دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
راهنماي انجام فرايند پايان نامه

بسمه تعالي

راهنماي انجام فرايند پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد

دانشجويان موظفند به سايت تحصيلات تكميلي جهت آگاهي از آخرين تغييرات احتمالي مراجعه كنند.

اقدامات

الف

انتخاب استاد راهنما

1.  انتخاب استاد راهنما و تكميل  فرم «انتخاب استاد راهنما» ( فرم 1B ) با هماهنگي استاد مورد نظر

2.تحويل فرم به مدير گروه و تأييد ايشان (ارسال فرم به دفتر تحصيلات تكميلي توسط مديرگروه و پيگيري آن به عهدۀ دانشجوست)             

3 . طرح در شوراي تحصيلات تكميلي و تأييد استاد راهنما توسط شورا

ب

بررسي و تأييد عنوان در گروه

1.  تكميل فرم عنوان ( فرم B3 )  و ارسال از طريق ايميل به اعضاي گروه توسط استاد راهنما يا دانشجو

2.  طرح عنوان در شوراي گروه  

ج

طرح پروپوزال درشوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

1. ثبت نام دانشجو در سامانة پژوهشي به عنوان پژوهشگر جديد

2. تكميل پروپوزال و  ثبت در سامانه پژوهان sr.ssu.ac.ir/research/general/logout.action همراه با تكميل جدول بودجه، فرم رضايت آگاهانه، پرسشنامههاي پژوهش، ثبت پيش فاكتور، درج نام اساتيد مشاور  و... توسط استاد راهنما يا دانشجو (به صورت توافقي)

*كارشناس پژوهشي دانشكده موظف است موارد زير را چك كرده و پس از كامل بودن مدارك به داور و ناظر ارسال نمايد: 1-تطابق پروپوزال با فرمت نگارشي مصوب دانشگاه (از لحاظ فرمت، خط و غيره كه از طرف معاونت تحقيقات و فن آوري اعلام شده است) 2-داشتن پيش فاكتور3- پرسشنامه هاي مطالعه4- فرم رضايت آگاهانه در فايل پروپوزال ثبت شده در سامانه پژوهشي دانشگاه

3. تكميل فرم استاد مشاور ( فرم B2)

نكته: چنانچه بعد از كميتۀ اخلاق استاد مشاور تعيين شود، دانشجو موظف است تا قبل از دفاع نهايي فرم مربوط را كه به تاييد كارشناس پژوهشي دانشكده رسيده است (به منظور چك كردن نام استاد/اساتيد مشاور در سامانه پژوهان) به دفتر تحصيلات تكميلي تحويل دهد.  

4. تكميل فرم پيشنهاد اساتيد داور و ناظرتوسط استاد راهنما و انتخاب نهايي توسط مديرگروه و مدير تحصيلات تكميلي و ارسال به كارشناس پژوهشي جهت ثبت در سامانه پژوهان

5. طي شدن  فرايند داوري پروپوزال در سامانه پژوهان

*مدت زمان داوري پروپوزال جهت داور و ناظر در سامانه پژوهان دو هفته است و پس از آن مقرر شدكارشناس پژوهشي با اساتيد مربوط تماس حاصل نموده و حداكثر مدت مجدد جهت داوري يك هفته تعيين شد. پس از اين مدت چنانچه داوري انجام نشود تحصيلات تكميلي نسبت به معرفي داور يا ناظر جديد اقدام مي كند

6. ارائه فايل pdf  پروپوزال از طرف استاد راهنما به دفتر تحصيلات تكميلي و ارسال آن به  اعضاي شوراي تحصيلات تكميلي توسط دفتر تحصيلات تكميلي، حداقل يك هفته  قبل از برگزاري جلسه. (چنانچه هرگونه تغييري در فايل پروپوزال قبل از جلسه دفاع داده شود، استاد راهنما ملزم است تغييرات نهايي را به اطلاع تحصيلات تكميلي، داور و ناظر برساند.)

7. ارسال فرم داوري ناظر و داور از طريق كارشناس پژوهشي به دفتر تحصيلات تكميلي

8. تعيين زمان دفاع پروپوزال توسط دفتر تحصيلات تكميلي است. (هماهنگي ارسال دعوتنامه از اساتيد بيرون از دانشكده به عهده دانشجوست.)

9. طرح پروپوزال در جلسه شوراي تحصيلات تكميلي

10.  ارسال صورتجلسه حاوي نظرات داوري به استاد راهنما و دانشجو توسط تحصيلات تكميلي براي انجام اصلاحات؛ (همچنين ارسال رونوشت صورتجلسه به كارشناس پژوهشي جهت بازكردن دسترسي سامانه پژوهان براي استاد راهنما يا دانشجو به منظور انجام اصلاحات)

د

تأييد پروپوزال

1. انجام اصلاحات پروپوزال و تأييد توسط استاد راهنما و سپس ارسال فايل اصلاح شده (توسط استاد راهنما يا دانشجو به صورت توافقي) به همراه صورتجلسه، فرم هاي داوري به اساتيد ناظر و داور و نمايندۀ تحصيلات تكميلي (تطبيق اصلاحات مندرج در صورت‌جلسه به عهده ناظر است.)

2.ارسال نامۀ تأييد عنوان توسط مديرگروه به دفتر تحصيلات تكميلي و كارشناس پژوهش

 3. تكميل فرم تعهد نامه و تحويل به دفتر تحصيلات توسط استاد راهنما

4. تكميل و ارسال فرم B4 (فرم تأييد اصلاحات پروپوزال) توسط دانشجو به همراه فايل  pdf نهايي مورد تأييد استاد راهنما به دفتر تحصيلات تكميلي

5.ثبت مجدد فايل نهايي پروپوزال در قالب Word در سامانه پژوهان( جايگزين فايل قبلي شود)

6.  تحويل مدارك مربوط به بودجه بندي به كارشناس پژوهشي دانشكده توسط استاد راهنما يا دانشجو(پيش فاكتور و....)

7. ارسال نامه جهت طرح در كميته اخلاق و بودجه توسط كارشناس تحصيلات تكميلي

8. ارسال مدارك ازطريق سامانه پژوهان توسط كارشناس پژوهشي به كميته اخلاق و بودجه بندي(فرم ها  بايد توسط كارشناس پژوهشي چك شود)

9. اخذ تأييد كميتۀ اخلاق دانشگاه (به ايميل استاد راهنما اعلام مي شود.) در صورت نياز به انجام اصلاح يا تغيير، كارشناس پژوهشي لازم است مراتب را به اطلاع استاد راهنما رسانده و دسترسي ايشان را به سامانۀ پژوهان براي اعمال تغييرات باز كند.

10.هر گونه تغيير يا اصلاح مجدد خواسته شده در كميتۀ اخلاق لازم است توسط استاد راهنما به اطلاع استاد ناظر و تحصيلات تكميلي رسانده شود.

11. ثبت در سايت كارآزمايي باليني براي مطالعات RCT  توسط استاد راهنما يا دانشجو

12. اعلام به استاد راهنما جهت عقد قرارداد، توسط كارشناس پژوهشي پس از تاييد كميته بودجه بندي و تكميل فرمهاي مربوط

نكته:برآورد تخصيص بودجه به عهدۀ معاونت پژوهشي دانشگاه است. (تحصيلات تكميلي دانشكده در مورد شروع يا عدم شروع و نحوۀ هزينه كرد مسئوليتي ندارد.)

ه

ورود به عرصه  پژوهش

 اخذ معرفي نامه جهت ورود به محيط پژوهش از طرف معاونت پژوهشي دانشگاه (درخواست دانشجو كه به تاييد استاد راهنما رسيده به صورت پيوست با نامۀ رييس دانشكده توسط تحصيلات تكميلي به معاونت مذكور ارسال مي شود.)

و

دفاع از پايان نامه

1. تكميل و تحويل فرم هاي تأييد مقاله ( فرمC1 ) همراه با ايميل تأييد سابميت يا در صورت پذيرش، همراه با ايميل پذيرش مقاله با تأييد علم سنجي دانشگاه؛ آمادگي دفاع از پايان نامه ( فرمC2 ) همراه نسخه نهايي پايان نامه به دفتر تحصيلات تكميلي در قالب PDF

2.ارسال فايل پايان نامه توسط تحصيلات تكميلي به اساتيد راهنما ، مشاور،داور ،ناظر و نماينده تحصيلات تكميلي

3. تحويل فرم خام نظرات اصلاحي داور ( فرم C3 ) توسط دانشجو به استاد ناظر و داور

4. تحويل و تكميل فرم C6 (تعيين وقت نهايي) توسط دانشجو به دفتر تحصيلات تكميلي

5.ارسال دعوت نامه توسط دفتر تحصيلات تكميلي به اساتيد راهنما ، مشاور، داور و ناظر و اعضاي تحصيلات تكميلي (هماهنگي با اساتيد خارج از دانشكده به عهدة دانشجو ست.)

6. برگزاري جلسه دفاع نهايي پايان نامه و ارسال صورت‌جلسه به همراه فرم‌ نظرات اساتيد داور و ناظر و نمايندۀ تحصيلات تكميلي به استاد راهنما و دانشجو. (انجام اصلاحات پايان نامه و تأييد توسط استاد راهنما و سپس ارسال فايل اصلاح شده به همراه صورتجلسه، فرم هاي داوري به اساتيد ناظر و داور و نمايندۀ تحصيلات تكميلي)

7.اعمال اصلاحات توصيه شده در جلسه دفاع، توسط دانشجو

8. تكميل فرم تأييد اصلاحات نهايي پايان نامه (فرم D1 ) و تحويل به دفتر تحصيلات تكميلي

9. تكميل و تحويل فرم ناظري در مرحله گزارش نهايي توسط دانشجو به كارشناس پژوهشي دانشكده  

10.ثبت در سامانة پژوهان توسط دانشجو (به عنوان پايان نامة جديد):  لازم است دانشجو با نام كاربري خود در سامانه پژوهان وارد شده و در قسمت «پايان نامه جديد» نسبت به تكميل موارد خواسته شده اقدام كند. ( برخي از موارد ممكن است لازم باشد در طي فرايند انجام كار، و در چند مرحله ثبت شود. جهت فراغت از تحصيل لازم است كليه موارد خواسته شده ثبت شده باشد.)

ز

تحويل پايان نامه

1.تكميل فرم وصول پايان نامه كارشناسي ارشد (فرم D2 )

2.تحويل يك فايل خلاصه شامل صفحه عنوان فارسي، چكيدۀ فارسي، فهرست مطالب، فهرست منابع، چكيدۀ انگليسي و صفحۀ عنوان انگليسي در قالب PDF به كارشناس پژوهشي دانشكده.

3. ارائه نسخه صحافي شده به كتابخانه، استاد راهنما و اساتيد مشاور(در صورت درخواست استاد مشاور.)

4. تحويل نسخه الكترونيك پايان نامه بر روي لوح فشرده در قالب  PDF به تحصيلات تكميلي (سه نسخه جهت دفتر تحصيلات تكميلي ، دفتر رياست و كتابخانه)

5. تحويل خلاصه‌اي از پايان نامه به بخش هايي كه در آنجا نمونه گيري انجام شده است.

 

*هماهنگي با اساتيد مشاور و كلاً اساتيد خارج از دانشكده به عهده دانشجو است.

* در صورت ابهام ثبت پروپوزال در سامانه پژوهان يا شناسايي فايل نهايي پروپوزال و پايان‌نامه به كارشناس پژوهشي دانشكده مراجعه فرماييد.

*دريافت فايل راهنماي انجام مراحل پايان نامه

تاریخ به روز رسانی:
1399/04/15
تعداد بازدید:
555
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal