دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
مقالات ارائه شده در همايش ها
همايش آموزش پزشكي
 

بررسي ميزان استفاده از پايگاهها و ميزان آشنايي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد با مفاهيم و نرم افزارهاي يارانه اي

بررسي موانع درون دانشگاهي موثر بر پژوهش از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

بررسي ديدگاه دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي نسبت به برنامه ادغام فارماكولوژي و پاتولوژي اختصاصي در مقطع فيزيوپاتولوژي 

بررسي ديدگاه دانش آموختگان بهداشت حرفه اي شاغل در استان يزد در خصوص ميزان تناسب آموزش عملي  با مهارت عملي آنها در حين اشتغال

ارزيابي و مقايسه نگرش، يادگيري، تشخيص و انگيزه دانشجويان رشته پزشكي درباره درس انگل شناسي پزشكي

مقايسه ميزان ميانگين نمرات كلاسي دروس زبان خارجه و زبان پيش دانشگاهي با درصد زبان انگليسي در كنكور دانشجويان پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

بررسي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش پزشكي

بررسي ديدگاه هاي دانش آموزان دبيرستاني بازديد كننده از پرديس بين الملل يزد در انتخاب رشته در اين دانشگاه

ارائه واحد سم شناسي عملي در قالب كارگاه روش هاي تحقيقاتي

بررسي عوامل موثر بر رضايت زنان باردار از ارائه خدمات مامايي ارائه شده در مراكز بهداشتي درماني يزد

ديدگاه پرسنل پرستاري و مامايي نسبت به كاربرد دروس تخصصي در بالين

بررسي ارتباط بين سبك هاي يادگيري و عادت هاي مطالعه دانشجويان پرستاري ميبد

بررسي نگرش پرسنل پرستاري بيمارستان هاي ميبد و اردكان نسبت به كارآموزان

بررسي ارتباط بين هوش هاي چندگانه و سبك هاي يادگيري دانشجويان اتاق عمل

عوامل تنش زاي آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي يزد

ايمني بيمار در آموزش پرستاري، يك مطالعه كتابخانه اي

بررسي ابعاد فعاليت هاي فرهنگي دانشجويان دانشكده پرستاري مامايي شهيد صدوقي يزد

بررسي رابطه بين مهارت هاي مطالعه و عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه

 بررسي نظرات دانشجويان رشته پزشكي در مورد اجري طرح Introduction to clinical medicine در دوره فيزيوپاتولوژي

بررسي آگاهي و عملكرد پرسنل پرستاري مامايي در رابطه با واكسن HPV

بررسي اثر اجراي روش Introductio to Clinical Medicineدر دوره فيزيوپلتولوژي بر نمرات دانشجويان رشته پزشكي

بررسي وضعيت هوش فرهنگي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشكده پزشكي و پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

بررسي ميزان عزت نفس دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

 بررسي نيازهاي آموزشي دانش آموختگان بهداشت حرفه اي شاغل در استان يزد

بررسي ويژگي هاي مربي باليني خوب و اثربخش از ديدگاه  دانشجويان مامايي

 بررسي روش تاثير يادگيري به كمك همتايان در فرايند انجام اولين معاينه واژينال دانشجويان مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

مهارت هاي باليني دانشجويان علوم پزشكي چگونه ارزيابي مي شود؟

ارزيابي و مقايسه نگرش، يادگيري، تشخيص و انگيزه دانشجويان و فارغ التحصيلان علوم آزمايشگاهي درباره درس انگل شناسي پزشكي

بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان از امور آموزشي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

 نقش مشاوره و راهنماي تحصيلي و شغلي در ايجاد علاقمندي دانشجويان نسبت به رشته تحصيلي

ضرورت عدالت در حوزه آموزش

درك تجارب پرستاران از نتايج اجراي آموزش مداوم پرستاري: يك مطالعه كيفي

بررسي ميزان اضطراب امتحان در دانشجويان پرستاري و مامايي دانشكده پرستاري و مامائي يزد

 ارزيابي نگرش، يادگيري، انگيزه و تشخيص دانشجويان پزشكي درباره درس فيزيولوژي

روش نوين آموزش مشاركتي  و ارزيابي دروس دانشجويان كارشناسي ارشد

ارزيابي كيفيت امتحانات پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از ديدگاه دانشجويان

بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان از امور رفاهي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

بررسي وضعيت اشتغال دانش آموختگان بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

 بررسي عوامل موثر بر رضايت زنان باردار از ارائه خدمات مامايي ارائه شده در مركز بهداشتي درماني يزد

بررسي و مقايسه جو آموزشي پرديس سراسري و بين الملل دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد بر اساس نظرات دانش آموختگان دوره علوم پايه پائيز1392

مقايسه ديدگاه مدرسان ودانشجويان از عوامل موثربر ارزشيابي مدرس توسط دانشجو در دانشگاه علوم پزشكي يزد در سال 1391

 
همايش راهكارهاي ارتقاء كيفيت خدمات پرستاري مامايي
 

مقايسه ميزان خلاقيت در دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد پرستاري دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1393

بررسي آگاهي و نگرش زنان شهر يزد در مورد رفتارهاي خودتنظيمي پيشگيرانه از سرطان پستان در سال 1392

ارتباط حريم شخصي با شأن و منزلت بيمار: مقاله مروري

بررسي تأثير صداي افراد خانواده بر سطح هوشياري بيماران كمايي بستري در بخش مراقبتهاي ويژه

 مقايسه تأثير سه روش هپارينيزاسيون ست دياليز بر وضعيت انعقادي و كفايت دياليز در بيماران تحت همودياليز

 بر يادگيري مهارت پانسمان در دانشجويان پرستاري (near peer) بررسي تأثير آموزش توسط همتا نزديك

 تبيين فرايند نظارت باليني در پرستاري: مطالعه نظريه زمينه اي

 مقايسه تأثير كرم املا و كمپرس سرد بر شدت درد محل تزريق انوكساپارين

 مقايسه اضطراب مرگ در دانشجويان پرستاري و مديريت خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

مقايسه عوارض استفاده از سوند ساكشن و نلاتون درساكشن بيماران ضربه مغزي در بخش مراقبت ويژه

آموزش و تربيت يك پرستار در نقش سوپروايزري: مطالعه كيفي به شيوه تحليل محتوي استقرايي

بررسي راهبرد هاي سازگاري معلولان ضايعات نخاعي شهر يزد در سال 1390

بررسي وضعيت اعتياد به اينترنت در ميان اعضاء هيئتعلمي پرستاري، مامايي و علوم پايه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

بررسي نگرش دانشجويان پرستاري به تحقيق و ارتباط آن با باورهاي خودكارآمدي آنها نسبت به تحقيق

بررسي موانع پژوهشهاي آموزشي و ارتباط آن با توانمندسازي اساتيد در دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد سال 1392

بررسي وضعيت حمل كيف مدرسه در دانش آموزان مدارس ابتدايي دولتي ناحيه دو شهر يزد سال تحصيلي 1394-1393

تأثير مراقبت مشاركتي بستگان بيماران بر نگرش پرستاران بخش مراقبت ويژه نسبت به مراقبت مشاركتي

 بررسي ريسك سقوط بيماران سالمند بستري در بخش قلب بيمارستان شهيد صدوقي يزد

 بررسي تأثير اقتصاد ژتوني )پتهاي( بر بهداشت فردي بيماران اسكيزوفرني بستري در مركز جامع روانپزشكي تفت سال 1391

مقايسه تأثير رايحه درماني و موسيقي درماني بر كيفيت خواب بيماران دچار سوختگي

 محيط غير حامي زمينه ساز تعارض كار/ خانواده پرستاران

سالمندي و سوء رفتار در خانواده

بررسي مقايسهاي كيفيت زندگي بيماران تحت همودياليز، دياليز صفاقي و پيوند كليه در شهر يزد

عوامل استرس زاي آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي يزد

بررسي تأثير آموزش بر رفتار خود مراقبتي بيماران تحت درمان باهمودياليز بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي

 ارزيابي رضايت دانشجويان از اساتيد راهنما

آموزش مداوم در ارتقاء كيفيت خدمات پرستاري مامايي و چالشهاي موجود در آموزش مداوم به شيوه فعلي

ارتقاء كيفيت در مديريت پرستاري و مامايي

ارتقاء كيفيت خدمات در بيماريهاي مزمن

جايگاه اعتباربخشي باليني در ارتقا كيفيت خدمات پرستاري مامايي

ارتباط اخلاق حرفه اي

بررسي ميزان خستگي در پرستاران شاغل در بخشهاي باليني بيمارستانهاي آموزشي شهر يزد

مقايسه ديدگاه مدرسان و دانشجويان از عوامل مؤثر بر ارزشيابي مدرس توسط دانشجو در دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد سال 1391

تأثير مدل سينرژي بر كيفيت زندگي بيماران قلبي

بررسي خصوصيات بيماران قلبي بر اساس مدل سينرژي 

تاریخ به روز رسانی:
1397/06/20
تعداد بازدید:
803
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal