دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
انواع نوروپاتی

فرم طرح درس/ طرح دوره -------

اطلاعات عمومی

گروه: مغز و اعصاب    نام درس: انواع نوروپاتی ها    تعداد واحد: .......      پیش نیاز:گذراندن دوره فیزیوپاتولوژی   رشته: پزشکی                 مقطع تحصیلی: کارآموزی    سال تحصیلی :1400-99      نیمسال:اول     مسئول درس:......       مدرسین:آقای دکتر ابوالقاسم رحیمدل

مقدمه:

در این درس فراگیر با انواع بیماری های اعصاب محیطی آشنا می شود نحوه افتراق این بیماری ها را یاد می گیرد با اقدامات پاراکلینیکی برای تشخیص انواع نوروپاتی ها آشنا می شود و با اقدامات درمان مناسب هر نوع از نوروپاتی آشنا می شود .

پیامدهای یادگیری (آنچه فراگیر در آینده شغلی، در رابطه با این درس قراراست مورداستفاده قرار دهد):

آشنایی فراگیران با نحوه تشخیص و درمان انواع نوروپاتی ها و آشنایی با موارد اورژانسی و موارد ارجاع به سطح بالاتر این بیماری ها

هدف کلی:

فراگیر برخورد بالینی با بیماری های اعصاب محیطی را یاد بگیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف عینی

سرفصل موضوعات

حیطه اهداف­ آموزشی:

روش تدریس:

روش ارزیابی فراگیر:

مدرسین:

جلسه/برنامه زمانی

1-فراگیر نحوه تشخیص نوروپاتی را با شرح حال و معاینه توضیح دهد

 

 

 

 

 

1-نوروپاتی های اکتسابی

2-نوروپاتی های مزمن و حاد

3-نوروپاتی های ارثی

سطوح شناختی سطح بالا

 

 

 

 

 

سخنرانی تعاملی/استفاده از ویدیو و اسلاید/روش مبتدی بر حل مساله

 

 

چهار گزینه ای /شفاهی

Pmp .kf

 

 

 

 

 

آقای دکتر ابوالقاسم رحیمدل

 

 

2-فراگیر با شرح حال و معاینه محل های آسیب اعصاب محیطی را تشخیص دهد

 

 

انواع صدمات آسیب محیطی

 

 

عملکردی

 

 

 

 

سخنرانی تعاملی/استفاده از ویدیو و اسلاید/روش مبتدی بر حل مساله

چهار گزینه ای /شفاهی/osce

 

 

 

 

3-فراگیر بتواند فرم های خالص نورپاتی را با فرم ترکیبی تشخیص دهد

 

 

 

فرم های خالص نورپاتی

 

 

 

سطوح شناختی سطح بالا

 

 

 

 

سخنرانی تعاملی/استفاده از ویدیو و اسلاید/روش مبتدی بر حل مساله

چهار گزینه ای /شفاهی Pmp .kf

 

 

 

 

4-فراگیر بر اساس تشخیص فرم های خالص و ترکیبی نوروپاتی بتواند سیستم عصب مرکزی را با سیستم عضلانی را تشیخص دهد.

 

 

 

 

 

فرم های خالص و ترکیبی نوروپاتی

 

 

 

 

 

 

سطوح شناختی سطح بالا

 

 

 

 

 

 

 

سخنرانی تعاملی/استفاده از ویدیو و اسلاید/روش مبتدی بر حل مساله

 

 

 

 

 

چهار گزینه ای /شفاهی/ Pmp .kf

 

 

 

 

 

 

 

 

5-فراگیر با شرح حال و معاینه انواع نوروپاتی حاد را از مزمن تشخیص دهد

 

 

 

نوروپاتی حاد

 

 

 

سطوح شناختی سطح بالا

 

 

 

سخنرانی تعاملی/استفاده از ویدیو و اسلاید/روش مبتدی بر حل مساله

چهار گزینه ای /شفاهی Pmp .kf

 

 

 

6-فراگیر نحوه استفاده مناسب از اقدامات پاراکیلینیکی برای افتراق انواع نوروپاتی هارا به کار گیرد

 

 

 

اقدامات پاراکیلینیکی  نوروپاتی ها

 

 

 

عملکردی

 

 

 

 

 

سخنرانی تعاملی/استفاده از ویدیو و اسلاید/روش مبتدی بر حل مساله

 

 

چهار گزینه ای /شفاهی/odce

 

 

 

 

 

 

7- فراگیر علل سیستمیک که باعث انواع نوروپاتی ها می شود را توضیح دهد

 

 

نوروپاتی های و بیماری های سیستمیک

 

شناختی

 

 

 

 

سخنرانی تعاملی/استفاده از ویدیو و اسلاید/روش مبتدی بر حل مساله

چهار گزینه ای /شفاهی

 

 

 

7-فراگیر عواملی که باعث تشدید نوروپاتی ها می شود را نام ببرد

 

 

 

نوروپاتی های و بیماری های سیستمیک

 

 

 

شناختی

 

 

 

 

 

سخنرانی تعاملی/استفاده از ویدیو و اسلاید/روش مبتدی بر حل مساله

 

 

چهار گزینه ای /شفاهی

 

 

 

 

 

 

 

8- فراگیر روش های درمانی مناسب انواع نوروپاتی ها را نام ببرد

 

 

 

نوروپاتی های و بیماری های سیستمیک

 

 

 

شناختی

 

 

 

 

 

سخنرانی تعاملی/استفاده از ویدیو و اسلاید/روش مبتدی بر حل مساله

 

چهار گزینه ای /شفاهی

 

 

 

 

 

 

 

9- فراگیر با سیر و پیش آگهی انواع نوروپاتی ها را نام ببرد

 

 

 

سیر و پیش آگهی انواع نوروپاتی ها

 

 

شناختی

 

 

 

 

سخنرانی تعاملی/استفاده از ویدیو و اسلاید/روش مبتدی بر حل مساله

چهار گزینه ای /شفاهی

 

 

 

 

 

10- فراگیر انواع نوروپاتی ها که نیاز به اقدام اورژانسی دارند توضیح دهد

 

 

اقدام اورژانسی انواع نوروپاتی ها

 

 

شناختی

 

 

 

سخنرانی تعاملی/استفاده از ویدیو و اسلاید/روش مبتدی بر حل مساله

چهار گزینه ای /شفاهی

 

 

11-فراگیر بتواند مواردی که نیاز به مراقبت های ویژه مثل ICU  دارند را نام ببرد.

 

 

 

مراقبت های ویژه

 

 

 

شناختی

 

 

 

 

سخنرانی تعاملی/استفاده از ویدیو و اسلاید/روش مبتدی بر حل مساله

چهار گزینه ای /شفاهی

 

 

11- فراگیر اقدامات باز توانی در مورد نوروپاتی های مزمن و طول کشنده آشنا را توضیح دهد

 

 

اقدامات باز توانی در مورد نوروپاتی های مزمن و طول کشنده آشنا

 

 

شناختی

 

 

 

 

 

سخنرانی تعاملی/استفاده از ویدیو و اسلاید/روش مبتدی بر حل مساله

 

چهار گزینه ای /شفاهی

 

 

 

 

دکتر ابوالقاسم رحیمدل

 

دوشنبه ساعت 12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمون میان­دوره

آزمون پایان­دوره

 

تکالیف فراگیر

مطالعه کتب دیگر مثل کتاب مریت-بحث گروهی-ارائه مقالات آموزشی مربوط

 

نحوه نمره دهی

3 تا 4 سوال از 40 سوال نهایی را شامل می شود و نمره از 20

 

منابع آموزشی

امینوف

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/06/08
تعداد بازدید:
192
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/04/09
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal