دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
معرفي واحد

برنامه آموزش پزشك پژوهشگر

ويژگي‌هاي برنامه

·     محور اصلي فعاليت هاي برنامه پزشك پژوهشگر، كسب دانش و مهارت هاي باليني و پژوهشي بطور همزمان و هدفمند در يك حيطه خاص از علم پزشكي است.

·     برنامه پزشك پژوهشگر مقطع جديد دانشگاهي نبوده و كاريكولوم آموزشي آن عملا تركيبي از محتواي دوره تخصصي يا فوق تخصص/فلوشيپ باليني به علاوه دوره PhD by Research است.

·     كليه قوانين حاكم بر آموزش دوره تخصص و يا فوق تخصص/فلوشيپ هاي باليني و همچنين دوره PhD by research در برنامه پزشك پژوهشگر نيز اعمال مي شود مگر آنكه در اين آئين نامه بصورت ديگري آمده باشد.

·     پذيرش دستياران اين برنامه در قالب ظرفيت استعدادهاي درخشان و يا مازاد بر ظرفيت ورودي دوره هاي تخصصي يا فوق تخصصي در دانشگاه هاي كشور خواهد بود.

·     شركت در برنامه پزشك پژوهشگر براي دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي كاملا ً‌اختياري است.

·     هيچگونه محدوديتي در نوع استخدام (پژوهشي، آموزشي، و يا درماني) براي فارغ التحصيلان برنامه پزشك پژوهشگر در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي وجود ندارد.

برنامه آموزشي و تحقيقاتي

·     برنامه آموزش و تحقيق دستيار مي بايد در چهارچوب مصوبات معاونت آموزشي و معاونت تحقيقات و فنآوري و با هماهنگي ميان رئيس مركز تحقيقاتي ميزبان و مدير گروه باليني مربوطه تنظيم شده و در ابتداي هر سال تحصيلي به دبيرخانه "شورا" اعلام مي گردد. اصول كلي برنامه عبارتند از:

·     در سال اول دستيار 9 واحد عمومي را با نظر استاد راهنما (از لحاظ ترتيب و زمان گذراندن اين واحد ها) مي گذراند. اين واحدها عبارتند: از آمار زيستي و اپيدميولوژي (2 واحد)، روش تحقيق(2 واحد)، اخلاق در پژوهش (Ethics)‌ (1 واحد)، مستند سازي و گزارش نويسي (Documentation and Report Writing) و نگارش مقاله (Scientific Writing) و نگارشپروپوزال (2 واحد)، مهارتهاي ارتباطي (Communication Skill) ( (2 واحد)

·     واحدهاي آموزشي اختصاصي بر اساس نياز دستيار و با نظر استاد راهنما (9 واحد) در طول برنامه گذرانده مي شود.

·     الزاميست كه تعداد مقالات علمي دستيار در طول برنامه، معادل سال هاي آموزش و در مجلات اندكس شده ISI باimpact 2factor> بوده و حداقل در نيمي از اين مقالات به عنوان نويسنده اول باشد.

·     نظارت مستقيم بر كليه امور آموزشي و پژوهشي دستياران به عهده دانشكده پزشكي/دندانپزشكي ميزبان مي باشد.

·     در برنامه ريزي مدير گروه باليني بايد اطمينان حاصل كند كه كليه مفاد كاريكولوم رشته تخصصي/فوق تخصصي مربوطه در طول دوره دستياري تكميل مي گردد.

تسهيلات

·   پذيرفته شدگان بطور خودكار در فهرست بنياد ملي نخبگان قرار گرفته و از مزاياي مربوط به دوره سربازي، وام مسكن، وام ازدواج و غيره استفاده خواهند كرد.

·   دستياران مي توانند با تاييد دبيرخانه "شورا" حداكثر 25% از دوره خود را در مراكز علمي برجسته دنيا بگذرانند.

·   كليه هزينه هاي مربوط به دوره پزشك پژوهشگر همچون بودجه تحقيقاتي، سفر، آموزش در خارج از كشور، حقوق ماهانه و غيره بر اساس توافقنامه موجود ميان وزارت بهداشت و معاونت علمي رياست جمهوري تامين شده و بودجه مذكور مستقيما هر 6 ماه به حساب مركز تحقيقاتي ميزبان واريز مي گردد.

·   دستياران هزينه حداكثر سالانه 1 سفر خارج از كشور جهت شركت در كنفرانس هاي معتبر بين المللي (در صورت ارايه مقاله) را دريافت مي كنند.

·   دستياران در طول دوره ماهانه معادل حقوق و مزاياي مربي يا استاديار تمام وقت جغرافيايي (در صورت داشتن PhD يا بورد تخصصي) از مركز تحقيقاتي دانشگاه ميزبان دريافت مي كنند

·   10% از كل بودجه تحقيقاتي از طريق مركز تحقيقاتي ميزبان در اختيار مدير گروه باليني ميزبان قرار داده شده تا در جهت ارتقا كميت و كيفيت آموزش هزينه شود.

·   وزارت بهداشت تسهيلات ويژه اي جهت جذب و نگه داشتن فارغ التحصيلان دوره پزشك پژوهشگر در دانشگاه ها و مراكز علمي كشور (همچون انجام كليه تعهدات، شامل طرح نيروي انساني پس از فارغ التحصيلي) ايجاد مي كند.

·   طول دوره پزشك پژوهشگر بعنوان سوابق علمي جهت ارتقا رتبه دانشگاهي به شمار مي آيد. كليه تعهدات خدمت پذيرفته شدگان دوره پزشك پژوهشگر (شامل طرح نيروي انساني) پس از فارغ التحصيلي آنان از دوره پزشك پژوهشگر و در دانشگاه ها و يا مراكز تحقيقاتي كشور بعنوان اعضاي هيات علمي انجام مي پذيرد. متعهدان به سازمانهاي غير از وزارت بهداشت (همچون وزارت نفت، تامين اجتماعي، وزارت دفاع و امثالهم) ملزم به ارائه موافقت اين سازمان ها براي ورود به دوره پزشك پژوهشگر مي باشند.

شرايط ورود به برنامه پزشك پژوهشگر

داوطلبان بر اساس توانايي هاي بالقوه در رهبري(leadership)، تحقيق، آموزش، نوآوري(innovation) ، تفكر انتقادي و تحليلي(analytic and critical thinking)، بصيرت علمي (vision)، كيفيت و كميت بازده تحقيقاتي،علاقه و تعهد ملي، نياز دانشگاه و مراكز تحقيقاتي، كيفيت پروژه مورد نظر، و امكانات موجود برگزيده مي شوند. لذا احراز شرايط زير در داوطلب ضروري است :

· دارا بودن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي.

· دارا بودن دانشنامه دكتري حرفه اي پزشكي/دندانپزشكي از يكي از دانشگاه هاي معتبر داخل يا خارج كشور كه به تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد،

· حداقل معدل 16 در دوره دكتراي حرفه اي پزشكي/دندانپزشكي،

· شركت در امتحان ورودي دستياري تخصصي و يا فوق تخصصي/فلوشيپ و كسب حداقل ٪90 حدنصاب رشته-محل،

· كسب حداقل 5 امتياز برجستگي علمي - تحقيقاتي به صورت زير:

دارا بودن مدال المپياد علمي دانش آموزي در رشته هاي شيمي، فيزيك، زيست شناسي، رياضيات، و يا      كامپيوتر (طلا=3 امتياز، نقره=2 امتياز، برنز=1 امتياز).

دارا بودن مقالات تحقيقاتي به طوريكه براي هر 1 واحد Impact Factor مجله1 امتياز داده مي شود (سهم هر يك از نويسندگان مقاله بر اساس قوانين ارتقا اعضاي هيات علمي محاسبه مي شود).

مقالات چاپ شده در مجلاتي كه IF كمتر از 1 دارند، گزارش مورد باليني، و اظهار نظرهاي شخصي چاپ شده محاسبه نمي گردد .

دارا بودن اختراع ثبت شده با patent بين المللي (USA/EU) (2 امتياز) .

دارا بودن مدرك BA/BSc يا معادل آن (1 امتياز).

دارا بودن مدرك MPhil/MSc/MPH يا معادل آن (2 امتياز) .

دارا بودن مدرك MD-PhD (3 امتياز) .

· حداكثر سن 30 سال تمام براي افراد بدون تخصص باليني و 35 سال تمام براي متخصصين يا دستياران باليني دوره تخصصي/ فوق تخصصي/ فلوشيپ و يا دارندگان مدركPhD مي باشد. داوطلبان تا سقف 40 سال تمام نيز قابل پذيرش مي باشند به شرط آنكه به ازاي هر سال سن اضافه، حداقل يك امتياز اضافه بر آنچه در بند 5 ماده 3 آمده است، كسب نمايد.

· موفقيت در آزمون زبان انگليسي مطابق با مصوبات شورايعالي برنامه ريزي علوم پزشكي درخصوص پذيرش دانشجويانPhD by Research .

· تحصيل در برنامه پزشك پژوهشگر تمام وقت مي باشد، بنابر اين هرگونه اشتغالي به هر صورت و در هر كجا در طول برنامه پزشك پژوهشگر براي اين دستياران ممنوع است.

· موفقيت در مصاحبه ساختارمند (structured interview). مصاحبه ساختارمند مصاحبه اي است كه در آن همه داوطلبان به يك مجموعه سوال ثابت پاسخ مي گويند. مصاحبه كنندگان به پاسخ هاي داده شده هر داوطلب نمره مي دهند و نهايتاً معدل كل براي هر داوطلب محاسبه شده و رتبه بندي انجام و بهترين افراد بر اساس راي نهايي اعضاي كميته مصاحبه كننده انتخاب مي گردند. مجموعه سوالات مي بايد در ابتداي جلسه مصاحبه مورد تاييد اكثريت اعضاي كميته مصاحبه كننده قرارگيرد.

· تبصره 1: داوطلباني كه داراي هر دو مدركMD و PhD هستند و در صورتي كه شرايط مذكور در ماده 3 را دارند مي توانند وارد دوره آموزش تخصصي در چهارچوب برنامه پزشك پژوهشگر شوند و به مدرك تخصص باليني در رشته اي كه قبول شده اند نيز نائل آيند. همچنين داوطلباني كه داراي يكي از بوردهاي تخصص باليني هستند، در صورتيكه شرايط مذكور در ماده 3 را دارند مي توانند وارد دوره فوق تخصصي/فلوشيپ در چهارچوب برنامه پزشك پژوهشگر شوند و علاوه بر مدرك فوق تخصصي/فلوشيپ، به مدرك PhD نيز نائل آيند

· تبصره 2: مشمولان طرح نيروي انساني در صورتيكه مفاد ماده 3 از اين آيين نامه را داشته و در برنامه پزشك پژوهشگر پزشك پژوهشگر پذيرفته شوند، در هر مقطعي از طرح كه باشند مي توانند با رعايت قوانين و مقررات مربوطه، از طرح نيروي انساني ترخيص شده و براي شروع برنامه پزشك پژوهشگر ثبت نام نمايند

· تبصره 3: اعضاي هيات علمي با مرتبه استاديار/ مربي در مراكز تحقيقاتي و دانشگاه ها در صورت احراز شرايط ورود به برنامه پزشك پژوهشگر (ماده 3) و كسب مرخصي آموزشي از موسسه كارفرما وفق قوانين و مقررات مربوطه، مي توانند در اين برنامه شركت نمايند.

داوطلبين بورسيه مؤسسات غير دولتي و شعب بين الملل دانشگاهها

به منظور تحقق ارتباط دانشگاه و با مراكز علمي غير دولتي در جهت دستيابي به اهداف سند چشم انداز جمهوري اسلامي در برنامه پنجم توسعه، مراكز مجري برنامه هاي پزشك پژوهشگر مي توانند پس از تصويب در "شورا"، به تعداد كل پذيرش خود اضافه نمايند، منوط به اينكه دستياران مازاد به صورت بورس كامل مؤسسات خصوصي و يا داوطلبان خارج از كشور پذيرش شوند. اين پذيرش مازاد نبايد هيچگونه هزينه اي بر دوش موسسات دولتي و دانشگاه ها بگذارد. طبعا اين دسته از داوطلبان بايد شرايط ورود به برنامه را همچون ديگر متقاضيان پزشك پژوهشگر دارا باشند.


ساير مقررات

 

·     كليه ي واحدهاي زير مجموعه وزارت بهداشت موظف هستند در صورت راه اندازي برنامه پزشك پژوهشگر در دانشگاه مربوطه كمال همكاري را در حمايت از پذيرفته شدگان برنامه پزشك پژوهشگر به عمل آورند. در غير اين صورت، دبيرخانه "شورا" مي تواند جهت كمك به حل مشكل رأسا اقدام نمايد.

·     تغيير مركز ميزبان، طرح تحقيقاتي و استاد راهنما بر اساس تقاضاي كتبي دستيار، در صورت وجود دليل موجه (عدم وجود استاد راهنما، امكانات لازم و يا تخطي موسسه ميزبان از برنامه آموزشي تحقيقاتي) با تاييد دبيرخانه "شورا" و تصويب كميسيون موارد خاص شوراي آموزش پزشكي و تخصصي فقط براي يك بار در طول برنامه امكان پذير است.

·     دستيار مي تواند حداكثر 25% از برنامه خود را جهت تحقيق و يا آموزش باليني با تاييد استاد راهنماي اول و دبيرخانه "شورا" در موسسات ديگر علمي در داخل و يا خارج از كشور طي كند.

·     دستيار مي تواند حداكثر 25% از برنامه خود را جهت تحقيق و يا آموزش باليني با تاييد استاد راهنماي اول و دبيرخانه "شورا" در موسسات ديگر علمي در داخل و يا خارج از كشور طي كند.

·     مدركPh.D. / فوق تخصص/ فلوشيپ بر اساس عناوين رشته هاي مصوب شورايعالي برنامه ريزي علوم پزشكي كشور ارزشيابي مي شوند. در صورتيكه مدرك مورد تقاضاي دستيار در كشور وجود نداشته باشد و يا ظرفيت پذيرش آن در كشور كافي نباشد، دستيار مي تواند با تاييد دبيرخانه "شورا" برنامه مربوطه (حداكثر تا 24 ماه) را در خارج از كشور گذرانده و مدرك مربوطه را دريافت دارد.

·     در صورتيكه دستيار برنامه پزشك پژوهشگر در زمان ورود به برنامه، در حال گذراندن دوره تخصص/فوق تخصص/فلوشيپ باليني باشد، مي تواند بدون حق تغيير رشته-محل به برنامه پزشك پژوهشگر منتقل شده و از مزاياي اين برنامه نيز استفاده كند.

·     تبصره 1- بطور معمول اخذ مرخصي تحصيلي در نيم سال اول تحصيلي مجاز نيست اما در موارد استثنايي با درخواست رئيس مركز تحقيقات و تاييد دبيرخانه "شورا" امكان پذير است.تبصره 2- مدت مرخصي تحصيلي بر اساس قوانين دستياري و جزو سنوات تحصيلي دستيار محسوب مي شود

·     تبصره 2- مدت مرخصي تحصيلي بر اساس قوانين دستياري و جزو سنوات تحصيلي دستيار محسوب مي شود

تاریخ به روز رسانی:
1397/06/25
تعداد بازدید:
653

آدرس: یزد، میدان شهید دکتر باهنر، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید صدوقی یزد،

طبقه دوم، معاونت تحقیقات و فناوری، کد پستی: 8916978477- تلفن: 37263733- 035، فاکس: 37263732- 035،

ایمیل آکادمیک: dvc.research@ssu.ac.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت معلق به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یزد است.

تاریخ بروزرسانی :1399/12/05 
Powered by DorsaPortal