دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
شرح وظايف

نقشه راه كارگروه سلامت در حوادث غيرمترقبه

نقشه راه دبيرخانه سلامت در حوادث غير مترقبه به منظور افزايش آمادگي و كاهش خطر پذيري حوزه سلامت در مقابل حوادث و بلايا شامل مراحل زير مي باشد:

اين نقشه به‌منظور ارائه الگويي واحد بر اساس تجارب ملي (درس آموخته‌هاي حاصل از تجارب حوادث و بلاياي قبلي) و بين‌المللي تدوين‌شده است. بر اساس مراحل اين نقشه تمام دانشگاه‌هاي علوم پزشكي مسير يكساني را طي كرده و با برنامه‌اي واحد زمينه ارتقاي آمادگي حوزه سلامت براي ارائه پاسخي مؤثر به حوادث و بلايا را فراهم مي‌نمايند. كاهش مرگ‌ومير، مصدوميت، معلوليت و آسيب مراكز بهداشتي‌درماني، كاهش آسيب‌پذيري حوزه سلامت، افزايش ظرفيت‌ها در حوزه‌هاي عملكردي، تجهيزات و كاركنان و بازگشت سريع كاركردهاي اين حوزه به حالت معمول پس از پاسخ به حوادث از اهداف اصلي تدوين اين نقشه است.

1.       تشكيل كارگروه سلامت در حوادث غيرمترقبه و پدافندغيرعامل دانشگاهي بر اساس دستورالعمل ابلاغي دبيرخانه، صدور ابلاغ‌ها و ارسال به دبيرخانه

تشكيل كارگروه و مشخص كردن اعضاي اصلي شامل رييس كارگروه (رياست دانشگاه با ابلاغ استاندار)، دبير (مدير مركز مديريت حوادث و فوريت‌هاي پزشكي دانشگاه)و رييس دبيرخانه (يكي از متخصصين مرتبط) و رييس كميته‌هايهفت‌گانه شامل بهداشت (معاون بهداشتي دانشگاه)، درمان (معاون درمان به‌عنوان رييس كميته و جانشين رييس كارگروه)، آموزش (معاون آموزشي)، پژوهش (معاون تحقيقات و فناوري)، پشتيباني ( معاون توسعه و پشتيباني ) ،غذا و دارو (معاونت غذا و دارو) و توانبخشي (يكي از متخصصين توانبخشي)

2.       تدوين نقشه خطرپذيري منطقه تحت پوشش دانشگاه بر اساس الگوي ابلاغي دبيرخانه و با استفاده از ابزارهاي ملي

اولين مرحله در تدوين هر برنامه‌ايبه‌منظور آمادگي در مقابل حوادث و بلايا شناخت مخاطرات، آسيب‌پذيري‌ها و ظرفيت‌هاي حوزه سلامت با استفاده از ابزارهاي بومي به‌منظور برآورد خطر است.

3.       تدوين سناريوهاي مرتبط بر اساس نتايج تحليل خطر

تدوين سناريوهاي بر اساس نتايج بررسي خطرات منطقه تحت پوشش، تجارب قبلي و پيش‌بيني مخاطرات آينده صورت مي‌گيرد. سناريوها از عناصر اصلي نگارش برنامه‌ها و تمرين آن‌هامي‌باشند.

4.       تدوين و راه‌اندازي سامانه هشدار اوليه بر اساس الگوي ابلاغي

سامانه هشدار اوليه ابزاري است جامع به‌منظوراطلاع‌رسانيبه‌موقع خطر به افراد با زمان‌بندي مناسب. از ملزومات يك سامانه كارا هشدار اوليه شامل شناخت خطر، پايش خطر، اطلاع‌رساني خطر و كسب آمادگي براي تأمين پاسخ مؤثر به خطر است.

5.       طراحي، راه‌اندازي و فعال‌سازي مراكز هدايت عمليات دانشگاهي بر اساس الگوي ابلاغي

مركز هدايت عمليات مكاني است فيزيكي كه به‌منظور مديريت و هماهنگي اطلاعات و منابع طراحي‌شده و زمينه را براي مشاركت كليه سازمان‌هاي درگير فراهم مي‌كند.

6.       تدوين برنامه آمادگي، پاسخ و برنامه عملياتي بر اساس الگوي ابلاغي دبيرخانه

تدوين برنامه آمادگي به‌منظور افزايش ظرفيت‌ها، برنامه پاسخ به‌منظور مشخص كردن وظايف و منابع موردنياز و برنامه عملياتي به‌منظور تعيين كاركردهاي اصلي حوزه‌هاي مختلف از اصول بسيار مهم مديريت جامع سلامت در حوادث و بلايا است.

7.       تدوين شرح وظايف كليه افراد درگير در چرخه مديريت خطر خصوصاً پاسخ

تدوين شرح وظايف كليه افراد درگير بر اساس مخاطرات و سناريوهاي محتمل بسيار مهم بوده و لازم است اين شرح وظايف متناسب با وظايف معمول تنظيم گردد.

8.       آموزش برنامه و شرح وظايف به كليه افراد درگير

تنظيم برنامه آموزشي در سطوح مقدماتي، ميانه و پيش رفته به‌منظور آموزش برنامه‌ها و شرح وظايف افراد با الگوي يكسان كشوري از ضروريات كسب آمادگي و تربيت مدرسين محلي است.

9.       طراحي سامانه فرماندهي حادثه در سطح ستاد دانشگاه و مراكز بهداشتي و درماني

اين سامانه بايد بر اساس مخاطرات محتمل بوده براي هر جايگاه سه تا پنج نفر در نظر گرفته‌ شده و آموزش‌ ها و تمرين‌هاي مرتبط در خصوص شرح وظايف جايگاه داده شود. همچنين تدوين راهنماي پاسخ و برنامه‌ ريزي از ضروريات اين سامانه است.

10.   برنامه‌ريزي جهت انجام تمرين برنامه‌ هاي تدوين‌شدهبه‌صورتدوره‌اي (دورميزي و عملياتي) با هماهنگي دبيرخانه مركزي

برنامه‌ ريزي براي انجام تمرين‌ هاي دور ميزي، عملياتي محدود و عملياتي جامع به ‌منظور آموزش كاركنان، ارزيابي برنامه و توسعه ظرفيت‌ها است. اين تمرين‌ها بايد بر اساس سناريوهاي حاصل از بررسي خطر صورت گيرد.

11.   بازبيني برنامه بر اساس تجارب حاصل از تمرين

بازبيني برنامه به دنبال تمرين يا وقوع حوادث از ضروريات برنامه جامع پاسخ سلامت در حوادث و بلايا است كه لازم است به‌طور منظم صورت گيرد.

12.   ارزيابي دانشگاههاي علوم پزشكي در خصوص مديريت خطراز طريق شاخص هاي ابلاغي دبيرخانه كارگروه سلامت در حوادث غير مترقبه

هدف از شاخص ها، تبين گام به گام اقدامات مورد انتظار از دانشگاه ها در برابر حوادث غيرمترقبه و پدافندغيرعامل بوده، 38 شاخص تهيه شده است كه ملاك رتبه بندي دانشگاه ها در زمينه مديريت خطر قرار خواهد گرفت. كه در پايان هر سال قابل استفاده خواهد بود.

در خاتمه نقشه راه كارگروه لازم است در كل كشور بر اساس پروتكل واحد زير نظر دبيرخانه كشوري بر اساس گايدلاين‌ها و پروتكل‌هاي ملي و بومياجرا و نظارت شود. بر اساس اين نقشه تدوين برنامه بر اساس الگوي ابلاغي دبيرخانه به‌طور يكسان بر اساس شرايط منطقه صورت مي‌گيرد.

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/07/17
تعداد بازدید:
619
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal