دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اساسنامه

اساسنامه پرديس بين الملل

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

شهيد صدوقي يزد

 

پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي شهيد صدوقي يزد  با مجوز شماره 343636/16/آ مورخ 10/9/1387 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي موضوع آموزشهاي بين الملل و با توجه به اهداف متعالي برنامه چشم انداز 20 ساله نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، مفاد بند ماده (50) قانون برنامه چهارم  توسعه طبق برنامه ذيل به پذيرش دانشجو اقدام خواهد نمود.

 • نحوه پذيرش دانشجو در قالبهاي ذيل خواهد بود:
 • پذيرش دانشجو از طريق كنكور سراسري مربوطه  در رشته هاي مصوب
 •  دانشجويان ايراني مقيم خارج از كشور
 •  دانشجويان اتباع خارجي

فصل اول : كليات

ماده 1: پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد كه در مراحل بعدي اين اساسنامه پرديس بين الملل ناميده مي شود با اهداف و وظايف اساسي ذيل شروع به فعاليت نموده است:

 •  پرورش استعدادها از طريق آموزش و پژوهش علمي و ترويج علوم پزشكي و پيراپزشكي به منظور كمك به تامين و ارتقاء نيروي انساني متخصص مورد نياز كشور
 •  گسترش دانش بهداشتي و درماني از طريق انجام پژوهشهاي بنيادي و كاربردي
 •   ايجاد امكانات تحقيق و پژوهش به منظور شناخت عوامل بالقوه ناشناخته براي افزايش توان علمي در رابطه با مسائل بهداشتي و درماني
 •   هماهنگي و همكاري با ساير موسسات آموزش عالي و ديگر بخشهاي فرهنگي، علمي، صنعتي و اقتصادي كشور.
 •  تبادل اطلاعات علمي و پژوهشي با سازمانهاي منطقه اي و بين المللي مربوطه.
 • كمك به گسترش تصيلات عالي كشور.

ماده 2: پرديس بين الملل داراي شخصيت حقوقي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماين شهيد صدوقي بوده و از نظر اداري و مالي تابع دانشگاه شهيد صدوقي و قوانين ديگر شعبات بين الملل مي باشد.

ماده 3: تدريس در پرديس بين الملل به زبان فارسي است و تدريس به ساير زبانها بر حسب نياز و ضرورت با پيشنهاد رياست پرديس بين الملل و موافقت  رياست دانشگاه  علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي مجاز مي باشد.

ماده 4: رئيس پرديس بين الملل مي تواند با هماهنگي و موافقت رياست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي شهيد صدوقي يزد و دستگاههاي ذيربط از متخصصان و استادان برجسته خارجي براي اشتغال در امور آموزش و پژوهش دعوت به همكاري نمايد و با مراكز علمي، دانشگاهي، شعب بين الملل كشور، بازنشستگان، اعضاء هيئت علمي دانشگاهها ارتباط علمي برقرار نمايد.

ماده 5: پرديس بين الملل مي تواند وجوه و اموال منقول و غيرمنقولي را كه از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي اهداء مي شود بپذيرد اين هدايا بايستي با ذكر مشخصات  كامل ثبت گردد و با پيشنهاد  رئيس پرديس بين الملل و موافقت رياست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد به مصرف برسد.

 

فصل دوم:

ماده 6: اركان شعبه بين الملل

6-1رياست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي

6-2 رئيس پرديس بين الملل

6-3 شوراي عالي پرديس بين الملل

تبصره 1:

رئيس پرديس بين الملل توسط رياست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد انتخاب مي گردد.

تبصره 2:

شوراي عالي شعبه بين الملل شامل رياست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي، رئيس پرديس بين الملل، دو نفر از مشاورين پرديس بين الملل و يا دو نفر از شخصيتهاي حقيقي به پيشنهاد رئيس پرديس بين الملل و موافقت رياست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي مي باشد.

تبصره 3:

رئيس شوراي عالي پرديس بين الملل رياست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي و دبير آن رئيس پرديس بين الملل مي باشد.

تبصره 4:

گروه مشاوران پرديس بين الملل شامل: مشاور فن آوري اطلاعات و ارتباطات، مشاور برنامه ريزي و مشاور بازاريابي مي باشد.

تبصره 5:

وظايف شوراي پرديس بين الملل به شرح ذيل مي باشد:

 • تصويب اصول برنامه توسعه پرديس بين الملل
 •  تصويب اوليه دوره ها و رشته هاي جديد و برنامه آن و ابلاغ به رئيس پرديس بين الملل جهت اجراء پس از اخذ موافقت وزارت ( در اين مورد اولويت با تاسيس دوره هاي دكتراي حرفه اي، كارشناسي ارشد و بالاتر مي باشد)
 • تصويب برنامه هاي آموزشي و پژوهشي كوتاه مدت
 •  تصويب شيوه هاي همكاري با موسسات دولتي و غيردولتي و تائيد ضوابط آن
 •  بررسي نياز هاي ساليانه پرديس بين الملل از قبيل امكانات علمي ( نيروي انساني و تجهيزات) و تصويب راهكارهاي لازم بر اساس اولويتهاي پرديس بين الملل.
 •  تصويب برنامه پذيرش دانشجو بر اساس امكانات پرديس بين الملل با توجه به برنامه توسعه كشور.
 • بررسي مسائلي كه توسط رئيس پرديس بين الملل در دستور كار قرار مي گيرد.
 • بررسي مشكلات آموزشي و پژوهشي پرديس بين الملل و ارايه راه حلهاي لازم.
 •  تصويب تراز مالي ساليانه پرديس بين الملل.

 

فصل سوم: تشكيلات

ماده 7: تشكيلات پرديس بين الملل شامل:

7-1 رياست پرديس بين الملل

تبصره 6:

حوزه رياست پرديس بين الملل شامل:

مسئول دفتر

كارشناس فن آوري و اطلاعات

كارشناس امور حقوقي و تنظيم قراردادها

مسئول حراست

7-2 مدير امور آموزشي و پژوهشي

7-3 مدير امور دانشجوئي و فرهنگي

7-4 مدير پشتيباني

تبصره 7:

تمامي پست هاي مديريتي ستاره دارد مي باشند و فقط مديريت پشتيباني دوستاره مي باشد. ضمنا تعداد كل پست هاي پرديس بين الملل 23 عدد مي باشد.

ماده 8:

اين اساسنامه در 8 ماده و 7 تبصره در تاريخ ...........................به تصويب هيات امناي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يز رسيد و رئيس پرديس بين الملل مسئوليت اجرايي آن را بر عهده دارد و بايد چگونگي پيشرفت كار را هر شش ماه يكبار به رياست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي گزارش كند.

 

*رئيس پرديس بين الملل:

مسئول دفتر

 متصدي امور دفتر

كارشناس فن آوري و اطلاعات

كارشناس امور حقوقي و تنظيم قراردادها

مسئول حراست

 *مدير امور آموزشي و پژوهشي

كارشناس مسئول آموزش و پژوهش

 كارشناس خدمات آموزشي

كارشناس خدمات آموزشي

كارشناس خدمات آموزشي

 كارشناس خدمات آموزشي

كارشناس امور پژوهشي

كارشناس امور كتابداري

 

*مدير امور دانشجوئي و فرهنگي

 13- كارشناس مسئول امور دانشجوئي

14-كارشناس امور دانشجوئي

15- كارشناس امور دانشجوئي

مدير تحول اداري

16- رئيس امور اداري

17- كارشناس امور مالي

18- حسابدار

19- حسابدار و امين اموال

20- كارگزين

21- مسئول خدمات

22- كارپرداز

23- انبار دار

 

توضيحات:

با عنايت به اينكه امكان تامين رديف هاي فوق الذكر از مجموع رديف هاي فعلي دانشگاه مقدور نيست لذا در صورت تائيد تشكيلات پيش بيني شده فوق الذكر از طرف هيات محترم امناء دانشگاه  اقدامات بعدي به منظور تامين رديف هاي مورد نياز از طرف وزارت متبوع صورت خواهد گرفت  و تمامي پست هاي مديريتي ستاره دار مي باشد. معاونت پشتيباني دو ستاره مي باشد.

تعداد كل پست هاي  23 مورد مي باشد.

تاریخ به روز رسانی:
1397/05/24
تعداد بازدید:
1295
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal