دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
منشور اخلاقي

 منشور اخلاقي

 « منشور اخلاقي  رفتاري اساتيد و كاركنان دانشكده پرستاري ميبد »

ما اساتيد و كاركنان دانشكده پرستاري ميبد  خود را متعهد ، بلكه مفتخر به خدمت صادقانه به دانشجو يان دانسته و ايمان داريم كه رضايت خالق  وابسته به رضايت مخلوق است و جلب رضايت الهي و عمل در چهار چوب مقررات و قوانين را از وظايف شرعي و اصلي خود مي نماييم و تلاش خود را در جهت تحقق اهداف دانشگاه در محيطي كاملا سالم و پر نشاط به كار گرفته و با تكيه بر اصول اخلاقي  رفتاري و ارزش هاي اسلامي ،اصول زير را باور داشته ، نسبت به آن متعهد بوده و براي تحقق و نهادينه شدن آن از هيچ كوششي دريغ نخواهيم نمود :

1-    ما متعهد مي شويم با داشتن صداقت در رفتار و گفتار و رعايت سلسله مراتب اداري و ايجاد روابط مناسب با همكاران به شاٌن ، منزلت ،جايگاه و شهرت حرف هاي خود ارج نهيم .

2-  ما متعهد مي شويم امانت و انصاف در همه برخورد ها  و شايسته سالاري را سر لوحه كار خود قرار دهيم.

3-  ما متعهد مي شويم تا با انجام وظايف  بصورت موثر و كارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانين و مقررات ، ضمن افزايش دانش و آگاهي خويش ، جهت ارتقا عملكرد دانشكده ، هر روز بهتر از قبل باشيم.

4-  ما متعهد مي شويم تا در انجام فعاليت هاي خود آخرين استاندار هاي علمي را رعايت نموده و براي بهبود روش هاي انجام كار از هيچ كوششي دريغ نخواهيم كرد .

5-  ما متعهد مي شويم از اسراف و تضييع اموال دانشگاه و بيت المال جلوگيري نموده و به عنوان يك اصل ديني و اجتماعي بپذيريم .  

6-ما متعهد مي شويم از غيبت و بدگويي خودداري نموده و با مظاهر فساد اداري نظير توصيه ،سفارش و اخذ هر گونه هديه بصورت جدي خوداري نماييم.
 

7-  ما متعهد مي شويم از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه اسلامي استفاده نموده و از استعمال دخانيات به ويزه در محيط كار پرهيز نماييم .

8-  ما متعهد مي شويم تا ضمن حضور به موقع در محل كار و رعايت وقت شناسي در ارتباط با دانشجويان و همكاران ، براي انجام خدمت و جلب رضايت مراجعين از هيچ كوششي دريغ نكرده و با آنان با خوشرويي و احترام رفتار نماييم.

9-   ما متعهد مي شويم تا ضمن تكريم دانشجويان و مراجعين ، انجام امور آنها در كوتاهترين زمان ممكن را سر لوحه كار خود قرار دهيم.

10-ما متعهد مي شويم ضمن راهنمايي دانشجويان و مراجعين ، اطلاعات لازم را بطور كامل در اختيار آنان قرار داده و از سرگرداني آنها جلوگيري نماييم.

 

 « منشور اخلاقي رفتاري دانشجويان دانشكده پرستاري ميبد »

ما دانشجويان دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد بعنوان آينده سازان ايران اسلامي، با اعتقاد به خداوند متعال ،علم و تقوي را به مثابه دو بال براي پرواز به سوي موفقيت و كمال دانسته  و بر اين باوريم كه دانشگاه محيطي براي كسب علم و فضيلت است.لذا با درك رسالت و جايگاه دانشگاه ،اصول اخلاقي-رفتاري زير را باور داشته ،نسبت به آن متعهد بوده و براي تحقق و نهادينه شدن آن از هيچ كوششي دريغ نخواهيم نمود:

1-ما متعهد مي شويم تا حضورمان در كلاس درس (سخن گفتن،نشستن و..........) متناسب با اخلاق و آداب اسلامي و در شأن يك فرد دانشگاهي بوده و از اعمال مغاير با شئونات دانشجويي خودداري نمائيم.

2-ما متعهد مي شويم از اعمال و رفتار خلاف شئونات اسلامي، دانشجويي و اخلاق حرفه اي (عدم رعايت ادب و احترام - توهين و تمسخر زباني و رفتاري-مشاجره و پرخاشگري- عدم رعايت حقوق ديگران) خودداري نمائيم.  

3- ما متعهد مي شويم به حفاظت و استفاده صحيح از امكانات، تجهيزات و وسايل عمومي و عدم وارد كردن خسارت به اموال بيت المال (استفاده از امكانات و تجهيزات براي مصارف شخصي و يا به نفع احزاب و گروه هاي غير مجاز ، ايرادخسارت به اموال موجود در فضاهاي دانشگاهي ) خودداري نماييم.

4-ما متعهد مي شويم به منظور رعايت استانداردهاي حقوق گيرندگان و همراهان وي متون مصوب اخلاق پزشكي را مطالعه و به آن عمل نماييم.

5-ما متعهد مي شويم از آن جايي كه رعايت حريم شخصي و آرامش روحي بيمار در هر شرايطي براي دانشجويان الزامي است، لذا بايد سعي نماييم قبل از معاينه، آزمايش و يا تهيه شرح حال، رضايت بيمار را اخذ نماييم.
6-ما متعهد مي شويم به مذهب و فرهنگ بيماران احترام بگذاريم، و حريم خصوصي بيماران رعايت كنيم.
7-ما متعهد مي شويم اسرار بيماران را حفظ نماييم.
8-ما متعهد مي شويم در حين انجام وظيفه در محيط هاي بهداشتي درماني، كارت شناسايي خود را به همراه داشته باشيم.
9-ما متعهد مي شويم ازخوردن و آشاميدن و استفاده از تلفن همراه بر بالين بيمار خودداري نماييم.
10-ما متعهد مي شويم تا در آرايش مو و صورت ،ساده رويي را رعايت كرده و مرتب باشيم.
11-ما همواره خواهيم كوشيد تا در پوشش لباس به دليل الگو بودنمان براي افراد جامعه، از پوشيدن لباس هاي نامتعارف خودداري نماييم.
 

 « منشور حقوق شهروندي دانشكده پرستاري ميبد« 

1- كليه دانشجويان، كارمندان و اعضاء هيأت علمي صرف نظر از جنسيت، قوميت، ثروت، طبقه اجتماعي، نژاد يا امثال آن از حقوق شهروندي برخوردار مي باشند.

2- دانشگاه موظف است در چارچوب قوانين و مقررات تمامي اقدامات لازم را براي افزايش سطح سلامت كاركنان، شرايط مطلوب براي زندگي و شرايط مطلوب كار را براي آنها فراهم آورد.

3- كاركنان و دانشجويان از حق بهره مندي از سلامت جسمي و معنوي برخوردار باشند.

4- كاركنان حق دارند از محيط كار ايمن و عاري از آسيب هاي جسمي و روحي به آنها برخوردار باشند.

5- دانشگاه موظف است زمينه بهره مندي تمام كاركنان را در كليه شقوق تأمين اجتماعي، خدمات و حمايت هاي مالي و اعتباري مربوط در موارد بيماري، معلوليت، نياز به خدمات بهداشتي درماني و مراقبت هاي پزشكي و غيره را به عنوان حقي همگاني با رعايت قانون فراهم مي نمايد.

6- دانشجويان و كاركنان بايد از داشتن محيطي شاد در دانشگاه برخوردار باشند.

7- دانشگاه موظف است با انجام تدابير لازم زمينه برخورداري از امكانات كافي براي برگزاري مراسم و برنامه هاي مفرّح و برپايي برنامه هاي تفريحي، فرصت مطالعه، پرداختن به كارهاي ذوقي، ادبي و هنري را براي كاركنان و دانشجويان فراهم آورد.

8- دانشگاه به آزادي نشريات دانشجويي اعم از كاغذي و الكترونيكي در صورتي كه مخلّ به مباني اسلام و حقوق عمومي نباشد، در چارچوب قانون احترام مي گذارد.

9- تنظيم برنامه هاي دانشگاه بايد چنان باشد كه كاركنان علاوه بر تلاش شغلي فرصت پرداختن به يادگيري فعال و مداوم را نيز داشته باشد.

10- تفتيش عقايد ممنوع است. هچ كس را نمي توان به پذيرش يا داشتن انديشه اي خاص مجبور يا از آن منع نمود.

11- جمع آوري اطلاعات فردي توسط اشخاص خصوصي يا عمومي بايد با استفاده از روش هاي قانوني و براساس ضايت فرد مزبور يا مجوز قانوني صورت پذيرد. افراد حق دارند به اطلاعاتي كه در خصوص آنان جمع آوري شده دسترسي داشته باشندو در صورت وجود اشتباه، خواستار اصلاح اين قوانين شوند.

12- اطلاعات خصوصي مربوط به افراد را نمي توان در اختيار ديگران قرار داد، مگر به موجب قانون يا با رضايت فرد.

13- دانشكده موظف است زمينه ارائه خدمات عمومي به صورت برابر، منصفانه و در كوتاه ترين زمان ممكن، توسط موسسه را فراهم نمايد.

14- مسئولين بايد در روابط خود با دانشجويان، خدمتگذاري پاسخگو، مودب ، دقيق، صادق، امين، گشاده رو و قابل دسترس باشند و در جواب دادن به مكاتبات و مكالمات تلاش نمايد تا حد امكان در حيطه صلاحيت خود كمك كنند و جواب سوالات مطرح شده را به نحو مطلوب و مناسب و درصورت درخواست متقاضي به صورت مكتوب ارائه دهند.

15- دانشكده مكلف است نقدپذيري را در واحدهاي خود نهادينه كرده و راهكارهاي اطلاع رساني و شفاف سازي عملكرد خود را در مقررات و رويه ها پيش بيني كند.

16- دانشجويان حق دارند كه خدمات عمومي به آنها به صورت برابر، منصفانه و در كوتاهترين زمان ممكن، توسط نهادها و دانشكده ها ارائه شوند.

17- دانشكده يا دانشگاه موظف است زمينه بهره مندي اساتيد و نخبگان از دانش روز، آزادي بيان، تحقيق و توسعه علمي را فراهم نمايند. دانشگاهيان بايد بتوانند بدون دغدغه معاش و در فضاي امن، مسير كسب علم و توليد دانش و توزيع آن را دنبال نمايند.

18- دانشگاه بايد مكان امني براي همه دانشجوين باشد. بنابراين مسئولين دانشگاه مي بايست همه مساعي خود را جهت تضمين ايمني و امنيت رواني و جسمي دانشجويان در دانشگاه به كار گيرند.

 

 منشور حجاب

تاریخ به روز رسانی:
1398/06/20
تعداد بازدید:
678
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal