دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
آناتومي و سالن تشريح
ليست تجهيزات  و مولاژهاي موجود در سالن تشريح پرديس بين الملل
 

رديف

كد كالا

شـــــــــرح

تعداد

محل تصوير در كاتالوگ

-

كاداور

1 عدد فرمالينه

1 عدد

-

1

MT14

مدل نيم تنه با سر (15 قسمتي)

1

24

2

MC17

مدل سر با نمايش عضلات و عروق

1

33

3

MB20

مدل نمايش برش مياني و جلوي سر

1

33

4

MC5/1

مدل نمايش سر

1

33

5

MB4

مدل نمايش مغز روي پايه (8قسمتي)

2

36

6

MB1

مدل نمايش نخاع در كانال عصبي

1

42

7

MN5

مدل نمايش بيني

1

64

8

ML2

مدل نمايش حنجره با تراشه

1

65

9

MH2

مدل قلب (3قسمتي)

1

69

10

MH9

مدل نمايش قلب و ديافراگم

1

71

11

MT45

مدل فيگور ماهيچه اي مرد (36قسمتي)

1

11

12

MT64

مدل نيم تنه با سر و پشت باز (32قسمتي)

1

17

13

MT52

مدل نيم تنه آناتومي دو جنسي (20قسمتي)

1

22

14

MT69

نيم تنه ماهيچه اي مرد با سر (35قسمتي)

1

19

15

MH6

مدل قلب (4قسمتي)

1

70

16

MH4

قلب (5قسمتي)

1

70

17

MH21/2

مدل نمايش قلب و شش (4قسمتي)

1

71

18

MH22

مدل نمايش آناتومي قفسه سينه سايز طبيعي (17 قسمتي)

1

74


19

MD8

مدل نمايش كبد و طحال و دئودنوم

1

78

20

MU7

مدل برش كليه راست (3برابر اندازه طبيعي)

1

84

21

MU2

مدل سيستم ادراري (4قسمتي)

1

84

22

MO19

برش ميانه لگن زنانه (2قسمتي)

1

86

23

MO18

مدل جنيتاليا زنانه (4قسمتي)

1

86

24

MO17

برش مياني لگن مردانه (4قسمتي)

1

86

25

MO15/1

مدل جنيتالياي مردانه

1

87

26

MO18/1

مدل جنيتالياي زنانه

1

87

27

MO8

مدل نمايش لگن زنانه

1

88

28

MO16

مدل نمايش كف لگن زنانه

1

88

29

MC1

مدل نمايش سر و گردن

1

30

30

MC2

مدل نمايش سر روي پايه

1

31

31

MC2/1

مدل نمايش سر (10 قسمتي)

1

31

32

MC4

مدل آموزشي جمجمه اندازه طبيعي

1

31

33

MC7

مدل نمايش سخت شامه

1

31

34

MC10

مدل برش مياني سر

1

33

35

MC3

مدل برش سر با نمايش عضلات ،اعصاب و عروق خوني

1

34

36

MC20

مدل نمايش عروق خوني و اعصاب صورت

1

34

37

MC16

مدل نمايش برش مياني سر

1

35


38

MB4/2

مدل مغز مياني (4قسمتي)

1

36

39

MB2

مدل مغز با نمايش عروق (9قسمتي)

1

37

40

MB33

مدل مغز (15 قسمتي)

1

38

41

MB33/2-T

مدل ساقه مغز (12قسمتي)

2

39

42

MV24

مدل كره چشم با حدقه (9قسمتي)

1

47

43

MV8

مدل نمايش كره چشم

1

47

44

MV19

توپوگرافي چشم

1

48

45

MA1

مدل نمايش گوش

1

52

46

MA5

مدل برش مياني از حلزون گوش

1

53

47

MA6

مدل لابيرنت گوش(18 برابر بزرگتر)

1

54

48

MA14

مدل استخوانچه شنوايي

1

54

49

MJ10

مدل نمايش فك پايين انسان 18 ساله

1

56

50

MJ14/1

مدل فك بالا و پايين

2

59

51

MN1

مدل نمايشي ماهيچه هاي صورت همراه با حفره بيني،دهان،گلو و حنجره

1

63

52

ML4

مدل حنجره

1

66

53

MT22

مدل نيم تنه مرد بدون سر (12 قسمتي)

1

25

54

MT41

مدل نيم تنه مرد با سر (13قسمتي)

1

23

55

ML11

مدل حنجره 3برابر اندازه طبيعي

1

66

56

ME3

ماهيچه پا به همراه كف كگن

2

103


57

ME6

ماهيچه دست به همراه قسمتي از شانه

2

103

58

ME8

ماهيچه پا

1

103

59

ME26

پاي طبيعي

1

102

60

ME11

ماهيچه دست به همراه قسمتي از ساعد

1

104

61

ME11/1

مدل جراحي دست

1

104

62

ME32

مفصل شانه

1

105

63

ME42

مفصل آرنج

1

105

64

ME38

مفصل زانو

1

105

65

ME34

مفصل ران

1

105

66

ME56

مفصل دست و انگشتان با نمايش رباط

1

105

67

ME55

مفصل قوزك پا با نمايش رباط

1

105

68

PO76/9

اسكلت مصنوعي انسان

1

126

69

PO58/2

نمايش ستون فقرات با اعصاب و عروق

1

140

70

PO81

نمايش ستون مهره گردني به همراه بخشي از شانه

1

138

71

PO12

مدل ستون فقرات به همراه لگن

1

135

72

PO36/4

اسكلت پاي راست (مفصل متحرك و رنگي)

1

132


73

MO40/1

Human Development Up to the Embryo at the End of the 1st month

1

90

74

MO40/2

Human Development Up to the Embryo at the End of the 1st month

1

90

75

MO40/3

Human Development Up to the Embryo at the End of the 1st month

1

90

76

MO40/4

Human Development Up to the Embryo at the End of the 1st month

1

90

77

MO40/5

Human Development Up to the Embryo at the End of the 1st month

1

90

78

MO40/6

Human Development Up to the Embryo at the End of the 1st month

1

90

79

MO40/7

Human Development Up to the Embryo at the End of the 1st month

1

90

80

MO40/8

Human Development Up to the Embryo at the End of the 1st month

1

90

81

MO40/9

Human Development Up to the Embryo at the End of the 1st month

1

90

82

MO40/10

Human Development Up to the Embryo at the End of the 1st month

1

90

83

MO40/11

Human Development Up to the Embryo at the End of the 1st month

1

90

84

MO40/12

Human Development Up to the Embryo at the End of the 1st month

1

90

85

MO40/13

Human Development Up to the Embryo at the End of the 1st month

1

90

86

Mo4/1

Series showing  pregnancy

(firth month)

1

94

87

Mo4/2

Series showing  pregnancy

(Second month)

1

94

88

Mo4/3

Series showing  pregnancy