دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
آيين نامه تاسيس مراكز آمبولانس خصوصي
Rounded Rectangle: آئين نامه تاسيس مراكز خدمات آمبولانس خصوصي

 

 

 

 

 

 


هدف: نظام مند نمودن تشكيل مراكز خدمات آمبولانس خصوصي، شفافيت و استاندارد سازي فعاليت هاي اين مراكز، استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در حوزه سلامت (انتقال ايمن بيماران)

مستندات قانوني مرتبط: اصل 138 قانون اساسي، ماده 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدي، بند 11 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 1367 و ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1364 و آئين نامه اجرائي آن مصوب سال 1365 هيئت محترم وزيران و اصلاحات سال 1366 و 1391وهمچنين ماده 3 اساسنامه سازمان اورژانس كشور 

فصل اول- اختصارات و تعاريف

ماده 1- اختصارات و تعاريف در اين آئين نامه به شرح زير است :

1-1-         "وزارت"، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

1-2-         "سازمان "، سازمان اورژانس كشور

1-3-         "دانشگاه/ دانشكدهدانشگاه/ دانشكده ‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

1-4-         "اورژانس پيش بيمارستاني "، اورژانس پيش بيمارستاني ومديريت حوادث دانشگاه/ دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني

1-5-         "كميسيون قانوني كميسيون تشخيص امور پزشكي موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدي

1-6-         "پروانه هاي قانونيپروانه هاي بهره برداري (تاسيس) و مسئولين فني

1-7-         "موسس"، موسس/ موسسين حقيقي و يا حقوقي

1-8-         "مركزمركز خدمات آمبولانس خصوصي

1-9-         "مركز خدمات آمبولانس خصوصي مركزي كه به صورت شبانه روزي و طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي پس از اخذ مجوزهاي قانوني ( موافقت اصولي ، پروانه تاسيس و پروانه مسئولين فني ) ، با هدف ارائه خدمات آمبولانس و جهت انتقال ايمن  بيماران تاسيس و تابع مفاد اين آيين نامه و ساير مقررات ذيربط مي باشد.

ماده 2- مركز خدمات آمبولانس خصوصي داراي فعاليتها به شرح ذيل مي باشد:

2-1- انتقال ايمن  بيماران

2-2-  استقرار در مراسم خاص به درخواست ذينفعان جهت ارائه خدمات آمبولانس و انتقال بيماران

2-3- استقرار در مراكز بهداشتي ، درماني و غيردرماني به درخواست مسئولين ذيربط آن مراكز جهت ارائه خدمات آمبولانس و انتقال بيماران

فصل دوم – شرايط تاسيس و بهره برداري

ماده3-شرايط عمومي متقاضيان تاسيس به شرح ذيل ميباشد:

3-1-دارا بودن  تابعيت جمهوري اسلامي ايران

3-2- تدين به يكي از اديان رسمي كشور

3-3- ارائه عدم سوء پيشينه كيفري و پزشكي

3-4- ارائه تصوير آخرين مدرك تحصيلي معتبر (گروه علوم پزشكي)

3-5- ارائه تصوير تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي

3-6-ارائه گواهي عدم اعتياد

3-7- ارائه  درخواست كتبي جهت تاسيس مركز آمبولانس خصوصي با اعلام منطقه جغرافيايي مورد نظر به لحاظ رعايت سطح بندي خدمات به اورژانس پيش بيمارستاني توسط موسس يا موسسين

ماده4 -صدور و اخذ پروانه تاسيس مركز براي متقاضيان حقيقي و حقوقي به شرح ذيل ميباشد:

4-1- ثبت شركت مطابق مقررات مربوط به تاسيس شركت ها در قانون تجارت و تاسيس تعاوني در چارچوب مقررات ذيربط

4-2-ارائه اساسنامه ممهور به مهر اداره ثبت شركت ها از سوي متقاضي تاسيس

4-3-ارائه گواهي پايان طرح يا معافيت از آن  توسط متقاضيان پزشك يا پيرا پزشك 

4-4-در خصوص اشخاص حقيقي مي بايستي متقاضي داراي يكي از مدارك تحصيلي دكتري  پزشكي ، ،كاردان يا كارشناس در يكي از رشته هاي  تحصيلي پرستاري ، هوشبري و فوريتهاي پزشكي  باشد.

4-5-پروانه هاي  تاسيس صادره قبل از تصويب اين آيين نامه معتبر مي باشد.

4-6- به هر متقاضي واجد شرايط حقيقي وحقوقي داراي  صلاحيت ،‌ فقط پروانه تاسيس يك مركز داده مي شود.

ماده 5- مدارك وشرايط عمومي واختصاصي موسس يا موسسين  پس از بررسي از سوي اورژانس پيش بيمارستاني مربوطه وتطبيق با ضوابط وقوانين جاري كشور جهت اخذ موافقت اصولي و تعيين صلاحيت موسس يا موسسان به كميسيون قانوني  ارائه مي گردد.

ماده 6 - موسس يا موسسين موظفند حداكثر ظرف مدت يكسال پس از اخذ موافقت اصولي نسبت به تهيه مكان مناسب ، تجهيزات مورد نياز و تامين كاركنان فني و اداري اقدام نموده و مراتب را به اورژانس پيش بيمارستاني ذيربط اعلام نمايند تا پس از تصويب در كميسيون قانوني  بر اساس مقررات نسبت به صدور پروانه هاي قانوني ( تاسيس و مسئول يا مسئولين  فني ) اقدام گردد.

تبصره : در صورت عدم تهيه مكان ، تجهيزات و تامين كاركنان در مدت مذكور موافقت اصولي از اعتبار ساقط مي شود و تمديد آن با ارائه دلايل و مستندات كافي صرفا براي يك بار و حداكثر به مدت يك سال با درخواست موسس و يا موسسان و موافقت كميسيون قانوني  امكان پذير خواهد بود.

ماده 7- صدور موافقت اصولي، مجوزي براي شروع فعاليت مركز نبوده و به هيچ عنوان قابل واگذاري به غير نمي‌باشد. در صورت واگذاري موافقت اصولي ياد شده به هر شكل به غير، مجوز از درجه اعتبار ساقط بوده و اثري بر آن مترتب نخواهد بود.

ماده 8- پذيرش مدارك دليلي بر صدور و موافقت اصولي نبوده و هرگونه ضرر و زيان ناشي از هزينه كرد قبل از موافقت اصولي اعم از خريد ساختمان يا بازسازي محل به عهده متقاضيان خواهد بود.

ماده 9- شروع به كار و ارائه خدمات درماني بدون اخذ پروانه هاي قانوني ممنوع است.

ماده 10 - پس از تصويب كميسيون قانوني  و صدور موافقت اصولي ،‌آمبولانسهاي معرفي شده توسط مراكز كه گواهي استاندارد از سازمان ملي استاندارد و تاييديه  سازمان اورژانس كشور را دارند توسط اورژانس پيش بيمارستاني به منظور صدور كارت معاينه طبي استاندارد و براساس تيپ آمبولانس مورد بازديد قرار گرفته و تاييديه هاي لازم جهت سير مراحل صدور پروانه هاي تاسيس و مسئولين فني به اداره صدور پروانه هاي سازمان منعكس مي گردد . درنهايت معرفي به راهنمايي و رانندگي ناجا جهت انجام مراحل  شماره گذاري پس از صدور پروانه تاسيس صورت خواهد پذيرفت.

تبصره: اعتبار پروانه هاي صادره به مدت دوسال بوده و تمديد آن منوط به رعايت ضوابط و مقررات آيين نامه  خواهد بود.

فصل سوم – وظايف موسس

ماده 11- وظايف موسس يا موسسان مراكز به شرح ذيل مي باشد:

11-1-  معرفي  مسئول يا  مسئولين فني واجد شرايط براي مراكز ، جهت تمام نوبتهاي كاري

11-2- انتخاب و معرفي كاركنان فني واجد شرايط ( كاركنان آمبولانس ) بر اساس ضوابط آيين نامه

11-3-  تامين تجهيزات عمومي ، اداري ، رفاهي  ، ملزومات پزشكي و دارويي مورد نياز جهت انجام وظايف مركز بر اساس استانداردهاي ابلاغي  سازمان

11-4- رعايت تمامي ضوابط ، مقررات ،‌ دستورالعمل ها و تعرفه هاي مصوب ابلاغي سازمان 

11-5- نظارت بر حسن اجراي آيين نامه  تكريم ارباب رجوع توسط پرسنل مركز

11-6- رعايت و اجراي نظريات و پيشنهادات مسئول فني در امور پزشكي و فني بر اساس ضوابط

11-7- كنترل و مراقبت وضعيت ساختمان ، آمبولانس ، تجهيزات ، تاسيسات ايمني ، تامين تجهيزات عمومي و ملزومات و نيروي انساني مورد نياز بر اساس استانداردهاي مربوطه با تائيد مسئول فني

11-8- مسئوليت رعايت تمامي قواعد و مقررات مربوط به قانون سازمان تامين اجتماعي ، قانون كار ، بيمه اتومبيل و مسئوليت مدني بر عهده موسس يا موسسين مي باشد.

11-9- موسس يا موسسين  موظفند در صورت عدم امكان حضور مسئولان فني  بلافاصله فرد يا افراد واجد شرايطي را به عنوان جانشين ، حداكثر به مدت سه ماه جهت تصدي امور فني به اورژانس پيش بيمارستاني مربوطه معرفي نمايند و در صورت عدم بازگشت و حضور مسئول فني به محل كار ، موسس يا موسسين حداكثر3 ماه ديگر فرصت دارند كه  مسئول يا مسئولين فني واجد شرايط جديدي را جهت تاييد صلاحيت به كميسيون قانوني  معرفي نمايند و تا زمان تاييد صلاحيت مسئول فني معرفي شده  توسط كميسيون قانوني  تمامي وظايف و اختيارات مسئول فني متوجه مسئول فني جانشين مي باشد و در صورت عدم تائيد مسئول فني معرفي شده  در طي مدت سه ماه ، فعاليت مركز تا معرفي وتاييد مسئول فني واجد شرايط  متوقف مي گردد.

11-10-  در صورت بروز  تخلف از سوي مسئول فني در انجام  وظايف قانوني ، موسس يا موسسين  مراتب را با  ارائه مستندات به اورژانس پيش بيمارستاني اطلاع دهند و همچنين در صورت احراز تخلف از سوي بازرسين اورژانس پيش بيمارستاني  و صلاحديد آنها نسبت به معرفي مسئول فني جديد واجد شرايط جهت معرفي به كميسيون قانوني  اقدام نمايند.

فصل چهارم - شرايط، وظايف و مقررات مسئول فني

ماده 12- شرايط و ضوابط تصدي جهت مسئول فني مراكز به شرح ذيل مي باشد:

12-1-صدور واخذ پروانه مسئول فني با حداقل مدرك تحصيلي دكتري پزشك عمومي

12-2 -پاسخگويي حداقل يك نفر مسئول فني در هر نوبت  كاري روز  و شب مطابق پروانه صادره

تبصره  : مسئول فني مي تواند از موسس يا موسسين با حداقل داراي مدرك تحصيلي دكتري پزشك عمومي بوده و با رعايت ساير شرايط اين آئين نامه  انتخاب گردد.

ماده 13- وظايف مسئول فني، عبارت است از:

13-1- مسئول فني موظف به پاسخگويي تلفني در تمام ساعات تصدي مسئوليت فني در قبال تمام وظايف محوله مي باشد. 

تبصره : مسئول فني موظف است در صورت غيبت ( كمتر از 3ماه ) با هماهنگي موسس يا موسسين نسبت به معرفي جانشين واجد شرايط به اورژانس پيش بيمارستاني  ذيربط اقدام نمايد.

13-2- نظارت بر نحوه ارائه خدمات توسط كاركنان آمبولانس و ساير كاركنان و ابلاغ تذكرات لازم به آنان و پيگيري فرآيندهاي ارائه خدمات و در صورت تخطي از آن ،‌ اعلام كتبي مراتب ، به موسس يا موسسين و به اورژانس پيش بيمارستاني  ذيربط

13-3- تاييد صلاحيت كاركنان فني ودرماني  برابر ضوابط آئين نامه و مقررات جاري مربوطه

13-4- نظارت بر نحوه تامين ، كيفيت ، آماده بكار  بودن تجهيزات ،‌ آمبولانسها ، ملزومات  وداروهاي مورد نياز مطابق با آخرين استانداردهاي ابلاغي  از طرف سازمان

13-5- ارتقا سطح كيفي ارائه خدمات درماني

13-6- نظارت بر تهيه ، تنظيم و نگهداري فرم هاي ماموريت تمامي  بيماران ( الكترونيكي ) و نيز بررسي شرح حال و دستورات پزشكي مندرج در آن و تذكر به پرسنل  مربوطه در صورت تخطي از موازين علمي و فني

13-7- رعايت و نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي مربوط به تابلو ،‌ فرم ماموريت ، فرمهاي گزارش ماهيانه و بايگاني پزشكي مطابق قواعد و مقررات مربوطه

13-8- نظارت بر ثبت و ارائه دقيق آمار فعاليت مركز و ارسال الكترونيكي داده ها به مركز اورژانس پيش بيمارستاني  دانشگاه / دانشكده ذيربط به طور مستمر  طبق دستورالعمل هاي ابلاغي

13-9- رعايت و اجراي تمامي  مقررات و دستورالعملهاي وزارت متبوع و نظارت بر حفظ شئون پزشكي و موازين فني

13-10- تعيين نوع تيپ مناسب آمبولانس جهت اعزام به ماموريت  درخواستي از مركز براساس دستورالعمل هاي مربوطه

13-11- كنترل ثبت و نگهداري تمامي اطلاعات مربوط به ماموريتها

فصل پنجم – ضوابط پرسنلي و تجهيزاتي

ماده 14- ساختمان مركز بايد داراي شرايط مناسب براساس دستورالعمل ابلاغي سازمان باشد.

ماده 15 - شرايط آمبولانس ، ملزومات و تجهيزات آن به شرح ذيل مي باشد:

15-1- مالكيت آمبولانس: جهت تاسيس مركز مالكيت حداقل 2 دستگاه آمبولانس استاندارد به نام مركزآمبولانس خصوصي و با عمر كمتر از 10 سال از تاريخ ساخت آن الزامي مي باشد.

 تبصره : افزايش ناوگان آمبولانس مراكز حداكثر تا 15 سال از تاريخ ساخت ، در صورت اخذ معاينه فني ساليانه بلامانع مي باشد. 

15-2-درج نام مركز ، تيپ وكد آمبولانس ( A.B.C ) ، شماره تلفن مركز مربوطه و شماره تلفن رسيدگي به شكايات كه توسط اورژانس پيش بيمارستاني  دانشگاه / دانشكده اعلام مي شود ، در دو طرف و عقب آمبولانس به رنگ آبي درج گردد.

15-3-نصب كارت معاينه طبي معتبر در كليه آمبولانس ها و آخرين تعرفه مصوب وزارت متبوع در داخل كابين عقب آمبولانس هاي خصوصي و در معرض ديد

15-4-نصب برچسبهاي ابلاغي از سوي سازمان به آمبولانس ها

 تبصره 1 : افزايش تعداد آمبولانس توسط مراكز منوط به اخذ تاييديه اورژانس پيش بيمارستاني و سازمان  مي باشد.

تبصره 2 : اعتبار كارت معاينه طبي به مدت يك سال بوده و تمديد آن منوط به بازديد و تاييد مجدد توسط اورژانس پيش بيمارستاني مربوطه خواهد بود.

تبصره 3 : درج هرگونه آرم ، علامت و عناوين تبليغي ديگر به آمبولانس ها جز موارد اعلامي توسط سازمان ممنوع مي باشد.

 ماده 16 - شرايط وضوابط اختصاصي  نيروي انساني  به شرح ذيل مي باشد :

16-1- براي هر دستگاه آمبولانس تيپ A مراكز آمبولانس خصوصي در هر نوبت كاري ( 24 ساعته ) دو نفر كاردان يا كارشناس در يكي از رشته هاي  فوريتهاي پزشكي و يا پرستاري و يا هوشبري ويا اتاق عمل  و يا ديپلم بهياري ودو نفر راننده 

16-2-براي هر دستگاه آمبولانس تيپ B مراكز آمبولانس خصوصي در هر نوبت كاري ( 24 ساعته )  چهار نفر كارشناس  يا كاردان  در يكي از رشته هاي فوريتهاي پزشكي و يا پرستاري و يا هوشبري

16-3- براي هر دستگاه آمبولانس تيپ C مراكز آمبولانس خصوصي در هر نوبت كاري (24 ساعته )  شش  نفر نيرو شامل  دو نفر پزشك عمومي  و يا پزشك طب اور‍ژانس و يا متخصص بيهوشي و دو نفر كارشناس يا كاردان در يكي از رشته هاي  پرستاري ويا  ‌فوريتهاي پزشكي و يا هوشبري كه حداقل 3 سال سابقه در بخش هاي ويژه را داشته باشد و دو نفر راننده

تبصره 1 : در آمبولانس تيپ B مسئوليت رانندگي با يكي از نيروهاي معرفي شده مي باشد .

تبصره2 : نيروهاي عملياتي آمبولانس موظفند كه دردوره هاي آموزشي  بدو ورود و بازآموزي  سالانه كه از طرف سازمان اورژانس كشور مشخص مي گردد ، شركت نمايند. بديهي است پس از اخذ مدرك قبولي در آزمون انجام شده از طرف اورژانس پيش بيمارستاني مجوز اشتغال به كار دريافت مي نمايند. چگونگي نحوه آموزش كاركنان مراكز توسط اورژانس پيش بيمارستاني  دانشگاه / دانشكده تعيين خواهد شد.

تبصره 3:ارائه گواهي بازآموزي سالانه پرسنل در زمان تمديد پروانه بهره برداري مركز الزامي مي باشد.

تبصره 4:در آمبولانس تيپC نيروهاي عملياتي آمبولانس مي بايست حداقل داراي 3 سال سابقه فعاليت در بخش هاي ويژه را داشته باشند.

ماده17- با توجه به لزوم متفاوت بودن شكل ظاهري پرسنل مراكز  از تكنسينهاي فوريتهاي پزشكي 115 ، لباس فرم پرسنل اين مراكز بايد شامل پيراهن آبي روشن ، شلوار و كاپشن سرمه اي بوده و نام و نام خانوادگي ، عكس پرسنلي ، سمت ( راننده - تكنسين - پزشك ) ، نام مركز مربوطه و كد عملياتي  را بر روي لباس خود درج نمايند و نصب هرگونه آرم ، علامت و عناوين ديگر بر روي لباس فرم  ممنوع مي باشد.

 

فصل ششم- ساير قوانين و مقررات

ماده18- مراكز آمبولانس خصوصي مجاز به عقد قرارداد جهت تامين آمبولانس مراكز درماني( بيمارستان ،

مراكز جراحي محدود ، درمانگاهها و....)  براساس ضوابط ابلاغي سازمان خواهند بود.

ماده 19- استفاده از آمبولانس فقط به منظور انتقال بيماران و پس از صدور برگ ماموريت  خواهد بود.

ماده20- معرفي و ترغيب بيمار و همراهان وي جهت انتقال به مركز تشخيصي- درماني خاص توسط مراكز يا كادر آمبولانس ممنوع مي باشد.

 ماده21- مراكز آمبولانس خصوصي مجاز به  عرضه وفروش دارو و تجهيزات پزشكي به  بيماران نمي باشند.

 ماده 22-  صدور گواهي فوت و حمل جسد توسط مراكز ممنوع مي باشد.

ماده 23- مراكز مي بايستي هرگونه تغيير در ظرفيت ناوگان آمبولانسي خود را با اطلاع و تاييد  اورژانس پيش بيمارستاني و تائيد سازمان انجام دهند.

ماده24 -  مراكز موظف به  همكاري بدون قيد شرط با وزارت متبوع ،سازمان و اورژانس پيش بيمارستاني  مربوطه در هنگام بروز حوادث غيرمترقبه و اعلام نياز از طرف آنها صورت مي پذيرد.

ماده 25 - انتخاب و تغيير نام مركز مي بايست با اطلاع وتاييد اورژانس پيش بيمارستاني مربوطه و موافقت  سازمان  باشد.

ماده 26 - هرگونه جابجايي محل مركز مي بايست  در چارچوب ضوابط و مقررات آيين نامه و با اطلاع و موافقت اورژانس پيش بيمارستاني ذيربط و تائيد سازمان و تصويب كميسيون قانوني  باشد.

ماده27- با توجه به تيپ هاي مختلف آمبولانس (A . B . C ) مراكز آمبولانس خصوصي مجاز به دريافت تعرفه بالاتر از آخرين  تعرفه هاي مصوب سازمان، مربوط به هر تيپ آمبولانس نبوده و اخذ وجوه بالاتر از تعرفه مربوط به هر تيپ آمبولانس با دلايلي همچون تجهيزات بيشتر و غيره ممنوع مي باشد.

ماده28- مراكز آمبولانس خصوصي ملزم به چسباندن تعرفه هاي مصوب درپشت درب داخل كابين آمبولانس و ثبت ونگهداري تمامي اطلاعات و ارائه قبض رسيد به دريافت كنندگان خدمات براساس آخرين تعرفه مصوب سازمان مي باشند.

ماده29- هر آمبولانس خصوصي جهت انجام ماموريت موظف به داشتن حكم ماموريت از مركز اعزام كننده بوده و لازم است با هماهنگي و نظارت مسئولين فني مركز نسبت به جابجايي بيماران اقدام نمايد.

ماده30- توقف آمبولانسهاي مراكز ، به استثناي زمان انجام ماموريت يا استقرار ، در خارج از پاركينگ مركز ممنوع مي باشد.

ماده 31 - هرگونه نقل و انتقال پروانه تاسيس ممنوع مي باشد.

ماده 32- در صورتي كه موسس به دلايلي قصد تعطيلي موقت و يا انحلال مركز را داشته باشد ، مي بايست مراتب را قبلا به اطلاع اورژانس پيش بيمارستاني  ذيربط اعلام نمايد.. پس از انقضاي مهلت مذكور مجوز توسط دانشگاه/دانشكده ابطال خواهد شد . فردي كه مجوز وي باطل شده است امكان دريافت مجوز جديد تا دو سال پس از تاريخ ابطال را نخواهد داشت.

تبصره : در صورت تعطيلي موقت و يا انحلال ، مركز مي تواند آمبولانسهاي خود را با هماهنگي اورژانس پيش بيمارستاني  و تائيد سازمان  به ساير مراكز آمبولانسهاي خصوصي و يا سازمانها و شركت هاي داراي مجوز استفاده از آمبولانس به فروش برساند و يا در پاركينگ عمومي متوقف نموده و رسيد آن را به مركز اورژانس پيش بيمارستاني ارائه نمايد.

ماده 33 - بازرسان وزارت ، سازمان و يا اورژانس پيش بيمارستاني  دانشگاه / دانشكده ميتوانند  هريك از مراكز خدمات آمبولانس خصوصي را مورد بازرسي قرار دهند. و مسئولان مراكز فوق  مكلفند تمامي  اطلاعات را دراختيار بازرسان  قرار دهند.

ماده 34 - نظارت مستمر بر عملكرد تمامي مراكز آمبولانس خصوصي به عهده اورژانس پيش بيمارستاني  دانشگاه / دانشكده مي باشد.

ماده 35- رسيدگي به شكايات مردمي از مراكز آمبولانس خصوصي  توسط  اورژانس پيش بيمارستاني  دانشگاه / دانشكده انجام خواهد گرفت.

ماده 36 - در صورت فوت موسس مطابق تبصره 4 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني و اصلاحات بعدي اقدام خواهد شد.

تبصره: در صورتي كه مدت اعتبار پروانه مسئول فني در اين مدت منقضي شود، وراث مي بايست نسبت به  تمديد مسئوليت وي يا معرفي مسئول فني واجد شرايط اقدام نمايند.

ماده 37 -در صورتي كه موسس به علت از كار افتادگي كلي، قادر به اداره مركز  نباشد، بايد در يك مهلت 6 ماهه نسبت به معرفي فرد يا افراد واجد شرايط ديگري بعنوان جانشين (موسس) اقدام نمايد و چنانچه به علت حجر، قادر به اداره مركز نباشد، قيم وي بايد در يك مهلت 6 ماهه نسبت به معرفي فرد/افراد واجد شرايط ديگري بعنوان جانشين (موسس) اقدام نمايد تا پس از تاييد صلاحيت توسط كميسيون قانوني، پروانه بهره برداري به نام وي صادرگردد تا پس از تاييد صلاحيت توسط كميسيون قانوني، پروانه بهره برداري به نام وي صادر گردد.

ماده 38 - چنانچه پروانه موسسه به نام اشخاص حقوقي صادر گرديده و صرفاً يكي از اعضا واجد شرايط مقرر در ماده 4 آيين نامه باشد، در صورت فوت، حجر يا از كار افتادگي آن عضو، فرد معرفي شده بايد واجد صلاحيت مقرر در ماده ياد شده باشد.

 

فصل هفتم- تخلفات

ماده 39-  در صورتي كه مراكز خدمات آمبولانس خصوصي از ضوابط و مقررات ، مفاد ، الزامات و وظايف موضوع اين آيين نامه تخطي نمايند به نحو ذيل اقدام ميگردد :

39-1- تذكر با درج موضوع در صورتجلسه بازرسي مراكز آمبولانس خصوصي از سوي اورژانس پيش بيمارستاني يا سازمان در محل

39-2- اخطار كتبي توسط اورژانس پيش بيمارستاني در صورت تكرار ، ادامه تخلف و عدم توجه به تذكر

39-3- ارجاع ‌موضوع به كميسيون ماده 11 قانون تعزيرات حكومتي در امور بهداشتي درماني و به ساير مراجع ذيصلاح قانوني در صورت تكرار و ادامه تخلف و عدم توجه به اخطار كتبي ازسوي مراكز آمبولانس خصوصي

39-4- صدور دستور تعطيلي موقت مركز آمبولانس خصوصي به پيشنهاد اورژانس پيش بيمارستاني توسط سازمان و توقف تردد آمبولانس در پاركينگ عمومي و ارائه قبض پاركينگ به اورژانس پيش بيمارستاني مربوطه در صورت انجام تخلفات منجر به مخاطرات جاني براي بيمار ويا ساير اشخاص و يا اقدامات منجر به سلب اعتماد عمومي به نظام سلامت كشور

تبصره 1: فعاليت مجدد مركزآمبولانس خصوصي  منوط به رفع موضوع تخلفات وارائه مستندات آن به اورژانس پيش بيمارستاني پس از  طي مراحل قانوني و اخذ تاييديه از سازمان مي باشد.

تبصره2 : در صورت عدم توجه مركز به رفع نواقص و تعطيلي موقت اورژانس پيش بيمارستاني  مي تواند درخواست لغو پروانه تاسيس و مسئول فني را از كميسيون قانوني  بنمايد.  

اين آيين نامه در39 ماده و 15 تبصره تصويب و جايگزيني آيين نامه قبلي (مصوب 1388 ) خواهد بود و از تاريخ ابلاغ قابل اجرا مي باشد.

 

 

 

فرم تعيين جانشين  مسئول فني مراكز خدمات آمبولانس خصوصي

تاريخ......................

 

مديريت محترم اورژانس پيش بيمارستاني و مدير حوادث  دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ....../ بهداشتي و درماني .........................

اينجانب دكتر ............................... مسئول فني مركز آمبولانس خصوصي ...................................... در شهر ............. به نشاني ............................................... طي روزهاي ....................... الي .............................. قادر به انجام وظيفه در مركز آمبولانس مذكور نبوده و آقاي/ خانم دكتر ................................... را به جانشيني موقت خود معرفي مي‌نمايم.

 

                                   مهر و امضاء و شماره نظام پزشكي

 

 


اينجانب دكتر .................... بعنوان جانشين آقاي/ خانم دكتر .................................... كليه وظايف ايشان را در مدت عدم حضور در مركز آمبولانس خصوصي...................................... از تاريخ ................ الي .................... پذيرفته و انجام وظيفه خواهم نمود.

 

                                              مهر و امضاء و شماره نظام پزشكي

 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/10/30
تعداد بازدید:
3475
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/04/04
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal