دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
شرح وظايف سرپرستار در كارآموزي عرصه

نظارت بر عملكرد دانشجوي پرستاري

آشنا سازي دانشجوي پرستاري با محيط، نوع بيماران بستري، اقدامات روتين در بخش و مسئوليت هاي پرستار در بخش

نظارت بر عملكرد دانشجو

ارزشيابي عمومي دانشجو در پايان هر دوره از كارآموزي

رفتار با دانشجو

ايجاد و تسهيل محيط آموزشي خوشايند، بدون اضطراب، مطمئن، ايمن و آرامبخش

ايجاد جوي صميمي و پذيرا براي دانشجو

برخورد احترام آميز با دانشجو، به عنوان همكار آينده و حفظ شأن او به عنوان عضوي از تيم مراقبت سلامت

اجتناب از شوخي هاي خارج از عرف محيط كاري

اجتناب از ابراز هر گونه حركات يا الفاظ تحقيرآميز يا توهين آميز به دانشجو  

عدم اعمال تهديد يا خشونت به دانشجو

حمايت و انجام اقدامات درماني يا تشخيصي، طبق ضوابط، در صورت وقوع حوادث حين خدمت براي دانشجو مثل نيدل استيك

گوشزد پروتكل هاي كنترل عفونت در بخش، با توجه به نياز دانشجو به محافظت از خود و سايرين

الگوي نقش دانشجو

به عنوان يك منبع اطلاعاتي مهم، با تجربه و معتبر در رابطه با عملكرد ايمن و با كيفيت پرستاري

به عنوان يك الگوي رفتاري، علمي و اخلاقي در عملكرد حرفه اي

الگوي نقش براي يادگيري

آموزش به دانشجو

پاسخ به سوالات دانشجو و اصلاح عملكرد وي طبق اصول استاندارد و نه روتين هاي غير استاندارد

قرار دادن اطلاعات مورد نياز حرفه اي و مراقبتي در اختيار دانشجو

گزارش وضعيت هاي غير معمول (با حفظ رازداري) به ناظر آموزش باليني/ سوپروايزر

گزارش موارد تخلف دانشجويي

گزارش وضعيت هاي جسماني يا رواني غير طبيعي دانشجو

گزارش سوء رفتار حرفه اي و يا قصور دانشجو كه ممكن است منجر به اقدامات قانوني گردد

گزارش موارد نقض قوانين و مقررات بيمارستان يا بخش توسط دانشجو

تاریخ به روز رسانی:
1398/10/07
تعداد بازدید:
183
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal