون حضور دانشجو صورت مي گيرد .

ماده 8-:جلسات شوراي انضباطي بدوي دانشگاه ، حسب موضوع ، هر دو هفته يك بار و جلسات شوراي انضباطي تجديد نظر دانشگاه ، در صورت وجود موارد انضباطي ، حداقل هر ماه يك بار تشكيل مي گردند . بديهي است در موارد اضطراري و بنا به ضرورت ، رؤساي شوراهاي انضباطي بايد نسبت به تشكيل جلسات    فوق العاده شوراهاي انضباطي اقدام نمايند .

ماده 9- احكام انضباطي شوراي بدوي بايد در كمترين زمان ممكن پس از وصول گزارش كتبي و تفهيم اتهام صادر و به دانشجو ابلاغ شوند . در صورتي كه طولاني شدن رسيدگي به پرونده منجر به متضرر شدن دانشجو شود ، دانشگاه بايد به نحوي كه منافي مصالح كلي دانشگاه و ساير دانشجويان نباشد ، در جبران آن اقدام نمايد .:

تبصره-:ارسال رونوشت احكام بدوي يا افشاي آن ، جز براي والدين و همسر دانشجو( حسب صلاحديد شورا ) ممنوع است و تنها در پرونده انضباطي دانشجو ثبت و نگهداري مي شود .

ماده 10-:جلسات شوراي انضباطي بدوي و تجديد نظر دانشگاه بايد داراي صورتجلسه بوده و صورتجلسات به امضاي اعضاي حاضر در جلسه برسد . حكم انضباطي صادره براي هر دانشجو ، پس از انشاء در جلسه ، جهت حفظ و نگهداري در پرونده تخلف نيز به امضاي اعضاي حاضر در جلسه ، به ترتيبي كه شوراي مركزي به عنوان رويه عملكرد مشخص مي نمايد ، مي رسد .

تبصره-:ارسال رونوشت احكام تجديد نظر يا افشاي آن ، جز براي والدين و همسر دانشجو( حسب صلاحديد شورا ) و مقام اجرا كننده حكم و شوراي مركزي انضباطي ممنوع است .

ماده 11-:شوراي انضباطي تجديد نظر دانشگاه ، تنها مرجع مجاز براي ارسال پرونده تخلف دانشجويان به شوراي مركزي انضباطي جهت رسيدگي بوده و در اينگونه موارد ، ضرورت دارد صورتجلسه شوراي انضباطي تجديدنظر كه به ا مضاي حا ضران رسيده و حاوي درخواست رسيدگي با پيشنهاد مشخص مي باشد ، به همراه كليه سوا بق و مدارك پرونده به شكل و ترتيبي كه شوراي مركزي به عنوان رويه عملكرد مشخص مي نمايد ، با حفظ بدل ارسال گردد . بديهي است شوراي مركزي به پرونده هاي ارسالي از سوي دانشگاه كه فاقد مدارك كامل و صورتجلسه شوراي انضباطي تجديد نظر دانشگاه باشند رسيدگي نخواهد نمود .

تبصره-:در صورتيكه شوراي مركزي انضباطي ، درخواست ارسال پرونده اي را نموده باشد و دانشگاه در ارسال آن اهمال نمايد ، شوراي مركزي انضباطي مي تواند به نحو مقتضي نسبت به لغو يا تعليق يا توقف اجراي احكام صادره ذي ربط ، درخواست توضيح از مقام مسؤول و امثال آن اقدام نمايد .

ماده 12-:شوراهاي انضباطي دانشگاه بايد احكام صادره را حداكثر تا يك ماه پس از صدور توسط رييس يا دبير شورا به دانشجوي متهم ابلاغ نموده و رسيد دريافت كنند كه در صورت استنكاف دانشجو از دريافت حكم ، طبق ماده 20 عمل مي گردد .

ماده 13- علاوه براحكام صادره ، كليه مكاتبات شوراهاي انضباطي دانشگاه با شوراي مركزي انضباطي و ديگر مراجع خارج از دانشگاه ، بايد با امضاي معاون دانشجويي و فرهنگي يا رييس دانشگاه باشد . احكام و مكاتبات شوراي مركزي انضباطي با امضاي رييس يا دبير اين شورا صادر مي شود .

ماده 14- شوراي انضباطي تجديد نظردانشگاه موظف است حداكثر يك ماه پس از صدور حكم تجديد نظر ، رونوشت آن را به شوراي مركزي انضباطي ارسال دارد . بديهي است نظر و حكم شورا ي مركزي انضباطي در خصوص احكام صادره از سوي شوراي انضباطي دانشگاه لازم الاتباع است .

تبصره 1-:ارسال گزارش فعاليتها و عملكرد شوراهاي انضباطي ، براي دبيرخانه شوراي انضباطي مركزي و به ترتيبي كه تعيين و ابلاغ مي نمايد ، الزامي است .

تبصره 2- اگر به دستور رييس دانشگاه ( طبق تبصره 2 ماده 6 آيين نامه ) و يا به واسطه طولاني شدن رسيدگي به پرونده ( بدون مجوز آيين نامه ) ، دانشجو از شركت در امتحانات پايان نيمسال محروم شده باشد و حكم انضباطي صادر شده حاوي تنبيهي كمتر از محروميت يك نيمسال باشد ، از دانشجو امتحان مجدد گرفته مي شود .

در هر حال ، زمان رسيدگي به پرونده در عمل نبايد موجب افزايش محكوميت دانشجو شود.

تبصره 3- در صورتيكه حكم قطعي مبني بر يكي از بندهاي 9 تا 18 ماده 1 از بخش 1 از اين شيوه نامه در اواخر نيمسال و پيش از آغاز برگزاري امتحانات پايان نيمسال تحصيلي صادر شده باشد ، زمان اجراي حكم به نيمسال تحصيلي بعد از آن موكول مي گردد ، مشروط بر آنكه آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو نباشد .

تبصره 4- در صورتيكه دبير يا رييس شورا ، بدون علت موجه ، موجب اطاله رسيدگي و متضرر شدن دانشجو شوند ، موضوع از طريق شوراي تجديد نظر يا شوراي مركزي يا ساير مراجع ذي ربط قابل پي گيري است .

ماده 15- شوراي انضباطي مركزي وزارتين ، به عنوان عاليترين مرجع صدور احكام انضباطي دانشجويي ، ضمن نظارت بر اجراي صحيح آيين نامه انضباطي و شيوه نامه اجرايي آن در حوزه هاي رسيدگي به تخلفات انضباطي دانشجويان دانشگاه ها و مجموعه هاي آموزش عالي تابعه ، چنانچه ، با روش ها يا احكام متفاوت و يا متناقضي از شوراهاي انضباطي دانشگاه ها در موارد تخلف مشابه برخورد نمايد ، مكلف است نسبت به ارائه روش يكسان اعلام نظر و ايجاد وحدت رويه اقدام نمايد .

ماده 16- شوراهاي انضباطي دانشگاه ، موظف به اجراي احكام شوراي انضباطي مركزي بوده و بايد نتيجه اقدامات خود را در اين خصوص ، حداكثر يك ماه پس از دريافت حكم ، به شوراي مركزي انضباطي اعلام نمايند . در غير اينصورت ، به استناد ماده 9 آيين نامه انضباطي ، برحسب مورد ، رييس يا دبير شوراي انضباطي    تجديد نظر دانشگاه ، پاسخگوي عدم اجراي حكم شوراي مركزي انضباطي در مراجع ذي صلاح ، به تشخيص شوراي مركزي انضباطي خواهند بود .

ماده 17- رونوشت احكام شوراي مركزي انضباطي كه حاوي محروميت دانشجو از تحصيل ، از يك تا پنج سال است ، بايد به هيأت مركزي گزينش دانشجو و سازمان سنجش آموزش كشور ارسال گردد و هيأت و سازمان مذكور موظفند نسبت به اعمال محروميت فوق اقدام نمايند .

 

بخش 4 :        

نحوه اعتراض دانشجو به آراي صادره و تخفيف يا تشديد احكام ( موضوع ماده 8 آيين نامه انضباطي )

ماده 18- تجديدنظر در احكام اوليه ، پس از وصول اعتراض در موعد مقرر (10روز اداري از تاريخ رؤيت حكم ) به عهده شوراي انضباطي تجديد نظر است .

ماده 19- شوراي انضباطي دانشگاه موظف است پس از تحقيقات لازم و ملاحظه آخرين دفاعيه دانشجو ، حداكثر ظرف يك ماه ، حكم تجديد نظر صادركند . در صورتيكه صدور حكم تجديد نظر ، متوقف به حصول مدارك يا انجام تحقيقاتي باشد كه به نفع دانشجو تلقي مي شوند ، مهلت مذكور مي تواند با موافقت دانشجوي ذي نفع تا تكميل پرونده به تعويق در آيد .

تبصره - احكام تجديد نظر نمي توانند احكام اوليه را تشديد كنند . چنانچه ، پس از صدور حكم اوليه و پيش از صدور حكم تجديدنظر ، مدارك و مستندات جديدي حاصل شده باشد ، لازم است پرونده متخلف بارديگر در شوراي بدوي مطرح و پس از صدور حكم اوليه مجدداً به وي فرصت اعتراض داده شود .

ماده 20- در صورتيكه دانشجو طبق تبصره 3 ماده 8 آيين نامه ، به دلايل غير موجه ، از اعلام رؤيت حكم اوليه استنكاف نمايد و يا در مهلت مقرر ، نسبت به حكم اوليه اعتراض ننمايد ، حكم اوليه ، عيناً قطعي محسوب مي شود . ( مرجع تشخيص غير موجه بودن شوراي انضباطي است . )

تبصره - رييس دانشگاه مي تواند بنا به تشخيص و در صورت صدور حكم اوليه و عدم اعتراض دانشجو در مهلت مقرر ، نسبت به تشكيل جلسه شوراي تجديد نظر ، با هدف رعايت حقوق دانشجو اقدام كند .

ماده 21- تمرد دانشجو از پذيرش و اجراي احكام و دستوراتي كه شوراي انضباطي صادر مي كند يا تكرار يا تعدد تخلف ( در مواردي كه در ماده 2 از بخش 1 اين شيوه نامه پيش بيني نشده ) ، خود تخلف محسوب شده و پس از رسيدگي در شوراي بدوي مي تواند موجب صدور حكم تنبيهي جديد شود .

تبصره - اعمال مجدد تنبيهات موضوع بندهاي 9 تا 12 ماده 1 از بخش 1 در مورد تعدد يا تكرار تخلف يا تشديد تنبيه به بندهاي 13 تا 20 از اين ماده ، به شرط رعايت حدود تنبيه براي تخلف ارتكابي ، تنها به پيشنهاد شوراي انضباطي دانشگاه و تأييد يا تشخيص شوراي مركزي انضباطي صورت مي گيرد.

ماده 22- شوراهاي انضباطي بدوي يا تجديد نظر مي توانند بدواً يا پس از صدور حكم تجديد نظر ، مطابق با تبصره 8 ماده 7 آيين نامه ، نسبت به تعليق احكام صادر شده اقدام كنند .

ماده 23- در صورت تنبه و اصلاح رفتار دانشجوي متخلف پس از طي مراحل تجديد نظر و صدور حكم قطعي ، رييس دانشگاه مي تواند بنا به تشخيص، از شوراي مركزي انضباطي تخفيف درحكم صادره را درخواست نمايد . ماده 24- اعتراض دانشجو به احكام قطعي صادره توسط شوراهاي انضباطي دانشگاه ها ، در دبيرخانه شوراي انضباطي مركزي ، پس از دريافت پرونده ذي ربط بررسي مي گردد . در صورت تشخيص ايراد يا اشكال شكلي و يا ماهوي در صدور رأي دانشگاه ، با دستور دبير شوراي انضباطي مركزي ، پرونده جهت اعلام نظر شوراي انضباطي مركزي در دستور كار قرار خواهد گرفت . ضمناً دبير مي تواند دستور توقف اجراي حكم تنبيهي را تا اعلام نظر شورا صادر نمايد .

تبصره 1- در احكام انضباطي بدوي ، احكام انضباطي قطعي تعليقي و احكام انضباطي قطعي ، تنبيهات بند 1 تا 5 قابل اعتراض در شوراي مركزي نيستند .

تبصره 2- حداكثر زمان تسليم اعتراض به دبيرخانه شوراي انضباطي مركزي ، يك ماه از دريا فت حكم دا نشگاه است .

تبصره3- با تشخيص و تفويض اختيار شوراي انضباطي مركزي ، اعتراض به احكام شوراهاي انضباطي تجديد نظر ، مجموعه هاي آموزش عالي هر استان در شوراي انضباطي يكي از بزرگترين دانشگاه هاي آن استان و يا استان هم جوار به عنوان مرجع رسيدگي هم ارز امكان پذير است ؛ مشروط بر آنكه حكم تجديد نظر در آن دانشگاه صادر نشده باشد . روش انجام آن هم ، به موجب دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب شوراي مركزي انضباطي هر يك از وزارتين رسيده و به عنوان رويه عملكرد ابلاغ گردد كه تا زمان تهيه و ابلاغ دستورالعمل مذكور ، مطابق رويه سابق عمل مي شود .

ماده 25- بنا به درخواست دانشجو يا دانش آموخته و تشخيص شوراي تجديد نظر دانشگاه ، در پايان تحصيل ، شوراي انضباطي دانشگاه مي تواند نسبت به امحاي آثار تنبيهات مندرج در بندهاي 4 تا 10 ماده 1 اين شيوه نامه اقدام نمايد . در مورد تنبيهات بند 11 به بعد ، در صورت درخواست دانشجو يا دانش آموخته ، شوراي مركزي انضباطي مي تواند با نظر دانشگاه نسبت به امحاي آثار حكم از پرونده دانشجو موافقت نمايد .

تبصره 1- احكام منطبق بر تنبيهات بندهاي 1 تا 3 و آثار آنها و نيز احكام تعليقي ، در پايان تحصيل خود به خود امحا مي شوند و امحاي اثر آنها نياز به موافقت شوراي تجديدنظر يا مركزي ندارد .       

تبصره 2- طريقه امحاي اصل اسناد و مدارك پرونده هاي تخلفات انضباطي و يا طرز تبديل آنها به ميكرو فيلم يا ميكرو فيش و نظاير آن ، با سپري شدن 25 سال از عمر آنها ، به موجب دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب شوراي مركزي انضباطي رسيده و به عنوان رويه عملكرد ابلاغ گردد .

 تبصره 3- امحاي اثر در مورد حكم قطعي درج نمره 25/0 از پرونده آموزشي صورت نمي پذيرد ، اما ساير آثار آن در صورت موافقت شوراي انضباطي امحاء مي شود .

تبصره 4- امحاي اثر تنبيهات قطعي براي تخلفات انضباطي داراي بعد مجرمانه كه با صدور حكم قضايي اثبات شده باشد ، در پايان تحصيلات مقدور نيست

بخش 5 :                                                      

ساير موارد

ماده 26- رسيدگي به درخواست انصراف ، ميهماني ، انتقالي يا تسويه حساب دانشجوياني كه پرونده تخلف آنها در شوراهاي انضباطي دانشگاه يا شوراي مركزي انضباطي در دست رسيدگي مي باشد يا اجراي احكام انضباطي صادر شده در خصوص آنان به انجام نرسيده است ، منوط به موافقت و اعلام نظر قطعي آن شوراهاست .

تبصره - رييس دانشگاه مي تواند در صورت عدم حضور دانشجو براي تفهيم اتهام يا استنكاف از دريافت يا اجراي احكام انضباطي ، كليه عمليات آموزشي وي ، اعم از ثبت نام و فراغت از تحصيل و مانند آن را تا حضور وي و تكميل مراحل رسيدگي متوقف كند .

ماده 27- رسيدگي به تخلفات دانشجويان بورسيه ساير دستگاه ها نظير نيروهاي مسلح و يا حوزه هاي علوم ديني كه در دانشگاه ها به تحصيل مشغول مي باشند ، حسب مورد ، به عهده شوراهاي انضباطي دانشجويان است .

ماده 28- در دانشگاه هاي خارجي كه با عقد قرارداد با دانشگاه هاي ايران ، نسبت به پذيرش انشجو اقدام مي نمايند ، دانشجويان ايراني ذي ربط مشمول اين شيوه نامه مي گردند و جهت ضمانت اجراي آن در تنظيم قرارداد لازم است اين موضوع تصريح گردد .

ماده 29- در صورتي كه دانشجويي طبق نظر شوراي مركزي انضباطي به تغيير محل تحصيل محكوم شده باشد ، دانشگاه مقصد ، موظف به پذيرش دانشجو است .

ماده 30- دانشجويان كليه دانشگاه هاي تابع وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، اعم از دولتي ، پيام نور، غير انتفاعي و علمي- كاربردي ، مشمول آيين نامه انضباطي و اين شيوه نامه بوده و دانشگاه هاي مزبور ملزم به اجراي مفاد آن هستند .

   همچنين ، شوراهاي مركزي انضباطي وزارتين ، به عنوان بالاترين مرجع رسيدگي به تخلفات انضباطي دانشجويي ، مسؤوليت برنامه ريزي ، راهبري ، نظارت و كنترل شوراهاي انضباطي دانشگاه ها را بر عهده دارند .

تبصره - دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه ها ، دانشكده ها و مراكز آموزشي وابسته به نهادهاي خارج از وزارتين ، مانند ساير وزارتخانه ها ، مشمول اين آيين نامه هستند و چنانچه تعارضي بين آيين نامه هاي داخلي آن دانشگاه ها و اين آيين نامه به وجود آيد ، موضوع براي اتخاذ تصميم نهايي به شوراي مركزي ارجاع شده و حكم شوراي مركزي وزارتين لازم الاجرا ست .

ماده 30- اين شيوه نامه ، در يك مقدمه و 5 بخش ، در مجموع ، شامل31 ماده و 10 بند و 82 تبصره در تاريخ 16/3/88 به تصويب وزراي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي رسيد و از تاريخ تصويب و ابلاغ اين شيوه نامه ، كليه مصوبات و بخشنامه هاي مغاير با آن ، فاقد اعتبار است .

تاریخ به روز رسانی:
1397/06/24
تعداد بازدید:
642
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal