دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
1394

بديهي است با وجود هرگونه مصوبه مشابه در مورد يك موضوع ، مصوبه قديمي لغو و مصوبه جديدتر لازم الاجرا مي باشد.

تاريخ و شماره صورتجلسه
 تحصيلات تكميلي

اهم مصوبات

24428/1/17/پ

       94/2/13

 با توجه به نظر خواهي كتبي از اعضاي شوراي تحصيلات تكميلي ، ظرفيت اساتيد جهت راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد بدون در نظر گرفتن گرايش خاص ، جهت استاديار 5 نفر و مربي 3 نفر تعيين گرديد . لازم به ذكر است ملاك تعيين ظرفيت ، دفاع نهايي دانشجو مي باشد و چنانچه اساتيد مايل به راهنمايي دانشجويان بين الملل باشند براي استاديار يا مربي هر كدام حداكثر ظرفيت سه نفر تعيين شد.

24428/1/17/پ

       94/2/13

  حداكثر مدت زمان داوري براي استاد ناظر و داور 3 هفته مي باشد و در صورتيكه اساتيد ناظر و داور از زمان ثبت پروپوزال تا مدت زمان مذكور نسبت به تكميل فرمها از طريق سامانه اقدام ننمايند به عنوان موافقت ايشان تلقي گرديده و چنانچه به دلايلي نامبردگان نتوانند در طول 3 هفته داوري را انجام دهند درخواست كتبي مبني بر تمديد زمان داوري به مدت يك هفته به تحصيلات تكميلي تحويل نمايند.

24428/1/17/پ

       94/2/13

آوردن هر گونه هديه در جلسه دفاع نهايي پايان نامه ممنوع بوده و پس از قرائت سوگند نامه در انتهاي مراسم دفاع اين امر بلامانع مي باشد .

24428/1/17/پ

       94/2/13 

هماهنگي سالن ، نيروي خدماتي پذيرايي كننده ، رفت و آمد اساتيد بيرون از دانشكده جهت برگزاري جلسه دفاع نهايي بر عهده دانشجو مي باشد . دانشجو بايد جهت تنظيمات فايل خود بر روي دستگاه سالن و احتمالاً رفع نواقص مربوط به دستگاه با مسئول IT دانشكده خانم ميرفخرايي هماهنگيي  لازم را انجام دهد.

30478/1/17/پ

94/2/20

تاريخ اجراي نمره تشويقي در نمره نهايي پايان نامه دانشجويان از ارديبهشت ماه 94 و كسر نمرات از مهر 94 اجرا شود.

30478/1/17/پ

94/2/20

با توجه به ضروري بودن ثبت پايان نامه هاي تحقيقاتي در سامانه پژوهشي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد ملزم به ارائه گواهي شركت در كارگاه آموزشي ثبت پروپوزال در سامانه پژوهشي مي باشند. اين مصوبه جهت دانشجويان ورودي مهر 93 به بعد لازم الاجرا مي باشد .

30478/1/17/پ

94/2/20

 باتوجه به نامه شماره 20825/1/17/پ مورخ 6/2/94 و طرح در جلسه شوراي تحصيلات تكميلي مقرر شد تمامي اساتيد ( استاديار يا مربي هيئت علمي ) كلاً مجاز به انجام 5 طرح( تحقيقاتي) و پايان نامه تحقيقاتي به صورت همزمان مي باشند و چنانچه اساتيد راهنما بيشتر از تعداد 5 عدد طرح تحقيقاتي داشته باشند الزاماً بايد پايان نامه هاي ديگر را به صورت پايان نامه تحصيلات تكميلي انجام دهند . مسئوليت صحت اينكه فرد داراي چند طرح تحقيقاتي است بر عهده اساتيد محترم راهنما مي باشد.

30478/1/17/پ

94/2/20

چنانچه دانشجو موفق به چاپ يا گرفتن پذيرش (acceptance) از مجلات ISI يا Pubmed شود 22 نمره اضافه به دانشجو تعلق گيرد. در اين راستا گرفتن تائيديهه چاپ يا پذيرش (acceptance)  از معاونت تحقيقات فناوري دانشگاه الزامي است .

30478/1/17/پ

94/2/20

در خصوص لزوم ارائه گزارش 3 ماهه مقرر شد اولين گزارش سه ماهه با حضور استاد راهنما ، حداقل يكي از مشاورين ، ناظر و يكي از داورين و نماينده تحصيلات تكميلي توسط دانشجو ارائه شود و براي ساير گزارش 3 ماهه استاد راهنما گزارش پيشرفت را به صورت كتبي به ناظر تحويل نمايد و ناظر پس از مشاهده و تاييد آن به دفتر تحصيلات تكميلي تحويل و در سوابق دانشجو ثبت گردد. حداقل داشتن يك گزارش سه ماهه الزامي است و چنانچه گزارش سه ماهه ارائه نشده باشد بايد از دفاع نهايي دانشجو جلوگيري به عمل مي آيد .لزوم ارائه گزارشات دوم با نظر استاد ناظر است . اين مصوبه از تاريخ 15/2/94 لازم الاجرا مي باشد .

41796/1/17/پ

94/03/04

مقرر شد دانشجو پس از گرفتن تائيديه كميته اخلاق به انجام پيلوت پرداخته و چنانچه مشكلاتي در فرايند انجام پايان نامه وجود داشته باشد و لازم به تغيير در شرايط انجام پايان نامه باشد موارد توسط استاد راهنماي محترم جهت طرح در شوراي تحصيلات تكميلي انعكاس يابد.

41796/1/17/پ

94/03/04

با توجه به بند 2 مصوبه تحصيلات تكميلي مورخ 9/10/93 جهت كسر نمرات تصميم بر آن شد كه ملاك جهت كسر نمره، پايان ترم 6 تحصيلي باشد و از ابتداي ترم 7 به ازاي هر ماه تاخير 2/0 نمره كسر گردد.و از اين به بعد مصوبه كنوني لازم الاجرا مي باشد.  (اين مصوبه براي دانشويان ورودي بهمن 92 به بعد قابل اجرا مي باشد )

41796/1/17/پ

94/03/04

دانشجويان بين الملل موظف به دفاع از عنوان در گروه پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي مي باشند( جهت كليه رشته هاي زير گروه پرستاري و مامايي ) و از طرف گروه مربوطه يك نفر به عنوان ناظر معرفي گردد.

41796/1/17/پ

94/03/04

موارد پيش شرط مثل شركت در ژورنال كلاب، شركت در جلسات دفاع و ارائه گزارش سه ماهه از الزامات انجام دفاع از پايان نامه مي باشد و چنانچه دانشجو موارد پيش شرط ذكر شده را نداشته باشد، از طرف استاد راهنما بايد درخواستي جهت تعيين تكليف به تحصيلات تكميلي ارائه شود و در اولين جلسه تحصيلات تكميلي در اين خصوص تصميم گيري شود .

41796/1/17/پ

94/03/04

مهلت رسيدگي به تقاضاي دفاع از پايان نامه يا پروپوزال دانشجويان تا دهم اسفند ماه هر سال مي باشد و چنانچه در اين تاريخ فايل نهايي پروپوزال يا پايان نامه به تحصيلات تكميلي تحويل داده نشود ، تحصيلات تكميلي مسئوليتي در قبال دفاع دانشجو در اسفند ماه ندارد . در صورتي كه فايل در تاريخ مقرر ارائه شود گرفتن وقت دفاع مستلزم تائيد ناظر و داور و اعضاي شوراي تحصيلات تكميلي مي باشد .

70142/1/17/پ

94/04/09

مقرر شد تاريخ اجراي بند 9 صورتجلسه مورخ 9/10/93 مبني بر :«چنانچه استاد ناظر و داور و مشاور در جلسه دفاع نهايي حضور نداشتند به بند آخر فرم ارزشيابي نمره نداده و نمره از 18 محاسبه و به دفتر تحصيلات تكميلي تحويل نمايند و دفتر پس از محاسبه از 20، آنرا با ساير نمرات اساتيد جمع ونمره نهايي اعلام گردد» از مورخ 2/4/94 باشد.

123507/1/17/پ

94/06/21

جهت انجام تحقيقات كيفي مقرر شد با توجه به ماهيت موضوع پايان نامه به صورت موردي تصميم گيري شود كه استاد مشاور جهت نظارت بر حسن انجام پايان نامه در استان ديگر جهت دانشجو الزامي است يا خير.

123507/1/17/پ

94/06/21

باتوجه به طرح نامه شماره1691/د/700 مورخ 29/4/94 معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت و نظر موافق اعضا مقرر شد كسب تاييديه كميته اخلاق قبل از دفاع پروپوزال صورت پذيرد.

123507/1/17/پ

94/06/21

مجدداً تاكيد شد كه ثبت پايان نامه درسايت كارآزمايي هاي باليني قبل از شروع نمونه گيري در مطالعات مداخله اي صورت پذيرد.

123507/1/17/پ

94/06/21

تاريخ ارجاع پروپوزال داوري شده از طرف كارشناس پژوهشي به تحصيلات تكميلي به عنوان ملاك اولويت زمان تعيين وقت دفاع مي باشد.

123507/1/17/پ

94/06/21

تعيين زمان نهايي دفاع پايان نامه بر عهده خود دانشجومي باشد .

123507/1/17/پ

94/06/21

طبق نامه شماره 1729/د/700 مورخ 30/4/94 معاونت تحقيقات و فناوري جهت انجام طرح ها و پايان نامه هاي چند مركزي لازم است در هر دو يا چند مركز تاييديه كميته اخلاق كسب شود .

160746/1/17/پ

94/08/6

استاد ناظر وظيفه نهايي چك كردن محتواي پايان نامه و انطباق آن با اصول نگارش پايان نامه را به عهده دارد و دانشجو موظف است فرم تاييديه نهايي ناظر را به تحصيلات تكميلي ارائه نمايد.

160746/1/17/پ

94/08/6

با توجه به بند 6  مصوبه مورخ 18/7/1394 شوراي  محترم دانشگاه لازم است دانشجويان مقاله اي را به عنوان نويسنده اول يا مسئول به صورت يكي از فرمهاي استاندارد ودر مجلات معتبر ارائه نمايند. لذا اجازه دفاع از پايان نامه صرفا پس از ارائه پذيرش مقاله و تائيد آن توسط معاون محترم پژوهشي دانشكده صادر مي گردد.اين مصوبه ممكن است در آينده تغيير يابد . بنابر اين اساتيد راهنما موظف مي باشند براي انجام مراحل دفاع دانشجو از آخرين مصوبات و يا دستورالعمل هاي صادره در اين خصوص اطلاع يابند .

160746/1/17/پ

94/08/6

جهت دانشجويان ارشد مي توان دروس را به صورت مجازي و با رعايت پيش شرط هاي مربوطه و طبق دستور العملهاي معاونت آموزشي دانشگاه ارائه نمود (بند 1 مصوبه مورخ 18/7/1394 شوراي دانشگاه ). لذا مديران محترم گروه مي توانند در برنامه ريزي خود از اين اختيار استفاده كنند.

160746/1/17/پ

94/08/6

مجدد ا تاكيد مي شود پايان نامه هايي كه به صورت  طرح تحقيقاتي مي باشند استاد راهنما موظف است هزينه هاي در نظر گرفته شده در پروپوزال جهت اساتيد مشاور و مشاور آمار را بعد از دريافت از طرف معاونت پژوهشي، پرداخت نمايد .

162526/1/17/پ

94/08/9

در اين جلسه ظرفيت اساتيد راهنما جهت هدايت پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد مورد تجديد نظر قرار گرفت. پس از نظر خواهي كتبي از اعضا ظرفيت استاد راهنما جهت استاديار 7 نفر و جهت مربي عضو هيئت علمي 5 نفر تعيين شد.

قابل يادآوري است اين مصوبه از تاريخ 9/8/1394 قابل اجرا مي باشد و مصوبه صورتجلسه شماره 24428 مورخ 13/2/94 در اين خصوص لغو مي گردد.

933503/1/17/پ

94/09/22

در خصوص فايل پايان نامه كه بعد از دفاع نهايي و انجام اصلاحات بايد به تاييد استاد راهنما رسيده باشد مجددا يادآوري شد كه صحت مندرجات مطابق با رعايت اصول نگارش پايان نامه كه بر روي سايت نيز قرار گرفته است بر عهده استاد راهنما مي باشد و پس از چك كردن صحت مندرجات به استاد ناظر تحويل نمايد و ناظر پايان نامه درصورت مشاهده عدم انطباق آن را منعكس نمايد .

933503/1/17/پ

94/09/22

در مورد  اعضاي هيات علمي كه در شرف بازنشستگي مي باشند و كمتر از 12 ماه به بازنشستگي آنها باقي مانده است يا حين ماموريت آموزشي هستند يا به هر دليل در زمان دفاع دانشجو امكان حضور در جلسه دفاع را ندارند لازم است استاد راهنما از ميان اعضاي هيات علمي دانشكده، فردي را به عنوان استاد راهنماي دوم پايان نامه ي در دست اقدام به دفتر تحصيلات تكميلي معرفي نمايد .

933503/1/17/پ

94/09/22

در مورد ارائه گزارش سه ماهه قرار شد استاد راهنما يك نسخه از گزارش 3 ماهه را به صورت كتبي به مدير گروه و ناظر ارائه نمايد .

260696/1/17/پ

94/12/10

-مقرر شد اساتيد راهنما نسبت به معرفي استاد راهنماي دوم و مشاورين اقدام نمايند و افرادي كه به عنوان استاد راهنماي دوم معرفي مي شوند از ظرفيت استاد راهنمايي ايشان كسر نشود.

260696/1/17/پ

94/12/10

با توجه به نامه شماره 207809 مورخ 12/10/94 مبني بر اضافه كردن نام اساتيد ديگر بعد از تصويب پروپوزال مقرر شد اساتيد راهنما چنانچه تمايل به اضافه كردن نام اساتيد مشاور يا استاد راهنماي دوم را دارند درخواست را به صورت كتبي و قبل از انجام دفاع دانشجو به دفترتحصيلات تكميلي ارسال نمايند تا به معاونت تحقيقات و فناوري ارسال شود.ضمناً بعد از ثبت تاريخ دفاع از پايان نامه امكان تغيير مشخصات پايان نامه و نام افراد وجود ندارد.

260696/1/17/پ

94/12/10

روند تصويب پروپوزال بدين صورت است كه پس از ثبت پروپوزال در سامانه پژوهشي به اساتيد داور و ناظر فرستاده شود و پس از انجام داوري از طرف كارشناس پژوهشي موارد به دفترتحصيلات تكميلي انعكاس مي يابد. سپس جلسه دفاع از پروپوزال برگزار شده و پس از آن دانشجو اصلاحات خواسته شده را در سامانه پژوهشي اعمال مي كند و بعد از طرف كارشناس پژوهشي جهت ارسال به كميته هاي اخلاق و بودجه بندي اقدام مي شود.

238873/1/17/پ

94/11/18

چنانچه استاد ناظر در هر مرحله اي از انجام كار از نظارت انصراف دهد، لازم است مسئول تحصيلات تكميلي در اسرع وقت نسبت به تعيين استاد ناظر جديد اقدام كند. چنانچه استاد ناظر، دفاع از پروپوزال پايان نامه را مجاز نداند لازم است دلايل را در شوراي تحصيلات تكميلي مطرح نمايد و شورا در اين خصوص تصميم گيري خواهد كرد.

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/21
تعداد بازدید:
308
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal