۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۹ ارديبهشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
مقالات

1-   آیت اللهی ، جمشید. مالاریا ایستگاه اتوبوس. مجله دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد.سال پنجم ، شماره اول، بهار 1376. صفحات 61-59


2-   آیت اللهی، جمشید . دوبینی بدنبال مصرف تتراسیکلین . مجله چشم پزشکی بینا . سال پنجم ، شماره چهارم ، تابستان 1376. صفحات ....

3-   آیت اللهی ، جمشید . بررسی میزان شیوع آمیبیازیس در شهرستان اردکان . مجله دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد . سال پنجم ، شماره سوم ، پاییز 1376. صفحات 27-24

4-   شریفی ، محمدرضا . آیت اللهی ، جمشید . ارزیابی تست مانتو و سرعت رسوب گلبولهای قرمز در مسلولین استان یزد . مجله دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد . سال ششم ، شماره اول ، بهار1377. صفحات 26-20

5-   ظریف نسب ، مجید . جعفری زاده ، مجید . باقیان ، محمد حسین . آیت اللهی ، جمشید . فلاح زاده ، حسین . تاثیر آموزش بر میزان آگاهی پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در مورد بیماری ایدز . مجله دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد . سال هفتم ، ضمیمه شماره دوم ، تابستان 78. صفحات 62-57

6-   آیت اللهی ، جمشید . بررسی نتایج درمان یک هفته ای آمیبیازیس حاد روده ای با مجموعه قرص مترونیدازول ویدوکینول . مجله ره آورد دانش . سال چهارم ، شماره سوم ، پاییز 1380 ، صفحات 35-32.

7-   آیت اللهی ، جمشید . گزارش یک مورد نوروبروسلوز ، مجله دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد . سال نهم ، شماره چهارم ، زمستان 1380 صفحات 72-70

8-   آیت اللهی ، جمشید . هادی ، حسین . بررسی وجود آنتی بادی بر ضد ویروس هپاتیت A در دانش آموزان سوم راهنمایی یزد . مجله دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد . ویژه نامه بهداشت (3) . سال نهم ، ضمیمه چهارم ، زمستان 1380 . صفحات 90-78 

9-   فرزان ، عبدالناصر . آیت اللهی ، جمشید . گزارش یک مورد نادر کیست هیداتید مخچه. مجله دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. سال دهم . شماره اول . بهار 1381 . صفحات 68-65

10-  بهجتی اردکانی ، مصطفی . میرحسینی ، ناصر علی . آیت اللهی ، جمشید . بررسی میزان بقاء ایمنی واکسن هپاتیت Bبعد از 7 سال از تزریق آن در کودکان مدارس شهرستان یزددر سال 1380 . مجله دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد . سال دهم ، شماره سوم ، پاییز  1381 . صفحات 7-1.

11-  وحیدی ، علیرضا . آیت اللهی ، جمشید . هادی ، حسین . مقایسه میزان آلودگی انگل های روده ای در سال های 76و79 در مراجعین به آزمایشگاه مرکزی یزد . مجله طلوع بهداشت . فصل نامه پژوهشی دانشکده بهداشت . سال  اول شماره اول ، پاییز 1381 . صفحات 15-13.

12-  آیت اللهی ، جمشید . بهجتی اردکانی ، مصطفی . شیوع استرپتوکوک گروه A در بچه های مهد کودک های شهر یزد . مجله طلوع بهداشت . فصل نامه پژوهشی دانشکده بهداشت . سال اول ، شماره اول ، پاییز 81 . صفحات 50-47.

13-  آیت اللهی ، جمشید . تاثیر گلوکانتیم بر ایندکس های گلبولی خونی در مبتلایان به لیشمانیوزیس جلدی . مجله دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد . سال دهم شماره چهارم ، زمستان 1381 ، صفحات54-50.

14-  بهجتی اردکانی ، مصطفی . آیت اللهی ، جمشید . حیدری ، محمد . غفوری ، محمد . بررسی میزان آگاهی دانش آموزان سال آخر دبیرستان های شهر یزد در مورد بیماری ایدز . مجله طلوع بهداشت . فصل نامه پژوهشی دانشکده بهداشت . سال اول ، شماره دوم ، زمستان1381 .  صفحات 35-31.

15-  فرزان ، عبد الناصر . فرزان ، عبدالرضا . آیت اللهی ، جمشید . گزارش یک مورد بسیار نادر کیست هیداتید ساکروم . مجله پزشکی قانونی . سال هشتم . شماره بیست وهشتم ، زمستان 1381 . صفحات 43-41 .

16-  آیت اللهی ، جمشید . شریفی ، محمدرضا . میزان واکسیناسیون هپاتیتB در بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد . مجله بیماریهای عفونی وگرمسیری . شماره20 ، سال هشتم . 1382. صفحات 54-51 . 

17-  بهجتی اردکانی ، مصطفی . آیت اللهی ، جمشید . کریمی ، مهران . وهمکاران . سیمای اپیدمیولوپیک سرخک در استان یزد 1379-1376 . مجله حکیم . دوره ششم . شماره سوم ، پاییز 1382 صفحات 34-29.

18 - آیت اللهی ، جمشید . بچه دار شدن زن و شوهرهای HIV مثبت ، اسرار . سال یازدهم . شماره یک . بهار1383   40-34 .

19-آیت اللهی جمشید، بحرالعلومی رضوان، بهجتی مصطفی. تشخیص و درمان فارنژیت استرپتوکک پیوژن. مجله دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. سال دوازدهم. شماره سوم. پاییز 83. صفحات 101-91.

20-آیت اللهی جمشید. میزان آگاهی و عملکرد دانشجویان دو سال آخر پزشکی یزد از موارد کموپروفیلاکسی پس از تماس با بیماریهای عفونی. مجله بیماریهای عفونی و گرمسیری. شماره 26، سال نهم، 1383. صفحات 59-54.

21-آیت اللهی جمشید. میزان آگاهی مردم یزد در مورد واکسیناسیون بالغین. مجله زنان و مامایی و نازایی ایران. دوره هفتم، شماره اول، 1383، صفحات 24-20.

22-آیت اللهی جمشید، شریفی محمدرضا، سبزی فریده، زارع علیرضا. اندازه گیری سطح Anti-HBs ناشی از واکسن هپاتیت B در کارکنان بیمارستان شهید صدوقی یزد. مجله زنان و مامایی و نازایی ایران. دوره هفتم، شماره اول، 1383. صفحات 51-48.

23- آیت اللهی جمشید، بهجتی اردکانی مصطفی. زوج های HIV  مثبت : حاملگی و شیردهی.  مجله دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. سال دوازدهم، شماره چهارم ،زمستان 1383، صفحات 108-100.

24- آ یت اللهی جمشید . موانع مدیریتی موجود در اجرای  فرایند پرستاری از دیدگاه پرستاران . شکیبا ، سال چهارم ، شماره ششم و هفتم ، پاییز و زمستان 1383، صفحه 60- 57.

25-آیت اللهی جمشید ، سیگار و سل ، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد ، سال سیزدهم، شماره اول، بهار 1384، 84-75 .

26-آیت اللهی جمشید ، بحرالعلومی رضوان ، آیت اللهی فاطمه . واکسیناسیون دندانپزشکان و مراقبین بهداشت دهان و دندان . مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد ، سا ل سیزدهم ، شماره دوم ، بهار 1384 ، 102-91 .

27-آیت اللهی جمشید ، کریمی مهران . شیوع لیشمانیوز پوستی (سالک )در روستای ابرکوه یزد . مجله بیماری های عفونی و گرمسیری ایران . سال دهم ، شماره 30، پاییز 1384، صفحات 17-13 .

28-بهجتی اردکانی مصطفی ، آیت اللهی جمشید . تب روماتیسمی . مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد ، سال سیزدهم ،شماره سوم ، تابستان 1384، صفحات 94-78 .

29- آیت اللهی جمشید – بررسی بیماری زونا در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه بیمار ی های عفونی و گرمسیری یزد در سال های 1383-1378 .فصلنامه بیمار ی های پوست ، دوره 8 ، شماره 5 ، پاییز 1384 ، صفحه 387-384 .

30-آیت اللهی جمشید ، بحرالعلومی رضوان ، آیت اللهی فاطمه . واکسیناسیون دندانپزشکان و مراقبین بهداشت  دهان و دندان . مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران . دوره 18 ، شماره 3 ، سال 1384 ، صفحات 14-5 .

31-بهجتی اردکانی،آیت اللهی جمشید.میزان آگاهی دانش آموزان سال آخر دبیرستان های شهر یزد از بیماری ایدز.مجله بیماریهای کودکان ایران،دوره،15،شماره4،زمستان1384،صفحات-326-321.

32- آیت اللهی جمشید ، تعریق شبانه ، فصلنامه بیماریهای پوست ، سال هشتم ، شماره 3 ، بهار 1384 ، 231-224.

33-آیت اللهی جمشید.لیشمانیوز جلدی ( سالک ) مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد . دوره سیزدهم ، شماره پنجم ، زمستان 1384 ، صفحه 104-96.

34- آیت اللهی جمشید ، بحرالعلومی رضوان ، میرحاجی محمد ، آیت اللهی فاطمه . تماس شغلی دندان پزشکان و مراقبین بهداشت دهان و دندان با ویروس های HIV ، هپاتیت B و هپاتیت C : پیشگیری قبل و بعد از تماس . مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان ، سال اول ، شماره 3 و 4 ، 1384، صفحات 71-65 .

35-آیت اللهی جمشید،زارع علیرضا.غربالگری سیفلیس در خانم های حامله شهر یزد.فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری،سال یازدهم،شماره32،بهار1385،صفحات47-45.

36- آیت اللهی جمشید ، زارع علیرضا . بررسی ضرورت انجام VDRL جهت بیماریابی سفلیس قبل از ازدواج .مجله زنان و مامایی. دوره نهم ، شماره اول ، بهار و تابستان 1385 ، صفحات 18-15.

37- آیت اللهی جمشید ، بحرالعلومی رضوان ، آیت اللهی منا ، آیت اللهی فاطمه . بررسی دیدگاه دانشجویان علوم پایه رشته های پزشکی و دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در مورد اولویت های ارزشیابی اساتید . مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی یزد ، سال اول ، شماره 1 ، سال 1385 ، صفحات 35-31 .

38- آیت اللهی جمشید ، زارع علیرضا . عوارض کوتاه مدت واکسن ثلاث در شهر یزد در سال 1384. مجله بیماری های کودکان ایران ، دوره 16 ،شماره 3 ، پاییز 1385 ، صفحات336-332 .

39-آیت اللهی جمشید،زارع علیرضا.غربالگری سیفلیس در خانم های حامله شهر یزد.فصل نامه بیماری های عفونی و گرمسیری،سال یازدهم،شماره32،بهار1385،صفحات47-45.

40-آیت اللهی جمشید،بهجتی مصطفی.عوارض پوستی آنتی بیوتیک ها.مجله پیام(فصلنامه انجمن داروسازان ایران).شماره7،تابستان1385،صفحات40-37.

41-آیت اللهی جمشید،نواب اعظم علیرضا،عزالدینی اردکانی فاطمه.هپاتیتB،مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد.سال چهاردهم،شماره دوم،تابستان 1385،صفحات 101-93.

42-آیت اللهی جمشید. بررسی رادیوگرافی ریه در بیماران مبتلا به سل.مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان.دوره پنجم،شماره سوم،پاییز1385.192-187.

43-آیت اللهی جمشید، بحرالعلومی رضوان، مروری بر فارنژیت. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد.سال چهاردهم، شماره سوم، پاییز 1385. صفحات 83-76 .

44-آیت اللهی جمشید. ایمن سازی علیه بیماری های عفونی. پیوند، شماره 327، دی ماه 1385. صفحات 56-54.

45-آیت اللهی جمشید، بهجتی مصطفی، شجاع الدینی اردکانی احمد. مقاومت دارویی E.coli در استان یزد. مجله بیماری عفونی و گرمسیری،سال یازدهم،شماره35،زمستان1385،صفحات83-81.

46- آیت اللهی جمشید،فاطمه عزالدینی اردکانی،رضوان بحرالعلومی،فاطمه آیت اللهی، عوارض دهانی آنتی بیوتیک ها. مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان،دوره2شماره یک بهار1385،صفحات57-53.

47- آیت اللهی جمشید، آیت اللهی جهانگیر، آیت اللهی منا،عوارض چشمی اتامبوتول.مجله پیام،شماره 9،زمستان 1385،صفحات 38-35.

48- آیت اللهی جمشید، آیت اللهی منا.عوارض چشمی  مصرف سیستمیک آنتی بیوتیک ها.مجله شکیبا،سال ششم،شماره 8و9،بهار و تابستان1385،صفحات 87-83.

49-قاسمی نسرین،آیت اللهی جمشید ، طیبی نعیمه . آموزش های ژنیتیکی ، بررسی تاثیر واحد درس ژنتیک بر آگاهی و نگرش دانشجویان نسبت به مشاوره ژنتیک و سقط درمانی. اخلاق در علوم و فن آوری،شماره یک،زمستان1385،صفحات54-47.

50-آیت اللهی جمشید ، آیت اللهی فریبا ،میرحاجی سیدمهدی . وضعیت خوددرمانی معلمان ابتدایی میبد در هنگام ابتلا به بیماری های عفونی و تب دار، مجله پیام ، شماره10 ، تابستان 1386، صفحات 22-21.

51--آیت اللهی جمشید،بحرالعلومی رضوان،بهجتی مصطفی،میر شمسی محمد حسین.موارد کاربرد آزمایش سرعت رسوب گلبولی.مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد.دوره پانزدهم،شماره دوم،تابستان1386،صفحات 116-108.

52-آیت اللهی جمشید،میرشمسی محمد حسین،حسینی زاده سیدمهدی.روند اجرای پایان نامه های تحصیلی پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از دیدگاه استادان راهنما.مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی،سال دوم،شماره2،صفحات7-1.

53-آیت اللهی جمشید،بحرالعلومی رضوان،آیت اللهی فاطمه.تظاهرات دهانی کودکان مبتلا به HIV. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد.سال پانزدهم،شماره سوم،پاییز 1386.صفحات 109-101.

54- آیت اللهی جمشید،نقش آموزش در میزان آگاهی و عملکرد پرستاران در مورد آسیب های ناشی از سر سوزن.سال پانزدهم،شماره پنجم،زمستان 1386،صفحات 47-46.

55- آیت اللهی جمشید،بحرالعلومی رضوان، آیت اللهی منا، آیت اللهی فاطمه.دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در مورد الویت های ارزشیابی اساتید. سال پانزدهم،شماره پنجم،زمستان 1386،صفحات35-31.

56-آیت اللهی جمشید.الگوی استفاده از اینترنت توسط دانش آموزان دبیرستان های شهرستان میبد در پاییز 1386.دانش و کامپیوتر،سال هشتم،شماره71. 1386.صفحات 16-14.

57-آیت اللهی جمشید،بهجتی اردکانی مصطفی.شیر مادر و انتقال ویروس HIV .نشریه تخصصی زنان و مامایی ایران.دوره دو،شماره 4،زمستان 1386، 5-1.

58- آیت اللهی جمشید،مدرس مصدق منیره،وحیدی عمادالدین.عوارض ریوی آنتی بیوتیک ها.پیام،شماره11 ،زمستان 1386،صفحات 54-50.

59-- آیت اللهی جمشید.مالاریا و حاملگی.فصلنامه انجمن علمی متخصصین باروری.سال پنجم شماره هفدهم،تابستان 1386، صفحات 52-46.

60-آیت اللهی جمشید،بحرالعلومی رضوان،بهجتی مصطفی،آیت اللهی فاطمه.بهداشت دهان خانم حامله و اهمیت آن برای مادر و کودک.نشریه تخصصی زنان و مامایی ایران.دوره 3،شماره یک،بهار 1387 .صفحات 6-1.

61-آیت اللهی جمشید،عزالدینی اردکانی فاطمه،بحرالعلومی رضوان،آیت اللهی فاطمه،بهنیافر بهنازالسادات.مینوسیکلین و تغییررنگ دندان.تحقیقات دندانپزشکی.سال اول،بهار 1387،صفحات 67-64.

62-آیت اللهی جمشید،افخمی عقدا محمد.زونا،تشخیص ،پیشگیری و درمان.مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد.دوره شانزدهم،شماره اول،بهار 1387.صحفات 97-91.

63-آیت اللهی جمشید،بهجتی مصطفی،مظفری حسن. تجویز آنتی بیوتیک هنگام شیردهی.نشریه تخصصی زنان و مامایی ایران،دوره 3 ،شماره 2،تابستان 1387،صفحات 5-1.

- نوری شادکام محمود، نصیریان خدیجه ، آیت اللهی جمشید ، شکیبا مهرداد. اثر پماد EMLA در کاهش درد ناشی از واکسیناسیون . فصلنامه پرستاری ایران  ،دوره بیست و یکم ، شماره 53 ،بهار 1387، 91-85.

66- جمشید آیت اللهی, زهرا بحرالعلومی, فاطمه عزالدینی اردکانی, رضوان بحرالعلومی, محمد افخمی, فاطمه آیت اللهی.عفونتهای بافت نرم دهان اطفال. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد, سال16, شماره 4 زمستان1387 ،صفحات92-99 .

67-جمشید آیت اللهی، نسرین قاسمی، شکوه تقی پور ظهیر، اعظم السادات هاشمی، مصطفی بهجتی.تجویز آنتی بیوتیک در حاملگی وشیر دهی.نشریه تخصصی زنان و مامائی ایران. سال یازدهم، شماره 4 (پیاپی 22)، زمستان 1387،صفحات49-61 .

68آیت اللهی جمشید، محمد باقر اولیا, شکوه تقی‌پور ظهیر, نسرین قاسمی, , رضوان بحرالعلومی, فاطمه آیت‌الهی . عفونت های شغلی پزشکان (پیش گیری و درمان) . مجله تحقیقات نظام سلامت . 1389،دوره 6،شماره 1.صفحا ت 147-142.

69-نسرین قاسمی،جمشیدآیت اللهی،احمدمصدق،سیدمهدی مهدوی.رابطه گروه های خونی با نوع باکتری عامل عفونت های ادراری در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه های دانشگاه شهید صدوقی یزد.فصلنامه پژوهشی خون،دوره5،شماره4،زمستان1387(پیاپی21)،صحفات273-267.

70-

 71-

72-اعظم السادات هاشمی،فروغ السادات نورانی،جمشیدآیت اللهی،علیرضا جناب زاده،مریم خیراندیش.بتاتالاسمی، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد،دوره هفدهم،شماره دوم(پیاپی65)،بهار1388،صفحات 95-87.

73-جمشید آیت اللهی، شکوه تقی پور ظهیر، محمد باقر اولیا، سید مهدی سجادی. هپاتیت ویروسی در حاملگی. مجله زنان، مامائی و نازایی ایران. دوره دوازدهم، شماره دوم، تابستان 88.صفحات 62-57.

74-رضوان بحرالعلومی،جمشید آیت اللهی،فاطمه عزالدینی،فاطمه آیت اللهی.رعایت بهداشت دهان و دندان و تولد کودکانی سالم، ،فصلنامه علمی،فرهنگی و اجتماعی بانوی آفتاب ،شماره سوم،پائیز 1388-صفحات16-15.

75-جمشیدآیتاللهی،علیملت،جهانگیرآیتاللهی،اعظمالساداتهاشمی،شکوهتقیپورظهیر،نسرینقاسمی.کاربرد PCR برایتشخیصبیماریهایعفونی. مجلهعلمیپژوهشیدانشگاهعلومپزشکیشهیدصدوقییزد. دوره 18 ،شماره 6،بهمنواسفند 1389. صفحه: 578-586.

 

76- جمشید آیت اللهی، محمد باقر اولیاء ، سید مهدی سجادی. هپاتیت سی. مجلهعلمیپژوهشیدانشگاهعلومپزشکیشهیدصدوقییزد. دوره 18 ،شماره 4، مهر و آبان 1389. صفحات 396-403.

 

78-جمشید آیت اللهی،محمد حسین میر شمسی،محمد سبحان اردکانی.عفونت پای دیابتی. مجلهعلمیپژوهشیدانشگاهعلومپزشکیشهیدصدوقییزد. دوره 19،شماره یک،فروردین و اردیبهشت 1390،صفحه132-123.

79-جمشید آیت اللهی،محمد رضا شریفی،محسن آخوندی،حسن سلمان روغنی.عوارض کبدی آنتی بیوتیک ها. مجلهعلمیپژوهشیدانشگاهعلومپزشکیشهیدصدوقییزد. دوره 19،شماره یک،فروردین و اردیبهشت 1390،صفحه140-133.

80- جمشید آیت اللهی،محمدرضا شریفی،هومن رزمی،بشیراله محمودی اردکانی.بررسی وضعیت بیماران مسلول در شهرهای یزد وشیراز.فصلنامه پژوهشی دانشکده بهداشت یزد،سال نهم،شماره اول،بهار 1389، شماره مسلسل28،صفحه39-35.

81- جمشید آیت اللهی،محمدرضا شریفی،راضیه دهقانی،علی ملت.توکسوپلاسموز در حاملگی. مجلهعلمیپژوهشیدانشگاهعلومپزشکیشهیدصدوقییزد. دوره 19،شماره دو،خرداد و تیر 1390،صفحه265-257.

82- جمشید آیت اللهی،فریبا آیت اللهی،سید مهدی میرحاجی.بررسی میزان آگاهی آموزگاران شهرستان میبد در مورد داروهای گیاهی.همای سلامت،شماره سی و هفتم،مهر و آبان 1389،صفحات31-28

83- جمشید آیت اللهی، محمدرضا شریفی ، نرجس مرجانی، فاطمه آیت اللهی. نظر کارورزان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به آنان در سال 1389. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، دورة هفتم، شماره 2، شماره پیاپی 6، تابستان 91- ص 30-21.

84- خدیجه نصیریانی، محمود نوری شادکام ، جمشید آیت اللهی ، علی دهقانی ، هنگامه زندی. بررسی وضعیت آلودگی میکروبی دست پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه دررابطه با استفاده از زیورآلات. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،دوره 20 ، شماره 6، بهمن و اسفند1 139،715-709.

85 - دکتر جهانگیر آیت اللهی، علی آیت اللهی  ، دکتر جمشید آیت اللهی. گزارش یک مورد پسودوتومور اربیت با علائمی شبیه به سلولیت اربیت. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان دوره بیستم ، شماره 3 ، پائیز 1392 ، شماره مسلسل 69.صفحات 259-256.

86- مصطفی بهجتی اردکانی،جمشید آیت اللهی.تب روماتیسمی.مجله نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.دوره 31،شماره 4،زمستان 1392،ص 353-371.

87- - جهانگیر آیت اللهی ، علی آیت اللهی ، جمشید آیت اللهی ، حسینعلی زارع ده آبادی. گزارش چند مورد میاز چشمی از استان یزد ، مجلة دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دورة بیست و یکم، شماره 3 ،1393،ص 263-259.

88- جمشید آیت اللهی ، احمد زحمت کش سردوراهی ،محمدرضا شریفی ، علی فتاحی بافقی ،سید حسین شاهچراغی. فراوانی انواع انگلهای روده ای در مراجعین به آزمایشگاه مرکزی وآزمایشگاه بیمارستان 1390- شهید صدوقی در شهر یزد در سال 139. مجله علمی پژوهشی دانشکده بهداشت یزد،سال سیزدهم ،شماره: اول،فروردین و اردیبهشت 1393،شماره مسلسل: 4.ص 57-48.

89- مسعود میرزایی ، مجید افضلی ، محمدحسن لطفی ، سید محمد علوی نیا ، حسین فلاح زاده ، جمشید آیت اللهی. عفونت هپاتیت ب در استان خراسان شمالی طی سال های 91-1389. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. تابستان 1393. 425-431:(2)6.

90 – بررسی عوامل خطر تب مالت در شهرستان صفا شهر : یک مطالعه مورد شاهدی مجله طلوع بهداشت 1394

91 –فتاحی بافقی. جمشید آیت اللهی. مهین غفورزاده. اثرعصاره زنگوله ای لوله باریک بر زخم سالک در موش BALB/c مبتلا به سالک.،مجله طلوع بهداشتدو ماهنامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت یزد سال چهاردهم شماره: دوم خرداد و تیر 1394 شماره مسلسل: 50ص 114-106.

92- جمشید آیت اللهی ،حسین نقی لو ،محمد رضا شریفی ،علی فتاحی بافقی ،سید حسین شاهچراغی .بررسیاپیدمیولوژیکمواردمثبتآزمایشات HIV و HBV ،HCV دربیمارانمورد جراحیواقداماتتهاجمیقلبیدربیمارستانافشاریزدطیسالهای91-1387..دوماهنامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت یزد مجله طلوع بهداشت.سال چهاردهم شماره دوم خرداد و تیر 1394 شماره مسلسل 50.ص 10-1.

93-سید سعید مظلومی ، عاطفه مسلمی، علی دهقانی ، طاهره سلطانی ، جمشید آیت اللهی.بررسی آگاهی،نگرش و عملکرد مسافرین عازم به خارج از کشور در خصوص پیشگیری از بیماری های ایدز، هپاتیت B و انفلوانزا.طلوع بهداشت . مهر و آبان 1395 شماره4

94 –محمدحسین باقیانی مقدم ، بنفشه توکلی ، جمشید آیت اللهی ، مسعود میرزایی . تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامهریزی شده بر رفتارهای پیشگیری کننده ازلیشمانیوز جلدی در مادران ساکن درمناطق آندمیک شهرستان نطنز. دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت یزد سال پانزدهم . شماره: سوم .مرداد و شهریور1395 شماره مسلسل: 57

95 - فرزانه دانش ، جمشید آیت اللهی ، محمد جواد آریا ، فاطمه بهناز ، فاطمه دانش.  فراوانی واژینیت ناشی از عوامل باکتریایی، کاندیدایی وتریکوموناسی بر اساس آزمایش پاپ اسمیر در شهر یزد در سال های-1395-1394. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. دوره 25 ، شماره 6، شهریور 96. صفحه: 443- 436.

96 - جمشید آیت اللهی،مهسا الهی،محمد شریفیزدی،سید حسین شاه چراغی.شیوع انگل های روده ای در نمونه های بررسی شده در آزمایشگاه مرکزی و آزمایشگاه بیمارستان شهید صدوقییزد درسالهای1395-1394. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. دوره 25 ، شماره 12،اسفند 1396. صفحه 939-931. (Vol. 25, No.12, Dec 2017)

97 – سیدعلیرضا موسوی،زهره ابراهیمی زارچ ،جمشید آیت اللهی،سیدحسین شاهچراغی.بررسی وضعیت سرواپیدمیولوژی سیتومگالوویروس در بیماران HIV مثبت استان یزد از سال1381 لغایت 1394.مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. دوره 26 ، شماره 3، خرداد 97. صفحه: 243- 238.

98– سیدعلیرضا موسوی ، زینب حاجی زاده، جمشید آیت اللهی، سیدحسین شاهچراغی. بررسی علل مرگ و میر بیماران HIV در استان یزد از سال 81-94. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. دوره 26 ، شماره 7، مهر 97. صفحه: 614- 607.

99 - سیدعلیرضا موسوی ، گلمهرالسادات سجادی، جمشید آیت اللهی،محمد وکیلی.سیدحسین شاهچراغی.بررسی سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموزدر بیماران HIV مثبت مراجعه کننده به مرکز رفتاری یزد سال 1393.دو ماهنامه علمی پژوهشی طلوع بهداشت یزد. سال هفدهم. شماره پنجم. آذر و دی 97. صفحات86-95.

100 - حسن رضایی پندری  ، سیدمحمد میرخلیلی، محمدعلی مروتی شریف آباد ، جمشید آیت اللهی  ، حسین فلاح زاده.بررسی پیش بینی کننده های رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری آنفلوانزا نوعA  ((H1N1در مردم شهر جیرفت، براساس الگوی اعتقاد بهداشتی.مجله دانشگاه علوم پزشکی قمدوره دوازدهم، شماره سوم، خرداد 97

صفحه 76 الی 86.

 

مقالات انگلیسی

1.  Ayatollahi Jamshid. Survey of protection from hepatitis A in the last guide school students in Yazd. Clinical Microbiology and Infection, Volume 9,Supplement 1,2003;87.

2.Ayatollahi Jamshid. Epidemiological , diagnostic and therapeutic survey of 686 cases of brucellosis. Ann Saudi Med 24(5) September-October 2004, 398-399.(PubMed).

3.Ayatollahi Jamshid. Miliary tuberculosis and acute respiratory distress syndrome. Journal of IsfahanMedicalSchool, No 73, Summer 2004 (English No.4). 5-7.

4.Ayatollahi Jamshid . Clinical manifestations and outcome of miliarytuberculosis . Acta Medica Iranica , 2004;42(6):432-436 .

5.Ayatollahi Jamshid.Brucellosis Associated with acute acalculous cholecystitis.Hamdard Medicus.Vol.ХLVIII,No2,2005.

6.Ayatollahi Jamshid. Epidemiological , diagnostic and therapeutic survey of 686 cases of brucellosis.Hamdard Medicus.2005;XLVIII(4)28-32.

7.Ayatollahi Jamshid .Clinical study of lower – lung field tuberculosis. IJMS ,2006;31(2) :79-81.

8.Ayatollahi Jamshid.Sporotrichoid cutaneous leishmaniasis in Central Iran.IJMS.2006;31:173-175.

9.Ayatollahi Jamshid. Measurement of tuberculin skin test. Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases.2006;1(4):169-171.

10.Ayatollahi jamshid. Needle-stick injuries in a general hospital: Continuing risk and under reporting. Ann Iranian Med 2006;3(9):47-50.

11.Ghasemi Nasrin,Ayatollahi Jamshid,Mohammad Hossein Mosaddegh. Assessment of  knowledge and attitude of medical student toward genetic counseling and therapeutic abortion. Med Sci 2007;7(5):810-815.

12.Ayatollahi Jamshid.Typhoid fever complicated by leukocytoclastic vasculitis. Medical Journal of Islamic WorldAcademy of Sciences.2006;16(2):93-94.

13.Mirshamsi MH,Ayatollahi J,Dashti-R MH.A Comparison between traumatic wound infections after irrigating them with tap water and normal saline. World Journal of Medical Sciences.2007;2(1):58-61.

14.Ayatollahi Jamshid. Prolonged fever occurring during treatment of pulmonary tuberculosis. Hamdard Medicus.2007;50(2):130-133.

15.Jamshid Ayatollahi,Rezvan Bahrololoomi,Fatemah Ayatollahi.Patients fear of contracting the blood-borne infections from dentists.Dent Res J 2007;4(2):69-73.

16.   Shokouh Taghipour Zahir, Jamshid Ayatollahi. Liver biopsy in chronic viral hepatitis (B and C) and autoimmune hepatitis referred to ShahidSadoughiHospitalYazd, Iran. Rawal Med J Jun 2008;33(1):91-4.

17.Shokouh Taghipour;Jamshid Ayatollahi. Assessment of liver biopsy specimens in chronic

viral hepatitis (B,C)and autoimmune hepatitis referred to shahid sadoughi hospital yazd, Iran. Virchows Arch 2008; 452 (Suppl 1):S125_S126.

18- Mostafa Behjati, Jamshid Ayatollahi.Post BCG Lymphadenitis in Vaccinated Infants in Yazd, Iran.Iran J Pediatr; Vol 18 (_o 4); Dec 2008.351-358.

19- Jamshid Ayatollahi,  Alireza Zare , Kheirandish M. Survey of Complications of  Triple   Vaccine  in Yazd in 2005.Shiraz E Medical Journal,October 2008;9(4): 193-197.

20. Fatemeh Ezoddini Ardakani,Hengameh Zandi,Zahed Mohammadi,Jamshid Ayatollahi,Fatemeh Ayatollahi,Behnaz Behniafar.Comparing the Disinfectivity Efficacies of Microorganisms on Radiographic Equipments.JODDD 2008; 2(2):48-52.(PubMed).

21.Golbarg Mehrpoor,Mohammad Bagher Owlia,Hossein Soeimani.Adult-onset still,s diseases:a report of 28 cases and review of the literature. Japan college of Rheumatology 2008;Mod Rheumatol.(PubMed).

22- S.S. Mazloomy Mahmoodabad, A. Barkhordari, M. Nabizadeh and J. Ayatollahi.The Effect of Health Education on Knowledge, Attitude and Practice (KAP) of High School Students' Towards Brucellosis in Yazd. World Applied Sciences Journal 2008; 5 (4): 522-524.

 23. Jamshid Ayatollahi. Effect of Glucantime on blood factors in patients with cutaneous Leishmaniasis. Iranaian Journal of Pediatric Hematology and oncology 2010( 1)1: Sup1,P27.

24.- Jamshid Ayatollahi, Fatemah Ayatollahi, Rezvan Baherololoomi. Using the Internet among Dental Students in Yazd. Dent Res J 2010; 7(1): 7-11.(PubMed).

25. Nasrin ghasemi,Jamshid Ayatollahi,Zadehrahmani M,Nasiri A,Abedi A,Shokraneh S,Tahmasebi M.Frequency of ABO and Rh blood groups in middle school students of Yazd province.Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology(IJPHO),2010; 1(1):27-30.

26- Ayatollahi J,Modares mosadegh M,Halvani A.Effect of glucantime on blood factors in patients with cutaneous leishmaniasis.Iranian Journal of Pediatric Hematology Oncology.2011;1(2):57-61.

27 – Rezvan Bahrololoomi,Jamshid Ayatollahi.Lip leishmaniasis:a new variant of cutaneous leishmaniasis.International Journal of Infectious Diseases(IJID),2011,15(1)594.

28- Jamshid Ayatollahi, Fatemah Ayatollahi, Ali Mellat Ardekani, Rezvan Bahrololoomi, Jahangir Ayatollahi, Ali Ayatollahi, Mohammad Bagher Owlia.Occupational hazards to dental staff.DRJ,2012;9(1):2-7.(PubMed).

29- Jamshid Ayatollahi. Radiological Dependence in Diagnosis of Pulmonary Tuberculosis. Journal of Health Researches. 2012; 1(2): 32-36

30-Jamshid Ayatollahi, Fatemeh Ayatollahi, Zohreh Mousavi. Iranian dental students’ knowledge, attitudes, and health behavior toward HIV patients.DRJ,2012,9(6): 828-830.(PubMed).

31- Jamshid Ayatollahi , Motahare Golestan , Mohammad Reza Sharifi , Elham Esform , Seyed Hossein Shahcheraghi. The Frequency Distribution of Cases Affected by Influenza A (H1N1) Based on Demographic Characteristics During 2008 – 2009 in Yazd Province (Iran). Jundishapur J Microbiol. 2013;6(8):e7471,1-5.(ISI).

32- Ayatollahi J , Shahcheraghi SH , Akhondi R, Soluti SS. Antibiotic Resistance Patterns of Escherichia coli Isolated from Children in Shahid Sadoughi Hospital of Yazd. IJPHO . 2013, 3(2): 78-82.(PubMed).

33-Jamshid Ayatollahi, Ali Ayatollahi, Seyed Hossein Shahcheraghi. Cutaneous Leishmaniasis of theEyelid: A Case Report. Hindawi Publishing Corporation.Case Reports in Infectious Diseases,Volume 2013, Article ID 214297, 2 pages,http://dx.doi.org/10.1155/2013/214297.(PubMED).

34- Jamshid Ayatollahi , Alireza Vahidi , Seyed Hossein Shahcheraghi , Alireza Bagheripour , Marzieh Lotfi , Malihe Lotfi , Saeid Reza Lotfi. Investigating the Resistance of Escherichia coli Against Some Selected Antimicrobials in Bam. Jundishapur J Microbiol. 2013;6(8):e7407.1-4.(ISI).

35. Jamshid Ayatollahi,Mohammad Reza Sharifi , Seyed Hossein Shahcheraghi.Severe abdominal pain, the first manifestation of Rabies: a Report Case.Jundishapur J Microbiol. 2014 August; 7(8): e11671..(ISI). .(PubMED).

36.Jamshid Ayatollahi, Mostafa Behjati, Seyed Hossein Shahcheraghi.Mothers’ Knowledge, Perception and Management of Fever in Children.Paediatrics Today 2014; 10(1):12-15.

37. Fattahi Bafghi Ali _Ayatollahi Jamshid _Hejazian Sayyed Hassan,  Effectiveness Onosma stenosiphon extract on cutaneous Leishmaniasis in infected BALB/c mice, Journal of Applied Environmental and Biological Sciences -JAEBS- ISI - ISSN2090-4215, 2014

38. Fattahi Bafghi Ali _Ayatollahi Jamshid _Abdollahi Sayyed Hossein, In Vitro Antileishmanial activity of Ferula assa foetida gum on the viability of Leishmania (L) tropica promastigotes, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences-JLS- ISI - ISSN2231– 6345, 2014

39- Seyed Hossein Shahcheraghi , Jamshid Ayatollahi .pXO1-and pXO2-like Plasmids in Bacillus cereus and B. Thuringiensis. Jundishapur J Microbiol. 2013 December; 6(10): e8482.ISI

40- Ayatollahi J, Nasab Sarab MB, Sharifi MR, Shahcheraghi SH. Acceptability of HIV/AIDS testing among pre-marital couples in Iran. Niger Med J 2014;55:294-8.(PUBMED)

41- Jamshid Ayatollahi, Ali Fattahi Bafghi, Seyed Hossein Shahcheraghi.Rare variants of cutaneous leishmaniasis presenting as eczematous lesions. MJIRI, 2014(28)71,1-3. .(PUBMED)

42- Ali Ayatollahi, Jamshid Ayatollahi, Fatemeh Ayatollahi,Reza Ayatollahi, Seyed Hossein Shahcheraghi. Computer and Internet use among Undergraduate Medical Students in Iran. Pak J Med Sci 2014;30(5):1054-1058.www.pjms.com.pk.(PUBMED)ISI

43- Ayatollahi Jamshid, Amighi F, Sharifi MR,Shahcheraghi SH. Treatment outcome of pulmonary tuberculosis in a teaching referral clinic, in Iran. Trop J Med Res 2014;17:121-4.

44- Jamshid Ayatollahi ; Ali Ayatollahi ; Reza Ayatollahi ; Ali Mellat Ardekani ; Seyed Hossein Shahcheraghi . Compliance With Hepatitis B Vaccination Among Adult Males With Sexually Transmitted Infections. Jundishapur J Microbiol. 2014 August; 7(8): e11090. ISI

45- Ayatollahi J, Fattahi Bafghi A, Shahcheraghi S.H. Rare variants of cutaneous leishmaniasis presenting as eczematous lesions. Med J Islam Repub Iran 2014 (21 July). Vol. 28:71.(PUBMED)

46- Ali Fattahi Bafghi, Jamshid Ayatollahi, Sayyed Hasan Hejazian. The In Vivo Antileishmanial Activity of Alcoholic Extract from Onosma Stenosiphon Root. J. Appl. Environ.; Biol. Sci., 2014;4(5S):107-112.

47- Jamshid Ayatollahi , Seyed Hossein Shahcheraghi. Crimean–Congohemorrhagic fever:a report of four cases. Reviews in Medical Microbiology 2015, 26(1):36-38. ISI

48- Shahcheraghi SH, Ayatollahi J, Lotfi M.Applications of Bacillus subtilis as an important bacterium in medical sciences and human life. Trop J Med Res 2015;18:1-4.

49- Seyed Hossein Shahcheraghi, Jamshid Ayatollahi,Marzieh Lotfi, Mohammad Sadegh Raeeszadeh. The most frequent parasites in HIV-infected

patients in Asia and Africa. Medical Journal of Dr. D.Y. Patil University  March-April 2015 , 8: ( 2):,247-248.

50- Jamshid Ayatollahi, Seyed Hossein Shahcheraghi, Mahmood Mirjalili. Report of nine cases of Crimean-Congo haemorrhagic fever From Iran. Niger Med J 2015;56:156-9. (PUBMED)

51-Seyed Hossein Shahcheraghi and Jamshid Ayatollahi. Skin Rashes on Leg in Brucellosis: a Rare Presentation.Acta Medica Iranica, 2015; 53(6).387-8 .(PUBMED)

52-  Behjati Ardakani Mostafa .Ayatollahi Jamshid. Rheumatic Fever. Journal of Medical Council of Islamic Republic of Iran, 31 : (4), Winter 2014: 389-396. Index Copernicus

53 - Ayatollahi J, Sarab MABN, Shahcheraghi SH and Shahrbabaki MS. The Readiness Rate of Couples Referred To the Premarital Counseling Center for Hepatitis B Virus Infection Testing in Yazd-Iran (2012). J Hepat Res(Journal of Hepatitis Research  ). 2015;2(2): 1024.

54 - Jamshid Ayatollahi, Mohammad Ali Bagherinasabsarab, Mahshad Shabani Shahrbabaki,Seyed Hossein Shahcheraghi, Razieh Akhondi, Ali Fattahi Bafghi, Ali Ayatollahi. PREMARITAL COUPLE'S OPINIONS ABOUT PREVENTION AND TREATMENT OF AIDS IN YAZD, IRAN. Med. Res. Chron., 2015, 2 (4), 557-563.ISI

55- Jamshid Ayatollahi, Seyed Hossein Shahcheraghi, Razieh Akhondi.ANTIBIOTIC RESISTANCE OF ESCHERICHIA COLIISOLATED FROM PATIENTS IN SHAHID SADOUGHI HOSPITAL, YAZD, IRAN. JUMDC 2015:  6( 3) July-September,12-16.

56-Phaeohyphomycosis in an immunocompetent host,a case report and literature review.Binesh

57- Frequency Distribution of ABO/Rh Blood Group Systems in Patient's with Bacteremia in shahid Sadughi Hospital in Yazd

Authors           Aref Atefi1, Fariba Binesh2, jamshid ayatollahi3, Fatemeh Dehghan Mongabadi4

57 - Seyed Hossein Shahcheraghi,Jamshid Ayatollahi, Ali Fattahi Bafghi. The newest information about challenge of Ebola in current world. Medical Journal of Dr. D.Y. Patil University , January-February 2016 , 9 ( 1):150-150.

58 - Mohammad Samet, Oldooz Aloosh , Shirin Karimi, Masoud Rahimian , Naghmeh Kohansali , Ahmad Zare Banadkooki, Jamshid Ayatollahi, AliReza Esmaeili, Seyed Hossein Shahcheraghi.UNUSUAL LUNG INVOLVEMENT WITH ECHINOCOCCUS GRANULOSUS ACCOMPANIED BY MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS: A CASE REPORT. Med. Res. Chron., 2015, 3 (1), 01-05.

59 -Ali Fattahi Bafghi, Jamshid Ayatollahi , Farzaneh Mirzaei. In vitro anti-leishmanial activity of Onosma stenosiphon extract against. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 2015, 7(4):62-67.

60 - Jamshid Ayatollahia, Mohammad H. Sheikhhab, Zahra Abnac,Arefeh Dehghani Taftid and Seyed H. Shahcheraghia. Evaluating nested-PCR of urine to diagnose smear positive pulmonary tuberculosis. Reviews in Medical Microbiology . Reviews in Medical Microbiology 2016, 27(4):135–139.

61- Fariba Binesh, Jamshid Ayatollahi, Nasim Behniafard, Mansour Moghimiand Maryam Vajihinejad. Phaeohyphomycosis in an Immunocompetent Host:

Case Report and Literature Review. British Journal of Medicine & Medical Research(BJMMR)14(7): 1-5, 2016, Article no.BJMMR.24583.

62 - Seyed Hossein Shahcheraghi,Jamshid Ayatollahi, Marzieh Lotfi,Ali Fattahi Bafghi and Seyed ossein Khaleghinejad. Application of Nano Drugs in Treatment of Leishmaniasis. Glob J Infect Dis Clin Res 2016;2(1): 018-020.

63 - Seyed Hossein Shahcheraghi,Jamshid Ayatollahi, Ali Fattahi Bafghi. The newest information about challenge of Ebola in current world. Medical Journal of Dr. D.Y. Patil University  January-February 2016 (l 9 ) 1:150-151.

64 - Shahcheraghi SH, Ayatollahi J, Niri MD,Fazilati A. The most common bacterial infections in HIV-infected patients. Med J DY Patil Univ 2016;9:773-4.

65 - Jamshid Ayatollahi, Somayeh Jahanabadi, Mohammad Sharifyazdi, Roya Hemayati, Mahmood Vakili,and Seyed Hossein Shahcheraghi. The Prevalence of Occult Hepatitis B Virus in the Hemodialysis Patients in Yazd, Iran. Acta Med Iran, 2016;54(12):784-787.

66- Ayatollahi J, Dehghanpour Farashah A, Vakili M, Shahcheraghi S-H. Frequency of seropositive people for brucellosis In Yazd. Infection, Epidemiology and Medicine. 2017; 3(1): 16-18.

67 - Mohammad Hassan Lotfi,Soheila Noori,Ali AkbarTaj Firouze,Hossein Fallahzadeh,Jamshid Ayatollahi. Epidemiological study an outbreak of cutaneous Leishmaniasis in five endemic foci, Yazd province,march2015-march 2016.community health research……….

68.Shahcheraghi S-H,Ayatollahi J, et al.Common infections in several cancers.The Journal of Medical Research 2017; 3(1): 1-2

69-Jamshid Ayatollahi, Ali Fattahi Bafghi, Seyed Hossein Shahcheraghi. Leishmaniasis of the Feet Sole: A Case Report.Turkiye Parazitol Derg

2017; 41: 48-9..(PubMed)

70 - Aref Atefi, Jamshid Ayatollahi, Seyed Hossein Shahcheraghiand Fatemeh Dehghan MongabadiAntibiotic Resistance Patternof Acinetobacter spp. Strains

Isolated from Blood Infectionsin Shahid Sadoughi Hospital,

Yazd, Iran.Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan 2017, Vol. 27 (4): 263.(PubMed)

71- Seyed Hossein Shahcheraghi, Jamshid Ayatollahi, Mohammad Darabi Mohebbi.Important Bacterial and Viral Infections in Patients withHemodialysis.Int J Infect. 2017 April; 4(2):1-2.e40217

72 -Ladan Zeynali, Jamshid Ayatollahi, Mohammad Reza Sharifi, Mohammad Ali Tayebzadeh, Akram Sadat Ahmadi, Masoud Doosti.Seroprevalence of Antibodies against Varicella Zoster Virus among Women before Marriage in Yazd, Iran.(Iranian Journal of Virology)Iran J Virol 2016, 10(2 and 3): 1-6.

73- Jamshid Ayatollahi, Seyed Hossein Shahcheraghi, Razieh Akhondi and Marzieh Lotfi.Crimean Congo Hemorrhagic Fever: Laboratory Findings, Treatment and

Prevention.Journal of Prevention & Infection Control.2017,3(15)1-2.(Copernicous)

74 -Seyed Hossein Shahcheraghi, Jamshid Ayatollahi, Razieh Akhondi, Marzieh Lotfi.More bacteria in the Alzheimer patients’ brain toward healthy people.JMR 2017; 3(4): 172-173.

75 - Lotfi MH, Noori S, Taj Firouze AA, Fallahzadeh H, Ayatollahi J. Epidemiological Study of an Outbreak of CutaneousLeishmaniasis in Five Endemic Foci, Yazd province, Iran March 2015–March 2016. J Community Health Research.

2017; 6(2): 77-84.

76 - Mohammad Samet, Fatemeh Alsadat Aghaei Meybodi, Tayebe Mokarianpour, Tahere Fallah, Fatemeh DehghanMongabadi, Jamshid Ayatollahi, Seyed Hossein Shahcheraghi and Mohammad Hossein Ahmadia Yazdi.Effect of Lidocaine 2% on Bacterial Culture of Bronchial Fluid.Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan 2017, Vol. 27 (12): 771-774.(ISI,PubMed)

77 - Seyed Hossein Shahcheraghi, Jamshid Ayatollahi, Marzieh Lotfi, Razieh Akhondi, Mohammad Dehghan Niri, Azam Fazilati, Ehsan Hasanzadeh.Anti-HIV effect of cervicovaginal secretions.The Journal of Medical Research 2017; 3(5): 212-213.(coupernicus)

78- Jamshid Ayatollahi,1 Fatemeh Ayatollahi,2,* Reza Ayatollahi,3 and Seyed Hossein Shahcheraghi.A Case- Study of Mucosal Leishmaniasis in the Lip.Int J Infect. 2017; 4(3):e38932.

79 – Seyed Hossein Shahcheraghi, Jamshid Ayatollahi, Marzieh Lotfi, Mohammad Dehghanniri, Azam Fazilati, Mahmood Mirjalili.Three species of main bacteria in treatment of cancer.Health Biotechnology and Biopharma (2018), 2(1): 1-3.

80 - Jamshid Ayatollahi, Alireza Dehghani, Seyed Hossein Shahcheraghi.Study of drug resistance pattern of Pseudomonas aeroginosa at Shahid Sadoughi and central laboratories of Yazd in Iran.Health Biotechnology and Biopharma (2018), 2(1): 28-81.Jamshid Ayatollahi, Seyed Alireza Mousavi, Sahar Barzegari, Razieh Akhondzardeini,Seyed Hossein Shahcheraghi.The survey of nosocomial infections in Yazd clinical settings during 2016.Health Biotechnology and Biopharma (2018), 2(2): 19-26.

82 - Jamshid Ayatollahi, Yeganeh Yazdi Yousefi, Seyed Hossein Shahcheraghi,Study of Drug Resistance of Pseudomonas aeruginosa in Yazd, Iran,

During 2015 – 2016.Int J Infect. 2018 July; 5(3):e68749:1-6.

83 - Jamshid Ayatollahi1, Seyed Alireza Mousavi, Sahar Barzegari, Razieh Akhondzardeini, Seyed Hossein Shahcheraghi.The survey of nosocomial infections in Yazd clinical settings during 2016.Health Biotechnology and Biopharma (2018), 2(2): 19-26.

84 -Hossein Hadinedoushan, Jamshid Ayatollahi, Mahmood Rafeeian, Seyed Hossein Shahcheraghi. Relation between Toxoplasma Infection and Schizophrenia in Yazd, Iran. Open Access Journal of Internal Medicine. 2018; 1(2): 50-54.(Copernicus, Google scholar)

85- Jamshid Ayatollahi1 , Vajihe Kargar Shooroki,  Masoud Doosti, Seyed Hossein Shahcheraghi, Faeze Sadat Heidari, Sodabe Hemati, Zohre Akhoundimeybodi. Investigation of Prevalence of HBV DNA in the Individuals of Negative

HBs Ag in Yazd, Iran. SN Comprehensive Clinical Medicine. https://doi.org/10.1007/s42399-018-0037-0 ,  2018.

86 - Jamshid Ayatollahi, Seyed Alireza Mousavi, Masoud Hafizi, Mohsen Sadeghi  and Seyed HosseinShahcheraghi.The Prevalence of Intestinal Parasites in the Samples Collected fromthe Central Laboratory of Borujen, Iran.Jentashapir J Health Res. 2018; 9(6):e83692.1-4.

87 -  Seyed Hossein Shahcheraghi, Jamshid Ayatollahi, Marzieh Lotfi, Faeze Sadat Heidari, Sudabe Hemati.  Vaccine production using plasmids of non-pathogen bacillus species against Bacillus anthracis. The Journal of Medical Research 2018; 4(3): 111-112.

88 - Jamshid Ayatollahi , Seyed Alireza Mousavi, Masoud Hafizi, Mohsen Sadeghi  and Seyed Hossein Shahcheraghi. The Prevalence of Intestinal Parasites in the Samples Collected from the Central Laboratory of Borujen, Iran.Jentashapir J Health Res. 2018; 9(6):e83692.

89 - Mahmood Vakili, Zaher Khazaei,Jamshid Ayatollahi, Salman Khazaei,Hamed Poorrahim, Elham Goodarzi,Malihe Sohrabivafa, Seyedeh LeilaDehghani ,Sajjad Rahimi Pordanjani.The pattern of antibioticresistance of pathogensisolated from urine culturesof patients referred to YazdCentral Laboratory in2012-2013.Biomed. Res. Ther 2018, 5(5):2271-2278.

90 - Jamshid Ayatollahi, Faeze S. Heidari, Mohammad Sharifyazdi,

Vajihe K. Shooroki, Sudabe Hematib and Seyed H. Shahcheraghi. Polymorphism of IL-12 gene (rs568408G/A) and susceptibility to chronic hepatitis Bvirus infection in the central area of Iran. Reviews in Medical Microbiology 2019, 30:122–127.ISI

91 -Seyed H. Shahcheraghi, Jamshid Ayatollahib and Marzieh LotfiInhibitory effects of curcumin on sequel of infectionsand their signaling pathways: a review. Reviews in Medical Microbiology 2019, 30:113–121.ISI

92 - Shahcheraghi SH, Ayatollahi J, Lotfi M, Heidari FS,

Hemati S. Rosmarinic acid and the most important effects of it on bacteria

and signaling pathways of cell. Med J DY Patil Vidyapeeth 2019;12:183-4.

(Fattahi Bafghi Ali _Ayatollahi Jamshid _Hejazian Sayyed Hassan,  Effectiveness Onosma stenosiphon extract on cutaneous Leishmaniasis in infected BALB/c mice, Journal of Applied Environmental and Biological Sciences -JAEBS- ISI - ISSN2090-4215, 2014.

Fattahi Bafghi Ali _Ayatollahi Jamshid _Abdollahi Sayyed Hossein, In Vitro Antileishmanial activity of Ferula assa foetida gum on the viability of Leishmania (L) tropica promastigotes, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences-JLS- ISI - ISSN2231– 6345, 2014)

Wnt/beta-catenin and PI3K/Akt/mTOR Signaling Pathways in Glioblastoma:  Two Main Targets for Drug Design Review-

Observing and treating the tubercular tenosynovitis of ankle tendons: a case report and reviewing the related literature

Therapeutic Potential of Curcumin in the Treatment of Glioblastoma  Multiforme


 

تاریخ به روز رسانی:
1400/06/28
تعداد بازدید:
384
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal