دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
گواهي تراريختگي

گواهي تراريختگي و عدم تراريختگي

 
فرايند اجرايي فرايند بررسي و صدور،تمديد و لغو مجوزهاي بهداشتي براي موجودات زنده تغيير ژنتيكي يافته و فرآورده هاي غذايي مرتبط با آنها شامل واردات و توليد داخل و برچسب گذاري از اين طريق انجام مي گيرد:

نكات لازم:

*اداره كل امور فرآورده هاي غذايي و آشاميدني فقط براي رخدادهاي تراريخته اي كه توسط اتحاديه اروپا تاييد شده، پس ازبررسي و تائيد نهايي ، IRC صادر و صدور مجوز مصرف از طريق سامانه TTAC توسط مسئولين فني انجام مي شود. 
 
*گواهي لازم براي صدور و تمديد كد IRC واردات از اين طريق انجام مي پذيرد.
 
* گواهي لازم جهت ارزيابي ريسك موجودات زنده تغيير ژنتيكي يافته ( LMO ) توليد داخل از اين طريق انجام مي پذيرد.
 
*تعيين حداقل امكانات و تجهيزات مورد نياز آزمايشگاه آناليز مولكولي تراريخته از اين طريق صورت مي پذيرد.
 
*نحوه برچسب گذاري مواد غذايي تغيير ژنتيكي يافته مشمول وغير مشمول از اين طريق صورت مي پذيرد.
 
مدارك لازم:
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/04/15
تعداد بازدید:
491
یزد، میدان امام حسین- ابتدای بلوار دانشجو- مجتمع آموزشی امام رضا، معاونت غذا و دارو
36287900-36288114 - 035
Powered by DorsaPortal