دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
معرفي مركز

 

 

 معرفي واحد (MCMC) Medical Care Monitoring Center 

  

مركز پايش مراقبتهاي درماني يك مركز شبانه روزي براي پايش نحوه ارائه خدمات درماني به منظور اصلاح فرايندها و مداخله موثر مي باشد.

 

اهداف اختصاصي:

 

- عملكرد مركز پايش مراقبتهاي درماني " MCMC " در راستاي اهداف زير ميباشد:

- برقراري ارتباط موثر و مستمر بين خدمات اورژانس پيشبيمارستاني و بيمارستاني

- دريافت اطلاعات به هنگام )بموقعتعداد تخت بخشهاي بيمارستاني )تعداد تختهاي خالي و بستريدر راستاي

مديريت اثربخش اعزام بيماران نيازمند به خدمات فوريتهاي پزشكي

- ارتقاء عملكرد سيستم مراكز پيام )ديسپچبا توجه به اطلاع از تخصص و ظرفيت هاي بيمارستانها )نظام ارجاع(

- تسهيل و تسريع فرآيند پذيرش و انتقال بيمار )توزيع هدفمند بيماران بين مراكز درماني اعم از مراكز درماني

دانشگاهي و غيردانشگاهي(

- دسترسي به هنگام )بموقعبه اطلاعات و داده هاي موجود مراكز درماني به منظور مديريت حوادث غيرمترقبه،بحران و بلايا

- پايش مستمر اورژانس به منظور مداخله بههنگام در خصوص موارد مشاهده شده در اجراي فرآيندها و گردش

خدمات بالاخص در شرايط بحران و ازدحام بخش اورژانس يا بيمارستان )با استفاده از دوربين هاي مستقر در

مراكز درماني به صورت شبانه روزيبا رعايت ضوابط مربوطه

- دريافت داده ها و استخراج گزارشهاي عملكردي بهمنظور تصميم سازيهاي كلان مديريتي )اورژانسهاي پيش-

بيمارستاني و بيمارستاني(

- ايجاد سامانه اطلاعاتي به منظور برنامه ريزي و مديريت مبتني بر اطلاعات اورژانسهاي پيش بيمارستاني وبيمارستاني

- كمك به كاهش مرگ و مير )موربيديتي و مورتاليتيگروههاي آسيب پذير و پرخطر

- اطلاع رساني به  متقاضيان دريافت خدمات درماني

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/14
تعداد بازدید:
636
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/07/13
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37240171 نمابر: 37258770


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal