دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
مقالات علمي تخصصي

مسئولين فني محترم مي توانيد در اين قسمت مقالات تاليفي يا چاپ شده علمي وتخصصي خود را ارسال نماييد تا با نام خود درج گردد:

توجه: درج مقاله در اين قسمت  داراي امتياز آموزشي پژوهشي در فرم سوابق آموزشي وپژوهشي در زمان تمديد پروانه مسئول فني مي باشد.

 

فرم ارسال مقاله

 

بررسي ميزان آلودگي گوسفندان كشتار شده در كشتارگاه يزد به انگل ساركوسيستيس 

 ((اعظم اميد پناه ، كارشناس بهداشت و ايمني مواد غذايي ،2014))

 

توليد نانو ليپوزوم هاي اسانس روغني آويشن شيرازي با روش سطح پاسخ     

 ((مهين ابراهيمي،كارشناس ارشد علوم و صنايع غذايي ،نانو مقياس،بهار 1393))

 

   بررسي افت روغن در مرحله خنثي سازي روغن نباتي ولزوم كنترل آن 

   ((الهه لوني،كارشناس صنايع غذايي ،SID.IRبهار 1386))

 

 تلفيق اسانس هاي روغني در نانو ليپوزومها                           

   ((مهين ابراهيمي،كارشناس ارشدعلوم و صنايع غذايي،21امين كنگره ملي صنايع غذايي، شيراز 1392))

 

  نانوكپسوله كردن تركيبات زيست فعال براي كاربردهاي غذايي  

 ((مهين ابراهيمي،كارشناس ارشد علوم و صنايع غذايي ،21امين كنگره ملي صنايع غذايي ايران شيراز 1392))

 

   Safty Aspects of Local Tropical Food Production 

 ((مهين ابراهيمي،كارشناس ارشد علوم و صنايع غذايي ،Applied Food Biotechnology 2015))

 

   پيامدهاي تغيير اقليم بر كشاورزي وامنيت غذايي  

 ((مهين ابراهيمي،كارشناس ارشد علوم و صنايع غذايي ،اولين كنفرانس بين المللي اكولوژي سيماي  سرزمين آبان 1392))

 بررسي ميزان سرب وكادميوم در حلواارده هاي سنتي استان يزد  

((علي اكبر كمالي اردكاني،كارشناس ارشد صنايع غذايي،معاونت غذا ودارو يزد1393))

 

 تاثير گلوكزاكسيداز بر رئولوژي خمير  

 ((بي بي علويه معزالديني،كارشناس ارشد علوم و صنايع غذايي ، 1394))

 

بررسي آنتي اكسيداني روغن آويشن شيرازي در ريزپوشاني نانوليپوزوم    

 ((مهين ابراهيمي،كارشناس ارشد علوم و صنايع غذايي ،همايش علوم وفناوري نانو ،1394))

 

تاثير كاراگينان بر فراورده هاي گوشتي كم چرب         

  ((طيبه دهقان طزرجاني،كارشناس علوم و صنايع غذايي ، 1394))

 

 نمك ومصرف بيش از اندازه            

 (( فاطمه كارگر زاده، كارشناس شيمي ،1394))

 

 بررسي تاثير كانژوكه كردن با دكستران در واكنش ميلارد بر خواص آب پنير               

 (( فريبا شكاري پور، كارشناس ارشد صنايع غذايي شيراز ،1391))

 

  Use of Date Syrupe as Agricaltural Waste as Xantan           

 ((فريبا شكاري پور (همكار) ،كارشناس ارشد صنايع غذايي ، Iran Agricultural Research ،دانشگاه شيراز ،2008-2009))

 

   Effecte of Temp. on Lysozyme in Past. Milk                    

 (( فريبا شكاري پور(همكار)،  كارشناس ارشد صنايع غذايي ،OJVR ،2013 ))

 

  Modification of Nanocellulose Can Inhibit Fumonisin B1          

 (( حسين شهدادي(همكار) ،دانشجوي دكتري فردوسي مشهد،Elsevier,2015))

 

 Effect of Pellet Moist. and Frying Temp on Snacks .         

 (( فريبا شكاري پور (همكار)،كارشناس ارشد صنايع غذايي شيراز،Food Science ))

 اساس فرايند گرمادهي اهمي واستفاده از آن در صنعت غذا.     

 ((مهين ابراهيمي،كارشناس ارشد علوم و صنايع غذايي ،اولين همايش ملي شيمي،صنايع غذايي و محيط زيست در ارتقاء كيفيت 1394))

 كاربرد اگزو پلي ساكاريدهاي باكتريايي در صنايع لبني.                     

 ((مهين ابراهيمي،كارشناس ارشد علوم و صنايع غذايي ،اولين همايش ملي شيمي،صنايع غذايي و محيط زيست در ارتقاء كيفيت 1394))

Synthesis, characterization, and application of a Zn (II)-imprinted polymer grafted on graphene oxide/magnetic chitosan nanocomposite for selective extraction of zinc ions from different food samples

(( منصوره رنجبر باقي آبادي ،دانشجوي دكتري بهداشت مواد غذايي 2017 ))


(( سيده زهره حسيني يزدي  ،كارشناس ارشد شيمي تجزيه ، دانشگاه يزد2016 ))
 

مطالعات الكتروشيميايي خواص ضد خوردگي نانو­كامپوزيت جديد پلي­آنيلين/ 4CoFe2O

 ((شكوفه رضواني نيا دانشجوي دكتري شيمي تجزيه دانشگاه يزد 1398))

تاریخ به روز رسانی:
1398/09/11
تعداد بازدید:
1010
یزد، میدان امام حسین- ابتدای بلوار دانشجو- مجتمع آموزشی امام رضا، معاونت غذا و دارو
36287900-36288114 - 035
Powered by DorsaPortal