دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
احیاء
 
 
 
 

تعریف CPR موفق :

منظور از CPR موفق آن است که پس از آن بیمارنشانه های بازگشت گردش خون خودبخود پیدا کرده باشد

Return of Spontaneous circulation : (ROSC )

دراورژانس پیش بیمارستانی بمنظورمستندسازی (ROSC)رعایت این نکات درتکمیل فرم مربوطه ضروری می باشد :

PR: بیمارنبض دارد؟ تعدادآن درموقع تحویل حتما ثبت وگزارش شود

: Spo2 باید چک شود

RR: تنفس داردوتعدادآن ودرصورت استفاده ازراه هوایی پیشرفته خصوصیات آن ذکر شود

1- Combitube

2- LMA

3- ETT

Temperature: (دمای بدن بیمار) موارد هیپوترمی حتما گزارش گردد.

ریتم : موقع تحویل بیماربه بیمارستان باید مستند گردد.لذا یک تراسه از ECGبیماربه فرم مربوطه الصاق گردد.

درموردوضعییت مردمک ها حین تحویل بیمار :

· میوز

سایزمردمک

· نرمال

· میدریاز

· قرینه

قرینه بودن

· قرینه نبودن

· واکنش به نوردارد

واکنش به نور

sluggish: واکنش به نوردارد ولی کاهش یافته است

· واکنش به نورندارد

لازم به ذکر است که تکمیل قسمت گزارش پزشک یاپرستاراورژانس و مهربیمارستان درانتهای فرم مربوطه ضروری می باشد.پس ازتکمیل تمامی موارد موجود،فرم احیای پیش بیمارستانی رادراسرع وقت به واحدآموزش مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی تحویل نمایید.

بمنظور ارزیابی وبررسی نقاط ضعف وقوت هرسه ماه یکبار، کمیته CPR تشکیل میگردد.وتمامی موارداحیای موفق باحضورتکنسین ها واپراتورها وپزشکان مربوطه بررسی خواهد شد.

 
 

ترکیب و شرح وظایف کمیته احیای موفق

اعضاء کمیته :

1) ریاست مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان یزد

2) مدیر فنی وسرپرست اورژانس 115

3) کارشناس واحدآموزش

4) کارشناس مرکزتحقیقات پیشگیری ازحوادث ومقابله بابلایا

5) پزشک مشاور(50-10)

روش انجام کار :

1) جلسات کمیته باید بطور مرتب و حداقل هر 3 ماه یک بار تشکیل گردد.

2) ریاست کمیته را ریاست مرکز عهده دار خواهد بود .

3) دبیر کمیته توسط ریاست مرکزو از بین اعضاء جلسه (ترجیحاً کارشناس مسوول آموزش) انتخاب خواهد شد

4)بنابه تشخیص رییس کمیته شرکت افرادی غیرازاعضای فوق الذکر ازترکیب کمیته دربرخی جلسات بمنظورارزیابی روندمداخلات انجام شده بصورت مهمان مجازمی باشد.

تبصره تشکیل جلسه خارج از زمان مقرر و بر حسب نیاز ، دعوت از سایر متخصصین وکارشناسان برای شرکت در جلسات و انجام امور محوله با نظر رئیس کمیته وسایرکارشناسان مجازمی باشد .

وظایف اعضاء کمیته :

1) بحث وبررسی فرم های تکمیل شده احیای موفق وبررسی نقاط ضعف وقوت

2) مصوب کردن مداخله ها بر اساس اطلاعات بدست آمده درانجام ماموریتها

3) تعیین کفایت وکارایی اقدامات ومداخلات انجام شده

4) تغییر وتایید وبه روزرسانی دستورالعمل ها وچک لیست ها وفرم های مربوطه

5) تعیین مسئولین اجرای پایش و ارزیابی برچگونگی اجرای مداخله ها تصویب شده درجلسه

6)بررسی وکنترل تجهیزات مورداستفاده ررونداحیا ومیزان دانش ومهارت تکنسین های شاغل

تبصره 1 درصورتی که در 3ماه گذشته احیای موفقی اتفاق نیافتاده است باید بر اساس پایش وارزیابی فعالیت های انجام شده و مداخله ها مقرر شده قبلی بررسی لازم انجام و تصمیم برای اقدامات مقتضی گرفته شود.

وظایف رئیس کمیته :

1) اداره جلسات کمیته .

2) تقسیم کار و تعیین وظایف اعضاء کمیته .

3) تشکیل کمیته های فرعی کارشناسی .

4) تایید صورتجلسه کمیته و ابلاغ آن .

5) تعیین دبیر کمیته .

وظایف دبیر کمیته :

1) تهیه دستور جلسه با هماهنگی ریاست کمیته .

2) تهیه و ارسال دعوت نامه ها، پیگیری برای تشکیل جلسات

3) تهیه و ارسال صورتجلسات .

4) فراهم نمودن تدارکات لازم و مورد نیاز برای تشکیل جلسه کمیته .

5) گزارش حضور و غیاب اعضاء به ریاست جلسه.

6) پیگیری مصوبات کمیته و وظایفی که برای اعضاء کمیته تعیین شده است.

 Initiates file download دریافت فرم احیا موفق
تاریخ به روز رسانی:
1400/02/19
تعداد بازدید:
980
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/04/04
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal