دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
راهنماي انجام فرايند پايان نامه


*دریافت فایل راهنمای انجام مراحل پایان نامه

 

بسمه تعالی

راهنمای انجام فرایند پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

دانشجویان موظفند به سایت تحصیلات تکمیلی جهت آگاهی از آخرین تغییرات احتمالی مراجعه کنند.

اقدامات

الف

انتخاب استاد راهنما

1. انتخاب استاد راهنما و تکمیل فرم «انتخاب استاد راهنما» ( فرم 1B ) با هماهنگی استاد مورد نظر

2.تحویل فرم به مدیر گروه و تأیید ایشان (ارسال فرم به دفتر تحصیلات تکمیلی توسط مدیرگروه و پیگیری آن به عهدۀ دانشجوست).

3 . طرح در شورای تحصیلات تکمیلی و تأیید استاد راهنما توسط شورا

ب

بررسی و تأیید عنوان در گروه

1. تکمیل فرم عنوان ( فرم B3 ) و ارسال از طریق ایمیل به اعضای گروه توسط استاد راهنما یا دانشجو

2. طرح عنوان در شورای گروه

ج

طرح پروپوزال درشورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

1. ثبت نام دانشجو در سامانة پژوهشی به عنوان پژوهشگر جدید

2. تکمیل پروپوزال و ثبت در سامانه پژوهان sr.ssu.ac.ir/research/general/logout.action همراه با تکمیل جدول بودجه، فرم رضایت آگاهانه، پرسشنامههای پژوهش، ثبت پیش فاکتور، درج نام اساتید مشاور و... توسط استاد راهنما یا دانشجو (به صورت توافقی)

*کارشناس پژوهشی دانشکده موظف است موارد زیر را چک کرده و پس از کامل بودن مدارک به داور و ناظر ارسال نماید: 1-تطابق پروپوزال با فرمت نگارشی مصوب دانشگاه (از لحاظ فرمت، خط و غیره که از طرف معاونت تحقیقات و فن آوری اعلام شده است) 2-داشتن پیش فاکتور3- پرسشنامه های مطالعه4- فرم رضایت آگاهانه در فایل پروپوزال ثبت شده در سامانه پژوهشی دانشگاه

3. تکمیل فرم استاد مشاور ( فرم B2)

نکته: چنانچه بعد از کمیتۀ اخلاق استاد مشاور تعیین شود، دانشجو موظف است تا قبل از دفاع نهایی فرم مربوط را که به تایید کارشناس پژوهشی دانشکده رسیده است (به منظور چک کردن نام استاد/اساتید مشاور در سامانه پژوهان) به دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل دهد.

4. تکمیل فرم پیشنهاد اساتید داور و ناظرتوسط استاد راهنما و انتخاب نهایی توسط مدیرگروه و مدیر تحصیلات تکمیلی و ارسال به کارشناس پژوهشی جهت ثبت در سامانه پژوهان

5. طی شدن فرایند داوری پروپوزال در سامانه پژوهان

*مدت زمان داوری پروپوزال جهت داور و ناظر در سامانه پژوهان دو هفته است و پس از آن مقرر شدکارشناس پژوهشی با اساتید مربوط تماس حاصل نموده و حداکثر مدت مجدد جهت داوری یک هفته تعیین شد. پس از این مدت چنانچه داوری انجام نشود تحصیلات تکمیلی نسبت به معرفی داور یا ناظر جدید اقدام می کند

6. ارائه فایل pdf پروپوزال از طرف استاد راهنما به دفتر تحصیلات تکمیلی و ارسال آن به اعضای شورای تحصیلات تکمیلی توسط دفتر تحصیلات تکمیلی، حداقل یک هفته قبل از برگزاری جلسه. (چنانچه هرگونه تغییری در فایل پروپوزال قبل از جلسه دفاع داده شود، استاد راهنما ملزم است تغییرات نهایی را به اطلاع تحصیلات تکمیلی، داور و ناظر برساند.)

7. ارسال فرم داوری ناظر و داور از طریق کارشناس پژوهشی به دفتر تحصیلات تکمیلی

8. تعیین زمان دفاع پروپوزال توسط دفتر تحصیلات تکمیلی است. (هماهنگی ارسال دعوتنامه از اساتید بیرون از دانشکده به عهده دانشجوست.)

9. طرح پروپوزال در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

10. ارسال صورتجلسه حاوی نظرات داوری به استاد راهنما و دانشجو توسط تحصیلات تکمیلی برای انجام اصلاحات؛ (همچنین ارسال رونوشت صورتجلسه به کارشناس پژوهشی جهت بازکردن دسترسی سامانه پژوهان برای استاد راهنما یا دانشجو به منظور انجام اصلاحات)

د

تأیید پروپوزال

1. انجام اصلاحات پروپوزال و تأیید توسط استاد راهنما و سپس ارسال فایل اصلاح شده توسط استاد راهنما یا دانشجو به صورت توافقی به همراه صورتجلسه، فرم های داوری به اساتید ناظر و داور و نمایندۀ تحصیلات تکمیلی تا مدت زمان حداکثر یکماه پس از جلسه دفاع پروپوزال

2.ارسال نامۀ تأیید عنوان توسط مدیرگروه به دفتر تحصیلات تکمیلی و کارشناس پژوهش

3. تکمیل فرم تعهد نامه و تحویل به دفتر تحصیلات توسط استاد راهنما

4. تکمیل و ارسال فرم B4 (فرم تأیید اصلاحات پروپوزال) توسط دانشجو به همراه فایل pdf نهایی مورد تأیید استاد راهنما به دفتر تحصیلات تکمیلی

5.ثبت مجدد فایل نهایی پروپوزال در قالب Word در سامانه پژوهان( جایگزین فایل قبلی شود)

6. تحویل مدارک مربوط به بودجه بندی به کارشناس پژوهشی دانشکده توسط استاد راهنما یا دانشجو(پیش فاکتور و....)

7. ارسال نامه جهت طرح در کمیته اخلاق و بودجه توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی

8. ارسال مدارک ازطریق سامانه پژوهان توسط کارشناس پژوهشی به کمیته اخلاق و بودجه بندی(فرم ها باید توسط کارشناس پژوهشی چک شود)

9. اخذ تأیید کمیتۀ اخلاق دانشگاه (به ایمیل استاد راهنما اعلام می شود.) در صورت نیاز به انجام اصلاح یا تغییر، کارشناس پژوهشی لازم است مراتب را به اطلاع استاد راهنما رسانده و دسترسی ایشان را به سامانۀ پژوهان برای اعمال تغییرات باز کند.

10.هر گونه تغییر یا اصلاح مجدد خواسته شده در کمیتۀ اخلاق لازم است توسط استاد راهنما به اطلاع استاد ناظر و تحصیلات تکمیلی رسانده شود.

11. ثبت در سایت کارآزمایی بالینی برای مطالعات RICT توسط استاد راهنما یا دانشجو

12. اعلام به استاد راهنما جهت عقد قرارداد، توسط کارشناس پژوهشی پس از تایید کمیته بودجه بندی و تکمیل فرمهای مربوط

نکته:برآورد تخصیص بودجه به عهدۀ معاونت پژوهشی دانشگاه است. (تحصیلات تکمیلی دانشکده در مورد شروع یا عدم شروع و نحوۀ هزینه کرد مسئولیتی ندارد.)

ه

ورود به عرصه پژوهش

اخذ معرفی نامه جهت ورود به محیط پژوهش از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه (درخواست دانشجو که به تایید استاد راهنما رسیده به صورت پیوست با نامۀ رییس دانشکده توسط تحصیلات تکمیلی به معاونت مذکور ارسال می شود.)

و

دفاع از پایان نامه

1. تکمیل و تحویل فرم های تأیید مقاله ( فرمC1 ) همراه با ایمیل تأیید سابمیت یا در صورت پذیرش، همراه با ایمیل پذیرش مقاله با تأیید علم سنجی دانشگاه؛ آمادگی دفاع از پایان نامه ( فرمC2 ) همراه نسخه نهایی پایان نامه به دفتر تحصیلات تکمیلی در قالب PDF

2.ارسال فایل پایان نامه توسط تحصیلات تکمیلی به اساتید راهنما ، مشاور،داور ،ناظر و نماینده تحصیلات تکمیلی

3. تحویل فرم خام نظرات اصلاحی داور ( فرم C3 ) توسط دانشجو به استاد ناظر و داور

4. تحویل و تکمیل فرم C6 (تعیین وقت نهایی) توسط دانشجو به دفتر تحصیلات تکمیلی

5.ارسال دعوت نامه توسط دفتر تحصیلات تکمیلی به اساتید راهنما ، مشاور، داور و ناظر و اعضای تحصیلات تکمیلی (هماهنگی با اساتید خارج از دانشکده به عهدة دانشجو ست.)

6. برگزاری جلسه دفاع نهایی پایان نامه و ارسال صورت‌جلسه به همراه فرم‌ نظرات اساتید داور و ناظر و نمایندۀ تحصیلات تکمیلی به استاد راهنما و دانشجو. (انجام اصلاحات پایان نامه و تأیید توسط استاد راهنما و سپس ارسال فایل اصلاح شده به همراه صورتجلسه، فرم های داوری به اساتید ناظر و داور و نمایندۀ تحصیلات تکمیلی)

7.اعمال اصلاحات توصیه شده در جلسه دفاع، توسط دانشجو

8. تکمیل فرم تأیید اصلاحات نهایی پایان نامه (فرم D1 ) و تحویل به دفتر تحصیلات تکمیلی

9. تکمیل و تحویل فرم ناظری در مرحله گزارش نهایی توسط دانشجو به کارشناس پژوهشی دانشکده

10.ثبت در سامانة پژوهان توسط دانشجو (به عنوان پایان نامة جدید): لازم است دانشجو با نام کاربری خود در سامانه پژوهان وارد شده و در قسمت «پایان نامه جدید» نسبت به تکمیل موارد خواسته شده اقدام کند. ( برخی از موارد ممکن است لازم باشد در طی فرایند انجام کار، و در چند مرحله ثبت شود. جهت فراغت از تحصیل لازم است کلیه موارد خواسته شده ثبت شده باشد.)

ز

تحویل پایان نامه

1.تکمیل فرم وصول پایان نامه کارشناسی ارشد (فرم D2 )

2.تحویل یک فایل خلاصه شامل صفحه عنوان فارسی، چکیدۀ فارسی، فهرست مطالب، فهرست منابع، چکیدۀ انگلیسی و صفحۀ عنوان انگلیسی در قالب PDF به کارشناس پژوهشی دانشکده.

3. ارائه نسخه صحافی شده به کتابخانه، استاد راهنما و اساتید مشاور(در صورت درخواست استاد مشاور.)

4. تحویل نسخه الکترونیک پایان نامه بر روی لوح فشرده در قالب PDF به تحصیلات تکمیلی (سه نسخه جهت دفتر تحصیلات تکمیلی ، دفتر ریاست و کتابخانه)

5. تحویل خلاصه‌ای از پایان نامه به بخش هایی که در آنجا نمونه گیری انجام شده است.

تاریخ به روز رسانی:
1399/08/27
تعداد بازدید:
1238
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal