دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
آيين‌نامه نحوه استفاده از وام
آيين‌نامه نحوه استفاده از وامهاي صندوق رفاه دانشجويان 

هدف: صندوق رفاه دانشجويان به‌منظور كمك به تأمين بخشي از هزينه‌هاي دانشجويان ايراني مستعد و كم‌بضاعت شاغل به تحصيل در دانشگاه‌هاي علوم‌پزشكي و مؤسسات آموزش‌عالي در چارچوب اين آيين‌نامه، تسهيلات پرداخت مي‌نمايد.

 

فصل اول: شرايط عمومي وام‌گيرندگان

ماده 1- دارابودن صلاحيت اخلاقي و رعايت شئون دانشجويي براساس اعلام معاونت دانشجويي دانشگاه

ماده 2- دارا بودن اولويت نياز مالي به تشخيص معاونت دانشجويي دانشگاه

ماده 3- سپردن تعهد محضري با ضامن معتبر جهت بازپرداخت تسهيلات دريافتي

 

فصل دوم: شرايط آموزشي

ماده4-ثبت نام در حداقل تعداد واحدهاي مورد نياز طبق مقررات آموزشي. دانشجويان نيمسال آخر مي‌توانند با حداقل نصف واحدهاي مورد لزوم‌، از تسهيلات مورد نظر بهره‌مند مي‌شوند.

 

فصل سوم: انواع و ميزان وام

الف)) وام تحصيلي و مسكن

ماده 5- وام تحصيلي درسقف اعتبارات مصوب هيأت امناء، از شروع سال تحصيلي حداكثر براي مدت 10 ماه در سال و براساس مصوبه هيأت امناء، به دانشجويان واجد شرايط، تعلق خواهد گرفت.

ماده 6 وام مسكن به تناسب منابع موجود، به دانشجويان غير بومي و دانشجوياني كه در خوابگاه‌هاي دانشجويي سكونت نداشته باشند و اجاره نامه مورد تأييد ارائه نمايند، با رعايت شرايط مندرج در فصل اول و دوم اين آيين‌نامه به ميزان مصوب هيأت امناء، براي مدت 12 ماه در سال پرداخت مي‌شود.

ماده 7- پرداخت وام تحصيلي و مسكن به دانشجويان داراي مشاغل رسمي و پايدار و بورسيه و يا دريافت كننده كمك تحصيلي از محل‌هاي ديگر ممنوع است.

تبصره) دانشجوياني كه در ترم تابستان واحد درسي اختيار مي‌نمايند، مي‌توانند به مدت 2 ماه علاوه بر مدت مذكور در ماده 5 از وام تحصيلي بهره‌مند گردند.

ماده 8- حداكثر دوره‌هاي مجاز براي استفاده از وام‌هاي تحصيلي و مسكن در طول تحصيل با رعايت مقررات آموزشي به شرح زير مي‌باشد:

دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي‌ارشدناپيوسته حداكثر 5 نيمسال تحصيلي

دوره كارشناسي‌پيوسته حداكثر 9 نيمسال تحصيلي

دوره دكتراي عمومي حداكثر 14 نيمسال تحصيلي

دوره دكتراي تخصصي(Ph.D) حداكثر 5 نيمسال تحصيلي

ماده 9- وام تحصيلي براي دانشجويان ممتاز و نمونه دانشگاه‌ها متناسب با منابع صندوق حداكثر تا 3 برابر سرانه مصوب قابل پرداخت به دانشجويان عادي و براساس دستورالعمل و ضوابط تعيين شده دانشجويان ممتاز و نمونه، با تشخيص معاونت دانشجويي دانشگاه و تصويب رئيس صندوق قابل پرداخت مي‌باشد.

تبصره - دانشجويان مجاز به بهره‌مندي از امتياز ماده (9) عبارتند از:

-   برگزيدگان رتبه‌هاي اول تا سوم كنكور سراسري با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور.

-   برگزيدگان رتبه‌هاي اول تا سوم آزمون ورودي كارشناسي ارشد، دكتراي تخصصي با معرفي دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي، داروسازي و دندانپزشكي.

-  برگزيدگان المپيادهاي علمي دانش آموزي كشور با تأييد وزارت آموزش و پرورش (با عنوان پذيرش دانش آموز برگزيده در دانشگاه‌ها بدون شركت در آزمون سراسري)

-  برگزيدگان جشنواره خوارزمي با تأييد سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران.

-  دانشجوي نمونه: دانشجوي نمونه كشوري، دانشجويي است كه (طبق آيين‌نامه انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ابلاغي طي نامه شماره 340372/آ مورخ 24/9/1386) توسط ستاد انتخاب و معرفي دانشجويان نمونه وزارت متبوع (موضوع آيين‌نامه مذكور) انتخاب و هر ساله معرفي مي‌شود.

ب)) وام ضروري و ازدواج

ماده 10- به دانشجوياني كه در حين تحصيل ازدواج مي‌نمايند يا درنتيجه رويدادها با مشكل روبرومي‌شوند، با رعايت شرايط مندرج در فصل اول و دوم اين آيين‌نامه و طبق ضوابطي كه توسط صندوق تعيين مي‌شود، به ميزان مصوب هيأت امناء وام ازدواج و وام‌ضروري پرداخت مي‌شود.

ماده 11- به دانشجويان نفرات اول تا سوم (تيمي و انفرادي) قهرمان ورزشي، به نفرات اول تا سوم مسابقات قرآني، نفرات اول تا سوم امتحانات جامع كارورزي و علوم پايه، دانشجويان حادثه ديده در بلاياي طبيعي (سيل و زلزله) سوانح و تصادفات، مبتلا به بيماريهاي خاص و پر هزينه و عازم به عمره مفرده، يك نوبت وام ضروري به ميزان دو برابر سقف مجاز براي كليه مقاطع تحصيلي پرداخت مي‌شود.

ماده 12- وام ضروري به دانشجويان ممتاز و نمونه دانشگاه‌ها درصورت درخواست حداكثر تا سه‌ برابر سرانه مصوب هيأت امناء براساس دستورالعمل و ضوابط تعيين دانشجويان ممتاز و نمونه با تشخيص دانشگاه و تصويب رئيس صندوق قابل پرداخت مي‌باشد.

ج)) وديعه‌مسكن

ماده 13- به دانشجويان متأهل، حداكثر به ميزان مصوب هيأت امناء و طبق ضوابطي كه توسط صندوق تعيين مي‌گردد، جهت تهيه مسكن وديعه مسكن پرداخت مي‌گردد. در زمان فراغت از تحصيل يا ترك منزل اجاره‌اي و يا به هر دليل ديگر، مبلغ اعطائي تماماً به صندوق مسترد مي‌گردد.

تبصره 1) دانشجويان دريافت كننده وديعه مسكن ملزم به ارائه و سپردن سفته به ميزان وديعه دريافتي با ضامن معتبر مي‌باشند كه ضوابط آن توسط صندوق تعيين مي‌گردد.

تبصره 2) در صورتي كه زوجين دانشجو باشند، به يك نفر وديعه مسكن تعلق مي‌گيرد.

د)) وام بيمه دانشجويي

ماده 14- به كليه دانشجويان دوره‌هاي روزانه با رعايت شرايط مندرج در فصل اول و دوم اين آيين‌نامه و در چارچوب مقررات قانون بيمه همگاني، 50 درصد از سرانه بيمه در قالب وام، پرداخت مي‌شود.

تبصره- دانشجويان زن كه به علت شهادت، فوت، از كارافتادگي همسر و يا متاركه، فرزند يا فرزندانشان را تحت تكفل دارند، با ارائه اسناد و مدارك قانوني مي‌توانند حسب مورد از مزاياي مذكور در مواد (5) ، (6) ، (12) و (13) نيز بهره‌مند گردند.

ماده 15- دانشجويان دوره شبانه درصورتي مي‌توانند از وام بيمه صندوق رفاه استفاده‌نمايند كه 50% ديگر سهم را شخصاً پرداخت‌نمايند. 

هـ)) اعطاي كمك در موارد خاص به دانشجويان

ماده 16- به منظور كمك به تأمين بخشي از هزينه‌هاي تحصيلي و معيشتي دانشجوياني كه در اثر بلاياي طبيعي (سيل، زلزله و ...) حادثه و بيماري دچار خسارت و مشكلاتي مي‌گردند و يا حايز شرايط خاص مي‌باشند، براي يكبار و پس از معرفي معاونت دانشجويي دانشگاه‌ يا معاونت دانشجويي وزارت متبوع و دستور رئيس صندوق حداكثر به ميزان 3.000.000 ريال به صورت كمك بلاعوض پرداخت مي‌گردد

و)) وام خريد كالا

ماده 17- دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي مبلغ 1.000.000 از طريق صندوق رفاه دانشجويان طبق ضوابطي كه تعيين خواهد شد، وام خريد كالا اعطاء مي‌شود تا از فروشگاه اينترنتي صندوق استفاده نمايند.

فصل چهارم: ساير مقررات

ماده 18- چنانچه دانشجويي اطلاعات خلاف واقع در فرم‌هاي مربوط به درخواست وام درج نمايد، بلافاصله پس از اطمينان از موضوع، وام او قطع و حسب مورد، دانشجو موظف به بازپرداخت يك و نيم برابر كليه دريافت‌هاي پيشين به‌طور يكجا قبل از فراغت از تحصيل براساس فرم تعهد مي‌باشد.

ماده 19- تشخيص اولويت‌ها و نيازهاي دانشجويان به وام و كمك‌هاي مذكور، و انطباق مصاديق با ضوابط مربوطه، برعهدة دانشگاه‌ها مي‌باشد و صندوق رفاه دانشجويان بر حسن اجراي اين آيين‌نامه نظارت خواهد داشت.

ماده 20- عنداللزوم دستورالعمل‌هاي اجرايي اين آيين‌نامه، توسط صندوق، تهيه و پس از تصويب معاونت دانشجويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهت اجراء به دانشگاه‌ها ابلاغ خواهد شد. نسخه‌اي از دستورالعمل‌ها، براي اطلاع هيأت امناء در دبيرخانه هيأت، حفظ و نگهداري مي‌شود.

اين آيين‌نامه مشتمل بر چهار فصل، 20 ماده و 5 تبصره در تاريخ 13/5/87 به تصويب هيأت امناي صندوق رفاه دانشجويان رسيده و از تاريخ تصويب لازم الاجراء و كليه مصوبات قبلي در اين خصوص ملغي مي‌باشد.

تاریخ به روز رسانی:
1397/06/21
تعداد بازدید:
794
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal