دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
شرح وظايف ناظرين باليني در كارآموزي عرصه

هماهنگ سازي اهداف آموزشي دانشكده با اهداف مراقبتي بيمارستان هاي عرصه كارآموزي

حضور مستمر در بيمارستان (حضور و غياب ناظر باليني و ساير مربيان در دفتر معاونت آموزشي بيمارستان انجام مي شود)

هماهنگي با معاون آموزشي و مديريت پرستاري در سطوح مختلف در رابطه با آموزش و ارائه خدمت دانشجوي پرستاري

هماهنگي و نظارت بر حضور و غياب دانشجويان در بيمارستان

نظارت و كنترل مستمر وضعيت دانشجويان پرستاري

تبادل و انتقال اطلاعات مرتبط با كارآموزي عرصه بين دانشكده پرستاري و بيمارستان به صورت مكتوب

نظارت بر عملكرد دانشجوي پرستاري

پيگيري حضور و غياب دانشجو طبق برنامه بخش

نظارت بر رعايت قوانين و ضوابط بيمارستان توسط دانشجو

تعامل با سرپرستار بخش در رابطه با عملكرد دانشجو و دريافت گزارش ماهيانه عملكرد دانشجو از سرپرستار

ساماندهي و رفع مشكلات و مسائل احتمالي در كارآموزي و گزارش آن به دانشكده

ارزشيابي عملكرد دانشجو با بررسي لاگ بوك

رفتار با دانشجو

حمايت از دانشجو، رفع اضطراب و ايجاد اطمينان و امنيت و آرامش

برخورد احترام آميز با دانشجو و حفظ شأن او به عنوان عضوي از تيم مراقبت سلامت

اجتناب از تمسخر يا بي احترامي به هر عنوان به دانشجوي پرستاري

اجتناب از ابراز هر گونه حركات يا الفاظ تحقيرآميز يا توهين آميز به دانشجو و يا اعمال تهديد، خشونت به دانشجو

حمايت و پيگيري انجام اقدامات درماني يا تشخيصي، طبق ضوابط، در صورت وقوع حوادث حين خدمت براي دانشجو (مثل نيدل استيك)

به عنوان يك الگوي نقش

به عنوان يك منبع اطالعاتي مهم، با تجربه و معتبر در رابطه با عملكرد ايمن و با كيفيت پرستاري

به عنوان يك الگوي رفتاري، علمي و اخلاقي در عملكرد حرفه اي

آموزش به دانشجو

در نظر داشتن اهداف كارآموزي عرصه

راهنمايي و پاسخ به سؤالات دانشجو و اصلاح عملكرد وي طبق اصول استاندارد

قرار دادن اطلاعات مورد نياز حرفه اي و مراقبتي در اختيار دانشجو

نظارت دوره اي بر عملكرد دانشجو

پيگيري وضعيت هاي غير معمول

پيگيري گزارش موارد تخلف دانشجويي (با حفظ رازداري)

پيگيري وضعيت هاي جسماني يا رواني غير طبيعي دانشجو (با حفظ رازداري)

پيگيري سوء رفتار حرفه اي و يا قصور دانشجو كه ممكن است منجر به اقدامات قانوني گردد (با حفظ رازداري)

پيگيري موارد نقض قوانين و مقررات بيمارستان يا بخش توسط دانشجو (با حفظ رازداري(

تاریخ به روز رسانی:
1398/10/07
تعداد بازدید:
205
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal