دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اساسنامه صندوق رفاه

ماده 1:

كليه سازمانها و نهادهاي دولتي و مؤسسات تعاوني و خصوصي و اشخاص حقيقي و حقوقي كه به هر طريق يا در هر زمان از خدمات بهره مندان از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان استفاده مي نمايند همچنين اتحاديه هاي صنفي و ساير مؤسساتي كه اقدام به صدور پروانه كار، عضويت سازمان نظام پزشكي، مجوز ايجاد كارگاه، آموزشگاه يا فروشگاه مي كنند و نيز اداره گذرنامه، موظفند برابر مفاد اين دستورالعمل نسبت به معرفي فارغ التحصيلان، و واريز بدهي آنان حسب مورد با صندوق رفاه دانشجويان وزارتهاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي همكاري كنند.

ماده 2:

سازمانهاي ياد شده در ماده (1) اين تصويب نامه موظفند در صورت استخدام فارغ التحصيلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اعم از قراردادي، پيماني و رسمي براساس مبالغ اعلام شده توسط هر صندوق يا دانشگاه نسبت به كسر اقساط از حقوق فارغ التحصيلان و واريز آنها حسب رشته تحصيلي به حساب درآمد اختصاصي هر صندوق اقدام و اصل اعلاميه آن را جهت اعمال حساب به صندوق ذيربط ارسال كنند.

ماده 3:

دستگاهها، سازمانها و مؤسسات ياد شده در ماده ( 1) چنانچه قبل از صدور اين دستورالعمل از خدمات بهره مندان از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان استفاده كرده اند و تا كنون نسبت به كسر و واريز اقساط بدهي آنها اقدام ننموده اند موظفند در اسرع وقت نسبت به انجام اين امر اقدام كنند.

ماده 4:

كليه دستگاهها و سازمانها و مؤسسات موضوع ماده ( 1) اين دستورالعمل كه به نحوي از انحاء اقدام به صدور پروانه كار، مجوز ايجاد كارگاه، فروشگاه، مطب، آزمايشگاه و غيره در مورد فارغ التحصيلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مي كنند، موظفند قبل از صدور پروانه يا هر نوع مجوز كار فارغ التحصيلان را حسب رشته تحصيلي به هر صندوق معرفي كنند.

ماده 5:

ميزان كل بدهي، تعداد و مبالغ اقساط فارغ التحصيلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي توسط هر صندوق برابر مبالغ دريافتي تعيين و به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اعلام مي شود.

ماده 6:

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي فقط پس از مشخص شدن تعداد اقساط و ميزان آن توسط هر صندوق و اخذ تعهد رسمي مبني بر پرداخت اقساط تع يين شده از دانشجو اجازه صدور تأييديه موقت فار غالتحصيلي را خواهند داشت. مبالغ اقساط ماهيانه اي كه فارغ التحصيل يا محل كار او ملزم به پرداخت آن مي باشند در تأييديه موقت فارغ التحصيلي درج خواهد شد.

ماده 7:

كليه بانكها در سراسر كشور موظفند وجوهي را كه به عنوان حسابهاي ياد شده در ماده (2)از مؤسسات مختلف يا افراد دريافت مي دارند به همراه صورت اسامي فارغ التحصيلان بدهكار به حسابهاي مورد نظر حواله كنند و بانكهاي ياد شده نيز وجوه ياد شده را به تفكيك حواله ها در كارتهاي حساب ثبت و مراتب را با ارسال اصل اعلاميه، ف هرست اسامي، سهم القسط و تاريخ پرداخت حسب مورد به هر صندوق ارسال كنند. 

تاریخ به روز رسانی:
1397/06/21
تعداد بازدید:
671
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal