دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منوي اصليمنوي اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره دانشكده</span>درباره دانشكده
صفحه اصلي
رسالت و اهداف
منشور اخلاقي
افتخارات و دستاوردها
نقشه وب سايت دانشكده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
دانشکده
معرفی رشته پرستاری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
شماره تماس هاي دانشكده
شماره تلفن های داخلی دانشکده
آدرس پستي دانشكده
فرم ارسال نظرات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه رياست</span>حوزه رياست
رياست دانشكده
مسئول دفتر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور اداري</span>امور اداري
كارگزيني
امور مالي
حسابداري
دبيرخانه
روابط عمومي
واحد فناوری اطلاعات
حراست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش</span>آموزش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت آموزشی</span>معاونت آموزشی
معاون آموزشي
مدیر گروه
اعضاي هيئت علمي
مسئول و کارشناسان آموزشی
نظرسنجی از اعضاء هیئت علمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشی</span>امور آموزشی
تقويم آموزشي
دروس ارائه شده نیمسال اول 1401-1400
برنامه امتحانات (و قوانین امتحانات سال 1400)/هفتگی/ کارآموزی
طرح درس و برنامه زمانبندي
لاگ بوک ها
اسکای روم
فرم های آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد های عملی</span>واحد های عملی
واحد آناتومی
واحد مهارت های بالینی (پراتیک)
واحد فناوری اطلاعات (IT)
آزمایشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر توسعه آموزش (EDO)</span>دفتر توسعه آموزش (EDO)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي واحد</span>معرفي واحد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضاء واحد</span>اعضاء واحد
مدير واحد
اعضاي واحد
مقدمه
شرح وظايف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">محورهاي فعاليت</span>محورهاي فعاليت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه ريزي درسي</span>برنامه ريزي درسي
شرح وظايف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طراحی آموزشی</span>طراحی آموزشی
راهنمای تدوین طرح درس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها</span>فرم ها
طرح درس دوره تئوری
طرح دوره عملی
طرح دوره مجازی
نمونه ای از راهنمای یادگیری
چک لیست ارزیابی طرح درس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">توانمندسازي و ارزشيابي</span>توانمندسازي و ارزشيابي
شرح وظايف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها و اطلاعيه ها</span>فرم ها و اطلاعيه ها
فرم ها
اطلاع رساني كارگاه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنما و فرم ها</span>راهنما و فرم ها
راهنمای طراحی سوال
چک لیست طراحی سوال
فلوچارت طراحی سوال
تاکسونومی سوال
فرم شماره1: ارزیابی صوری سوالات
رم شماره2: ارزیابی صوری سوالات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهش در آموزش</span>پژوهش در آموزش
وظايف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">استعداد ها</span>استعداد ها
وظايف
استعداد درخشان و المپیاد های علمی
دانشجوي نمونه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مطالب آموزشي</span>مطالب آموزشي
چک لیست خود ارزیابی دانشجویان در کسب مهارت های پرستاری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">المپياد دانشجويي</span>المپياد دانشجويي
آئين نامه شركت در المپياد دانشجويي
المپياد هاي علمي دانشجويان علوم پزشكي
اطلاعيه ها
کوریکولوم آموزشی
آيين نامه هاي آموزشي
فرآيندهاي استانداردسازي شده آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانش آموختگان</span>دانش آموختگان
سامانه دانش آموختگان
ارتباط با دانش آموختگان
رضایتمندی دانش آموختگان
توانمندی های دانش آموختگان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان ذینفع</span>سازمان ذینفع
ارزیابی برنامه های آموزشی
ارزیابی دانش آموختگان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> دانشجويي -فرهنگي</span> دانشجويي -فرهنگي
معرفي معاونت فرهنگي
كارشناس فرهنگي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور فرهنگي</span>امور فرهنگي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شواري سياست گذاري فرهنگي</span>شواري سياست گذاري فرهنگي
مقدمه
اعضاء شورا
اهداف و وظايف
جلسات شورا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انجمن علمي</span>انجمن علمي
معرفي انجمن علمي
اعضای انجمن علمی
كميته نظارت بر انجمن علمي
فرم ها و آئين نامه ها
دانشجوي نمونه
كانون ها
نشريات دانشجويي
تقویم فرهنگی سال 1400-99
سفيران سلامت
آيين نامه رفتار و پوشش حرفه اي
مسابقات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور دانشجويي</span>امور دانشجويي
كارشناس امور دانشجويي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور خوابگاه</span>امور خوابگاه
اداره امور خوابگاه
قوانين و مقررات خوابگاه
فرم ها و آئين نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور تغذيه</span>امور تغذيه
آيين نامه ها
سامانه تغذيه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">وام دانشجويي</span>وام دانشجويي
اساسنامه صندوق رفاه
آيين نامه نحوه استفاده از وام
سامانه صندوق رفاه دانشجويان
اطلاعيه ها و فرم ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات نقليه</span>خدمات نقليه
مسئول بخش نقيله
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تربيت بدني</span>تربيت بدني
كارشناس تربيت بدني
اطلاعيه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مركز مشاوره دانشكده</span>مركز مشاوره دانشكده
معرفي مركز
كارگاه ها و برنامه هاي مركز مشاوره
پيام هاي مشاوره اي
تماس با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهش</span>پژوهش
معرفي معاونت پژوهشي
كارشناس پژوهشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح تحقیقاتی</span>طرح تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی اتمام یافته
پیام پژوهشی طرح های تحقیقاتی
ترجمان دانش
فرم ها و دستورالعمل ها
كميته تحقيقات دانشجويي
كتابخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">میز خدمت</span>میز خدمت
انتقال و میهمانی نیمسال دوم 1401-1400کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal