دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
1393

بديهي است با وجود هرگونه مصوبه مشابه در مورد يك موضوع ، مصوبه قديمي لغو و مصوبه جديدتر لازم الاجرا مي باشد.

تاريخ و شماره صورتجلسه
 تحصيلات تكميلي

اهم مصوبات

12/5/93

92083/1/17/پ

دانشجويان كارشناسي ارشد موظفند قبل از بركزاري جلسه دفاع پروپوزال ژورنال كلابي در رابطه با موضوع مرتبط با پايان نامه ارائه نمايند (جهت دانشجويان ورودي 92 به  بعد ) 

12/5/93

92083/1/17/پ

دانشجويان كارشناسي ارشد موظفند قبل از برگزاري جلسه دفاع پايان نامه در 6 جلسه ژورنال كلاب حضور داشته باشند (جهت دانشجويان ورودي 92 به  بعد )

12/5/93

92083/1/17/پ

گزارش سه ماهه پيشرفت پايان نامه به مديرگروه از اول مهرماه 93 اجباري بوده و چنانچه دانشجو گزارش پيشرفت خود را ارائه ننموده باشد اجازه دفاع دريافت نمي كند.

12/5/93

92083/1/17/پ

جهت دانشجوياني كه در موعد مقرر موفق به  انجام دفاع نشوند كسر نمره صورت گيرد .

12/5/93

92083/1/17پ

تاريخ اجراي دستور العمل نگارش پايان نامه جديد از اول مهر 93 به بعد مي باشد .

25/5/93

101015/1/17پ

هماهنگي جهت حضور اساتيد ناظر ومشاورين خارج از دانشكده به عهده دانشجو مي باشد

12/5/93

92083/1/17پ

جهت دانشجوياني كه در موعد مقرر موفق به انجام دفاع نشوند كسر نمره صورت گيرد و مقرر شد موارد پيشنهادي در اين رابطه در جلسه شوراي آموزشي مطرح گردد.

17/8/93

163260/1/17پ

مقرر گرديد برگزاري جلسات ژورنال كلاب توسط  دانشجو ترجيحا قبل از دفاع پروپوزال و در صورت عدم امكان حداكثر تا پايان ترم 3 صورت گيرد .

17/8/93

163260/1/17پ

در جلسات دفاع پروپوزال تعداد 7 نفر از اعضاي شوراي تحصيلات تكميلي حتما بايد حضور داشته باشند و در صورت به حد نصاب نرسيدن اين تعداد جلسه تشكيل نمي گردد.

207883/1/17پ

13/10/93    

نمرات تشويقي جهت پايان نامه به اين صورت باشد : به ازاي هر مقاله مستخرج از پايان نامه در همايش ها و كنگره ها به صورت پوستر ، 1/0 وبه صورت سخنراني 25/0نمره در نظر گرفته شود. به ازاي ارائه هر مقاله اضافي ( accept هم مورد قبول مي باشد) در مجلات معتبر علمي –پژوهشي : 1 نمره در نظر گرفته شود .

براي كسر نمرات : دانشجويان تا آخر ترم سوم داراي مهلت قانوني جهت دفاع پروپوزال مي باشند و به ازاي هر ترم تآخير مقرر شد 5/0 نمره از نمره نهايي پايان نامه كسر شود. ملاك عمل ثبت پروپوزال در سامانه پژوهشي است. به ازاي تأخير هر ترم در دفاع ازپايان نامه، از پايان ترم 6 تحصيلي به بعد 5/0 نمره كسر گرديد.

207883/1/17پ

13/10/93   

در  مورد نكات اصلاحي و پيشنهادات ناظر و داور در رابطه پايان نامه دانشجو ، دانشجويان ملزم به اجراي موارد هستند و چنانچه موارد مطرح شده مورد موافقت دانشجو و استاد راهنما و مشاورين قرار نگيرد با ارائه مستندات آن را در جلسه دفاع مطرح نمايد .

207883/1/17پ

13/10/93   

 اساتيد راهنما به عنوان مسئول انجام كليه مراحل انجام پايان نامه موظف هستند مصوبات شوراي تحصيلات تكميلي كه بر روي سايت نيز قرار داده شده است را مطالعه نمايند . بدين منظور مقرر شد تحصيلات تكميلي در قالب نامه اي اين مورد را به اطلاع تمامي اعضاي هيئت علمي دانشكده برساند.

207883/1/17پ

13/10/93   

در فرآيند مراحل انجام پايان نامه : پروپوزال پس از آماده شدن توسط استاد راهنما در سامانه پژوهشي ثبت شود و پس از انجام داوري و ارسال پرينت فرم هاي داوري به دفتر تحصيلات تكميلي نسبت به برگزاري جلسه دفاع پروپوزال اقدام گردد. ( در فرآيند موجود روي سايت تغيير داده شد) .

 طبق بند 4 بخش (ج) فرايند مراحل انجام پايان نامه ، دريافت و تأئيد فايل پروپوزال از طرف مدير گروه و ارسال آن به صورت الكترونيكي به دفتر تحصيلات تكميلي حذف گرديد. و تائيد ارسال فايل توسط استاد راهنما كافي مي باشد .

207883/1/17پ

13/10/93   

مقرر شد چنانچه استاد ناظر و داور و مشاور در جلسه دفاع نهايي حضور نداشتند به بند آخر فرم ارزشيابي نمره نداده ونمره از 18 محاسبه و به دفتر تحصيلات تكميلي تحويل نمايند و دفتر تحصيلات تكميلي پس از محاسبه از 20 ،آنرا با ساير نمرات اساتيد جمع و نمره نهايي اعلام گردد.

207883/1/17پ

13/10/93   

با توجه به نامه شماره 2422/500/د مورخ 2/9/93 معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت ارائه گزارش سه ماهه توسط دانشجو الزامي است و جلسه به منظور بررسي اين امر با حضور استاد راهنما، ناظر ، داور ، اساتيد مشاور و نماينده تحصيلات تكميلي و مدير گروه رسميت مي يابد .

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/21
تعداد بازدید:
165
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal