دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
OSCE

آيين نامه برگزاري آزمون عملي پيش كارورزي دانشجويان كارشناسي پرستاري (OSCE)

مقدمه : پرستاري به عنوان يك رشته علمي و باليني، تحولي رو به رشد دارد . هدف از برنامه آموزش كارشناسي پرستاري، تربيت دانش آموختگاني است كه با دريافت آموزش هاي نظري و عملي برنامه ريزي شده در طي يك دوره چهار ساله، توانمندي هاي لازم براي انجام مؤثر نقش ها و وظايف حرفه اي را بدست آورند. رسالت و هدف دانشكده هاي پرستاري آن است كه از كسب اين توانمندي ها توسط دانش آموختگان براي ورود به عرصه ارائه خدمات، اطمينان حاصل نمايند.

تحقق اين مهم نيازمند آن است كه علاوه بر پايش مستمر و زمان بندي شده يادگيري دانشجو در طي دوره تحصيلي، قبل از ورود دانشجو به كارآموزي درعرصه و مقيم شدن در عرصه باليني، با برگزاري آزمون عملي پيش كارورزي، ميزان دستيابي دانشجو به حداقل صلاحيت هاي حرفه اي، مورد ارزيابي قرار گيرد تا مدت زمان حضور دركارآموزي در عرصه تبديل به فرصتي براي تكميل صلاحيت هاي حرفه اي از طريق اصلاح نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت دانشجو گردد.

گروه هدف:

دانشجويان كارشناسي پيوسته پرستاري قبل از ورود به كارورزي

زمان برگزاري:

پايان ترم شش و قبل از ورود دانشجو به كارآموزي در عرصه در زمانيكه دانشجو تمامي دروس نظري و كارآموزي هاي مربوطه را گذرانده و نمره قبولي كسب نموده باشد، برنامه برگزاري آزمون به شرح زير خواهد بود:

الف) برگزاري آزمون دوره اي )اصلي(دو بار در سال )براي دانشجويان ورودي نيمسال اول هر سال در نيمه دوم تيرماه و براي دانشجويان ورودي نيمسال دوم هر سال در نيمه دوم دي ماه(.

ب) برگزاري آزمون ميان دوره 2 - 3 ماه پس از هر يك از دو آزمون اصلي جهت دانشجوياني كه موفق به كسب نمره قبولي در تعدادي يا كل ايستگاه هاي آزمون نشده اند )عدم قبولي در 4 ايستگاه يا بيشتر به معناي عدم قبولي در كل ايستگاه ها است).

برگزاركننده:

معاونت آموزشي دانشكده هاي پرستاري و مامايي

اهداف برگزاري آزمون

هدف كلي:

اطمينان از دستيابي دانشجويان مقطع كارشناسي پيوسته پرستاري به توانمندي هاي مهارتي پايه و تخصصي،آموزشي،

ارتباطي، مديريتي، تفكر انتقادي، حل مسئله و قضاوت باليني جهت ايفاي اثربخش نقش ها و وظايف حرفه اي.

اهداف جزئي : سنجش ميزان دستيابي دانشجويان به توانمندي

1) تفكر انتقادي و قضاوت باليني و تصميم گيري از طريق اجراي فرايند پرستاري

2) انجام مهارت هاي پايه و تخصصي پرستاري

3) آموزش بيمار و خانواده

محيط برگزاري:

آزمايشگاه مهارت هاي پايه و باليني در دانشكده هاي پرستاري و مامايي

شرايط شركت در آزمون :

كسب نمره قبولي در كليه دروس تئوري و كارآموزي ها

كامل بودن لاگ بوك با تاييد مديران گروه هاي آموزشي

نحوه برگزاري آزمون :

بصورت آزمون OSCE در قالب 8 ايستگاه

ايستگاه ها:

1) فرايند پرستاري)بررسي و شناخت): اخذ شرح حال، معاينه فيزيكي، بررسي آزمايشات پاراكلينيكي

2) فرايند پرستاري ) تدوين و الويت بندي تشخيص هاي پرستاري و برنامه ريزي(: تدوين اهداف مددجو محور، تدوين مداخلات پرستاري

3) ايستگاه مهارت هاي پايه :

كنترل علائم حياتي، اكسيژن درماني، فيزيوتراپي قفسه سينه، احياي قلبي و ريوي پايه، وارد كردن لوله معده، گاواژ،لاواژ.

تبصره: انجام حداقل دو مهارت از بين مهارت هاي بالا الزامي است.

در درس پرستاري فوريت ها مورد آزمون قرار نگرفته باشد، يك ايستگاه » مهارت احياي قلبي ريوي « در صورتي كه جداگانه به اين مهارت اختصاص داه شود.

4) ايستگاه دارو و مايع درماني : انواع تزريقات IV) ، IM ، SC ، Id و (TPN دارو درماني خوراكي، تزريقي، چشمي، انفوزيون سرم، ترانسفوزيون خون، نمونه گيري خون شرياني، وريدي.

تبصره: انجام حداقل دو مهارت از بين مهارت هاي بالا الزامي است.

5) ايستگاه استريل : پانسمان و بانداژ، سونداژ، ساكشن بينيحلق، مراقبت از استومي ها، كوتاه كردن درن پن رز، تخليه و شارژ درن هموواك، و تراكئوستومي، مراقبت از تراكئوستومي.

تبصره: انجام حداقل دو مهارت از بين مهارت هاي بالا الزامي است.

6) الف) ايستگاه مراقبت از مادر و نوزاد )ويژه دانشجويان دختر): شامل معاينات لئوپولد، كنترل ضربان قلب جنين، مراقبت از مادر و نوزاد پس از زايمان طبيعي، مراقبت از مادر و نوزاد پس از زايمان سزارين، آموزش به مادر پس از زايمان در مراقبت مادر و نوزاد

 ب) ايستگاه مهارت هاي اورژانس و فوريت ها )ويژه دانشجويان پسر(: احياي قلبي ريوي پيشرفته (مديريت راه هوايي، دارو درماني(، روش هاي بخيه زدن، جابجاي و حمل مصدومين.

7)  ايستگاه بهداشت جامعه: موارد ايمن سازي)حفظ زنجيره سرد، جداول واكسيناسيون كشوري، آموزش نكات قابل توجه، آماده سازي و تزريق واكسن(، مراقبت سلامت گروه هاي مختلف سني )كودكان شيرخوار، خردسال و نوجوان، جوانان و ميانسالان، سالمندان (و ثبت موارد فوق در پرونده سلامت بهداشت جامعه، آموزش مددجو و خانواده، آموزش بيماري هاي مزمن واگير و غير واگير شايع)سل،هپاتيتB، ايدز، ديابت، پرفشاري خون، بيماري قلبي عروقي، سرطان، بيماري هاي مزمن تنفسي، سبك زندگي سالم در تغذيه، فعاليت بدني و خود مراقبتي.

8) ايستگاه پرستاري كودكان: شامل اقدامات متمركز بر حيطه كودكان و نوزادان است و شامل تهيه سرم ها و الكتروليت ها ، تزريق دارو هاي وريدي، گذاشتن لوله معده، كنترل علايم حياتي، احيا قلبي ريوي، آسپيراسيون جسم خارجي در كودكان هوشيار و غير هوشيار گروه هاي سني مختلف ، كنترل قند خون.

دستور العمل اجرايي آزمون عملي پيش كارورزي دانشجويان كارشناسي پيوسته پرستاري

1) تعيين كميته علمي :

 در شروع ترم ششم كميته هاي علمي و اجرايي آزمون عملي پيش كارورزي تشكيل مي گردد. تركيب و تعداد اعضاي كميته علمي توسط دانشكده ها تعيين مي گردد.

ابتدا بايد اعضاي كميته يا كارگروه هاي علمي و اجرايي مشخص شود: تركيب و تعداد اعضاي كميته علمي توسط دانشكده ها تعيين مي گردد.

وظايف كميته علمي:

1.      معرفي اعضاي كميته علمي

2.     تعيين تعداد و نوع ايستگاه ها

3.     بررسي و رواسازي طرح اوليه سوالات تهيه شده توسط اساتيد

4.     تاييد و رواسازي و نهائي نمودن سوالات ايستگاه ها، راهنماي دانشجو و راهنماي ناظر ايستگاه (حداقل يك ماه قبل از آزمون)

5.     تعيين زمان ايستگاه، نمره هر ايستگاه و نمره قبولي در آزمون

6.     تعيين ناظرين هر ايستگاه با نام و آموزش ناظرين با هدف نيل به ديدگاه هاي يكسان در مورد عملكرد دانشجويان، بازخوردهاي مجاز و غيرمجاز به دانشجويان در حين آزمون و نهايتا يكسان سازي نظارت ناظرين مختلف

7.     تعيين ناظرين جايگزين در صورت عدم حضور ناظرين اصلي

8.     برگزاري جلسات هماهنگي اساتيد ممتحن يك ماه قبل از زمان برگزاري آزمون

9.     برگزاري كارگاه يك روزه آشنايي با نحوه برگزاري آزمون پيش كارورزي برايدانشجويان

2) شرح وظايف كميته اجرايي :

1.     آماده سازي فهرست نهايي دانشجويان مجاز به شركت در آزمون عملي پيش كارورزي

2.     آماده سازي فضاي فيزيكي و محيط آزمون

3.     آناليز و اعلام نتايج آزمون حداكثر يك هفته پس از برگزاري آزمون به معاون آموزشي دانشكده

4.     اعلام فهرست اسامي دانشجوياني كه موفق به كسب امتياز قبولي از يك ايستگاه يا تعداد بيشتر نشده اند به مسئول آموزش

3)  معيارهاي قبولي در آزمون :

دانشجو بايد حداقل 70 % امتياز يا نمره 14 از از ايستگاه هاي هشت گانه را كسب نمايد.

- در صورت عدم قبولي دانشجو )نمره كمتر از  14 )از 1 ايستگاه از 8 ايستگاه به شرط معدل 14 قابل قبول خواهد بود. قاعده فوق در مورد ايستگاه فرايند پرستاري صدق نمي كند.و دانشجو در صورت عدم قبولي در آزمون ايستگاه فرايند، موظف به شركت در آزمون ميان دوره براي اين ايستگاه فرايند پرستاري خواهد بود

- در صورت عدم قبولي دانشجو )نمره كمتر از  14) از 2-3  ايستگاه، دانشجو موظف به شركت در ايستگاه هاي مربوطه خواهد بود.

- در صورت عدم قبولي دانشجو )نمره كمتر از  14) از 4  ايستگاه يا بيشتر، دانشجو موظف به شركت آزمون ميان دوره براي كل ايستگاه ها خواهد بود.

تبصره: دانشجوياني كه از 2-3 ايستگاه موفق به كسب نمره قبولي نباشند به طور مشروط مي توانند دوره كارورزي در عرصه را شروع و در آزمون ميان دوره شركت نمايند. بديهي است ادامه كارورزي اين دانشجويان منوط به كسب نمره قبولي از ايستگاه هاي مربوطه است.

4) تقسيم بندي ايستگاه هاي OSCE

زمان اختصاص يافته جهت كليه ايستگاه هاي يكسان و براي هر ايستگاه OSCE مدت 10-5 دقيقه در نظر گرفته شده است و زمان جابجايي دانشجويان بين ايستگاه ها نيز يك دقيقه لحاظ مي گردد. شروع آزمون راس ساعت مقرر و با استفاده از زنگ اخبار توسط مدير امور آموزشي اعلام مي گردد وليكن در هر ايستگاه نيز يك ساعت ديجيتال كه با ورود هر دانشجو مدت زمان را نشان مي دهد قرار دارد. اين ساعت در هر ثانيه زمان باقي مانده را نشان مي دهد.

فراگيران 15 دقيقه قبل از زمان برگزاري آزمون به سالن انتظار مركز مهارت هاي باليني دعوت مي گردند تا علاوه بر ثبت نام از آنان كارت هاي ورود به آزمون آن ها نيز چك و به روي سينه افراد نصب مي گردد.

براي سنجش واقعي نگرش  و مهارت و رفتارهاي حرفه دانشجويان با هماهنگي اعضاي هيات علمي گروه پرستاري سعي مي گردد. سوالات تا حد امكان واقعي طراحي گردد (Stimulus) واقعي تا رفتار واقعي قابل مشاهده مورد سنجش قرار گيرد.

ايستگاه هاي هر OSCE به نحوي تعيين مي گردد كه هر Station به طور مستقل برگزار خواهد گرديد و هيچ ايستگاهي پيش نياز ايستگاه بعدي نخواهد بود. 

تاریخ به روز رسانی:
1398/11/05
تعداد بازدید:
675
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal