دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
قوانين و مقررات خوابگاه

 مقدمه

دانشگاه و دانشجو از محورهاي توسعه، فرهنگي و اجتماعي كشور محسوب ميشوند و خوابگاه دانشجويي به عنوان خانه دوم دانشجو اهميت ويژه اي در ارتقاء نشاط معنوي، حفظ آرامش روحي و جسمي، توسعه فكر و انديشه، اعتلاي شخصيت و افزايش كيفيت تحصيلي دانشجويان دارد. به منظور تسهيل و بهبود كيفيت زندگي در مجتمع هاي خوابگاهي، تدوين و مقررات و ضوابط راهگشا و شفاف با هدف رعايت حقوق فردي و جمعي، تقويت روحيه مسئوليت پذيري و خود باوري، تامين امنيت و قانون مند نمودن سكونت دانشجويان امري ضروري است.

فصل اول

تعاريف

ماده1 – در اين آيين نامه به جاي ذكر كامل عناوين وزارت بهداشت درمان آموزش پزشكي دانشگاه و دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني به اختصار پرديس قيد شده است.

ماده 2- معاون فرهنگي ، دانشجويي پرديس عهده دار بالاترين سطح سازماني پس از رئيس پرديس در سازماندهي و نظارت برانجام امور فرهنگي و دانشجويي دانشجويان مي باشد.

ماده 3 – خوابگاه دانشجويي : به محدوده اي از فضاي دانشگاهي اطلاق ميشود كه به منظور اسكان دانشجويان واجد شرايط با هدف تامين نيازهاي فرهنگي ، رفاهي ، بهداشت رواني و جسمي و امور فوق برنامه در نظر گرفته شده است

ماده 4 – سرپرست شيفت خوابگاه : ناظم ، ناظمه و متصدي خوابگاه تحت عنوان نامبرده شده است.

ماده 5- شوراي انضباطي دانشجويان : شورايي است كه به بررسي و پيگيري تخلفات دانشجويي را به عهده دارد . اين شورا از دو بخش شوراي بدوي و تجديد نظر تشكيل شده است. رئيس شوراي بدوي معاون فرهنگي ، دانشجويي پرديس رئيس شوراي تجديد نظر رياست پرديس است.

ماده 6- صندوق رفاه دانشجويان : تشكل سازماني مستقلي است كه براساس قانون ايجاد شده و به صورت سازمان وابسته به وزارت اداره ميشود . وظيفه آن ايجاد زمينه مناسب جهت رشد استعدادها ، كمك به وضع معيشتي و تحصيلي دانشجويان و ارائه تسهيلاتي در قالب وديعه مسكن و وامهاي مختلف به دانشجويان مي باشد.

ماده7-شوراي صنفي دانشجويان :ساختاري متشكل ازنمايندگان منتخب دانشجويان هرواحددانشگاهي است كه اعضاي آن از طريق شوراي صنفي دانشجويان انتخاب مي شود.

فصل دوم

نحوه اداره خوابگاه هاي دانشجويي

ماده 8- اداره خوابگاه هاي دانشجويي و مسئوليت اجراي مقررات و نظارت بر حفظ اموال، اماكن، تاسيسات ، بهداشت و كليه امور مرتبط با خوابگاه به عهده حوزه معاونت فرهنگي ، دانشجويي پرديس است.

8-1: حوزه معاونت فرهنگي ، دانشجويي پرديس موظف است با تدوين نظام كمي و كيفي براي ارزيابي عملكرد خوابگاه هاي دانشجويي را در ابعاد مختلف تهيه و به حوزه رياست پرديس و حوزه ذيربط در وزارت ارائه نمايد.

8-2: حوزه معاونت فرهنگي ، دانشجويي پرديس موظف است هر نيمسال تحصيلي گزارشي از وضعيت خوابگاه هاي دانشجويي را در ابعاد مختلف تهيه و به حوزه رياست پرديس و حوزه ذيربط در وزارت ارائه نمايد.

ماده 9- مسئولين پرديس ملزم به برنامه ريزي و پيگيري ايجاد پست هاي سازماني براي به كارگيري مشاوران روانشناس به منظور ارائه خدمات مشاوره اي ، جذب افراد متعهد و داراي تحصيلات دانشگاهي ترجيحا در رشته هاي علوم رفتاري و تربيتي و مدد كار اجتماعي كه زندگي در خوابگاه هاي دانشجويي را تجربه كرده باشند، براي تصدي عناوين سرپرست شيفت خوابگاه ، مسئولان و روساي اداره خوابگاه ها هستند.

ماده 10-استعلام از حراست پرديس جهت كليه كاركنان خوابگاه شامل: سرپرست شيفت ، نگهبان، خدمه،و . قبل از بكارگيري الزامي بوده و حتي المقدور شرط تاهل در نظر گرفته شود.

ماده 11 – اتاق و اثاثيه دربدو ورود به خوابگاه طبق صورتجلسه به دانشجويان تحويل داده ميشود و در پايان هر نيمسال تحصيلي مطابق صورتجلسه تحويل گرفته مي شود . مسئوليت خسارات وارده بر اتاق يا كسر اموال تحويلي به عهده شخص يا اشخاص تحويل گيرنده خواهد بود.

"تبصره الف": خسارت ايجاد شده به اموال تحويلي در پايان هر نيمسال تحصيلي توسط اداره امور خوابگاه ها محاسبه و پس از تاييد معاون فرهنگي ، دانشجويي به حسابي كه مديريت مالي پرديس تعيين نموده واريز و وجوه دريافتي مي بايد در خوابگاه هاي دانشجويي هزينه گردد. اداره امور خوابگاه ها فقط در صورت پرداخت خسارت ايجاد شده به تمديد سكونت دانشجو اقدام خواهد كرد.

"تبصره ب": تامين وسايل شخصي برعهده دانشجو مي باشد

ماده 12- سر پرستان شيفت خوابگاه ها موظف مي باشند تا پايان نوبت كاري خود در خوابگاه حضور داشته و به هيچ وجه تا آمدن فرد مسئول نوبت (شيفت) بعدي محل كار خود را ترك ننمايند.

ماده 13- كليد يدك كليه اتاقها و اماكن عمومي خوابگاه لازم است با حفظ امانت داري جهت استفاده در مواقع ضروري در اختيار سرپرست شيفت خوابگاه قرار گيرد.

ماده 14-پرديس مي تواند به منظور اداره مطلوب خوابگاه ها در حد مقدورات از مشاركت دانشجويان ساكن خوابگاه ها ، براي اجرا و انجام برنامه ها و طرح هاي محتلف فرهنگي ، اجتماعي و صنفي در قالب كار دانشجويي استفاده نمايد.

ماده 15- شناسنامه اتاق كه مشتمل بر اطلاعات سجلي (مشخصات شناسنامه اي دانشجو) ، اطلاعات دانشجويي (شماره دانشجويي ، رشته ، مقطع ، و دوره )، اموال تحويل گرفته شده توسط هر دانشجو ، نشاني هاي تاييد شده (مشخصات و نشاني خويشاوندان دانشجو در شهر هاي مجاور و يا شهر محلپرديس كه توسط اولياي دانشجو به صورت كتبي و حضوري در هنگام ثبت نام اعلام گرديده) و نشاني و شماره تلفن منزل هردانشجو مي باشد لازم است توسط اداره خوابگاه ها در هر نيمسال تحصيلي در قالب فرمي تهيه و در دفتر خوابگاه نگهداري شود.

ماده 16- شناسنامه خوابگاه كه مشتمل بر اطلاعات فني مربوط به ساختمان ، تعداد دانشجويان به تفكيك دوره، رشته و سال تحصيلي،اموال، امكانات رفاهي ، آمار و مشخصات كاركنان خوابگاه مي باشد. در هر نيم سال تحصيلي لازم است توسط اداره امور خوابگاه ها در قالب فرمي تهيه و در دفتر خوابگاه نگهداري شود.

16-1: اداره امور خوابگاه هاموظف است تابلوي راهنماي ساختمان رابراي هر خوابگاه تهيه ودرمحل مناسبي جهت اطلاع دانشجويان نصب نمايد.

ماده 17- مفاد آيين نامه از طريق مسئولين اداره امور خوابگاه ها لازم است به نحو مقتضي به اطلاع دانشجويان رسانده شود.

فصل سوم

شرايط واگذاري خوابگاه و نحوه اسكان

ماده 18 – دانشجويان واجد شرايط اسكان لازم است در ابتداي هر سال تحصيلي با مراجعه به اداره امور خوابگاه ها و ارائه برگ انتخاب واحد همان نيمسال نسبت به دريافت مجوز سكونت خود اقدام نمايند.

ماده 19-  دانشجوياني كه شهريه خوابگاه را پرداخت كرده باشند، حق استفاده از خوابگاه را دارند.

19-1 :دانشجويان ميهمان، جابجايي، انتقالي از اولويت استفاده از خوابگاه برخوردار نمي باشند. در صورت وجود ظرفيت تقاضاي آنها در كميته اسكان طرح و بررسي خواهد شد.

19-2: به دانشجويان پس از فراغت از تحصيل ، انصراف و اخراج از پرديس همچنين دانشجوياني كه به هر دليل قطع ارتباط آموزشي دارند (مرخصي تحصيلي ،تعليق انضباطي ) مجوز استفاده و ادامه سكونت در خوابگاه داده نخواهد شد ولي در شرايط خاص تقاضاي دانشجو در كميته اسكان بررسي خواهد شد.

19-3: دانش آموختگان براي انجام امور فارغ التحصيلي با اخذ مجوز كتبي از امور دانشجويي مي توانند با پرداخت هزينه حداكثر به مدت دو هفته از خوابگاه استفاده نمايند.

ماده 20- تعويض اتاقي كه دانشجو به آن معرفي شده است فقط در موارد ضروري با اخذ مجوز كتبي از اداره امور خوابگاه ميسر خواهد بود.

ماده 21- اتاق يا خوابگاه دانشجو در طول مدت تحصيل، بنا به ضرورت و مصلحت ممكن است تغيير يابد، دانشجو موظف است در مكان هايي كه براي وي تعيين مي گردد اقامت نمايد.

21-1: تعيين تعداد نفرات هر اتاق متناسب با سرانه هزينه هر متر مربع به عهده امور خوابگاه مي باشد و دانشجويان ساكن در اتاق حق مخالفت با افراد جديدي كه مجوز سكونت در اتاق را دريافت نموده اند ندارند.

ماده 22- دانشجوياني كه مجوز سكونت در خوابگاه را دريافت مي نماند در صورت عدم انصراف در موعد مقرر هزينه كامل سال تحصيلي بهره مندي از خوابگاه برابر مقرارت پرديس براي آنها محاسبه خواهد شد.

"تبصره" : مهلت انصراف دانشجو از سكونت در خوابگاه حداقل 15روز قبل از آغاز ترم تحصيلي مي باشد.

ماده23- سكونت دانشجويان در خوابگاه در تعطيلات تابستان، بين دو نيمسال و ايام نوروز با تائيد كميته اسكان مقدور مي باشد.

"تبصره": دانشجوياني كه در ايام فوق الذكر واحد درسي دارند لازم است با ارائه مدارك لازم، از اداره امور خوابگاه ها مجوز اقامت دريافت نموده و در خوابگاه و اتاقي كه براي آنها تعيين مي شود سكونت نمايند.

ماده 24- چنانچه دانشجوي معرفي شده به خوابگاه در موعد تعيين شده بدون هيچ گونه عذر موجه خوابگاه را تخليه ننمايد اتاق وي با حضور نماينده معرفي شده از طرف حراست پرديس، رئيس يا سرپرست اداره خوابگاه و مسئول شيفت خوابگاه طي صورتجلسه اي تخليه و مراتب مورد تخلف دانشجو به مراجع ذيصلاح جهت پيگيري هاي بعدي گزارش مي شود.

 فصل چهارم

مقررات عمومي

ماده 25- مبلغي تحت عنوان شهريه خوابگاه كه غير قابل برگشت مي باشد به منظورپرداخت قيمت تمام شده و بهينه نمودن و ارتقاي استاندارد هاي خدمات خوابگاهي در شروع سال تحصيلي از دانشجو اخذ و به حساب درآمدهاي پرديس واريز خواهد شد. ميزان مبلغ مذكور براي مقاطع مختلف تحصيلي هر ساله توسط پرديس متناسب با قيمت تمام شده خدمات تعيين و ابلاغ مي گردد.

"تبصره": تغييرمبلغ شهريه از دانشجوياني كه استطاعت مالي پرداخت وجه مذكور را ندارند با نظر كميته اسكان و تاييد رياست پرديس ميسر مي باشد.

ماده 26- زمان ورود و خروج مجاز در خوابگاه ها و بسته شدن درب ورودي خوابگاه در 6 ماهه اول و دوم سال به شرح ذيل مي باشد. البته برحسب شرايط اقليمي ، فرهنگي، اجتماعي وموقعيت خوابگاها ،كميته اسكان مي تواند زمان تعيين شده را كاهش دهد.

26-1: ورود يا خروج در ساعاتي غير مجاز مانند عزيمت و يا برگشت از مسافرت ، اردوهاو فعاليتهاي آموزشي تحقيقاتي، موارد خاص و يا شرايطي كه خارج از اراده دانشجو به وجود آمده باشدبا ثبت در دفتر مخصوص خوابگاه و ارائه مدارك بلامانع خواهد بود.

26-2: لازم است ساعت غير مجاز ورود و خروج دانشجو هنگام ورود به خوابگاه يا خروج ازآن، با ذكرعلت و مقصد دردفتر مخصوص خوابگاه ثبت شود و سرپرست شيفت موظف است در پايان هر نوبت كاري كليه موارد را به اطلاع رئيس (مسئول) اداره خوابگاه ها برساند.

26-3: سه مورد گزارش از سرپرست امور خوابگاه ها ، مبني بر عدم رعايت ساعات تعيين شده و غيبت از خوابگاه موجب لغو مجوز در خوابگاه خواهد شدو كميته اسكان ضمن اطلاع به خانواده دانشجو با هماهنگي مركز مشاوره نسبت به ادامه سكونت وي در خوابگاه تصميم گيري خواهد نمود.

26-4: سرپرست شيفت خوابگاه لازم است به منظور حفظ امنيت ، در پايان زمان تعيين شده ورود خروج تمام طبقات و اتاقها مراجعه نموده و با رعايت احترام ضمن رويت دانشجويان و حضور و غياب آنها را در دفتر مربوطه ثبت و موارد غيبت را بررسي ،پيگيري و گزارش نمايد.

ماده 27- دانشجويان ساكن در خوابگاه مي توانند بعضي شبها فقط در منازل خويشاوندان ساكن در شهر محل تحصيل به طور موقت اقامت نمايند. لازم به ذكر است قبلا مشخصات ،آدرس،تلفن و نسبت آن با دانشجو در فرم خويشاوندان قيد شده و به تاييد اولياي قانوني دانشجو رسيده باشد.

27-1: برگه مرخصي دانشجو از خوابگاه پس از تطبيق با فرم نشاني و مشخصات خويشاوندان تكميل ودر صورت صحت، ضمن ثبت در دفتر مربوطه به دانشجو تحويل و مراتب به ادره امور خوابگاهها و خانواده دانشجو اعلام مي گردد.

27-2: مدت مسافرت بايد قبلا تعيين شده باشد و دانشجو موظف است پس از انقضاي مدت و بازگشت از مسافرت، حضور خودرا به سرپرست شيفت خوابگاه اعلام نمايد و برگه مرخصي را به تاييد ولي (مراجعه به منزل پدري ) يا خويشاوند (مراجعه به منزل خويشاوندان )رسيده به سرپرست شيفت خوابگاه تحويل نمايد. در غير اين صورت لازم است سرپرست شيفت مراتب را كتبا به اطلاع رئيس (مسئول ) اداره امور خوابگاه ها برساند.

27-3: رئيس ادره امور خوابگاه ها مي تواند از طريق تماس تلفني حضور دانشجو را در منزل خويشاوند استعلام و در صورت لزوم پس از هماهنگي با مسئولان ذيربط با مراجعه به محل حضور دانشجو را بررسي نمايد.

ماده 28- با توجه به شان دانشجو رعايت پوشش مناسب و برمبناي موازين اسلامي ، عرف و هنجارهاي اجتماعي براي تمامي دانشجويان الزامي بوده و هر آنچه دانشجو در داخل از اتاق خود رفتار مي نمايد بايد در محدوده قوانين و مقرات جاري كشور باشد.

"تبصره": ظاهر شدن با لباس نامناسب و نامتعارف (تنگ ،كوتاه، بدن نما، لباس زير و....) كه مغاير با آداب اسلامي ، شئونات دانشجويي و عرف جامعه مي باشدبه طور كلي در فضاهاي عمومي خوابگاه ها ممنوع بوده و در خوابگاه هاي خواهران از ورود خواهران بدحجاب به درون خوابگاه ها جلوگيري به عمل خواهد آمد.

ماده 29- هرگونه جابجايي يا انتقال اموال عمومي خوابگاه توسط دانشجو ممنوع است.

ماده 30- استفاده از وسايل صوتي و تصويري و كامپيوتر توسط دانشجو در اتاق با رعايت شرايط تعيين شده از طرف اداره امور خوابگاه ها امكان پذير ميباشد.

ماده 31- ايجاد هرگونه مزاحمت كه سبب سلب آسايش ساكنان خوابگاه شود (از قبيل سروصدا، درگيري يا،بلند نمودن بيش از حد صداي راديو و تلويزيون و..... ) ممنوع مي باشد . همچنينن برگزاري مراسم و جشنهاي مختلف خارج از برنامه امور فرهنگي پرديس توسط دانشجويان ،فقط با كسب مجوز از اداره امور خوابگاه ها و اخذ تعهد مبني بر رعايت شئونات اجتماعي و اسلامي ميسر است.

ماده32- رفتار و كردار دانشجويان ساكن خوابگاههايي كه به علت وضعيت خاص ساختماني مشرف به اماكن مسكوني مجاور مي باشند، بايد طوري باشد كه موجب سلب آسايش همسايگان خوابگاه نشود.

ماده 33- به منظور حفظ امنيت شئونات دانشجويي، در محيط خوابگاه تهيه عكس يا فيلمبرداري از محيط داخلي خوابگاه دانشجويان و استفاده از دوربين عكاسي و تصوير برداري يا تلفن همرا داراي فناوري عكس و فيلم بدون اخذ مجوز از اداره امور خوابگاها ممنوع است.

ماده34- اسراف و زياده روي در مصرف آب، برق و گاز اشكال شرعي داردهمچنين هر نوع استفاده از وسايل پر مصرف انرژي ، اضافه كردن لامپهاي گازي يا وسايلي كه ايمني خوابگاه را به خطر مي اندازد وطبخ غذا در داخل اتاق به طور كلي ممنوع بوده و علاوه بر جمع آوري لوازم مربوطه ، هزينه برق مصرفي  اضافي و افزون بر استاندارد تعيين شده و كليه خسارات احتمالي وارده مترتب برآن همچون: آتش سوزي،تخريب اموال و ابنيه و... به عهده دانشجو يا دانشجويان استفاده كننده خواهد بود.

"تبصره":دانشجويان موظفند هنگام خروج از خوابگاه تمامي وسايل برقي،گاز سوز و سامانه گرمايش و سرمايش اتاق خود را خاموش نمايند.

ماده35- هرگونه تغيير يا تعويض قفل، تغيير و جابجايي اموال بدون اخذ مجوز از اداره امور خوابگاهها ممنوع است.

ماده 36- دانشجو به هيچوجه اجازه دخالت در امور تاسيساتي را ندارد و در صورت بروز مشكل به منظور پيشگيري از خسارت احتمالي لازم است مراتب را به صورت كتبي و شفاهي به مسئول خوابگاه اعلام نمايدو مسئوليت عدم اعلام نيازمندي ها يا دخالت مستقيم در امور تاسيساتي كه موجب ضايعات احتمالي جاني و مالي شود، به عهده ساكنين اتاق مي باشد.

ماده37- همراه داشتن كارت عكس دار پرديس در خوابگاه و ارائه آن در مواقع لزوم ضروري مي باشد.

ماده38- سرپرستي خوابگاه هيچ گونه مسئوليتي در قبال و سايل و لوازم شخصي داخل اتاق دانشجو ندارد و دانشجو مسئول حفظ اموال شخصي خود مي باشد.

"تبصره ": در صورت بروز سرقت،دانشجو بايد را به سرپرست شيفت خوابگاه گزارش نمايد تا برابر ضوابط به موضوع رسيدگي شود.

ماده 39- استعمال دخانيات و نگهداري وسايل مرتبط با استعمال دخانيات در تمامي اماكن دانشگاهي از جمله خوابگاه ممنوع است.

ماده40 - نگهداري و استفاده ابزار آلات غير قانوني از قبيل قمار، نوارها وCD هاي  غير مجاز ، كليه ابزار آلات موسيقي، اسلحه سرد و گرم ، توزيع و مصرف هرگونه مواد افيوني ، مشروبات الكلي و مواد روان گردان ، به طور كلي ممنوع است و با متخلفين بر اساس آيين نامه و دستور العمل هاي صادره از سوي شوراي انضباطي دانشجويان رفتار خواهد شد.

"تبصره": دانشجويان مي بايد ابزار آلات موسيقي خود را هنگام ورود تحويل دفتر خوابگاه و هنگام خروج ازخوابگاه در يافت نمايند.

ماده 41 – در صورت لزوم و مشاهده موارد مشكوك رئيس اداره خوابگاه ضمن هماهنگي با مسئول مافوق و با حضور نماينده معرفي شده از طرف حراست پرديس مجازند نسبت به بازديد اتاق و بازرسي كمد، ساك، كيف ، چمدان و لوازم موجود شخصي در اتاق دانشجو اقدام نمايند.

ماده 42- چنانچه دانشجويي بر خلاف آيين نامه و مقررات رفتار نمايد، هيچ يك از دانشجويان حق برخورد لفظي يا فيزيكي با وي نداشته وصرفا موظف هستند به مسئولين مربوطه گزارش دهند.

"تبصره": هرگونه در گيري فيزيكي و لفظي ضمن انعكاس به شوراي انضباطي دانشجويان منجر به محروميت مقصر يا مقصرين دانشجو از خوابگاه خواهد شد.

ماده 43- مجوز اقامت دانشجو در خوابگاه در صورت محرز شدن عدم صلاحيت وي براي ادامه سكونت، در هر مقطع زماني مي تواند بدون استرداد شهريه لغو گردد ، تشخيص عدم صلاحيت بر عهده شوراي انضباطي يا رئيس دانشگاه است.

ماده44- شوراي صنفي خوابگاه ها بر اساس آيين نامه و مقررات مربوطه انتخاب و در راستاي توسعه مشاركت دانشجويان در امور صنفي خود و كمك به بهبود خدمات رساني در امور رفاهي و صنفي ساكنين خوابگاه در چارچوب ضوابط و اختيارات مصوب، فعاليت مي نمايد.

"تبصره": شوراهاي صنفي مجاز به انجام فعاليتهاي فرهنگي ، علمي و سياسي در محيط خوابگاه نمي باشند.

ماده45-ورود واقامت افراد غير دانشجوتحت عنوان ميهمان،معلم ياشاگرد خصوصي و...درخوابگاه هاي دانشجويي ممنوع مي باشد.

45-1: اقامت دانشجوي غيرساكن درخوابگاه فقط با رضايت هم اتاقي هاي ميزبان ودريافت مجوزكتبي ازاداره امور خوابگاه ها به صورت محدود مجازاست.

45-2:درصورت وجودضرورت و امكانات معاونت فرهنگي،دانشجويي ،پرديس درارتباط باحضوركوتاه مدت بستگان درجه يك دانشجو در خوابگاه به صورت ميهمان تصميم گيري خواهد نمود.

 ماده46 - شرايط ملاقات بستگان دانشجو در خوابگاه

46-1: ساعت ملاقات حداكثرتاپايان زمان تعيين شده تردد در خوابگاه مي باشد.

46-2: در خوابگاه دختران ملاقات كننده مرد بايد از محارم دانشجو باشد و كارت شناسايي عكس دار معتبر و يا شناسنامه خود را به سرپرست خوابگاه ارائه نمايد و فرم مخصوص ملاقات و يا دفتر مربوطه را تكميل و امضا نمايد،( فرم مربوط به ملاقات كنندگان در ابتداي ورود به خوابگاه حتما بايد به تاييد اولياي دانشجو برسد و در دفتر خوابگاه نگهداري شود)

46-3: در خوابگاه دختران، همسر دانشجوي متاهل به هنگام ملاقات لازم است شناسنامه خود را به سرپرست شيفت خوابگاه ارائه نمايد- كارت شناسايي كافي نيست و سرپرست شيفت خوابگاه موظف است مشخصات ملاقات كننده مرد راقبل از اعلام به دانشجو با مشخصات اسامي نزديكان دانشجو (كه قبلا در فرم مخصوص قيد شده است) تطبيق ودر صورت مغايرت از ملاقات جلوگيري و مراتب رابه رييس اداره امور خوابگاه ها گزارش نمايد.

46-4:ملاقات دراطاق عمومي يا محلي كه به همين منظور تعيين شده انجام خواهد شد.

ماده47 – ساعت سكوت عمومي در خوابگاه به تناسب فصول و شرايط ، توسط اداره خوابگاه ها تعيين واعلام مي گردد.

 ماده48 كليه ساكنين خوابگاه ها اعم از كاركنان، مسئولين خوابگاه ها و دانشجويان ملزم به رعايت مندرجات اين آيين نامه مي باشند و چنانچه فرد يا افرادي خلاف آن اقدامي نمايند موارد خلاف در مراجع ذيصلاح قانوني پرديس قابل پيگرد خواهد بود.

ماده49 – تهيه و تنظيم فرم هاي مربوط به بعضي از مواد آيين نامه به عهده حوزه معاونت فرهنگي ، دانشجويي پرديس مي باشد.

ماده50 – اين آيين نامه شامل 50 ماده، 20 بند و11 تبصره مي باشد كه در تاريخ 1388/08 به تصويب وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است.

تاریخ به روز رسانی:
1397/06/20
تعداد بازدید:
1262
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal